Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 czerwca 2007

Informacje NetTAX

Zmiana wysokości składki rentowej

W lipcu składka rentowa dla pracownika obniży się o 3 pkt procentowe...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 91/2007

Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw jest przepisem przejściowym, a  rolą takiego przepisu jest normowanie wpływu nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2816/2005

W sytuacji, gdy dochodzi do częściowej korekty wadliwej decyzji wydanej w pierwszej instancji, pierwszorzędne znaczenie ma takie sformułowanie rozstrzygnięcia zawartego w decyzji odwoławczej, aby w zestawieniu z treścią niekwestionowanej części decyzji pierwszoinstancyjnej zakres praw lub obowiązków strony określonych tymi decyzjami nie budził żadnych wątpliwości. Podkreślić przy tym należy, że Sąd nie ocenia intencji organów, a rzeczywistą treść podjętych przez nie rozstrzygnięć.

Przegląd prasy

Do obliczeń posłuży wartość rynkowa pojazdu

Dla używanego auta sprowadzonego z UE przy obliczaniu akcyzy do zwrotu będzie brana pod uwagę wartość rynkowa samochodu tej samej marki, modelu czy roku produkcji... Gazeta Prawna

Komunikaty elektroniczne zastąpią SAD

Za dwa miesiące przedsiębiorcy będą mogli korzystać z Systemu Kontroli Eksportu. Umożliwi on zastąpienie w eksporcie dokumentów SAD komunikatami elektronicznymi... Gazeta Prawna

Poprawki zgłoszone przez posłów mogą być niezgodne z prawem unijnym i orzecznictwem ETS

Poselska poprawka regulująca opodatkowanie usług organizacji targów i wystaw w kraju siedziby usługodawcy jest niezgodna z prawem wspólnotowym - uważają eksperci... Gazeta Prawna

Wyższa stawka stosowana z obawy przed fiskusem

Boom mieszkaniowy trwa. W większości przypadków wraz z nowym mieszkaniem trzeba kupić garaż lub miejsce postojowe dla samochodu. Wielu deweloperów wręcz to wymusza... Gazeta Prawna

Choroba nie usprawiedliwia spóźnienia

Nawet jeśli członek zarządu był chory, to spółka z o.o nie mogła się spóźnić z zażaleniem na decyzję organów skarbowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe odsetki od zaległości

Podwyższenie od czwartku przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych powoduje automatyczną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych oraz tzw. opłaty prolongacyjnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przez sprzeczne interpretacje e-faktury wciąż mało popularne

Jest kłopot ze stosowaniem e-faktur. Niektóre urzędy uważają, że jeśli firma nie może wystawić korekty faktury elektronicznie, to i samą fakturę musi sporządzić na papierze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister odwoła stronniczego i naruszającego prawo notariusza

Notariusza, który działa niezgodnie z prawem, łatwiej będzie można usunąć ze stanowiska - przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa o notariacie, który trafił do Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 319/2006

Art. 133 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określa moment decydujący dla oceny stanu sprawy przez sąd administracyjny przy wydawaniu orzeczenia, dokonując kontroli zgodności z prawem decyzji administracyjnej, sąd ocenia ją, biorąc pod uwagę stan faktyczny istniejący w chwili wydawania danego aktu lub podjęcia czynności. Sąd nie jest zatem uprawniony do rozpatrywania okoliczności, które powstały po wydaniu aktu administracyjnego lub po podjęciu czynności.

Interpretacja organów podatkowych

Umorzone wierzytelności pieniężne

Przychód najemców z tytułu umorzonych zaległości czynszowych jest przychodem z innych źródeł.

Przegląd prasy

Faktury wystawione przed rejestracją można rozliczyć

Prawo do zmniejszenia podatku należnego o naliczony dotyczy też faktur wystawionych na podatnika i otrzymanych przed jego rejestracją dla celów VAT... Gazeta Prawna

Doradcy zgłoszą swój projekt

Krajowa Rada Doradców Podatkowych chce dokonać większych zmian w ustawie o doradztwie podatkowym niż wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego... Gazeta Prawna

Rodzice odliczą więcej na każde dziecko

Do Sejmu trafiła wczoraj nowelizacja ustawy o PIT. Zakłada ona podwyższenie kwoty ulgi prorodzinnej na każde dziecko... Gazeta Prawna

Rząd chce pozbawić firmy pomocy publicznej

Przyjęty właśnie przez rząd projekt ustawy o finansach publicznych zakłada likwidację funduszy celowych, w tym Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Opłaty za przydział częstotliwości nie mogą zawierać podatku

Udzielanie przez państwo członkowskie UE zezwoleń na korzystanie z częstotliwości telefonii komórkowej nie jest działalnością gospodarczą. Nie podlega więc VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd sam sobie nie musi niczego wyjaśniać

Jeśli urząd skarbowy występuje jednocześnie w roli wierzyciela i organu egzekucyjnego, nie musi wydawać postanowienia, w którym wierzyciel się wypowiada w kwestii zgłoszonych zarzutów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto stracił stanowisko, lecz utrzymał etat, nie dostanie odprawy

Członek zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska nie otrzyma odprawy za odwołanie ze stanowiska, jeśli zachowa etat. Nie oznacza to bowiem rozwiązania umowy o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Organizacje pożytku pod większą kontrolą

Rząd zamierza zaostrzyć kryteria przyznawania statusu pożytku publicznego organizacjom pozarządowym. Chce też sprawdzać, na co wydają pieniądze z odpisu podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 czerwca 2007

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-SK 29/05 - Postępowanie wieczystoksięgowe

Ograniczenie kręgu uczestników postępowania wieczystoksięgowego nie powoduje, że podmioty nie będące jego uczestnikami nie mogą na drodze sądowej dochodzić swych praw.

Informacje NetTAX

Nowe kwoty i wskaźniki ZUS

Znane są już nowe kwoty i wskaźniki obowiązujące w rozliczeniach z zakresu ubezpieczeń społecznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1886/2006

Do stanów faktycznych zaistniałych przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, a skonkretyzowanych w decyzjach określających wysokość zobowiązania podatkowego i prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT po 30 kwietnia 2004 r., nie znajduje zastosowania VI Dyrektywa o VAT. Zastosowanie VI Dyrektywy do stanu faktycznego zamkniętego przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oznaczałoby złamanie zasady lex retro non agit - ustawa nie działa wstecz.

Wyrok ETS - C-366/2005

W przypadku państwa, takiego jak Republika Portugalska, które przystąpiło do Wspólnot Europejskich ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1986 r., w braku postanowień wprowadzających odstępstwa w akcie przystąpienia tego państwa lub w innym akcie prawa wspólnotowego, art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału...

Przegląd prasy

Wycofując środki z IKE, musimy się rozliczyć

Oszczędzanie na indywidualnym koncie emerytalnym jest zwolnione z podatku. Jednak podatnik, który wycofa środki przed ustawowymi terminami, musi rozliczyć się z fiskusem... Gazeta Prawna

Pomoc dla kombatantów nie jest opodatkowana

Doraźna lub okresowa pomoc dla kombatantów oraz pozostałych po nich członków rodzin wypłacana ze środków Państwowego Funduszu Kombatantów jest zwolniona od PIT... Gazeta Prawna

Podatek oblicza się od wypłaconej raty

W przypadku zachowku wypłacanego w ratach podstawę opodatkowania stanowi wypłacona część należności przysługującej uprawnionemu... Gazeta Prawna

Pomoc na nowe inwestycje, udział w targach i wystawach

Pomoc publiczna na rozwój małych i średnich firm w postaci ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ma dotyczyć nowych inwestycji, usług doradczych oraz udziału w targach i wystawach... Gazeta Prawna

Będzie niższa stawka na mieszkania i domy

Nowe mieszkania o powierzchni nieprzekraczającej 120 mkw. będą opodatkowane 7-proc. stawką VAT także po 1 stycznia 2008 r. To samo dotyczy domów jednorodzinnych, które nie mają więcej niż 220 mkw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premia za duże zakupy to dochód przedsiębiorcy

Nagroda udzielona przez producenta za duże zakupy towarów jest dla obdarowanego przychodem i musi być opodatkowana na zasadach ogólnych. Dla przekazującego stanowi natomiast koszt jego uzyskania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odbiór korekty faktury można potwierdzić e-mailem lub faksem

Przepisy nic nie mówią, jak należy potwierdzać odbiór faktury korygującej. Kontrahenci mogą więc to robić także drogą elektroniczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Możesz sobie podnieść czerwcową pensję

Jeśli pracownicy, którzy mają wypłatę pod sam koniec miesiąca, przesuną ją choćby o dzień, mogą dostać więcej pieniędzy. Od lipca maleje bowiem składka rentowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 czerwca 2007

Informacje NetTAX

Wkrótce droższe opłaty za wydanie wiążących interpretacji podatkowych

Wzrost opłat za wydanie wiążących interpretacji podatkowych, centralizacja ich wydawania oraz możliwość zapytania fiskusa także o wykładnię podatkową dopiero planowanych przez podatnika działań gospodarczych - to najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących wiążących interpretacji podatkowych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca br. Ministerstwo Finansów już skorzystało z możliwości przekazania wydawania interpretacji w ręce dyrektorów niektórych izb skarbowych....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 607/2006

Zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Oznacza to, że najpierw koniecznym jest ustalenie czy dane świadczenie jest usługą w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, a następnie sprawdzać czy taka usługa została wymieniona w klasyfikacji usług, a nie odwrotnie...

Wyrok ETS - C-453/2005

Okoliczność, iż podatnik analizuje sytuację majątkową samodzielnie wyszukanych klientów w celu uzyskania dla nich kredytów, nie stanowi przeszkody dla stwierdzenia istnienia świadczenia pośrednictwa kredytowego zwolnionego zgodnie z art. 13 część B lit. d) pkt 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG...

Przegląd prasy

Interpretacja ochroną na przyszłość

Interpretacje podatkowe wydawane od 1 lipca 2007 r. będą chronić przed obowiązkiem zapłaty podatku tylko w stosunku do przyszłych stanów faktycznych... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi zyski zagranicznych zakładów

Organy podatkowe mogą sprawdzać, czy dochody zagranicznych zakładów położonych w Polsce zostały określone zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania... Gazeta Prawna

Trudno będzie opracować jednolite zasady dla UE

Wprowadzenie wspólnej podstawy opodatkowania CIT w ramach Unii Europejskiej nie będzie możliwe przy pozostawieniu zróżnicowanych stawek tego podatku... Gazeta Prawna

Błędy w rozliczeniu dotacji mogą być kosztowne

Urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej sprawdzają, jak przedsiębiorcy wykorzystują i rozliczają dotacje, zarówno krajowe, jak i unijne... Gazeta Prawna

Dofinansowanie do akcji jest kosztem przy ich sprzedaży

Osoba, która kupiła od pracodawcy akcje po preferencyjnej cenie, sprzedając je, może zaliczyć do kosztów nie tylko poniesione wydatki, ale także kwotę dopłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nierozstrzygnięty problem VAT od sprzedaży gruntu

Do 1 maja 2004 r. sprzedaż gruntu nie podlegała VAT. Od tego dnia trzeba już płacić 22 proc. podatku. Ciągle trwa spór, co zrobić w sytuacji, gdy zapłaty dokonano przed, a grunt wydano dopiero po zmianie przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci i radcy będą gratis pomagać niezamożnym

Osoby, których nie stać na prawnika, będą mogły korzystać z bezpłatnych konsultacji prawnych. Udzielą ich radcowie prawni, adwokaci oraz organizacje pozarządowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Licencjonowani prawnicy wejdą na rynek usług

Jeszcze w tym tygodniu projekt ustawy o nowym zawodzie prawniczym może być rozpatrzony przez Komitet Rady Ministrów. Rząd mógłby go przyjąć już w lipcu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 327/2007

Stosownie do treści art. 14a § 2 zapytanie uprawnionego podmiotu musi spełniać określone w tym przepisie wymagania. Powinno więc zawierać wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego oraz własne stanowisko w sprawie. Jeżeli złożone zapytanie nie spełnia tych wymagań organ podatkowy powinien skorzystać z trybu, o którym mowa w art. 14 c ustawy.

Wyrok WSA - I SA/Łd 1677/2006

Wydatki poczynione przez podatnika na zakup i instalację rolet okiennych, na stałe przymocowanych do stolarki okiennej, można bowiem potraktować jako wydatki na modernizację lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy.

Przegląd prasy

Koszt zakupu określa akt notarialny

Podatnik kupujący używane mieszkanie od osoby fizycznej powinien przyjąć jako koszt zakupu wartość transakcji wynikającą z aktu notarialnego zakupu... Gazeta Prawna

Tymczasowe nauczanie zwolnione z VAT

Odpłatne udostępnianie nauczyciela instytucji edukacyjnej, w której tymczasowo naucza, może być zwolnione z podatku od wartości dodanej jako świadczenie usług ściśle związanych z działalnością edukacyjną... Gazeta Prawna

Były pracownik nie zawsze może wybrać ryczałt

Przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłych pracodawców, nie mogą korzystać z ryczałtu, jeżeli zakres przedmiotowy usług jest tożsamy z wynikającym ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Kasa fiskalna i rejestrująca to jedno urządzenie

Minister finansów Zyta Gilowska zapowiedziała, że w styczniu 2008 r. planuje wprowadzić system elektronicznej ewidencji usług medycznych za pomocą kas rejestrujących... Gazeta Prawna

Cztery izby skarbowe będą odpowiadać na pytania podatników

Minister finansów podpisał dwa rozporządzenia w sprawie nowych zasad wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uzyskanie interpretacji odpłatne i trudniejsze

Od 1 lipca izba skarbowa nie odpowie na pytanie osoby, która błędnie wypełni wniosek lub nie uiści opłaty. Obecnie w takiej sytuacji podatnik wzywany jest do uzupełnienia pisma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienia grupowe to nie mobbing

Pracodawca, który z powodu pogarszającej się kondycji firmy oferuje wypłatę odpraw dla pracowników mogących przejść na emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, nie może być posądzany o mobbing... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niemiecki adwokat pracuje za stawkę urzędową

Urzędowe uregulowanie opłat za usługi prawnicze nie jest oryginalnym pomysłem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Adwokaci w Niemczech od dawna mają ustawową taryfę wynagrodzeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 113/2007

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki powodującej podwyższenie kapitału zakładowego, a nie wykonanie, wynikającego ze zmiany tej umowy obowiązku, polegającego na wniesieniu aportu czyli wkładu niepieniężnego.

Wyrok ETS - C-434/2005

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. i) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych  wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że zawarte w tym przepisie pojęcia "edukacji dzieci i młodzieży, szkolnictwa powszechnego i wyższego, szkoleń zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych" nie obejmują odpłatnego udostępniania nauczyciela instytucji edukacyjnej w rozumieniu tego przepisu...

Przegląd prasy

Wypłata środków z OFE nie zawsze jest opodatkowana

Wypłata środków z OFE w przypadku śmierci członka funduszu podlega PIT. Nie dotyczy to wypłaty transferowej środków na rzecz małżonka zmarłego... Gazeta Prawna

Za brak rozliczenia najmu grozi sankcja

Wynajmując mieszkanie, nawet znajomym, podatnik powinien rozliczyć się z fiskusem. Jeśli tego nie zrobi, może okazać się, że organy podatkowe zażądają od niego zapłaty 75-proc. podatku... Gazeta Prawna

Organy samorządowe nadal będą udzielać odpowiedzi na pytania podatników

Mimo że od 1 lipca 2007 r. wydawaniem interpretacji podatkowych będzie zajmował się minister finansów, nadal będą to również robić wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa... Gazeta Prawna

Wydatki na materiały z logo powinny być kosztem

O jednolite interpretacje podatkowe zawsze było trudno. Jednak teraz osiągnięcie konsensusu w kwestii rozliczania wydatków poniesionych na materiały z logo firmy graniczy wręcz z cudem... Gazeta Prawna

Agroturystyka bez prawa do zwolnienia

Działalność agroturystyczna nie może być utożsamiana z rolnictwem i korzystać ze zwolnienia od VAT. Usługi te powinny być opodatkowane stawką 7 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Makulatura sposobem na zwrot VAT

Firma, która chce uzyskać zwrot podatku na konto, musi coś sprzedać - wynika z ustawy o VAT. Okazuje się, że nie wszystko jedno co... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doświadczony pracownik żąda pensji jak nowy

Jeśli stary i nowy pracownik mają te same kwalifikacje, powinni zarabiać tyle samo. Pracodawcy, którzy kuszą nowych wyższą pensją, powinni pamiętać o równym traktowaniu zatrudnionych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw trzeba zlikwidować spółdzielnię, żeby móc przekształcić ją w spółkę

Spółka może powstać na bazie majątku spółdzielni tylko po przeprowadzeniu przewidzianej w prawie spółdzielczym procedury likwidacyjnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 czerwca 2007

Informacje NetTAX

Akademia MSR - letnie warsztaty od 04.07 do 26.07.2007, miejsce: Warszawa

- możliwość wykupienia jednego z czterech dwudniowych modułów szkoleniowych - międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej - ważne informacje poparte praktycznymi przykładami - warsztatowa forma zajęć - samodzielne rozwiązywanie przykładów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1625/2006

Ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez podmiot niezarejestrowany nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa wspólnotowego, a skoro tak to zasadnym jest odmówienie zastosowania przepisu prawa krajowego zawierającego takie ograniczenie tj. art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyrok ETS - C-445/2005

W okolicznościach, takich jak okoliczności w postępowaniu przed sądem krajowym, działalność osoby fizycznej posiadającej status niezależnego współpracownika polegająca na udzielaniu lekcji wyrównawczych a także na prowadzeniu kursów ceramiki i garncarstwa w ośrodkach kształcenia dla dorosłych może być objęta zwolnieniem z podatku od wartości dodanej przewidzianym w art. 13 część A ust. 1 lit. j) szóstej dyrektywy Rady...

Przegląd prasy

Decyduje moment otrzymania zaliczki

Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, np. zaliczkę, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części... Gazeta Prawna

Przychód pomniejsza bonifikata i VAT

Przychodem z działalności gospodarczej u podatników udzielających bonifikat będzie kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o udzieloną bonifikatę oraz należny VAT - wynika z urzędowej interpretacji... Gazeta Prawna

Odsetki dyskontowe były kosztem działalności

Koszty dyskonta weksli w postaci odsetek dyskontowych i prowizji bankowych mogły być zaliczone przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Będzie mniej czasu na sporządzenie raportów

Raportowanie okresowe zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami jest dużym obciążeniem dla spółek notowanych na warszawskiej giełdzie... Gazeta Prawna

Emerytom niepracującym świadczenie nie wzrośnie

Jeśli ubezpieczony po przejściu na wcześniejszą emeryturę nie pracuje, to nie dostanie wyższej, gdy osiągnie powszechny wiek emerytalny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biurokracja i przepisy utrudniają zatrudnianie cudzoziemców

Przedsiębiorcy poszukujący rąk do pracy za granicą coraz częściej korzystają z pomocy pośredników. Resort pracy, choć planuje ułatwienia, nie zmieni w najbliższym czasie skomplikowanych procedur... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnicy sami zamieszczają ogłoszenia o przetargach

Po zmianie przepisów o zamówieniach publicznych zamawiający mają problemy z ogłaszaniem przetargów. Obowiązujące od 11 czerwca znowelizowane prawo zamówień publicznych zmieniło zasady publikowania ogłoszeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusz potrzebny także przy umowie przedwstępnej

Kupujący mieszkanie u dewelopera powinien zawrzeć umowę przedwstępną notarialnie. Wtedy ma gwarancję, że cena lokalu ani inne ustalenia umowy się nie zmienią... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 314/2006

Art. 170 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odnosi się do skutków, jakie wywołuje prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego. Wprawdzie w przepisie tym użyto sformułowania orzeczenie prawomocne, bez wskazania organu, który je wydał, jednak usytuowanie tego przepisu w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w rozdziale 11- Prawomocność orzeczeń przesądza o tym, że odnosi się wyłącznie do orzeczeń sądów administracyjnych.

Wyrok ETS - C-178/2005

Republika Grecka przyjmując uregulowanie dotyczące pobrania podatku kapitałowego w przypadku przeniesienia siedziby statutowej lub przeniesienia rzeczywistego centrum zarządzania spółki, jak również zwolnienia od tego podatku współwłasności statków, konsorcjów żeglugi i spółek żeglugi każdego rodzaju, naruszyła zobowiązania wynikające z dyrektywy Rady 69/335/EWG dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG.

Przegląd prasy

Odszkodowanie z ugody sądowej bez podatku

Są szanse na to, by odszkodowania przyznane ugodą sądową były zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na posiedzeniu komisji senackich odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który poszerza katalog odszkodowań zwolnionych z PIT... Gazeta Prawna

Ponad 17 tysięcy więcej podatników płaciło ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2006 roku płaciło ogółem 656 248 podatników. Jest to o 17 081 więcej niż w roku 2005. Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2006 rok... Gazeta Prawna

Decydująca będzie data złożenia wniosku

O tym, czy po 1 lipca 2007 r. podatnik otrzyma interpretację podatkową od ministra finansów czy z urzędu skarbowego, zdecyduje data złożenia wniosku. Już za niecałe dwa tygodnie zmienią się zasady wydawania wiążących interpretacji podatkowych... Gazeta Prawna

Gdy fiskus wygrywa, koszty sądowe płaci podatnik

Podatnicy nie mają co liczyć na to, że przestaną ponosić koszty sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wtedy, gdy to fiskus wnosi skargę kasacyjną. Projekt nowelizacji procedury sądowoadministracyjnej przygotowany przez Naczelny Sąd Administracyjny takich zmian nie przewiduje... Gazeta Prawna

Nic na żywioł, czyli skomplikowane procedury strajkowania

Niewielkie naruszenie przepisów o organizacji strajku powoduje uznanie go za nielegalny. Sądy mają jednak wątpliwości, komu przysługuje prawo do rozpoczęcia sporu z pracodawcą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany cen można przewidzieć w umowach

Urzędnicy organizujący przetargi budowlane niechętnie stosują w umowach klauzule waloryzacyjne. Tymczasem leży to w ich interesie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie można budować bez zbędnych formalności

Dom jednorodzinny będzie można postawić bez pozwolenia na budowę. Łatwiej też będzie go remontować. To dwie z wielu zmian, które zawiera projekt nowego prawa budowlanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Publiczne inwestycje przynoszą straty firmom budowlanym

Przedsiębiorcy nie chcą budować po cenach, które proponowali wcześniej w wygranych przetargach. Powodem są drożejące materiały budowlane i robocizna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 310/2006

Nowym samochodem osobowym w rozumieniu art. 2 pkt 10 lit. a) ustawy o VAT w zw. z art. 2 pkt 31, 33 i 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym jest także samochód osobowy uszkodzony w wyniku kolizji drogowej...

Wyrok ETS - C-156/2004

Utrzymując w mocy: - art. 18 część A ust. 1 ustawy 2682/1999, zgodnie z którym w przypadku posiadania lub używania na terytorium Grecji pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim przez osobę fizyczną mającą miejsce stałego pobytu w Grecji nie wszczyna się przewidzianego jako zasadę postępowania karnego...

Przegląd prasy

Wydatki na podwyższenie kapitału nie będą kosztem

Wydatki poniesione na powiększenie kapitału zakładowego nie stanową kosztów podatkowych spółki... Gazeta Prawna

Trzeba zapłacić podatek za hipotekę

Od umowy ustanowienia hipoteki trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku zależy od tego, czy wierzytelność istnieje i czy można ustalić jej wysokość... Gazeta Prawna

Organ podatkowy nie jest uprzywilejowany

Jeżeli syndyk masy upadłości dokonuje wpłaty zaliczek na podatek po terminie, organ podatkowy nie może zarachować jej proporcjonalnie na poczet zaległości i odsetek... Gazeta Prawna

VAT: trudno skontrolować zlikwidowaną spółkę

Projekt ustawy wprowadzającej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, który znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych, przewiduje zmiany m.in. w Ordynacji podatkowej w zakresie kontroli podatkowej... Gazeta Prawna

Powraca pomysł obniżenia stawki na ubranka dziecięce

Po raz kolejny trafił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o VAT, którego treścią jest zmniejszenie podatku na ubranka dla dzieci. Szanse jego powodzenia są jednak nikłe.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej poczekać ze zbyciem wykupionego mieszkania

Osoby, które kupią mieszkanie lokatorskie po preferencyjnej cenie, nie powinny się spieszyć z jego sprzedażą. Co prawda roczne zameldowanie zwalnia od podatku, ale eksperci nie są zgodni, jak liczyć ten okres... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polecenie przelewu potwierdza opłatę sądową

Do zachowania terminu wpisu sądowego wystarczy samo skierowanie polecenia przelewu do banku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Protest przeciwko silniejszemu nadzorowi ministra

Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała o zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego przepisów najnowszej nowelizacji prawa o adwokaturze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 czerwca 2007

Informacje NetTAX

Od lipca zarobimy więcej

Składka rentowa zostanie obniżona łącznie o 7 pkt. proc., zgodnie z przedłożeniem rządu - zdecydował Sejm, nowelizując ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Żaden z posłów nie sprzeciwił się podczas głosowania takiemu rozwiązaniu. Pierwszy etap obniżki nastąpi już od 1 lipca br. Obniżka składki rentowej oznacza wzrost wynagrodzeń pracowników...

Najniższa podstawa wymiaru i kwoty składek w czerwcu br.

Znana jest już najniższa podstawa wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w czerwcu br...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-335/2005

Artykuł 2 ust. 2 trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty musi być interpretowany w ten sposób, że zawarte w nim wyrażenie "państwa trzecie" obejmuje wszystkie państwa trzecie oraz, że przepis ten nie wpływa na możliwość przestrzegania przez państwa członkowskie zobowiązań, jakie na nich ciążą na mocy umów międzynarodowych, takich jak Układ ogólny w sprawie handlu usługami (GATS), ani na odpowiedzialność za ich przestrzeganie...

Wyrok NSA - I FSK 308/2006

Sąd administracyjny nie prowadzi podatkowego postępowania dowodowego i nie stosuje przepisów Ordynacji Podatkowej, lecz jedynie kontroluje prawidłowość jego przeprowadzenia, w tym zastosowanie przepisów ord. pod. przez organy podatkowe...

Przegląd prasy

Limit ulgi na razie pozostaje taki sam

Z ulgi odsetkowej mogą korzystać już tylko podatnicy, którzy nabyli do niej prawo przed końcem 2006 roku. Zasady korzystania z ulgi i ustalania jej limitu nie zmieniły się... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcom przybędzie obowiązków

Od przyszłego roku podatnik podczas kontroli na żądanie urzędnika będzie musiał sporządzać zestawienia z danymi firmy. Będzie to czasochłonne i kosztowne... Gazeta Prawna

Podwójny podatek od gruntów

Jeśli zostanie wprowadzony nowy 5-proc. podatek gruntowy, proponowany przez ministra Aumillera, grunty będą opodatkowane podwójnie. Przepis ten będzie też naruszał konstytucję... Gazeta Prawna

Biegli mogliby nie płacić VAT

Nie ustają spory wokół opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzeń wypłacanych biegłym sądowym, i to mimo licznych orzeczeń sądowych oraz interpretacji urzędów skarbowych w tej sprawie... Gazeta Prawna

Układ z wierzycielami nie chroni automatycznie

Jeśli pozwany przedsiębiorca chce, by sąd cywilny uwzględnił jego układ z wierzycielami, powinien na czas o nim poinformować. Inaczej mówiąc, sąd cywilny nie działa tu z urzędu, nawet jeśli wie o zawarciu układu.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pół roku na darmową legalizację

Osoby, które chcą bez pieniędzy zalegalizować samowolę budowlaną, mają na to tylko pół roku. Właściciele i zarządcy dużych obiektów muszą przeprowadzić pierwszą dodatkową kontrolę do 30 listopada... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Właściciele będą częściej kontrolować swoje budynki

Osoby, które popełniły samowolę budowlaną, mogą od 20 czerwca zalegalizować ją za darmo. Właściciele będą zobowiązani minimum dwa razy w roku kontrolować stan techniczny swoich budynków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozew o wyłączenie wspólnika należy wycenić

Proces o wyłączenie wspólnika jest sprawą majątkową - a od wartości sporu zależy, do jakiego sądu ją skierować. To najnowsza uchwała Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 345/2006

W sytuacji gdy w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej ustawodawca posłużył się terminem elastycznym, stwierdzić należy, że przy ustalaniu, czy zgłoszenie wniosku o upadłość nastąpiło we właściwym czasie w rozumieniu tego przepisu, nie należy mechanicznie przenosić terminu wskazanego w art. 5 Prawa upadłościowego, ale w warunkach konkretnej sprawy oceniać, czy przesłanka ta została spełniona...

Wyrok NSA - I FSK 312/2006

Wśród okoliczności egzoneracyjnych art. 116 § 1 w zw. z art. 116 a Ordynacji podatkowej nie wymieniono braku winy w doprowadzeniu do powstania zaległości. Przesłankami, od których przepis uzależnia możliwość orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe osoby prawnej jest pełnienie funkcji członka zarządu w czasie powstania zaległości oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko osobie prawnej...

Przegląd prasy

O gotówce należy informować celników

Od dziś podróżujący po UE muszą zgłaszać organom celnym wartość posiadanej gotówki. W Polsce obowiązują już nowe unijne przepisy, mające na celu zwalczanie prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu... Gazeta Prawna

Ze sprzedaży akcji trzeba się rozliczyć

Dochód ze sprzedaży akcji nabytych w ofercie publicznej nie będzie zwolniony z podatku, jeśli akcje nabyto nieodpłatnie. Skarżąca była pracownikiem jednego z przedsiębiorstw państwowych... Gazeta Prawna

Zaległe podatki płaci spadkobierca

Spadkobierca, który przyjmie spadek, musi liczyć się z odpowiedzialnością za zobowiązania wobec fiskusa. Za długi spadkowe nie odpowiada jedynie nabywca, który spadek odrzuci... Gazeta Prawna

Z jednorazowej amortyzacji korzystają nieliczni

Mimo obietnic rządu większość podatników straciła na zmianach w amortyzacji. O zyskach mogą mówić tylko mali podatnicy i to nie wszyscy... Gazeta Prawna

Na umowy z innymi państwami trzeba będzie jeszcze poczekać

Odmienne zasady opodatkowania Polaków pracujących w różnych krajach nie są sprzeczne z konstytucją - odpowiada minister finansów rzecznikowi praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownicy infolinii też będą wydawać interpretacje

Już od lipca pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej będą obsługiwali zarówno osoby dzwoniące, jak i te, które wystąpią do ministra finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Małe sądy nie lubią dużych i trudnych spraw

Skomplikowanych spraw nikt nie chce rozpatrywać. Zajmują tyle czasu, że niekiedy uniemożliwiają codzienną pracę sądów. Sytuacja ma się zmienić w lipcu. Duże sprawy będą automatycznie trafiać do większych sądów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezrobotny zamiast zasiłku dostanie odszkodowanie

Rząd chce wprowadzić polisy od bezrobocia. Związki zawodowe są za tym, by były one obowiązkowe. Ich wysokość ma zależeć od stażu pracy. Pięniądze z polisy dostanie tylko ten, kto został zwolniony z winy pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 123/2006

Skoro bowiem w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z o podatku od towarów i usług (…) oddziały danej osoby prawnej stanowią odrębne podmioty podlegające podatkowi, to brak jest racjonalnych podstaw do przyjęcia, że obrót pomiędzy takimi, samodzielnie sporządzającym bilans i będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednostkami nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja organów podatkowych

Sprzedaż makulatury przez Spółkę a VAT

O istnieniu prawa do zwrotu bezpośredniego kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym można mówić jedynie w sytuacji wykazania przez podatnika bezpośredniego i bezspornego związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Przegląd prasy

Sąd odrzuci ponowny pozew

W postępowaniach pomiędzy pracownikiem a pracodawcą tak jak w innych postępowaniach cywilnych zasadą jest to, iż konkretne roszczenie może być przedmiotem badania sądu tylko raz... Gazeta Prawna

Można udzielić interpretacji

Urząd może udzielić interpretacji rozporządzeń dotyczących specjalnej strefy ekonomicznej. Organy podatkowe odmówiły wszczęcia postępowań w zakresie udzielenia pisemnych interpretacji... Gazeta Prawna

Rząd zamierza wprowadzić nowy podatek od wartości gruntów

Ministerstwo Budownictwa proponuje wprowadzenie nowego podatku od gruntów, które mają plany zagospodarowania przestrzennego. Miałby to być 5-proc. podatek roczny... Gazeta Prawna

Podatnicy płacą miliony za porzucone auta

Co roku urzędy skarbowe ponoszą ogromne koszty związane z opłatami za rekwirowane i porzucane samochody przechodzące na rzecz Skarbu Państwa. Niestety, fiskus nie pokrywa tych opłat z własnej kasy... Gazeta Prawna

Związkowcy nie korzystają ze zwolnienia, bo nie pełnią funkcji społecznych

Osobom zasiadającym we władzach i organach statutowych związków zawodowych nie przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od diet oraz kwot stanowiących zwrot ponoszonych przez nich kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znaczki wracają do łask, i to do końca 2008 roku

Prawdopodobnie już w wakacje osoby fizyczne i przedsiębiorcy będą mogli regulować należną opłatę skarbową znaczkami, których nie zdążyli wykorzystać do końca ubiegłego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najmłodszych prawników nie może zabraknąć za sędziowskim stołem

Posłowie są zgodni, że instytucję asesora zmienić trzeba. Pomysłów, jak to zrobić, jest kilka. Najbardziej zaawansowana jest propozycja prezydencka. Lech Kaczyński chce powoływać sędziów na tzw. próbę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Senatorowie wydłużają urlopy macierzyńskie

Urlopy macierzyńskie dłuższe o dwa tygodnie od obecnych i nowy urlop ojcowski - takie zmiany w kodeksie pracy zaproponowali senatorowie. Projekt nowelizacji ustawy trafił już do Sejmu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 265/2006

Błędne zastosowanie (bądź nie zastosowanie) przepisów materialnoprawnych każdorazowo pozostaje w ścisłym związku z ustaleniami stanu faktycznego sprawy. Tym samym, więc zasadniczo oznaczać to będzie brak możliwości skutecznego powoływania się na zarzut niewłaściwego zastosowania prawa materialnego, o ile równocześnie nie zostaną także zakwestionowane ustalenia faktyczne, na których oparto skarżone rozstrzygnięcie.

Interpretacja organów podatkowych

Skup i sprzedaż walut oraz złota dewizowego a zwolnienie z podatku VAT

Podatnik świadczący usługi polegające na kupnie i sprzedaży złota inwestycyjnego korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na mocy cyt. art. 122 ust. 1 ustawy o VAT.

Przegląd prasy

Zamiana akcji zwolniona z PIT

Zamiana uzyskanych od Skarbu Państwa akcji konsolidowanych spółek sektora elektroenergetycznego na akcje spółki konsolidującej będzie zwolniona z podatku... Gazeta Prawna

Wydatki można zaliczyć w koszty

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą zaliczyć do kosztów wydatki na dokształcanie. Muszą jednak wykazać związek między tymi wydatkami a osiąganym przychodem z działalności... Gazeta Prawna

Usługi dla klientów spoza Unii z 22-proc. stawką

Podatnik świadczący na terytorium Polski usługi turystyki na rzecz klienta spoza UE jest opodatkowany 22-proc. stawką VAT... Gazeta Prawna

Fiskus wykreśla z rejestru VAT bez zawiadomienia

Organy podatkowe mają prawo wykreślić podatnika z rejestru VAT. Nie muszą nawet o tym fakcie zawiadamiać przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Inwestor nie musi płacić VAT od przekazywanej infrastruktury

Firma, wykonująca na gruncie gminy drogę umożliwiającą dojazd klientów, nie powinna z tego tytułu odprowadzać VAT. Niestety, część urzędów skarbowych twierdzi inaczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT od części zamiennych do odliczenia

Wydatki poniesione przez podatnika na zakup części zamiennych służących przywróceniu właściwego stanu technicznego pojazdu mogą być przedmiotem odliczenia w VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 tys. euro w gotówce do zgłoszenia na granicy

Osoby, które nie zgłoszą celnikom gotówki albo jej ekwiwalentu w innej walucie równej lub wyższej niż 10 000 euro, mogą stracić część przewożonych pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od auta sprowadzonego na pewien czas z UE nie trzeba płacić podatku

Państwa unijne mogą określić czas, na jaki obywatel innego kraju sprowadza pojazd bez podatku rejestracyjnego. Nie mogą jednak zakładać, że chce on tego uniknąć, i karać go zajęciem auta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 czerwca 2007

Informacje NetTAX

Przedsiębiorcy założą firmę w jednym okienku

Ułatwienie przedsiębiorcom zakładanie działalności gospodarczej oraz prowadzenie przez nich firm - zakłada przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wszystkie formalności związane z rejestracją przedsiębiorcy będą mogli załatwić w "jednym okienku". Miejscem rejestracji działalności gospodarczej będzie urząd skarbowy. Nowe przepisy dają także przedsiębiorcom możliwość uzyskania wiążących interpretacji dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne...

Propozycje zmian w ustawie o VAT oraz ustawie o zwrocie wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Bezterminowe przedłużenie możliwości ubiegania się o zwrot części wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym, wprowadzenie definicji budownictwa społecznego oraz nowy limit zwolnienia w VAT - to najistotniejsze propozycje zmian w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 264/2006

Ocena materiału dowodowego stanowi kompetencję organów podatkowych, prowadzących postępowanie podatkowe. To do nich należy zebranie materiału dowodowego w stopniu wystarczającym dla potrzeb rozstrzygnięcia (art. 122 i 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), a następnie jego ocena, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej).

Wyrok NSA - I FSK 1259/2006

Skoro ulega zawieszeniu postępowanie sądowe z powodu wcześniejszego wszczęcia postępowania administracyjnego w trybach nadzwyczajnych (art. 56 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), to także wydaje się być zasadne zawieszenie postępowania sądowego w związku ze wznowieniem postępowania po złożeniu skargi do sądu, w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 tej ustawy...

Przegląd prasy

Podatnik VAT coraz częściej płaci

Coraz częściej podatnicy VAT od wykonywanych przez siebie czynności cywilnoprawnych muszą zapłacić podatek... Gazeta Prawna

Fiskus żąda podatku od zasiedzenia

Nabywca własności nieruchomości w drodze zasiedzenia musi zapłacić fiskusowi podatek od spadków i darowizn. Nie może przy tym odliczyć kwoty wolnej od podatku... Gazeta Prawna

Remonty mieszkań droższe dopiero od 2011 roku

Do końca 2010 roku 7-proc. stawka VAT będzie stosowana do remontów domów, mieszkań i budynków mieszkalnych - zakłada projekt zmian w VAT dotyczący budownictwa społecznego... Gazeta Prawna

Za stare spadki też trzeba płacić

Większość podatników jest przekonana, że jeśli kilka lub kilkanaście lat temu otrzymali spadek, to, gdy teraz zdecydują się na uregulowanie swoich spraw, nie będą musieli zapłacić podatku. Nic bardziej błędnego... Gazeta Prawna

Większość proponowanych zmian w VAT będzie korzystna dla przedsiębiorców

Likwidacja sankcji i kaucji. Rozliczenia kwartalne. Wzrost limitu zwolnienia. Dłuższy termin odliczenia. Szansa na 7 proc. stawkę w budownictwie. To tylko część planowanych nowości w VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgowi, prawnicy i lekarze nadal bez kas fiskalnych

Solaria, centra fitness, sauny i inne firmy świadczące usługi związane z poprawą kondycji fizycznej od 1 października będą musiały posiadać kasy fiskalne, jeśli ich roczne obroty przekraczają 40 000 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handel długami jest usługą finansową

Przedsiębiorcy, którzy przed 1 stycznia 2007 roku zapłacili podatek od czynności cywilnoprawnych przy obrocie wierzytelnościami, mogą się już dziś ubiegać o jego zwrot... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Druga próba otwarcia korporacji prawniczych

Łatwiejsze egzaminy na aplikacje oraz możliwość zdobycia uprawnień adwokata, radcy i notariusza bez odbycia aplikacji przewiduje projekt zmiany ustaw regulujących wykonywanie tych profesji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 275/2006

Ocena materiału dowodowego stanowi kompetencję organów podatkowych, prowadzących postępowanie podatkowe. To do nich należy zebranie materiału dowodowego w stopniu wystarczającym dla potrzeb rozstrzygnięcia (art. 122 i 187 § 1 Ordynacji podatkowej), a następnie jego ocena, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 191 Ordynacji podatkowej).

Wyrok NSA - I FSK 121/2006

Skoro w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy z o podatku od towarów i usług (…) oddziały danej osoby prawnej stanowią odrębne podmioty podlegające podatkowi, to brak jest racjonalnych podstaw do przyjęcia, że obrót pomiędzy takimi, samodzielnie sporządzającym bilans i będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, jednostkami nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Przegląd prasy

Kontrola fiskusa ma być transparentna

Zmiana ustawy o kontroli skarbowej i Ordynacji podatkowej może poprawić przejrzystość działania i jakość pracy organów kontroli skarbowej oraz podatkowych... Gazeta Prawna

Różne terminy rozliczeń

W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje piętnastego dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy. Od tej zasady są wyjątki... Gazeta Prawna

Szansa na szybszy zwrot różnicy podatku

Posłowie chcą skrócić termin zwrotu VAT z obecnych 60 do 50 dni. Zgodnie z projektem rządowym podatnicy musieliby czekać na zwrot aż 70 dni... Gazeta Prawna

Od października kolejni podatnicy zainstalują kasy

Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. To już ostatni moment na jego przygotowanie... Gazeta Prawna

Paszport podatkowy pozwoli obniżyć cenę usług

Jest szansa, że w niedalekiej przyszłości także Polacy będą mniej płacić za usługi bankowe i firm ubezpieczeniowych. Umożliwi to stosowany w krajach UE paszport podatkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od lipca interpretacje będą płatne

Jeszcze tylko do końca czerwca podatnicy będą mogli bezpłatnie uzyskać wiążącą, pisemną interpretację prawa podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki ma być zakres szkolenia pracowników

Pracownicy muszą być zapoznani z zasadami BHP - to podstawowy obowiązek pracodawcy. Czy firma może jednak przewidzieć wszystkie zagrożenia? Sąd orzekł, że samo stosowanie przepisów BHP nie wystarczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renta przyznana przez prezesa ZUS nie pozwala na wcześniejszą emeryturę

Przedsiębiorca będący jednocześnie rencistą nie ma prawa do wcześniejszej emerytury, jeśli w ciągu dwóch lat przed złożeniem o nią wniosku nie był pracownikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 czerwca 2007

Przegląd prasy

Cennik usług adwokatów i radców prawnych jest gotowy

Ministerstwo Sprawiedliwości ujawniło projekt maksymalnych stawek za usługi prawników. Są znacznie niższe od tych, jakie adwokatom i radcom płacą dziś klienci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Miejsca w garażu nie zawsze można sprzedać

Wielu nabywców miejsc postojowych nie przywiązuje wagi do statusu prawnego garażu, a jest on ważny. Nie w każdym wypadku takie miejsce można później sprzedać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownicy stracą prawo do palarni, a przedsiębiorcy zainwestowane w nie pieniądze

Posłowie z Sejmowej Komisji Zdrowia mogą sprawić, że z firm znikną palarnie. Proponują bowiem zniesienie obowiązku urządzania takich pomieszczeń. To jednak może spowodować, że ulegną likwidacji te już istniejące... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba potrącić ryczałt, płacąc za program z raju podatkowego

Jeśli firma korzysta z oprogramowania komputerowego nabytego w kraju, z którym Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, musi od wynagrodzenia pobrać 20-proc. podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicze samorządy pod kontrolą ministra sprawiedliwości

W sobotę wchodzi w życie nowelizacja ustawy o adwokaturze, która zwiększa nadzór ministra sprawiedliwości nad samorządem adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy... Gazeta Prawna

Mieszkania i domy o dużym metrażu będą droższe

Resort finansów przygotował projekt zmian dotyczący definicji budownictwa społecznego. Wiadomo już, że stawkę 22-proc. podatnicy zapłacą od początku 2008 roku od tej części mieszkania, która będzie przekraczała 120 mkw., a w przypadku domu - 220 mkw... Gazeta Prawna

Będą kasy fiskalne w gabinetach lekarskich

Lekarze będą musieli w swoich gabinetach zainstalować kasy fiskalne. Ministerstwo Finansów pracuje nad odpowiednimi przepisami wprowadzającymi taki obowiązek... Gazeta Prawna

Rzemieślnicy będą musieli potwierdzić kwalifikacje

Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Sejmu posłowie PiS złożą kolejny projekt ustawy zmieniającej ustawę o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 979 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 657/2006

Opinia biegłego jest tylko jednym z dowodów w postępowaniu podatkowym i podlega ocenie, tak jak każdy inny dowód...

Wyrok WSA - I SA/Lu 305/2006

Podstawową regulacją dotyczącą prawa do obniżenia podatku należnego jest art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego...

06 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 158/2006

Dopóki w obrocie prawnym pozostają decyzje administracyjne kwalifikujące sporny obiekt budowlany do kategorii "budowli", dopóty organ podatkowy jest związany ustaleniami innego organu administracyjnego. Jedynie zmiana tych decyzji, we właściwym trybie administracyjnym, w wyniku której okazałoby się, że sporny obiekt nie jest "budowlą - obiektem budowlanym" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, umożliwiłoby organowi podatkowemu prowadzenie dalszego postępowania dowodowego wskazanego przez stronę.

Wyrok WSA - I SA/Lu 225/2006

W rzeczywistości przewidziane w art. 17 i nast. szóstej dyrektywy prawo do odliczenia stanowi integralną część systemu podatku VAT i zasadniczo nie podlega ograniczeniu. Jest ono wykonywane w sposób bezpośredni w stosunku do całego podatku obciążającego transakcje powodujące naliczenie podatku...

Przegląd prasy

Mija termin zapłaty

Do piątku podatek muszą zapłacić spółki, które wypłaciły dywidendy osobom prawnym. Wypłata dywidendy związana jest z koniecznością zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 proc. (w przypadku podmiotów z terytorium Polski)... Gazeta Prawna

Ryczałt wybiorą podatnicy świadczący usługi dla firm

Z ryczałtu VAT korzystać będą nie tylko podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych. Możliwość taką będą mieć również świadczący usługi na rzecz firm... Gazeta Prawna

Zwrot VAT także w 2008 roku

Resort finansów zdecydował, że inwestorzy indywidualni będą otrzymywać zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych również po 31 grudnia 2007 r... Gazeta Prawna

Faktura nie musi zawierać podpisu i pieczątki

Zarówno prawo unijne, jak i przepisy polskie nie nakazują podpisywania, a tym bardziej stawiania pieczątek na fakturach. Mimo to niektórzy urzędnicy nie akceptują faktur bez tych elementów... Gazeta Prawna

Odpis certyfikatu potwierdza notariusz

Uwierzytelniony przez notariusza odpis certyfikatu zagranicznej rezydencji podatkowej ma taką samą wagę jak oryginał tego dokumentu. Nie ma jej już jednak kserokopia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister finansów ustalił minimum opodatkowania

Niewykluczone, że jeszcze w czerwcu zacznie obowiązywać nowa, minimalna stawka akcyzy na papierosy. W 2007 r. będzie ona wynosić 146,33 zł za każde tysiąc sztuk papierosów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo będzie korzystniejsze dla usług finansowych

Wprowadzenie ryczałtu do celów VAT z możliwością odliczenia podatku naliczonego to tylko jedna z sugestii zmiany prawa europejskiego w zakresie usług finansowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radca prawny na etacie nie może dorabiać w swojej kancelarii

Pracownik, który podczas godzin pracy prowadzi prywatną praktykę prawniczą, może zostać dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Aleksander B. był zatrudniony w jednym z największych białostockich przedsiębiorstw na stanowisku windykatora należności firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1354/2006

Przez zajęcie gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne na prowadzoną działalność gospodarczą należy także rozumieć podjęcie przez przedsiębiorcę na tych gruntach działań zmierzających do osiągnięcia przychodu, w tym także czynności przygotowawczych m.in. polegających na budowie inwestycji przeznaczonej do tej działalności.

Wyrok WSA - I SA/Wr 1368/2006

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność posiadaczy i zarządców lasów w zakresie urządzania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Chodzi zatem o czynności charakteryzujące się cyklicznością podejmowanych działań, nie zaś jednorazowymi zabiegami wymaganymi prawem.

Przegląd prasy

Zmiany dla firm w sposobie opłacania składek

Ministerstwo Finansów chce połączyć Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Firmy będą opłacać jedną zamiast dwóch składek... Gazeta Prawna

Rozliczenia kwartalne dla małych podatników

Dla podatników rozliczających się kwartalnie przeznaczona jest deklaracja VAT-7K. Za obecny kwartał, obejmujący kwiecień, maj i czerwiec, deklarację tę trzeba złożyć do 25 lipca... Gazeta Prawna

Dwa podatki do zapłaty

Sprzedając udziały w spółce, podatnicy płacą podatek dochodowy i od czynności cywilnoprawnych. Na skutek zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie sprzedającego powstaje określony dochód, który należy opodatkowa... Gazeta Prawna

Podwyżka podatku może obniżyć wpływy budżetu

Opublikowany przez resort finansów projekt nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych zawiera wiele wadliwych rozwiązań... Gazeta Prawna

7 proc. dla budownictwa i wyższy limit zwolnienia

Budownictwo społeczne ze stawką 7 proc., bezterminowy zwrot podatku dla kupujących materiały budowlane i limit zwolnienia wyższy o ponad 10 tys. zł - to propozycje nowelizacji ustawy autorstwa Ministerstwa Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie przekraczając limitu, można dorabiać do renty socjalnej

Osobom pobierającym rentę socjalną ZUS zawiesi jej wypłatę, jeśli od czerwca ich dochody przekroczą 812,80 zł. Tyle bowiem wynosi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia za I kwartał 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zgnębieni przez pracodawców nie dostaną zbyt wysokiego zadośćuczynienia

Ofiara mobbingu może się domagać od firmy pieniędzy. Wysokość tej kwoty powinna być obliczana zgodnie z zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zażalenie na notariusza tylko do jednej instancji

Klient składa zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej tylko do sądu okręgowego jako sądu II instancji. W konsekwencji dalszych odwołań nie ma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 czerwca 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1254/2005

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie wyraźnie akcentuje zasadę neutralności podatku VAT, definiowaną również jako zapobieganie odmiennemu traktowaniu transakcji zgodnych z prawem oraz transakcji nielegalnych, ale z tej zasady nie można wywodzić, że wszystkie czynności wymienione w art. 5 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu nawet jeżeli podmiot nie występuje w charakterze podatnika.

Wyrok WSA - I SA/Wr 1346/2006

Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy rzeczywistym, a nie pozornym nabyciu towarów. Prawo do odliczenia związane jest bowiem z realnym obrotem gospodarczym, nie zaś z czynnościami prawnymi o pozorowanym charakterze.

Przegląd prasy

Podatek należny można zmniejszyć

Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług następuje w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym z tytułu tych usług... Gazeta Prawna

Stawka minimalna zostanie obniżona

146,33 zł za 1 tys. sztuk, zamiast dotychczasowych 150 zł ma wynieść minimalna stawka akcyzy na papierosy. Resort finansów opublikował projekt nowego rozporządzenia w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy... Gazeta Prawna

Surowe sankcje za brak kasy fiskalnej

Posłowie zmienili rodzaj sankcji, jaką podatnik będzie musiał ponieść za naruszenie obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Sankcja za niestosowanie kasy fiskalnej zostanie utrzymana w ustawie o VAT, jednak w zmienionej formie... Gazeta Prawna

Bezterminowy zwrot VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym... Gazeta Prawna

Prawnicy pod specjalnym nadzorem ministra

Minister sprawiedliwości będzie mógł nakazać wszczęcie postępowania przed sądem dyscyplinarnym przeciwko prawnikowi z korporacji. Takie uprawnienie da mu wkrótce nowelizacja ustaw regulujących wykonywanie zawodów prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw rejestracja firmy, a potem odliczanie VAT

Polscy podatnicy nie mogą odliczyć VAT od zakupów dokonanych przed zarejestrowa niem działalności w urzędzie skarbowym. Projekt nowelizacji ustawy też nie zmienia tego niekorzystnego rozwiązania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Osoba z licencją podatkową będzie jak przedsiębiorca

Kandydaci na doradców podatkowych będą musieli na egzaminie wykazać się znajomością struktury oraz zasad funkcjonowania administracji skarbowej i podstawowych zagadnień z zakresu finansów publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z żoną lepiej współpracować, niż ją zatrudniać

Osoba bliska zatrudniona w rodzinnym przedsiębiorstwie, która otworzy własną działalność, nie skorzysta z preferencyjnych ulg w wysokości składek ZUS. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy w ramach swojej firmy będzie pracowała na rzecz byłego pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 czerwca 2007

Informacje NetTAX

Nie będą uznawane zwolnienia lekarskie wystawiane na zwykłych blankietach

Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby). Informacje o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA), nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS - stwierdziło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1100/2006

W art. 145 ustawy o postępowaniu przed sądami admnistracyjnymi wskazane zostały przypadki, w których wada zaskarżonej decyzji uzasadnia jej uchylenie. Zasadniczo w odniesieniu do naruszeń przepisów postępowania obowiązuje zasada, że uzasadniają one uchylenie decyzji jedynie wówczas, gdy mogły mieć wpływ na wynik sprawy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Sąd stwierdzi, że decyzja dotknięta jest kwalifikowaną wadą prawną, stanowiącą przesłankę stwierdzenia nieważności - wówczas Sąd stwierdza nieważność takiej decyzji, a także gdy chodzi o takie kwalifikowane naruszenie prawa, które może być podstawą wznowienia postępowania administracyjnego - co skutkuje uchyleniem decyzji bez względu na wpływ, jaki to naruszenie mogło mieć na treść decyzji.

Wyrok WSA - I SA/Wr 1332/2006

Powierzenie pracownikowi przez pracodawcę wykonania określonego zadania służbowego poza stałym miejscem pracy wymaga odpowiedniego udokumentowania (...) takim dokumentem najczęściej jest polecenie wyjazdu służbowego (delegacja).

Przegląd prasy

Tylko jedną inwestycję można odliczyć

Podatnicy w dalszym ciągu mają liczne wątpliwości związane z odliczaniem ulgi odsetkowej. Resort finansów opublikował w tej sprawie już prawie 380 wyjaśnień... Gazeta Prawna

VAT płacą udzielający porad prawnych

Aby można było mówić o doradztwie podatkowym, czynność musi być wykonana w imieniu i na rzecz podatnika. Tylko wtedy jest opodatkowana VAT... Gazeta Prawna

Handel w internecie jest opodatkowany

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą za pośrednictwem internetu mają takie same obowiązki podatkowe, jak przedsiębiorcy prowadzący firmy w sposób tradycyjny... Gazeta Prawna

Fiskus każe płacić VAT od sprzedaży używanych aut

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zdecydował, że nie trzeba płacić VAT w przypadku sprzedaży samochodu, którego podatnik nie używał osobiście... Gazeta Prawna

Kurs dla pracownika daje prawo do ulgi

Małe firmy mogą liczyć na odzyskanie nawet 80 proc. kosztów szkolenia załogi. Ordynacja podatkowa umożliwia udzielanie ulg w takiej wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Osoba pakująca to nie firma

Pakowanie towarów na zlecenie nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - tak postanowił naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy sprzedać lokal, by nie wpaść w pułapkę

Osoba, która sprzedała jedno mieszkanie, by kupić inne np. od dewelopera, może nie uniknąć zryczałtowanego podatku dochodowego. Zwłaszcza jeśli płaciła za nie w ratach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polski fiskus jest łaskawszy dla rodzin z pociechami

O tym, że dziecko może sprawiać radość już samym faktem istnienia, mogą się przekonać jego rodzice nie tylko w Dniu Dziecka. Także przy okazji rozliczeń podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama