Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - październik 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-355/2006

W rozumieniu art. 4 ust. 4 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku osoba fizyczna, która wykonuje wszystkie prace w imieniu i na rachunek spółki na podstawie umowy o pracę wiążącej ją z tą spółką, będąc ponadto jedynym wspólnikiem, zarządzającym i członkiem personelu pracowniczego tej spółki, sama nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 tej dyrektywy.

Wyrok WSA - I SA/Ol 241/2007

Sądowa kontrola normatywnych aktów podustawowych obejmuje nie tylko ich zgodność z ustawą, ale także z Konstytucją. Kontrola taka polega nie tylko na badaniu istnienia ustawowej podstawy (zgodności z ewentualną delegacja) ale także na ocenie kompetencji organu wydającego taki akt (badanie czy organ ma kompetencję do wydawania aktów prawnych) i ocenę uczynienia zadość obowiązującym (ustawowym) warunkom uchwalenia i opublikowania aktu zawierającego badaną normę.

Przegląd prasy

Z ulgi skorzysta rodzic mieszkający z dziećmi

Z ulgi podatkowej na dzieci nie może skorzystać rodzic, który na mocy wyroku rozwodowego nie sprawuje opieki nad dziećmi. Często ojciec dzieci opłacający alimenty jest zameldowany w innym miejscu niż dzieci i nie przebywa z nimi w trakcie roku podatkowego... Gazeta Prawna

Burmistrz musi być bezstronny

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez burmistrza miasta oświadczenia co do ewentualnych okoliczności wyłączających go z postępowania określonych w ustawie prawo zamówień publicznych... Gazeta Prawna

Firmanctwo pozbawia prawa do odliczenia VAT

Konsekwencją stwierdzenia firmanctwa jest pozbawienie podatnika prawa do rozliczenia VAT - uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Spółka jawna zajmująca się obrotem paliwami kupowała towar od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością... Gazeta Prawna

Trzeba zacząć od porządków w akcyzie

Teraz jest najlepszy moment na stworzenie planu potrzebnych zmian w systemie podatkowym. Wspólnie z ekspertami wyłoniliśmy trzy obszary wymagające natychmiastowych zmian... Gazeta Prawna

Ziobro: raport zamknięcia

Podczas dwóch lat swego urzędowania Zbigniew Ziobro przygotował rekordową liczbę projektów ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości oraz zantagonizował ze sobą środowiska prawnicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radni już nie ignorują głosu mieszkańców

Coraz więcej miast i gmin pozwala mieszkańcom zgłaszać projekty uchwał na sesje rad miejskich i uczestniczyć w konsultacjach społecznych. We wtorek statut miasta zmienili radni Szczecina... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Płatność za zakupy w sieci tylko po otrzymaniu towaru

Polskie przepisy uniemożliwiają płacenie przelewem i kartą za zakupy robione w sklepach internetowych. Nikt się jednak nimi nie przejmuje. Handel elektroniczny przeżywa w naszym kraju dynamiczny rozwój... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Części nie tylko z logo

Za naprawę samochodu możemy zapłacić mniej. W czwartek wchodzą w życie przepisy liberalizujące rynek części zamiennych. Zarzuca im się jednak niekonstytucyjność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 631/2006

Udział, to jednak przede wszystkim ogół praw i związanych z nim obowiązków wspólnika spółki z o.o., wynikających z jego uczestnictwa w spółce. Udział jest więc nierozerwalnie związany ze spółką. W sytuacji, gdy siedziba spółki znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dochody ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sprzedaż, aport) są dochodami, których źródło znajduje się na terytorium RP.

Wyrok ETS - C-97/2006

Artykuł 15 pkt 5 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r. należy interpretować w taki sposób, że dotyczy on zarówno czarteru całkowitego, jak i czarteru częściowego statków używanych do żeglugi na pełnym morzu. Przepis ten sprzeciwia się zatem przepisom krajowym, takim jak te będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, które przyznają zwolnienie od podatku od wartości dodanej jedynie w przypadku czarteru całkowitego rzeczonych statków.

Przegląd prasy

Urzędnicy pomogą przy audytach zleconych

Audytor wewnętrzny w czasie przeprowadzania audytu zleconego będzie musiał współpracować z pracownikami urzędu obsługującego ministra finansów... Gazeta Prawna

Będą nowe druki CIT

Podatnicy CIT prowadzący w Polsce zakłady zagraniczne i zatrudniający osoby na terenie różnych samorządów będą musieli składać informacje na formularzach CIT-ST i CIT-ST/A... Gazeta Prawna

Sprzedaż gruntu z majątku prywatnego bez VAT

Sprzedaż działek budowlanych z majątku prywatnego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności w tym zakresie nie podlega VAT - uznał NSA... Gazeta Prawna

Ryczałt nie pozbawia ulgi

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 5 września 2007 r., która zwiększyła kwotę ulgi na dzieci, utrzymała warunek przyznający prawo do odliczenia wyłącznie osobom rozliczającym podatek na zasadach ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową... Gazeta Prawna

Zakażenia szpitalne: trudno znaleźć winnego

Poszkodowani na skutek zakażeń, którym ulegli w szpitalu, są w trudniejszej sytuacji niż inne osoby domagające się odszkodowania czy zadośćuczynienia. Sądy powinny uwzględniać wszystkie prawne możliwości, by działać na ich korzyść... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mandat na drodze prywatnej to rzadkość

Luka prawna powoduje, że policja i Straż Miejska nie mają prawa ukarać właściciela auta, który źle zaparkował na osiedlowej ulicy, bo brakuje przepisów w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do ukarania służy tylko legalnie zdobyty dowód

Zdjęcia z fotoradarów Straży Miejskiej zrobione przed marcowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nie są dowodami. Kierowcy, którzy nie przyznali się do przekroczenia prędkości, powinni więc zostać uniewinnieni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedawca kilku działek nie musi płacić VAT

Osoba fizyczna, która sprzeda kilka działek budowlanych należących do jej osobistego majątku, nie staje się automatycznie podatnikiem VAT, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 361/2006

W ramach dokonywanej oceny zebranego materiału dowodowego organy podatkowe związane są ogólnymi zasadami postępowania podatkowego, w tym w szczególności wynikającymi z przepisów: art. 191 Ordynacji podatkowej (zasada swobodnej oceny dowodów) i art. 122 Ordynacji podatkowej (zasada prawdy obiektywnej), a oceny dokonane w ramach postępowania nie mogą być dowolne.

Wyrok WSA - I SA/Lu 726/2006

Sprzeczne z mechanizmem funkcjonowania podatku od towarów i usług byłoby pozbawienie określonego podmiotu prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdy uzyskał to prawo w okresie, kiedy był podatnikiem (prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą). Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego stanowi nałożenie na niego ciężaru podatkowego, uczynienie go podmiotem ekonomicznym opodatkowania, a tym samym zakłócenie celu, jaki przyświecał prawodawcy co do rozkładu ciężaru podatkowego - nałożeniu go na konsumenta.

Przegląd prasy

Niska szkodliwość powodem umorzenia

Jeśli kilkaset złotych dotacji nie zostanie rozliczone, to choć jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie należy umorzyć ze względu na niewielką szkodliwość czynu... Gazeta Prawna

Wynajęty lokal podlega odpisom amortyzacyjnym

Właściciel, który wynajmuje lokale i budynki innym przedsiębiorcom lub osobom prywatnym, ma możliwość ich amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne będzie mógł zaliczać w koszty działalności... Gazeta Prawna

Błędne pouczenie nie może szkodzić składającemu skargę

Jeżeli sąd administracyjny błędnie pouczył pełnomocnika skarżącego o skutkach nieuzupełnienia braków w skardze, to nie może odrzucić takiej skargi... Gazeta Prawna

Spółdzielcy zapłacą VAT

Podatnicy, którzy zamierzają przekształcić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w prawo własnościowe lub odrębną własność, powinni zrobić to jak najszybciej, jeszcze przed końcem tego roku... Gazeta Prawna

Jedź do Anglii, twój urzędnik już tam jest

Coraz więcej urzędników wyjeżdża do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszego życia i pracy. Przebywający tam Polacy mogą liczyć na ich fachową poradę prawno-podatkową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarb Państwa jeszcze nie zasiedział bezprawnie zabranych nieruchomości

Państwo może zasiedzieć cudzą nieruchomość, także jeśli w jej posiadanie wszedł wykonując władztwo publiczne. Stanie się to jednak najwcześniej dopiero w 2019 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla przedsiębiorcy mediacja zawsze jest korzystna

Spraw kierowanych do mediacji nie jest znacząco więcej, ale zainteresowanie nią prawników i menedżerów rośnie. Co istotne, największe jest w dużych firmach, wśród najwyższego ich kierownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS bez prawa egzekucji

ZUS błyskawicznie zajmuje konta pracodawców zalegających ze składkami. Tymczasem niemal od trzech miesięcy nie ma prawa do samodzielnego prowadzenia egzekucji - twierdzą niektórzy eksperci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 października 2007

Informacje NetTAX

MF i MSWiA o elektronicznym rozliczaniu podatków

Od 1 kwietnia 2008 r. podatnicy będą mogli rozliczyć podatek od dochodów osobistych, czyli PIT drogą elektroniczną - poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Pierwsze, nieśmiałe przymiarki do wprowadzenia podatku liniowego

Platforma Obywatelska chce wprowadzić podatek liniowy i jest w stanie porozumieć się w tej sprawie z Polskim Stronnictwem Ludowym - powiedział poseł Zbigniew Chlebowski - rzecznik ds. finansów w gabinecie cieni PO. Prezes PSL Waldemar Pawlak zapowiada "przejrzenie" rozwiązań podatkowych...

PO chce likwidacji podatku od zysków kapitałowych

Platforma Obywatelska (PO) chce zlikwidować w nowej kadencji Sejmu podatek od zysków kapitałowych - zarówno tzw. podatek Belki (od zysków z lokat i obligacji), jak i podatku od zysków giełdowych, poinformował Zbigniew Chlebowski z PO, wymieniany jako jeden z kandydatów na ministra finansów w nowym rządzie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 844/2006

Ordynacja podatkowa nie przewiduje wydawanie aktu rozstrzygającego o tym, czy dany podmiot jest stroną postępowania podatkowego, czy nie. Jeśli w zgłoszeniu podatkowym skarżący przedstawił do opodatkowania wskazaną budowlę jako jej właściciel, to w świetle art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie można było odmówić mu przymiotu strony w trybie art. 165 a § 1 Ordynacji podatkowej, lecz należało przeprowadzić właściwe postępowanie i orzec o istocie sprawy.

Wyrok WSA - III SA/Gl 870/2006

Do dnia 31 grudnia 2007 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlega sprzedaż tych robót budowlanych dotyczących inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej obiektom budownictwa mieszkaniowego, które są faktycznie i funkcjonalnie związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego w ramach określonego zadania inwestycyjnego, bez względu na sposób i miejsce ich wykonywania przez podatnika. O istnieniu tego związku decyduje charakter i cel określonego zadania inwestycyjnego, a nie pozaustawowe kryteria.

Przegląd prasy

Będzie standard dotyczący rezerw

Nowy krajowy standard rachunkowości wyjaśnia relacje między rozliczeniami międzyokresowymi biernymi kosztów, rezerwami na zobowiązania a zobowiązaniami warunkowymi... Gazeta Prawna

System podatkowy wymaga podstaw

Polskie prawo podatkowe potrzebuje ram podstawowych. Obecnie opiera się na szczegółowych regulacjach i wyjątkach, które tylko komplikują cały system... Gazeta Prawna

Zwrot zapłaty możliwy w gotówce lub na rachunek bankowy

Jutro wchodzą w życie korzystne dla podatników zmiany przepisów dotyczących opłaty skarbowej. Nowością jest możliwość przedstawienia uwierzytelnionej kopii dowodu zapłaty... Gazeta Prawna

Kontrola raz na sześć lat

Nadzór publiczny nad biegłymi rewidentami i spółkami audytorskimi - o czym już pisaliśmy - będzie sprawowany przez ministra finansów... Gazeta Prawna

U notariusza taniej, ale czy za każde lokum

Od soboty opłaty za akty notarialne przy transakcjach mieszkaniowych będą o ponad połowę niższe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za surowe kary na szosie

Unijne przepisy o czasie prowadzenia pojazdów są niedostosowane do warunków panujących na polskich drogach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gest Kozakiewicza nie może reklamować leków

Tak wynika z kilku przepisów znowelizowanego prawa farmaceutycznego, które wchodzą w życie 27 bm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zegar budżetowy tyka

Konstytucyjne terminy na uchwalenie budżetu już biegną, a prawnie rzecz ujmując, w Sejmie go nie ma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 października 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok SK 7/06 - Pełnienie funkcji orzeczniczej przez asesorów sądowych sprzeczne z konstytucją

Pełnienie funkcji sędziów przez asesorów jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał uznał, że asesura w obecnym kształcie nie spełnia konstytucyjnych warunków niezawisłości sędziów, chodzi tu m.in. o dopuszczalność odwoływania asesorów przez ministra sprawiedliwości, brak gwarancji ich nieusuwalności i brak ustawowego określenia granic czasowych asesury.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 717/2006

Skoro obudowa stanowi integralną część stacji transformatorowej, w której mieszczą się urządzenia techniczne wchodzące w skład sieci elektroenergetycznej, a ta z kolei uznawana jest za budowlę w rozumieniu prawa podatkowego, to uprawniony jest wniosek, iż obudowa ta nie może być inaczej traktowana jak budowla. W przypadku sieci elektroenergetycznej budowlą jest bowiem zbiór poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń i instalacji, które zostały połączone w celu realizacji określonego zadania.

Wyrok WSA - I SA/Łd 2033/2006

Wydatki związane z reklamą (promocją) podatnika mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, pod warunkiem że podatnik wykaże w sposób wiarygodny potwierdzenie ich wykonania i cel, jakiemu służy.

Przegląd prasy

Podatek od sprzedaży zamiast VAT

Na świecie stosowane są różne systemy opodatkowania konsumpcji. Najbardziej znane to: VAT, podatek obrotowy i podatek od sprzedaży. Najkorzystniejszy jest podatek od sprzedaży, gdyż ma m.in. stosunkowo niskie stawki... Gazeta Prawna

Zaległe mandaty nadal można egzekwować

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku nie jest przeszkodą do egzekwowania mandatów za parkowanie bez opłaty. Dyrektor izby skarbowej wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne na kilkanaście wyroków sądu pierwszej instancji... Gazeta Prawna

Ministerstwo Finansów prosi o numery rachunków organizacje pożytku publicznego

Do 20 listopada organizacje pożytku publicznego, które chcą otrzymać 1 proc. naszego podatku, powinny zawiadomić naczelników urzędów skarbowych o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazywane wpłaty... Gazeta Prawna

VAT rośnie, nieruchomości drożeją

Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu opodatkowane jest 0-proc. stawką VAT. Od 1 stycznia 2008 r. nastąpi w tym zakresie zmiana... Gazeta Prawna

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego kobiety mogą utracić wcześniejsze emerytury

Pracodawcy uważają, że orzeczenie Trybunału uznające za niekonstytucyjne przepisy określające zasady przechodzenia mężczyzn na wcześniejsze emerytury jest dobrym pretekstem do odebrania tych przywilejów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sklepy będą musiały zbierać zużyte baterie

Dziś większość zużytych baterii trafia na wysypiska i zanieczyszcza środowisko. Ma to zmienić nowa ustawa wymuszająca tworzenie punktów zbiórki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grzywna dla prezesów to zbyt surowa kara

Przepisy nakładające kary na prezesów za opóźnianie wykupu mieszkań mogą łamać konstytucję - uważa rzecznik praw obywatelskich. W tej chwili rzecznik pracuje nad wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Asesorzy już nie będą orzekać w sądach

Nie zostali wyposażeni w gwarancje niezawisłości i niezależności, a zatem powierzanie im funkcji sędziego narusza konstytucję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 października 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 10/07 - Pozbawienie mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury narusza konstytucję

Pozbawienie mężczyzn prawa do wcześniejszej emerytury w zakresie takim jak kobiety jest niczym nieuzasadnione, dyskryminujące i sprzeczne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przepis ten w zakresie uznanym przez Trybunał za niezgodny z Konstytucją utraci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.

Wyrok TK-P 28/07 - Zasady ustalania zasiłku pielęgnacyjnego niezgodne z konstytucją

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1626/2006

W przypadkach, w których organy Wspólnoty zobowiązały Państwa Członkowskie, w drodze Dyrektywy, do przyjęcia pewnego planu działania - to państwa, do których kierowana jest Dyrektywa, obowiązane są osiągnąć wyznaczony cel...

Wyrok WSA - I SA/Łd 1819/2006

Jeżeli w wyniku korekty deklaracji w podatku VAT, dokonanej z inicjatywy podatnika, powstaje obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, to tym bardziej obowiązek taki obciąża podatnika po określeniu zobowiązania podatkowego decyzją podatkową, wydaną na podstawie art. 21 § 3 i 3a Ordynacji podatkowej.

Przegląd prasy

Nie wolno wydawać pieniędzy po terminie umowy

Wydatki dokonane po terminie obowiązywania umowy o dotację naruszają dyscyplinę finansów publicznych. Nie można jednak uznać winy oskarżonego, jeśli warunki, w jakich działał, nie pozwoliły na inne zachowanie... Gazeta Prawna

Można stosować zerowy podatek

Ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką VAT wynoszącą 0 proc... Gazeta Prawna

Zmienią się księgowe zasady łączenia przedsiębiorstw

Koszty związane z zakupem przedsiębiorstwa nie będą pomniejszać tzw. wartości firmy przejmowanych spółek. Zostaną wykazane w rachunku wyników... Gazeta Prawna

Ważny meldunek, a nie zakup mieszkania

Z ulgi meldunkowej można skorzystać nawet w sytuacji, gdy ktoś nie był właścicielem mieszkania, ale był w nim zameldowany przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia... Gazeta Prawna

Więcej wcześniejszych emerytów

Trybunał Konstytucyjny wydał wczoraj wyrok bardzo korzystny dla dziesiątek tysięcy mężczyzn. Już za rok będą mogli wcześniej przejść na emeryturę, nawet gdy nie pracowali w ciężkich warunkach ani w szczególnym charakterze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mamy prawo oczekiwać pomocy od policji

Gdyby policja zawsze reagowała szybko, mniej byłoby przekroczeń obrony koniecznej. Wiele się mówi o prawach poszkodowanego przed sądem czy już w śledztwie, ale to od szybkiej reakcji policji zależy, czy zostanie ochroniony przed przestępstwem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy emerytalne dyskryminują mężczyzn

Do wcześniejszych emerytur będą mieli prawo panowie po sześćdziesiątce ze stażem ubezpieczeniowym liczącym co najmniej 35 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uważaj na pułapki podczas promocji

Fałszywe obniżki cen, towary tylko pozornie rozdawane gratis, ceny w kasie wyższe niż na półkach - to największe grzechy sklepów organizujących promocje dla klientów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 122/2007

Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania inwestycji w obcym środku trwałym jako środka trwałego podlegającego amortyzacji jest warunek jego wykorzystania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W sytuacji więc, gdy bezspornie opisane środki trwałe wykorzystywane były do działalności gospodarczej dostawców (kontrahentów) Spółki (z wyłączeniem zresztą innych kooperantów) - to brak jest podstaw do zakwalifikowania ich jako inwestycji w obcym środku trwałym i do dokonywania amortyzacji przez Spółkę.

Wyrok ETS - C-283/2006 i C-312/2006

Artykuł 33 szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 91/680/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniającą wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG w celu zniesienia granic fiskalnych, należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on utrzymywaniu obciążenia podatkowego o takich cechach, jak cechy podatku w sprawie przed sądem krajowym.

Przegląd prasy

Aktualizacja nową pozycją w księgach

Aktualizacja programu komputerowego w księgach rachunkowych będzie kosztem lub nowym tytułem wartości niematerialnych i prawnych. Firma kupiła w zeszłym roku program komputerowy... Gazeta Prawna

Gotówka będzie zwolniona z podatku

Przekazanie gotówki w formie darowizny przez rodziców dla dziecka może być zwolnione z podatku od spadków i darowizn. W tym celu trzeba m.in. właściwie udokumentować transakcję... Gazeta Prawna

PO obiecuje zdrowe finanse i obniżenie podatków

Wprowadzenie 15-proc. podatku liniowego, zmniejszenie stawki podstawowej VAT z 22 do 20 proc., utrzymanie kwoty wolnej od podatku na podatnika i jego dziecko - to niektóre propozycje zmian w podatkach, jakie szykuje Platforma Obywatelska... Gazeta Prawna

Mogą być kłopoty z 7-proc. stawką VAT

Uchwalone przepisy dotyczące tzw. budownictwa społecznego pozwolą zachować 7-proc. stawkę VAT na mieszkania i domy po 31 grudnia 2007 r... Gazeta Prawna

Neostrada musi być dostępna bez sprzedaży wiązanej

Telekomunikacja Polska nie może uzależniać zainstalowania neostrady od wykupienia również innych jej usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór o trzy akcje warte miliony

Sąd II instancji jeszcze raz rozważy, czy PKN Orlen stał się właścicielem trzech akcji spółki z o.o. Naftoport, czy będzie nim nadal Skarb Państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wysokie zarobki dla dobrze wykształconych

Od 1 listopada przed Polakami szukającymi zatrudnienia za granicą otwiera się kolejny europejski rynek. O pozwolenie na pracę nie trzeba będzie się już starać w Wielkim Księstwie Luksemburga... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe oświadczenia lustracyjne pracowników

Pracodawcy muszą do 14 grudnia zawiadomić o potrzebie złożenia nowych oświadczeń lustracyjnych. Taki obowiązek wynika z nowego brzmienia przepisów ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 października 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-SK 70/06 - W prawie mogą istnieć zwroty niedookreślone

Przepis kodeksu celnego, który przewidywał zwolnienie od cła rzeczy służących do użytku osobistego lub domowego - z zastrzeżeniem nieodstępowania ich przez 2 lata jest zgodny z konstytucją. Pojęcie "nieodstępowania" nie jest na tyle niejasne czy nieprecyzyjne, aby uzasadniona była jego całkowita eliminacja z porządku prawnego jako niezgodnego z konstytucją. Prawo dopuszcza bowiem istnienie w nim także zwrotów niedookreślonych - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2772/2006

Art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług ten definiuje jedynie pojęcie towaru. Z przepisu tego nie wynika aby źródłem stosowania nazw towarów była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Wynika natomiast, co należy rozumieć pod pojęciem "towary". Przepis ten nie reguluje zatem kwestii dotyczącej nazw towarów, a jedynie określa, że dla potrzeb podatku od towarów i usług pod pojęciem "towary" należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części wymienione w odpowiednich klasyfikacjach oraz grunty.

Wyrok ETS - C-146/2005

Artykuł 28c cześć A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 91/860/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by organy podatkowe państwa członkowskiego odmawiały zwolnienia od podatku od wartości dodanej dostawy wewnątrzwspólnotowej, która rzeczywiście miała miejsce, jedynie na tej podstawie, że dowód na dokonanie tej dostawy nie został przedstawiony we właściwym czasie...

Przegląd prasy

Nie można przesłać faktury w pliku PDF

W obecnym stanie prawnym podatnicy nie mają możliwości przesyłania faktur VAT w postaci pliku PDF ani pobierania ich z serwera, a następnie drukowania... Gazeta Prawna

Od każdej zaliczki jest podatek

Jeżeli podatnik, który ma w przyszłości dokonać dostawy towarów poza granice Unii Europejskiej, otrzyma część należności, w szczególności zaliczkę, ma obowiązek rozliczyć z tego tytułu VAT... Gazeta Prawna

Będzie utrzymana niższa stawka podatku na nowe domy i mieszkania oraz wzrośnie limit zwolnienia

Po 31 grudnia 2007 r. będzie utrzymany obniżony VAT przy dostawie nowych domów i mieszkań. Osoby budujące systemem gospodarczym nadal będą otrzymywać zwrot części VAT za materiały budowlane... Gazeta Prawna

Po zbyciu nieruchomości suma podatków przewyższy cenę

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. wprowadzenie 50-proc. opłaty od zbycia prawa użytkowania wieczystego... Gazeta Prawna

Miasta i okolice wspólnie stworzą metropolie

Związki metropolitalne utworzone na mocy ustawy łączyłyby w odrębne organizmy prawne największe polskie miasta i otaczające je miejscowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepełnosprawny łatwiej znajdzie zatrudnienie

Osoba zakładająca firmę może zyskać jednorazowo ponad 100 tys. zł. Przedsiębiorca, który zatrudni niepełnosprawnego, otrzyma nawet 40 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na e-fakturze musi być specjalny podpis

Dokument wydrukowany z serwera sprzedawcy, ale niepotwierdzony tzw. podpisem kwalifikowanym, nie daje nabywcy prawa do odliczenia podatku wynikającego z tej faktury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnik powinien sprawdzać wysokość odsetek

Podatnik, który uzna, że organy wyliczyły mu zbyt niskie odsetki, powinien sam zażądać ich podwyższenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 października 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-K 11/06 - Przepisy ustawy o PIT dotyczące kontraktów menedżerskich nie naruszają konstytucji

Przepis, zgodnie z którym wszystkie przychody z tytułu umów menedżerskich powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście nie narusza konstytucji - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-P 43/06 - Podwójna sankcja dla podatnika sprzeczna z konstytucją

Stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, sankcji administracyjnej określonej jako "dodatkowe zobowiązanie podatkowe" i odpowiedzialności za przestępstwa albo wykroczenia skarbowe w postępowaniu karnym skarbowym narusza konstytucję - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Informacje NetTAX

IX edycja konferencji z cyklu HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w IX edycji konferencji z cyklu HURTOWNIE DANYCH I BUSINESS INTELLIGENCE organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 23 października 2007 roku w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1042/2006

Z chwilą dokonania zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy podatnika, nawet z naruszeniem art. 76 § 1 Ordynacja Podatkowa, nadpłata wygasa, a organ   wydając postanowienie o zaliczeniu istniejącej nadpłaty na poczet zaległości podatkowej nie może już uwzględnić zwróconej podatnikowi nadpłaty.

Wyrok ETS - C-184/2005

Artykuł 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/EWG z dnia 10 kwietnia 1995 r., w związku z dyrektywą Rady 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. dotyczącą wzajemnej pomocy właściwych władz państw członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich, zmienioną dyrektywą Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r...

Przegląd prasy

Szybka likwidacja działalności oznacza zwrot odliczenia

Podatnicy, którzy otrzymali zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej, w określonych przypadkach są zobowiązani do zwrotu ulgi fiskusowi... Gazeta Prawna

Egzaminy księgowe w grudniu

Ogłoszono już grudniowe terminy egzaminów na usługowe prowadzenie ksiąg. Jedną z możliwości otrzymania certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest przystąpienie do egzaminu... Gazeta Prawna

Po unieważnieniu ślubu korekta zeznania

Korzystające ze wspólnych rozliczeń osoby, których związek małżeński zostałby uznany za nieistniejący, musiałyby złożyć korektę rocznego zeznania PIT... Gazeta Prawna

Fiskus zakwestionuje długą umowę

Podatnicy znaleźli nowy sposób na uniknięcie podatku dochodowego od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości. Zamiast aktu notarialnego podpisują umowy przedwstępne na 100 proc. wartości transakcji... Gazeta Prawna

Przepisanie willi na żonę nic przestępcy nie da

Gangsterzy, którzy dzięki przestępstwom dorobili się fortun, muszą je stracić. Nawet jeśli przepisali je na najbliższych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasz fiskus żąda więcej dokumentów niż Unia

Polska narusza unijne prawo, gdy chce innych niż faktury dokumentów, które potwierdzą prawo do obniżenia podatku należnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na nowy paszport poczekamy kilka dni

Paszport będzie można wyrobić w ciągu pięciu dni. Wnioskodawca zapłaci jednak za to trzy razy więcej niż w normalnej procedurze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy wierzą biegłym, a biegli komputerom

W sprawach dotyczących wypadków drogowych biegli sporządzają opinie, posługując się programami komputerowymi. Problem w tym, że nikt nie jest w stanie ich zweryfikować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 października 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-K 28/06 - Ograniczenia dla właścicieli nieruchomości przy wałach przeciwpowodziowych zgodne z konstytucją

Ograniczenia nałożone na właściciela nieruchomości położonej przy wale przeciwpowodziowym realizują cel publiczny i są konieczne w demokratycznym państwie prawnym. Nie można więc twierdzić, że ograniczenia te ingerują w konstytucyjne prawo własności - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-SK 63/06 - Podwójne karanie podatnika sprzeczne z konstytucją

Naliczanie odsetek za zwłokę, w przypadku gdy w postępowaniu zabezpieczającym organ podatkowy, przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, dokonał zajęcia środków pieniężnych, jest niezgodne z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 740/2006

Jeżeli zatem sprzedawca wbrew wyraźnie sformułowanemu w przepisie obowiązkowi, sprzedając olej opałowy przyjmuje oświadczenia zawierające, np. niekompletne dane adresowe, czy też personalne (np. brak imienia), to jego obciąża ryzyko, iż organy podatkowe na skutek tych zaniedbań zostaną pozbawione możliwości identyfikacji osób nabywających ten olej i w konsekwencji możliwości podjęcia dalszych działań kontrolnych wobec tych osób. Podobnie rzecz się ma jeżeli oświadczenie wypełnione jest w sposób nieczytelny, a więc również uniemożliwia zidentyfikowanie jego wystawcy.

Wyrok ETS - C-409/2004

Artykuły 28a ust. 3 akapit pierwszy i 28c część A lit. a) akapit pierwszy szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2000/65/EWG z dnia 17 października 2000 r., ze względu na określenie "wysyłane" użyte w obu tych przepisach należy interpretować w ten sposób, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru następuje, a zwolnienie od podatku dostawy wewnątrzwspólnotowej znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy prawo do rozporządzania towarem jak właściciel zostało przeniesione na nabywcę...

Przegląd prasy

Powstaje plan audytu

W 2008 roku audytorzy wewnętrzni przeprowadzą audyt wartościowania stanowisk... Gazeta Prawna

Organizacje muszą uzyskać wpis do 30 listopada

Organizacje pożytku publicznego, które chcą w 2008 roku otrzymać 1 proc. podatku, muszą postarać się o wpis, który potwierdzi ich status... Gazeta Prawna

Będą przedłużone okresy stosowania ulg uznaniowych

Projekty trzech rozporządzeń przewidują, że ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiące pomoc regionalną będą udzielane do końca 2013 roku, a będące pomocą publiczną - do 9 października 2009 r... Gazeta Prawna

Ulga albo zasiłek rodzinny

W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok rodzice po raz pierwszy skorzystają z prawa do pomniejszenia podatku z tytułu wychowywania dzieci... Gazeta Prawna

Trudno zrezygnować z usług ZAiKS

UOKiK od kilku lat przygląda się praktykom organizacji chroniących prawa autorskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Decyzja narusza prawa właścicieli działek

Gdańsk zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o decyzji ustalającej warunki zabudowy. Bez niej nie otrzyma się pozwolenia na budowę na terenach bez planu zagospodarowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagraniczne firmy na tych samych prawach co polskie

Zamówienie publiczne może uwzględniać interes lokalny. Inne preferencje dla polskich firm naruszałyby podstawowe zasady prawa wspólnotowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potrącenie musi być jednoznaczne

Gdy dwie osoby są wobec siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, to do potrącenia należności z długu konieczne jest jednostronne stanowcze oświadczenie o potrąceniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-74/06

Stosując przy ustalaniu dla celów podatkowych wartości pojazdów używanych przywożonych na terytorium Grecji z innego państwa członkowskiego tylko jedno kryterium utraty wartości oparte wyłącznie na wieku pojazdu oraz przyjmując obniżenie wartości o 7 % w przypadku samochodów mających od sześciu miesięcy do roku lub o 14 % w przypadku samochodów starszych niż rok, co nie gwarantuje, że należna opłata nie przekroczy, choćby tylko w niektórych przypadkach, kwoty opłaty rezydualnej zawartej w wartości podobnych używanych pojazdów już zarejestrowanych na terytorium kraju, Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 90 WE.

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 146/2007

Gromadząc materiał dowodowy organ nie może pominąć dowodów przedstawionych przez stronę postępowania. Jeżeli strona przedstawi niepełny materiał dowodowy, organ podatkowy obowiązany jest do jego uzupełnienia. Wyczerpujące rozpatrzenie całego materiału dowodowego powinno prowadzić do jednoznacznych ustaleń faktycznych i prawnych. Nie zawsze jest to możliwe, ale wtedy pamiętać należy o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).

Przegląd prasy

Nie można ubiegać się o zwrot podatku

W przypadku odwołania darowizny podatnik nie może ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku od darowizny. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku... Gazeta Prawna

Będą nowe obowiązki sprawozdawcze dla firm

Spółki podlegające Międzynarodowym Standardom Rachunkowości od 2010 roku będą musiały sporządzać dodatkowy element sprawozdania... Gazeta Prawna

Zasady naliczania odsetek za zwłokę naruszały konstytucję

Zasada nienaliczania odsetek za zwłokę stosowana tylko wtedy, gdy organ zabezpieczył wykonanie zobowiązania na majątku podatnika przed wydaniem decyzji ustalającej, była niezgodna z konstytucją... Gazeta Prawna

Wydatki na wynajęte auto są kosztem

Zagraniczne podróże służbowe to często jeden z najważniejszych elementów rozwoju firm. Delegacje służbowe można uwzględniać w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstw, a dokładnie w kosztach uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Tatuaże do sprawdzenia

Policjant może sprawdzić legitymowaną osobę, czy ma tatuaże, pseudonimy, znaki szczególne, blizny, kolczyki, a nawet tiki. I opisać to w notatce służbowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolniony za firmowy e-mail

Przedsiębiorcy mają ograniczony dostęp do służbowej poczty elektronicznej swoich pracowników. Firma ma prawo kontrolować służbowe e-maile... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Funkcja nie upoważnia do obrażania podwładnych

Osoba, która naruszyła cudze dobra osobiste - czyjąś cześć, dobre imię - nie może się bronić, że działała jako przedstawiciel instytucji czy przełożony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obowiązek przejścia na emeryturę zgodny z prawem wspólnotowym

Obywatel UE może zostać obowiązkowo wysłany na emeryturę - uznał wczoraj ETS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 października 2007

Informacje NetTAX

Obniżenie stawek taksy - warto wstrzymać się dwa tygodnie z podpisaniem aktu notarialnego

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników NetTAX artykułem pt "Ministerstwo Sprawiedliwości obniżyło stawki taksy notarialnej - spadną koszty zakupu domów i mieszkań" z 1 października br. informujemy wszystkich zainteresowanych, że nowelizacja rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek taksy notarialnej właśnie ukazała się w najnowszym Dzienniku Ustaw nr 187, poz. 1336 i wejdzie w życie z dniem 27 października br. Warto poczekać dwa tygodnie z podpisaniem aktu notarialnego w sprawie zakupu mieszkania, domu, czy działki, ponieważ taksa w tych sprawach zostanie obniżona o połowę...

Telepracownicy zyskali nowe prawa

Określenie w przepisach rangi kodeksowej zasad wykonywania telepracy, sposobu zatrudniania telepracowników, uregulowanie ich praw oraz obowiązków pracodawców wobec telepracowników - określa wchodząca w życie z dniem 16 października br. nowelizacja ustawy - Kodeks pracy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2208/2006

Artykuły 43 i 48 TWE  choć literalnie nakazują danemu państwu członkowskiemu traktować obywateli innych państw członkowskich jak swoich własnych, to z drugiej strony uniemożliwiają ograniczenie swobody przedsiębiorczości własnych obywateli poza granicami kraju.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2816/2005

W sytuacji, gdy dochodzi do częściowej korekty wadliwej decyzji wydanej w pierwszej instancji, pierwszorzędne znaczenie ma takie sformułowanie rozstrzygnięcia zawartego w decyzji odwoławczej, aby w zestawieniu z treścią niekwestionowanej części decyzji pierwszoinstancyjnej zakres praw lub obowiązków strony określonych tymi decyzjami nie budził żadnych wątpliwości. Podkreślić przy tym należy, że Sąd nie ocenia intencji organów, a rzeczywistą treść podjętych przez nie rozstrzygnięć.

Przegląd prasy

Wydruk poświadczy wniesienie opłaty

Dowód zapłaty opłaty skarbowej będzie mógł mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Urząd przyjmie też uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty... Gazeta Prawna

Małżonkowie muszą pamiętać o podpisaniu PIT

Aby małżonkowie mogli wspólnie się rozliczyć, muszą zaznaczyć odpowiednie pole w zeznaniu PIT-37 i podpisać je. Jeśli zapomną o podpisie, a urząd wezwie ich do uzupełnienia braku, nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia... Gazeta Prawna

Gminy mogą zyskać więcej

Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększy się w 2008 roku o prawie 2 mld zł. Nie wiadomo jednak, czy dane resortu finansów uwzględniają brak 3,5 mld zł w PIT z tytułu ulgi na dzieci... Gazeta Prawna

Minister będzie sprawował nadzór publiczny

Gazeta dotarła do nieopublikowanego projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, przygotowanego przez resort finansów... Gazeta Prawna

Nakłady na dzierżawę nie zawsze są ulepszeniem

O tym, za które ulepszenia dzierżawca może domagać się zapłaty po zakończeniu dzierżawy, decyduje to, czy są one korzystne dla wydzierżawiającego, zwykle właściciela nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzaminy na następców arbitrów przetargowych

Udało się wyłonić grupę 25 osób, które już niebawem zajmą się rozstrzyganiem sporów przetargowych. Krajowa Izba Odwoławcza zastąpi dotychczasowych arbitrów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spacer na wolności z nadajnikiem na ręce

Drobni przestępcy, którzy zachowują się nienagannie, będą przenoszeni do więzień z dozorem elektronicznym. Dzięki temu ma być mniej tłoczno i oszczędniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Służbowy samochód nie zatrzyma prezesa

Pokrywanie kosztów wynajmu mieszkania i dodatkowe ubezpieczenie to za mało, aby najlepsi menedżerowie zechcieli zarządzać spółkami Skarbu Państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 608/2007

Przepis art. 28 TWE nie ma zastosowania do deklaracji uproszczonej, takiej jak przewidziana w art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. Uregulowanie zawarte w art. 81 ust. 1 pkt 1 tej ustawy należy bowiem interpretować w ten sposób, że deklarację uproszczoną należy złożyć z chwilą nabycia prawa do rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 808/2007

W sytuacji, w której Podatnik w swoim piśmie wnosząc ponownie o zwrot podatku akcyzowego powołuje się na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości organy podatkowego powinny uznać, iż żądanie Podatnika jest w swej istocie wnioskiem o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organu podatkowego pierwszej instancji...

Przegląd prasy

Prawomocny wyrok wiąże też sąd

Prawomocny wyrok sądu wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe... Gazeta Prawna

Urzędnicy uczą się kontrolować aukcje

160 pracowników dolnośląskich urzędów skarbowych przejdzie szkolenie, jak kontrolować osoby handlujące w internecie, a niewywiązujące się z obowiązków podatkowych... Gazeta Prawna

Od nowego roku wzrasta limit

1 stycznia 2008 r. zmieni się limit, którego przekroczenie decyduje o miejscu opodatkowania sprzedaży wysyłkowej... Gazeta Prawna

Księgowym potrzebny certyfikat

W Polsce nie ma odpowiedniego systemu edukacji księgowych. Jedyną możliwością potwierdzenia kwalifikacji z zakresu rachunkowości jest uzyskanie tytułu biegłego rewidenta, i to nawet wtedy, gdy dana osoba nie zamierza łączyć swojej kariery z audytem... Gazeta Prawna

Bez stałego miejsca pobytu można trafić do aresztu

Dla osób, które nie mają w Polsce stałego miejsca pobytu, nawet drobne przestępstwo może skończyć się tymczasowym aresztem. Pozwala na to nasze prawo odstające od unijnych realiów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka ma prawo badać umowy

Organy skarbowe zawsze mogły oceniać treść umów, jeżeli tylko miało to służyć interesowi publicznemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielnie rozwiązują finansowe łamigłówki

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych miała uprościć w nich system rozliczeń. Tymczasem niejasne przepisy jeszcze go skomplikowały... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka prześwietli powracających Polaków

Rodacy wracający po latach pracy za granicą nie mogą liczyć na pobłażliwość fiskusa. Choć rząd zachęca do powrotu, na abolicję podatkową nie ma co liczyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 387/2007

Zwrotowi będzie podlegać ta część akcyzy, która przewyższa akcyzę zawartą w wartości podobnego samochodu zarejestrowanego wcześniej w Polsce.

Wyrok WSA - III SA/Wa 453/2007

Wskazane rozwiązania klasyfikacyjne przyjęte w ramach PCN potwierdzają, iż dla dokonania właściwego przyporządkowania wyrobu, którym mogą być także drukowane zdjęcia  istotne znaczenie ma to, czy opatrzone one zostały tekstem, czy też nie.

Przegląd prasy

Szkoły prywatne nie będą prowadzić e-studiów

Resort nauki przesądził właśnie, jakie warunki muszą spełnić uczelnie, aby organizować zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość... Gazeta Prawna

Ulgi w spłacie podatków

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację... Gazeta Prawna

Fiskus: umorzone kary to przychód

Kwota umorzonej kary oraz kwota odsetek za zwłokę stanowią przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko zaprezentowała Izba Skarbowa w Łodzi w decyzji z 20 września 2007 r. (nr PB I-3/4117/IN-47/US/07/FM)... Gazeta Prawna

Powinien wystarczyć internetowy wydruk z KRS

Internetowe wydruki z Krajowego Rejestru Sądowego mają takie samo znaczenie prawne jak papierowe odpisy, wyciągi i zaświadczenia. Tak uważa coraz więcej prawników... Gazeta Prawna

Pracodawcy boją się skutków narzucania układów zbiorowych

Administracyjne narzucanie wybranym placówkom służby zdrowia ponadzakładowych układów zbiorowych pracy pogorszy ich pozycję na rynku - uważa PKPP Lewiatan... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dobrowolna korekta nie chroni przed karą

Przedsiębiorcy często ulegają sugestii urzędników skarbowych - korygują deklaracje i płacą podatek. Myślą, że unikną kary. Tymczasem wpadają w pułapkę i dostają grzywnę za błąd w dokumentach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma płaci za brak szacunku dla pracownika

Naruszenie godności i innych dóbr osobistych stanowi coraz częściej podstawę procesów wytaczanych pracodawcom. I pracownicy te procesy wygrywają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzydzieści tysięcy złotych za aplikację to gruba przesada

Wysokość opłaty za aplikację rzecznikowską przygotowującą do zawodu rzecznika patentowego stanowi barierę w dostępie do zawodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 253/2007

W przypadkach, gdy tekst umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania nie pozwala na jednoznaczne rozumienie jej postanowień, należy dokonać takiej jej interpretacji, która zapewniłaby rozumienie postanowień umowy w sposób jednakowy przez oba umawiające się państwa i uwzględniała wspólny interes obu stron umowy. Za prawidłową wykładnię nie może być bowiem uznana taka, która jest dokonana w sposób arbitralny i jednostronny, bez uwzględnienia stanowiska i praktyki oraz ustawodawstwa wewnętrznego (krajowego) obu stron...

Wyrok WSA - III SA/Wa 322/2007

Rozpatrywanie przez organy podatkowe kwestii istnienia ważnego interesu podatnika, uzasadniało podjęcie przez te organy, w ramach prowadzonego postępowania, zbadania sytuacji majątkowej Skarżącej i uzyskiwanych przez nią dochodów...

Przegląd prasy

Inwentaryzacja w firmach musi objąć również obce środki trwałe

W firmie można rozpocząć inwentaryzację środków trwałych trzy miesiące przed końcem roku obrotowego. Dotyczy to własnych aktywów przedsiębiorstwa, jak i powierzonych... Gazeta Prawna

Ulga nawet za część roku

Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzono wymogu wychowywania dziecka przez cały rok podatkowy... Gazeta Prawna

Od przyszłego roku trudniej będzie odliczyć VAT

Od nowego roku podatnicy będą mieli mniejsze możliwości odliczenia VAT. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2008 r... Gazeta Prawna

Polisy OC: wypłaty bez VAT

Klienci, którzy domagają się dopłat w VAT do wypłaconych już odszkodowań wyliczonych na tzw. kosztorys polis z OC komunikacyjnego, odchodzą nadal z kwitkiem... Gazeta Prawna

Kiedy firma ma prawo uzupełnić dokumenty

Przedsiębiorca może donieść nowy dokument, jeśli okaże się, że ten dołączony do oferty nie potwierdza spełnienia udziału w przetargu - uznali arbitrzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy nie zapłaci spółka, odpowiada jej prezes

Jeśli postępowanie upadłościowe nie doprowadziło do spłaty długów spółki z o.o. z powodu braku majątku, termin do wystąpienia przeciwko członkom jej zarządu o ich zapłatę liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia o umorzeniu tego postępowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za niestosowanie wyroku ETS grożą nam milionowe kary

Mimo wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości osoby, które sprowadziły z innych państw Unii używane auta, nie dostają zwrotu akcyzy. Polsce grożą ogromne kary finansowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polsce grożą sankcje za akcyzę na samochody

Nasz rząd będzie musiał wyjaśnić w Brukseli, dlaczego nie wykonuje wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zwrotu akcyzy od unijnych samochodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 października 2007

Informacje NetTAX

Doradcy prawni zapewnią szerszy dostęp Polaków do usług prawniczych

Absolwenci studiów prawniczych będą mogli zajmować się doradztwem prawnym na podstawie licencji doradcy - przewiduje przyjęty przez rząd projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych. Charakter ich pracy ma być wyłącznie usługowy i będzie podlegał prawom rynku oraz konkurencji. Rząd proponuje wprowadzić trzy stopnie takiej licencji...

Doradcy podatkowi zachowają swoje uprawnienia

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, dzięki któremu doradcy będą mogli po 5 grudnia br. prowadzić m.in. ewidencje podatkowe. Problem w tym, że noweli nie ma kto uchwalić, trwa bowiem przedwyborcza gorączka i Sejm nie podejmuje żadnych decyzji merytorycznych, m.in. nie głosuje. Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) w wydanym komunikacie uspokaja jednak środowisko doradców podatkowych, że doradcy nie stracą swoich uprawnień, ponieważ zastosowanie ma tu konstytucyjna zasada ochrony praw nabytych. Zdaniem KRDP, doradcy będą mogli prowadzić ewidencje i księgi podatkowe oraz wykonywać zawód zarówno samodzielnie, jak i w spółkach osobowych...

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców

Warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej - określa przyjęte przez rząd rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc przy restrukturyzacji. Pomoc polegać będzie m.in. na odroczeniu terminu płatności podatku, rozłożeniu go na raty, umorzeniu części lub całości zaległości podatkowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 204/2007

Powołanie podstawy prawnej decyzji podatkowej powinno polegać na dokładnym wskazaniu ściśle określonych przepisów według stanu prawnego z daty wydania decyzji, a także samego aktu normatywnego oraz źródła jego publikacji. Jeżeli stosowany akt był nowelizowany, wówczas niezbędne jest podanie zarówno miejsca publikacji jego pierwotnego tekstu, jak i miejsca publikacji wszystkich zmian, które nastąpiły do daty wydania decyzji.

Wyrok WSA - III SA/Wa 240/2007

Ustalenia dotyczące ewentualnego zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego należą do kompetencji organów administracji, które powinny uwzględnić ww. zasady interpretacji prawa wspólnotowego...

Przegląd prasy

Można było nałożyć cło

Wymóg nieodstępowania przez dwa lata zwolnionych od cła rzeczy służących do użytku osobistego lub domowego jest zgodny z konstytucją, mimo niedookreślonych pojęć... Gazeta Prawna

Opłaty i podatek stanowią koszt

Opłaty za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości mogą zostać zaliczone do kosztów, gdy mają związek z działalnością firmy... Gazeta Prawna

Tańsza weryfikacja wiarygodności firm

Coraz mniej spółek będzie zobowiązanych do badania przez biegłego. Dlatego dla pozostałych firm może zostać wprowadzona tańsza usługa potwierdzająca prawidłowość sprawozdań finansowych... Gazeta Prawna

Podatnicy mogą zmniejszyć zaliczki

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach podatkowych zaliczka za ostatni miesiąc roku podatkowego powinna być uiszczona do 20 dnia danego miesiąca, w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni... Gazeta Prawna

Warto będzie zostać upoważnionym przedsiębiorcą

Polskie firmy, które zdecydują się ubiegać o certyfikat upoważnionego przedsiębiorcy, staną się wiarygodnym partnerem dla kontrahentów i służb celnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd 24-godzinny nie ukarze pijanego komendanta

Policjanci, funkcjonariusze ABW, CBA, a także wywiadu i kontrwywiadu wojskowego nie mogą być sądzeni przed sądami 24-godzinnymi, nawet jeżeli jeździli po pijanemu, a ich wina jest ewidentna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat bez aplikacji, ale po egzaminie i z praktyką

Państwowy egzamin pisemny sprawdzający wiedzę i umiejętności prawnicze byłby furtką do zawodu adwokata. Aby móc stawać przed sądem, potrzebna byłaby jeszcze roczna praktyka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Syndycy muszą zdobyć licencje

Dziś wchodzi w życie ustawa o licencji syndyka, która kandydatom do tej ważnej profesji wysoko stawia poprzeczkę - państwowy egzamin. Tworzy też nową korporację zawodową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 października 2007

Przegląd prasy

Po przekroczeniu kwoty granicznej nie ma odliczenia

Jeśli poniesione przez podatnika wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to nie ma on prawa odliczyć od nich VAT. Spółka świadczy usługi prawne... Gazeta Prawna

Odnawialny limit

Limit zwrotu VAT na materiały budowlane będzie dotyczył okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku... Gazeta Prawna

Zobowiązanie wygasa po zapłacie zaległości

Zapłata zaległości podatkowej w VAT określonej w decyzji wymiarowej organu I instancji, a przed rozpatrzeniem odwołania, powoduje wygaśnięcie zobowiązania... Gazeta Prawna

Wysoka ulga na dzieci obniży wpłaty

W rozliczeniu za 2007 rok podatnicy po raz pierwszy będą mogli skorzystać z nowej ulgi na dzieci. Będzie odliczana od podatku, a jej wysokość to 1145,08 zł na każde dziecko... Gazeta Prawna

Pieniądze banku trzeba oddać

Ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść kosztem innej osoby, musi ją zwrócić. Źródłem bezpodstawnego wzbogacenia może być również pomyłka banku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Różne spojrzenia na świadka koronnego

Ta nielubiana przez adwokatów i ceniona przez prokuratorów instytucja ma już dziewięć lata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Państwo nie może obarczać obywateli swoimi obowiązkami

Nałożony na właścicieli zabytkowych nieruchomości nakaz pokrywania w całości kosztów badań archeologicznych i ich dokumentacji jest niezgodny z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Publiczne inwestycje za prywatne pieniądze

Inwestycje, także te związane z Euro 2012, mogą być prowadzone za prywatne pieniądze. Samorządy jednak rzadko korzystają z szansy, jaką dają im przepisy. Wielu gminom nie starcza pieniędzy na wszystkie inwestycje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 147/2007

Przepisy dotyczące ulg podatkowych powinny być interpretowane w sposób ścisły. Twierdzenie, że grunt, na którym stoją budynki może być traktowany tak samo jak "grunt pod budowę budynku mieszkalnego", o którym mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) podatku dochodowego od osób fizycznych w wersji z 2000 r. - wykracza poza dopuszczalną interpretację cytowanego sformułowania ustawy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 186/2007

W świetle art. 228 Ordynacji podatkowej konsekwencją stwierdzenia przez organ odwoławczy uchybienia terminowi do wniesienia odwołania jest pozostawienie go bez rozpatrzenia. Oznacza to, że podatnik pozbawiony zostaje prawa do kontroli instancyjnej wydanego przez organ I instancji rozstrzygnięcia. Dlatego też postanowienia dotyczące stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania powinny być wydawane wówczas, gdy przekroczenie terminu jest oczywiste i po analizie zgromadzonego, pełnego materiału dowodowego.

08 października 2007

Informacje NetTAX

STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych zaprasza na STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA...

Przedsiębiorcy domagają się zmian w podatkach

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) Lewiatan ogłosiła zbiór postulatów zmian w prawie podatkowym oraz w systemie podatkowym. Zdaniem przedsiębiorców proponowane zmiany są niezbędne do tego, aby system podatków stał się przejrzysty, przyjazny w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz konkurencyjny w Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby przepisy podatkowe były spójne i nie utrudniały przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej - mówią eksperci z Rady Podatkowej PKPP Lewiatan...

Wyższa ulga podatkowa dla rodzin z dziećmi

Prezydent podpisał znowelizowaną we wrześniu przez Sejm ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą wyższą ulgę na dzieci. Nie zmienia się krąg osób uprawnionych do skorzystania z ulgi oraz zasady korzystania z niej. Z ulgi rodzinnej w nowej wysokości rodziny będą mogły skorzystać już w rozliczeniu podatkowym za 2007 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 86/2007

Organ egzekucyjny, badając dopuszczalność egzekucji, nie jest uprawniony do ustalenia, czy obowiązek wskazany w tytule wykonawczym nadal istnieje, jedynie bada tytuł egzekucyjny, przed przystąpieniem do egzekucji, pod kątem dopuszczalności egzekucji administracyjnej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 96/2007

Skarżący nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku gdy organy egzekucyjne we właściwy sposób nie przeprowadziły postępowania egzekucyjnego.

Przegląd prasy

Przedstawicielem podatkowym nie zostanie firma, która popełniła błąd w rozliczeniach

Korekta deklaracji wynikająca z błędnego obliczenia podatku oznacza nieprawidłowe zadeklarowanie podatku. To zaś oznacza, że firma nie może być przedstawicielem podatkowym... Gazeta Prawna

Liczy się tylko limit zwrotu podatku

Podatnika ubiegającego się o zwrot części VAT na materiały budowlane nie obowiązują limity dotyczące powierzchni użytkowej domu ustalone w definicji budownictwa społecznego... Gazeta Prawna

Będzie wyższa ulga na dzieci

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza podwyżkę ulgi na dzieci. W rozliczeniu podatkowym za 2007 rok podatnicy wychowujący dzieci będą mogli odliczyć od podatku 1145,08 zł na każde dziecko... Gazeta Prawna

Fiskus chce zarabiać na kontraktach menedżerskich

Fiskus żąda VAT od firm, które udostępniają menedżerom zatrudnionym na kontraktach biurka, laptopy i inny sprzęt biurowy. Twierdzi, że udostępnianie składników majątkowych podatnika stanowi odrębną usługę opodatkowaną VAT... Gazeta Prawna

Decyzja może skrzywdzić tylko jej adresata

Osoba, która nie była stroną w postępowaniu administracyjnym prowadzącym do wydania bezprawnej decyzji, nie może domagać się odszkodowania za wynikłe z niej szkody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przełożony oceni, czy urzędnik dobrze pracuje

Do 10 października samorządy mają przeprowadzić pierwszą ocenę urzędników według nowych zasad. Niektóre na pewno z tym nie zdążą. Za opóźnienie nic jednak nie grozi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba ujawniać adres niezbędny do wytoczenia procesu

Wydawca gazety ma obowiązek udostępnić adresy autorów artykułów na pisemny wniosek osoby, która w sposób wiarygodny uzasadni potrzebę ich posiadania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przyszli właściciele mogą zarządzać jak pełnoprawni członkowie wspólnoty

Jeszcze przed wpisem do księgi wieczystej właściciel lokalu mieszkalnego może korzystać z uprawnień członka wspólnoty mieszkaniowej. Mimo że nie jest jeszcze właścicielem mieszkania, może brać udział w obradach wspólnoty i głosować jak właściciel... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 27/2007

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej stanowi kontynuację, w zmienionej formule, zwolnienia podatkowego o charakterze okresowym, przewidzianego w art. 52 pkt 1 lit. "b" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 16/2007

Przepisy ustaw korzystają z domniemania ich zgodności z Konstytucją, które może być obalone jedynie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dopóki to jednak nie nastąpi, organy administracyjne mają bezwzględny obowiązek stosowania się do tych przepisów.

Przegląd prasy

Trzeba złożyć zapotrzebowanie

Do 30 października należy złożyć w Ministerstwie Finansów wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne na 2008 rok. Konieczność złożenia wstępnego zapotrzebowania ciąży na podmiotach zobowiązanych do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy... Gazeta Prawna

Organy podatkowe nie mogły uznać nadpłaty podatku

Postępowanie o stwierdzenie nadpłaty nie może zostać wszczęte między zakończeniem kontroli podatkowej a rozpoczęciem postępowania. Wymogi dotyczące terminów w przepisach są czasem dla przedsiębiorców bardzo uciążliwe... Gazeta Prawna

Adwokat z urzędu podlega VAT

Czynności adwokata podejmowane w ramach pomocy prawnej z urzędu nie są wyłączone z VAT. Fakt zmiany w przepisach wykonawczych o należnościach za czynności adwokata nie miał wpływu na ocenę tego, że jest on podatnikiem VAT... Gazeta Prawna

Doradcy mają ograniczone prawa

Doradcy podatkowi, mimo że mogą występować przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, to jednak mają ograniczone uprawnienia... Gazeta Prawna

Jeśli nie płacą, to niech oddadzą wolne

Śląscy strażacy przegrywają w sądach sprawy o wynagrodzenie za nadgodziny. Będą dalej walczyć o udzielenie im czasu wolnego za ponadwymiarową pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdzie komputer, tam może być telepraca

Od 15 października nawet 150 tys. osób wykonujących pracę na odległość może się stać pełnoprawnymi pracownikami. Nowe przepisy już teraz wzbudzają jednak wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najwięcej czasu tracimy na spory sądowe

Przetargi związane z inwestycjami Euro 2012 mogą trwać dużo krócej. Najwięcej czasu można zaoszczędzić, wyznaczając sądom w ustawie krótsze terminy na rozstrzygnięcie skarg przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Europejski nakaz lepszy od ekstradycji

Polska jest liderem wśród państw UE pod względem liczby wydawanych europejskich nakazów aresztowania. Ich skuteczność coraz bardziej doceniają nasi sędziowie i prokuratorzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 października 2007

Informacje NetTAX

Problemy z ustalaniem prawa do emerytury - ile czasu muszą być przechowywane dokumenty płacowe pracowników?

Wiele osób starających się o przyznanie emerytury ma problem z wypełnieniem ciążącego na nich obowiązku udokumentowaniem swoich zarobków u poprzednich pracodawców, z uwagi m.in. na brak umowy o pracę sprzed kilkudziesięciu lat, czy też choćby zaświadczenia potwierdzającego wysokość zarobków. Akta osobowe pracownika, a więc m.in. list płacy, kart wynagrodzeń i inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, powinny być przechowywane przez pracodawców przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy - podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 162/2007

Do "usług w zakresie edukacji" obok funkcji edukacyjnej szkoły należy zaliczyć funkcję wychowawczą i opiekuńczą odpowiednią do wieku i potrzeb uczniów. W ramach sprawowania opieki, szkoła może umożliwić uczniom korzystanie z posiłków przygotowanych przez stołówkę, która niewątpliwe jest integralną częścią szkoły i nie stanowi odrębnego podmiotu gospodarczego.

Wyrok WSA - I SA/Wr 148/2007

Przepisy zakazujące odliczania podatku w przypadku gdy wydatek na ich nabycie nie może być zaliczony do kosztu uzyskania przychodu naruszają jedną z zasad ogólnych (podstawowych) prawa wspólnotowego jakim jest zasada proporcjonalności. Zgodnie z tą zasadą przepisy ograniczające prawa muszą być współmierne (proporcjonalne) do celu, w jakim zostają one wprowadzone...

Przegląd prasy

Doradcy utrzymają swoje uprawnienia

Przyjęto projekt zmiany ustawy o doradztwie podatkowym, dzięki któremu doradcy będą mogli po 5 grudnia prowadzić m.in. ewidencje podatkowe... Gazeta Prawna

Potrzebne nowe ustawy

Trzeba od nowa napisać ustawy o podatkach dochodowych. Należy także w większym stopniu wspierać małych podatników - uważają przedstawiciele Rady Podatkowej PKPP Lewiatan... Gazeta Prawna

Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty bez VAT

Obowiązek podatkowy w VAT nie powstaje, gdy podatnik sprzedaje majątek osobisty na własne potrzeby. Zatem sprzedaż dwóch działek nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT... Gazeta Prawna

Będzie trudniej o preferencje

Uchwalona niedawno przez parlament nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany, których celem jest dostosowanie polskich regulacji do przepisów unijnych. Jedną z nich jest modyfikacja definicji pojęcia prezentów małej wartości... Gazeta Prawna

Przelicznik nie może być niekorzystny dla skazanego

Jedna dzienna stawka grzywny skraca wykonanie zawieszonej kary więzienia o jeden dzień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obniżenie poprzeczki sposobem na wakaty

O pracę w policji ma być łatwiej. Negatywny wynik testu kwalifikacyjnego będzie można szybko poprawić. Dodatkowe punkty na egzaminie otrzymają m.in. prawnicy i ekonomiści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akta sądowe nie muszą być jak tasiemiec

Sędziowie coraz częściej muszą przeczytać nawet kilkaset tomów akt. Dla adwokatów natomiast przeglądanie akt bywa pretekstem do przedłużania procesu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwa tygodnie na pozwanie Skarbu Państwa

Posiadacze przedwojennych obligacji mogą tylko do 16 października tego roku składać do sądów wnioski wzywające Skarb Państwa do ugody w sprawie wypłaty rekompensat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 4198/2006

Ustawodawca w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, posługuje się pojęciami ogólnymi "koszty poniesione" i "koszty zarachowane". Natomiast w art. 15 ust. 1 zdanie trzecie powiela wprawdzie pojęcie "koszty zarachowane", ale używa już pojęcia "zapłata", o znaczeniu węższym niż znaczenie pojęcia "poniesienie kosztu"...

Wyrok WSA - III SA/Wa 4194/2006

Dokonywane przez Podatnika (w ramach działalności gospodarczej polegającej na obrocie wierzytelnościami) nabywanie od podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) ich własnych wierzytelności, w celu dalszej odsprzedaży lub windykacji, jest usługą świadczoną na rzecz sprzedawców wierzytelności własnych. Istota tej usługi polega na uwolnieniu zbywcy wierzytelności od ciężaru jej egzekwowania.

Przegląd prasy

Limit 50 tys. zł dotyczy już 2007 roku

Podatnicy kontynuujący działalność będą mogli korzystać ze zwolnienia VAT w 2008 roku, jeśli ich obroty nie przekroczą 50 tys. zł. To korzystne rozwiązanie. W 2007 roku limit ten wynosi 39,7 tys. zł... Gazeta Prawna

Dyrektor nie ponosi winy

Nie narusza dyscypliny ten, kto przy udzielaniu zamówienia publicznego kierował się odpowiednimi wytycznymi. Istota sprawy rozpatrywanej przez Główną Komisję Orzekającą (GKO) sprowadzała się do uznania, czy obwiniony dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego naruszył przepisy prawa zamówień publicznych... Gazeta Prawna

Będzie więcej stanowisk dla informatyków

Resort finansów skierował do dyrektorów izb celnych, skarbowych i urzędów kontroli skarbowej pismo w sprawie przeprowadzenia restrukturyzacji systemów informatycznych... Gazeta Prawna

Spółki audytorskie płacą haracz

Firmy uprawnione do badania sprawozdań finansowych muszą płacić za nadzór. Opłata wynosi od 1 do 1,5 proc. osiąganych przychodów z tytułu badania sprawozdań finansowych... Gazeta Prawna

Taki sam zwrot dla wszystkich towarów

Wyroby akcyzowe wywożone z Polski nie powinny być obciążane akcyzą bez względu na to, czy jest to eksport czy dostawa do UE. Nie powinno mieć też znaczenia, czy objęte są regulacjami unijnymi, czy nie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusz nie musi legitymować każdego uczestnika zebrania

Podczas zebrań wspólnot mieszkaniowych wystarczy mniej formalne potwierdzenie tożsamości i uprawnień właścicieli biorących w nich udział. To sedno wtorkowego wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie prawni będą się mogli reklamować

Prawnik zapraszający do swojej kancelarii z ulicznej tablicy reklamowej - taką możliwość dadzą nowe zasady etyki, jeżeli uchwali je w listopadzie zjazd radców prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy ratują budżet, oszczędzając na obywatelach

Zniecierpliwieni obywatele skarżą się na opieszałe sądy. Te muszą im wypłacać rekompensaty. Są jednak bardzo oszczędne w orzekaniu kwot, bo pieniądze na wypłatę pochodzą z ich kasy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 października 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3887/2006

Organy podatkowe nie mają prawa do wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w oderwaniu do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3925/2006

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która określa źródła przychodu, niejednokrotnie zawiera odmienne definicje i uregulowania niż przepisy innych gałęzi prawa, w tym dotyczące działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Oszustwo pośrednika podstawą zwrotu PIT

Jeżeli inwestor zdefrauduje zyski giełdowe, podatek i tak trzeba zapłacić. Można go jednak odzyskać, żądając zwrotu nadpłaty. Z korektą zeznania PIT nie trzeba czekać do wyroku sądu karnego... Gazeta Prawna

Umowa renty zwolniona z podatku

Podatnik, który ustanawia na rzecz ubogich krewnych rentę, nie zapłaci już podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowy takie od 2007 roku nie podlegają opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Wysokość limitów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2008 r., dla podatków dochodowych zmaleje, jedynie dla VAT wzrośnie

Znamy już limity podatkowe na przyszły rok, decydujące o sposobach opodatkowania. Sprzedaż, która zwalnia z VAT, będzie wynosiła 50 tys. zł. Nie trzeba już zatem przeliczać limitu z euro na złote... Gazeta Prawna

Łatwiejsze rozliczenia firm dzięki e-fakturom

Zapadł wyrok korzystny dla firm, które przesyłają faktury drogą elektroniczną oraz korzystają z systemu EDI (system umożliwiający przesyłanie między kontrahentami e-faktur oraz innych dokumentów drogą elektroniczną)... Gazeta Prawna

Żona zwołała zgromadzenie i odwołała męża

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia mieści się niekiedy w granicach zwykłych czynności spółki. W takiej sytuacji może go dokonać jeden z członków zarządu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma deklaracji i prawa do bieżącej korekty

Przedsiębiorcy, którzy pomylą się co do wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek, mogą zostać uznani za przestępców skarbowych. Nawet wówczas, gdy sami doniosą na siebie fiskusowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak podatku zależy od daty zmiany statusu mieszkania

Gdy ktoś przekształca lokatorskie prawo do mieszkania w prawo własnościowe albo we własność i chce je sprzedać po pięciu latach (wtedy unika się podatku), to okres ten liczy się od końca roku, w którym nastąpiła zmiana statusu lokum... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O holenderskie zarobki Polaków upominają się obydwa kraje

Coraz więcej naszych rodaków mieszkających w Holandii zakłada własny biznes. Często są to dobrze prosperujące jednoosobowe firmy, od których podatki chce ściągać zarówno fiskus polski, jak i holenderski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 października 2007

Informacje NetTAX

Od 1 października 2007 r. kasy rejestrujące u nowych grup podatników

Dziś, tzn. 1 października br. wchodzi w życie część przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących...

Ministerstwo Sprawiedliwości obniżyło stawki taksy notarialnej - spadną koszty zakupu domów i mieszkań

Już niedługo przy zakupie mieszkania, domu lub działki budowlanej, za akt notarialny zapłacimy o połowę taniej. Jest to efekt podpisanego przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia zmieniającego maksymalne stawki taksy notarialnej. To dobra wiadomość dla kupujących mieszkania, wciąż trwa bowiem boom na rynku mieszkań. Tak radykalne obniżenie stawek taksy notarialnej wywołuje oburzenie notariuszy, którzy zastanawiają się nad zaskarżeniem przepisów o obniżeniu stawek taksy do Trybunału Konstytucyjnego...

Gdy ZUS jest winny opóźnienia w przyznaniu lub wypłacie świadczenia, ubezpieczony ma prawo do odsetek

Ważna wiadomość dla osób procesujących się latami przed sądem z ZUS o przyznanie np. emerytury lub renty. Osoby takie będą mogły żądać zapłaty odsetek za czas trwania procesu, który wykazał błąd ZUS, tzn skończył się korzystnie dla osoby ubiegającej się o świadczenie, np. rentę. To efekt orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niedawno, że w sytuacji, gdy ZUS ponosi odpowiedzialność za powstałe opóźnienia w przyznaniu lub w wypłacie świadczenia, ubezpieczony ma prawo do odsetek...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 992/2006

Sąd administracyjny posiada kompetencję do oceny, czy przepis rozporządzenia jest zgodny z ustawą i Konstytucją RP oraz że może odmówić zastosowania przepisu obowiązującego rozporządzenia z tego powodu, że przepis ten w ocenie sądu jest niezgodny z ustawą i Konstytucją RP.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1002/2006

Kiedy przedmiotem sprzedaży jest rzecz w rozumieniu art. 45 k.c. to zarówno zbycie jak i nabycie tej rzeczy przez więcej niż jedną osobę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wówczas bez znaczenia do celów opodatkowania podatkiem VAT od towarów i usług jest ilość współwłaścicieli zbywających lub nabywających rzecz...

Przegląd prasy

Niższy limit dla prowadzenia ksiąg

Jeżeli przychód w 2007 roku przekroczy 3 022 000 zł, to od przyszłego roku przedsiębiorca będzie musiał prowadzić księgi rachunkowe... Gazeta Prawna

Doradcy będą mogli wykonywać swój zawód

Brak nowelizacji ustawy do 5 grudnia nie ograniczy uprawnień doradców podatkowych - twierdzi Krajowa Rada Doradców Podatkowych... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne dla nowych grup podatników

Dziś kolejna grupa podatników traci zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przez kasy fiskalne... Gazeta Prawna

Fiskus tropi ukryte dochody

W 2007 roku nasiliły się kontrole podatkowe nieujawnionych źródeł przychodów. Ten obszar jest w tym roku jednym z priorytetów kontroli skarbowej. Najczęściej organy podatkowe wykrywają nieprawidłowości w przypadku kupna nieruchomości... Gazeta Prawna

Nie wolno podkopywać sąsiada

Pozwolenie na budowę nie daje właścicielowi działki prawa do wykonywania objętych nim robót ziemnych, jeśli groziłyby one utratą oparcia nieruchomościom sąsiednim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od nowego roku zapłacimy więcej za wywóz śmieci

Góra śmieci nie zmaleje od tego, że składowanie niesegregowanych odpadków na wysypiskach będzie droższe. Wzrost od 1 stycznia opłat dla firm odbierających śmieci od mieszkańców odczują natomiast przedsiębiorcy i gospodarstwa domowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Banki żałują pieniędzy na zabezpieczenie swych placówek przed napadami

Średnio w każdym tygodniu jakiś bank w Polsce jest okradany. Banki mogą być spokojne, bo są ubezpieczone. Klienci również, pod warunkiem jednak, że trzymają tam tylko pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konserwator utrudnia wykup mieszkań

Gminy mają kłopoty ze sprzedażą mieszkań najemcom w zabytkowych budynkach. Nie chce na to wyrażać zgody konserwator zabytków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama