Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2007

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 92/2006

W przepisie § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług najmu i dzierżawy, określony został w akcie wykonawczym do ustawy, co w aspekcie treści art. 217 Konstytucji oraz obowiązującego w 2000 r. art. 4 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa - czyni tę regulację niezgodną z Konstytucją.

Wyrok ETS - C-111/2005

Transakcja obejmująca dostawę i ułożenie kabla światłowodowego łączącego dwa państwa członkowskie i znajdującego się częściowo poza terytorium Wspólnoty winna być uznana za dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1997 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej:...

Przegląd prasy

Wiele interpretacji jest nieważnych z powodu spóźnienia urzędu

Podatnik, który otrzymał odpowiedź z urzędu skarbowego po upływie kwartału, może bezkarnie stosować własną wykładnię przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Funkcjonariusz publiczny musi ważyć słowa

Skarb Państwa odpowiada za wypowiedzi urzędnika, które ze względu na formę i okoliczności sprawiają wrażenie, że są oficjalnym stanowiskiem władz, a nie prywatną opinią... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatnicy muszą zdążyć przed północą

W poniedziałek o północy mija termin rozliczenia się z fiskusem za rok 2006. Urzędy skarbowe będą pracowały dłużej niż zazwyczaj, niektóre nawet do 18.00 lub 20.00... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz konkurencji utrudnia karierę zawodową

Pracodawcy coraz częściej uzależniają przyjęcie kandydata od podpisania umowy zakazującej mu pracy w branży po zakończeniu zatrudnienia w tej firmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyjazdy specjalistów do pracy wymuszają podwyżki płac w kraju

Nowe wartości w prawie pracy, otwieranie rynków pracy przez kolejne państwa członkowskie, większe zatrudnienie i spadek bezrobocia w Polsce, to tylko niektóre konsekwencje przystąpienia Polski do Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Na Unii skorzystali wszyscy, ale najwięcej rolnicy

W latach 2007–2013 mamy do wydania z funduszy unijnych aż 260 mld zł. Pozwoli to na stabilny wzrost gospodarczy na poziomie co najmniej 5 proc. rocznie w najbliższych pięciu latach... Gazeta Prawna

Wiele przepisów nadal oczekuje na dostosowanie

Mimo trzech lat obecności w UE część polskich przepisów nadal jest sprzeczna ze wspólnotowymi. Podatnicy uczą się jednak powoli wykorzystywać przepisy unijne i orzecznictwo ETS w sporach z fiskusem... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy zapłacą za szkody ekologiczne

Podmioty, których działalność może zaszkodzić środowisku, będą musiały przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym oraz ponosić koszty naprawy szkód, jeżeli dojdzie do skażenia... Gazeta Prawna

27 kwietnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Informacja Ministra Finansów w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług

W przypadku, gdy przedsiębiorca zagraniczny wykonuje na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w zakresie w jakim te czynności wykonywane są na terytorium Polski (miejsce ich świadczenia jest na terytorium Polski) - staje się on podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3644/2006

Organy podatkowe winny się kierować w postępowaniu zasadą prawdy obiektywnej zawartej w art. 122 oraz art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Treść tych przepisów nakłada na organy podatkowe obowiązek podjęcia w toku postępowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i załatwienia sprawy (art. 122 Ordynacji podatkowej) oraz w zakresie zebrania i wyczerpującego rozpatrzenia całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej).

Przegląd prasy

Ograniczenie biurokracji pomoże małym firmom

W jaki sposób wspierać małe i średnie firmy w uzyskiwaniu zamówień publicznych - zastanawiali się wczoraj w Warszawie eksperci z ponad 30 krajów europejskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy chcą niższych kar, jeśli nie działały umyślnie

Przedsiębiorcy krytykują możliwość nakładania na nich przez UOKiK kar w wysokości do 10 proc. przychodu nawet wówczas, gdy działali nieumyślnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec monopolu programu Płatnik w kontaktach z ZUS

Już niedługo pracodawcy powinni móc korzystać z innego niż Płatnik oprogramowania do rozliczania się z ZUS ze składek na ubezpieczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ustawa o rachunkowości będzie odpowiadała wymaganiom unijnym

Uproszczenia dla małych firm produkcyjnych, dostosowanie przepisów o kursach walut do rozwiązań podatkowych oraz wprowadzenie obowiązku badania sprawozdań sporządzanych według standardów - to niektóre z projektowanych zmian ustawy o rachunkowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ograniczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach

Państwa członkowskie generalnie nie powinny wprowadzać nowych ograniczeń w odliczeniu VAT. Mogą to robić tylko w wyjątkowych sytuacjach... Gazeta Prawna

Liczy się kurs z dnia wypłaty

Podatnicy, którzy w 2006 roku pracowali za granicą i muszą rozliczyć się w Polsce, powinni zarobki przeliczyć na złote według odpowiednich kursów walut... Gazeta Prawna

Książek dla konkretnych osób nie można rozliczyć

Podręczników przekazywanych konkretnym nauczycielom nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydawnictwa... Gazeta Prawna

Koszty będą identyfikowane

Zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości wymuszą wdrożenia procedur, dzięki którym koszty podlegające kapitalizacji będą identyfikowane... Gazeta Prawna

26 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

Rząd przyjął propozycję obniżenia pozapłacowych kosztów pracy

Rząd proponuje obniżanie składki rentowej w dwóch etapach, tak aby docelowo w 2008 r. zmniejszyć ją z 13 do 6 proc., tj. o 7 punktów procentowych. Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zaproponowany przez ministra finansów.

Czy obniżony VAT na książki pozostanie?

Minister kultury Kazimierz Ujazdowski zapowiedział, że będzie walczył o utrzymanie w Polsce zerowej stawki podatku VAT na książki. "Procedury unijne są w tym przypadku dość skomplikowane, ale zrobimy, co w naszej mocy" - powiedział minister podczas spotkania z wydawcami.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-347/2004

W okolicznościach takich jak w postępowaniu przed sądem krajowym, w których spółka dominująca posiada w spółce zależnej niebędącej rezydentem udziały, które przyznają jej określony wpływ na decyzje tej zagranicznej spółki zależnej i umożliwiają określenie jej przedmiotu działalności, art. 52 traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. 43 WE) i 58 traktatu WE (obecnie art. 48 WE) sprzeciwiają się uregulowaniu państwa członkowskiego...

Wyrok WSA - III SA 2118/2006

Okoliczność, że operację gospodarczą wykonał podmiot nieistniejący sama przez się nie stanowi przesłanki do pominięcia wydatku jako kosztu potrącalnego. Taki skutek nie wynika ani z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ani też z przepisów ustawy o rachunkowości. Wystawienie wadliwego dowodu księgowego nie niweczy samego faktu poniesienia wydatku, jeżeli został rzeczywiście poniesiony i służył osiągnięciu przychodów.

Przegląd prasy

Zwrot pieniędzy tylko na wniosek

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej zapłacenia nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano wnioskowanego zaświadczenia lub zezwolenia... Gazeta Prawna

Nowa definicja pogodzi doradców z księgowymi

Wypełnianie deklaracji podatkowych nie będzie czynnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg. Zakłada tak projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości... Gazeta Prawna

Skarbowy zasób kadrowy zamiast konkursu

Kierownicze stanowiska w administracji podatkowej nie będą już obsadzane w drodze konkursów. Minister finansów będzie powoływał kandydatów ze skarbowego zasobu kadrowego... Gazeta Prawna

Fiskus odda VAT od paliwa

Podatnicy pozbawieni prawa do odliczenia VAT od paliwa do samochodów mają szansę na odzyskanie swoich pieniędzy. Jest już pierwsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu potwierdzające, że polskie regulacje ograniczające odliczenia VAT są niezgodne z prawem unijnym... Gazeta Prawna

Nie będzie odpowiedzi na pytanie w sprawie sankcji VAT

Trybunał w Luksemburgu nie odpowie, czy polskie sankcje w VAT są zgodne z prawem Unii. Przyczyną jest fakt, że zadane przez sąd w Łodzi pytanie dotyczyło zdarzenia sprzed 1 maja 2004 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Paragon nie musi zawierać wszystkich informacji o towarze

Paragon fiskalny nie musi dokładnie opisywać sprzedawanego produktu. Wystarczy, że pozwala go zidentyfikować i przypisać do konkretnej grupy towarów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapłacą odsetki, mimo że nie zalegali z podatkiem

Rolnicy, którzy dostali zwrot nienależnie wpłaconych składek z ZUS, muszą nie tylko dopłacić podatek, ale jeszcze zapłacą fiskusowi odsetki za zwłokę - wynika z wyjaśnień, które Ministerstwo Finansów przysłało redakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy prezes rezygnuje z funkcji, może stracić także pracę

Spółka może zwolnić osobę, która zrezygnowała z pełnienia funkcji prezesa zarządu. Nie musi wypłacać odszkodowania przewidzianego za zwolnienie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 kwietnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowanie opłaty za zajmowanie stanowiska garażowego na zasadach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Nie są objęte zwolnieniem  przedmiotowym w podatku od towarów i usług - o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT - garaże, których w świetle prawa nie można zaliczyć do tzw. pomieszczeń pomocniczych lokalu mieszkalnego, lecz zalicza się je do kategorii tzw. pomieszczeń przynależnych do tego lokalu.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA 3557/2006

Kwestia istnienia i wysokości kosztów egzekucyjnych jest kwestią odrębną od kwestii istnienia przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Przegląd prasy

Akcyza na węgiel i koks od 2012 roku

Węgiel i koks zostaną opodatkowane akcyzą dopiero w 2012 roku. Do tego czasu będzie obowiązywało całkowite zwolnienie tych wyrobów z akcyzy... Gazeta Prawna

Urzędy nie powinny naliczać podatku

Resort finansów zalecił urzędom skarbowym, by nie pobierały VAT z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od umów podpisanych przed 1 maja 2004 r... Gazeta Prawna

Będą dodatkowe ulgi dla producentów biopaliw

Komisja Finansów Publicznych przedstawi dziś w Sejmie sprawozdanie z łącznego rozpatrzenia nowelizacji wniesionych przez PSL i Samoobronę... Gazeta Prawna

Minister kultury zapowiada, że będzie walczył o utrzymanie preferencji na książki

Wbrew optymistycznym zapowiedziom ministra kultury utrzymanie 0-proc. stawki VAT na książki będzie trudne. Przepisy unijnej dyrektywy nie przewidują takiej możliwości... Gazeta Prawna

Albo zameldowanie przez 12 miesięcy, albo podatek 19 procent

Zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia mieszkania w drodze darowizny nie ma żadnego znaczenia dla zwolnienia z obowiązku zapłaty 19-proc. podatku przy sprzedaży tego lokalu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ograniczenia z wzoru Lisaka naruszają prawo unijne

Zmotoryzowani przedsiębiorcy mogli odliczać VAT od benzyny do samochodów z kratką. Fiskus będzie musiał im zwrócić nadpłacony podatek. Bariery wprowadzone przez polskiego ustawodawcę są niezgodne z VI dyrektywą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd zbada, czy praca była faktem, czy chodziło tylko o zgłoszenie do ZUS

Jeżeli firma przyjmuje pracownika na wysoką pensję, niekoniecznie oznacza to pozorne zatrudnienie w celu wyłudzenia świadczeń z ubezpieczenia społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zielone światło dla wspólnych kont

Osoby prawne, np. spółki, będą mogły zakładać wspólne rachunki bankowe. Ma to umożliwić ustawa, której szczegółami w czwartek zajmie się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-35/2005

Artykuły 2 i 5 ósmej dyrektywy Rady 79/1072/EWG z dnia 6 grudnia 1979 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju należy interpretować w ten sposób, że nienależny podatek od wartości dodanej wykazany w wyniku błędu w wystawionej na rzecz odbiorcy usług fakturze, a następnie wpłacony na rzecz skarbu państwa członkowskiego miejsca świadczenia tych usług nie może podlegać zwrotowi w świetle tych przepisów...

Wyrok WSA - III SA 3486/2006

Ustalenie osoby podatnika jest podstawowym obowiązkiem organu podatkowego, ponieważ zgodnie z art. 247 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie jest kwalifikowaną wadą, stanowiącą przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.

Przegląd prasy

Unia nie zakwestionuje zwrotu części wydatków

Ministerstwo Budownictwa uważa, że UE nie powinna kwestionować utrzymania zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych... Gazeta Prawna

Formularze trzeba będzie przetłumaczyć

Resort finansów przygotował projekt zmian do rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. nr 165, poz. 1374 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Za błędy w zeznaniu rocznym odpowie podatnik

Odpowiedzialność za pomyłki w PIT ponosi podatnik, nawet jeśli są one skutkiem błędu w informacji przesłanej przez płatnika, np. biuro maklerskie. Do złożenia zeznania rocznego zostało kilka dni. Duża część podatników wypełniła już swoje PIT-y... Gazeta Prawna

Na korzystne zmiany w VAT jeszcze poczekamy

Rządowy projekt zmian w ustawie o VAT utknął w Sejmie. Zaplanowane na ten tydzień posiedzenie podkomisji rozpatrującej nowelizację nie odbędzie się. Zostało odwołane już po raz drugi w związku z przedłużeniem do końca kwietnia terminu na zgłaszanie poselskich poprawek... Gazeta Prawna

Bez podatku, ale z informacją do urzędu skarbowego

Poręczenia majątkowe nie są formą oszczędzania, przechowywania lub inwestowania środków pieniężnych. Ich celem jest zabezpieczenie toczącego się postępowania, a nie korzyść ekonomiczna wpłacającego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powracającym do kraju grozi skrupulatna kontrola

Ci, którzy przez lata nie rozliczali się z podatku od dochodów z zagranicy, mogą mieć kłopoty. Szczególnie jeśli pracowali w Anglii, a teraz myślą o powrocie i np. kupieniu w kraju mieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Średnia pensja, gdy nie ma dowodów

Ubezpieczona mogła oczekiwać, że ZUS do obliczenia kapitału początkowego uwzględni średnie zarobki pracowników biur projektowych, ogłaszane przez GUS. Chodzi o sytuację, gdy zaginęły dowody płacowe, którymi kobieta mogłaby potwierdzić swoje zarobki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik sądowy zastąpi listonosza

Wezwania do sądu będą nam dostarczali pracownicy sądowi, a nie jak teraz listonosze. Zmiany w prawie karnym, które umożliwią powołanie sądowej służby doręczeniowej, niebawem rozpatrzy rząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

Przepisy o zwrocie akcyzy za sprowadzane auta w uzgodnieniach międzyresortowych

Właściciele samochodów osobowych starszych niż 2 lata, sprowadzonych spoza Polski od 1 maja 2004 r., będą mogli ubiegać się o zwrot nadpłaty akcyzy - poinformowało Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Interpretacja organów podatkowych

Przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wspólników

Wspólnicy spółki komandytowej po przekształceniu będą posiadali wkłady do spółki komandytowej w takiej samej wysokości jak posiadali udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 88/2006

Powołanie w skardze kasacyjnej wyłącznie przepisów procedury podatkowej mającej zastosowanie w postępowaniu przed organami podatkowymi w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego nie pozwala traktować ich jako podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przegląd prasy

Gdzie targi, tam VAT

Opodatkowanie VAT świadczenia usług w zakresie organizowania targów jest uzależnione od miejsca położenia nieruchomości - ale tylko wtedy, gdy jest to usługa kompleksowa... Gazeta Prawna

Fiskus ma prawo sprawdzać podatnika wiele razy

Czynności sprawdzające mogą być podejmowane kilkakrotnie w danej sprawie. Oznacza to, że organ podatkowy może praktycznie bez ograniczeń badać dokumenty tego samego podatnika... Gazeta Prawna

Preferencyjną stawkę VAT można zastosować tylko na budownictwo mieszkaniowe

Stawkę VAT w wysokości 7 proc. można zastosować jedynie do infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie... Gazeta Prawna

Mimo wielu pozwów, wciąż mało odszkodowań

Kilka dni temu sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok sądu okręgowego przyznający ponadmilionowe odszkodowanie za błędną decyzję fiskusa. To pierwszy prawomocny wyrok na tak dużą kwotę. Nie ostatni jednak... Gazeta Prawna

O prowadzeniu księgi decyduje limit obrotów

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły w roku 2006 równowartość 800 tys. euro, musi prowadzić księgi rachunkowe, począwszy od 1 stycznia 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwalidzi nie muszą dokumentować wydatków na dojazdy na zabiegi

Urzędy skarbowe bezprawnie żądają od inwalidów korzystających z odliczenia z racji używania samochodów osobowych do dojeżdżania na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne przedstawienia potwierdzeń tych wydatków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Został tydzień na sprawdzenie dokumentów ZUS

Płatnicy składek do końca kwietnia powinni sprawdzić dokumentację ubezpieczeniową przekazaną do ZUS w 2006 roku. Jeśli w wyniku takiej weryfikacji okaże się, że płatnik popełnił błąd w rozliczeniach składek za ubezpieczonych, powinien go skorygować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd nie odrzuci apelacji automatycznie, ale wezwie do wniesienia opłaty

Osoba, która w sprawie cywilnej miała reprezentanta, ale apelację wnosi sama, nie musi się obawiać, że sąd automatycznie odrzuci apelację z powodu jej nieopłacenia albo wniesienia nieprawidłowej opłaty sądowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

Większa kontrola nad umarzaniem zaległości podatkowych

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5 000 złotych. Przepisy zawarte w rozporządzeniu zwiększają jawność decyzji podejmowanych przez organy podatkowe w zakresie umarzania zaległości podatkowych.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-391/2005

Pojęcie "wody terytorialne Wspólnoty" w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy dyrektywy Rady z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych, zmienionej dyrektywą Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. odnosi się do tych wszystkich wód, które mogą być wykorzystywane przez wszystkie statki morskie, włączywszy w to statki o największej nośności, które są w stanie odbywać żeglugę po drogach morskich w celach komercyjnych...

Wyrok NSA - I FSK 86/2005

Czynności wykonywane przez syndyka mieszczą się w hipotezie art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przegląd prasy

Aby odliczać wydatki, trzeba skończyć budowę

Nie można było jednocześnie skorzystać z ulgi budowlanej i remontowej. Ulga budowlana przysługiwała podatnikom, których budynki zostały oddane do użytkowania... Gazeta Prawna

Będzie mniej zezwoleń i kar za przestępstwa

Od 21 kwietnia znikną niektóre zezwolenia dewizowe. Zmniejszy się również liczba kar za przestępstwa dewizowe... Gazeta Prawna

Wydatki na towary z logo firmy nie są kosztem

Wydatki na zakup towarów z logo firmy kwalifikowane są jako wydatki reprezentacyjne a nie reklamowe. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna rozstrzygnął kwestię zaliczania wydatków na zakup towarów, na których umieszczone jest logo firmy, do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Nowe preferencyjne stawki dla biopaliw

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła wczoraj projekt zmian w ustawie akcyzowej. Przypomnijmy, że do Sejmu wpłynęły dwa poselskie projekty autorstwa PSL i Samoobrony dotyczące wprowadzenia wyższych kwot zwolnień dla benzyn z udziałem biokomponentów oraz obniżenia stawek akcyzy dla biokomponentów i biopaliw ciekłych... Gazeta Prawna

Trudno uniknąć dzielenia się starą schedą z fiskusem

Okres przedawnienia podatku spadkowego liczy się w praktyce nie od uzyskania spadku, czyli śmierci spadkodawcy, ale od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do niego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unieważnienie paszportu nie może być karą za niepłacenie podatków

Organ podatkowy może unieważnić swemu dłużnikowi paszport, dopiero gdy udowodni, że wyjazd uniemożliwi mu spłatę zaległości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka wprowadziła w błąd, zapłaci więc odszkodowanie

Żona zmarłego pracownika Orlenu dostanie odszkodowanie za akcje pracownicze, które należały się jej mężowi, choć ani on, ani ona nie wystąpiła o nie w przewidzianych ustawą terminach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes odpowiada za długi spółki przez dziesięć lat

Członkowie zarządu spółki z o.o., od których jej wierzyciel domaga się spłaty długu, mogą zakwestionować jego istnienie lub wysokość. Tak w precedensowym wyroku z 18 kwietnia 2007 r. uznał Sąd Najwyższy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 kwietnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Przekazanie własnego wyrobu podatnika na cele reklamy a koszty uzyskania przychodu

Jeżeli  przekazanie przez podatnika własnych produktów spełnia znamiona reklamy, to wydatki poniesione na ich wyprodukowanie stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika, oczywiście pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 727/2005

Nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, zapłaconych przez podatnika, po uszkodzeniu przedmiotu leasingu, wykluczającym dalsze korzystanie z niego w celu uzyskania przychodu...

Przegląd prasy

Za przywilej będzie płacił przedsiębiorca

Firmy, które uzyskają status upoważnionego podmiotu gospodarczego, będą rzadziej kontrolowane przez organy celne. O ten przywilej będzie można się ubiegać od 1 stycznia 2008 r... Gazeta Prawna

Rząd popiera zmiany

Ukazał się projekt informacji rządu o zmianach we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Rząd zaakceptował nowe rozwiązania... Gazeta Prawna

O zwrot będą mogli ubiegać się tylko właściciele aut

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, o którym redakcja pisała już 4 kwietnia 2007 r... Gazeta Prawna

Nowe firmy poczekają na zwrot VAT pół roku

Po przyjęciu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, firmy powołujące spółki celowe może czekać przykra niespodzianka. Na zwrot części VAT będą czekać nawet pół roku... Gazeta Prawna

Podatek w Polsce bez odliczania składek

Ministerstwo Finansów uważa, że chociaż Polacy pracujący za granicą nie mogą odliczać składek na ubezpieczenia społeczne, nie jest to niezgodne z regulacjami unijnymi. Swoje argumenty podpiera orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekształcenie statusu mieszkania to nie jest jego nabycie

Osoby, które zdecydowały się na przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania w pełną własność, nie zapłacą żadnego podatku od jego sprzedaży, jeśli od końca roku, w którym uzyskały prawo spółdzielcze, upłynęło pięć lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwumiesięczny termin na decyzję to fikcja

Osoby, które zaskarżyły wiążącą interpretację prawa podatkowego wydaną im przez urząd skarbowy, miesiącami czekają na decyzję izby. W skrajnych wypadkach - nawet ponad rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rolnicy z firmą mają szansę zostać w KRUS

Rolnicy, którzy dostali zwrot składek z ZUS, nie muszą ich doliczać do ubiegłorocznego podatku - zdecydowało Ministerstwo Finansów. To zwiększa ich szansę na zachowanie po 30 czerwca br. prawa do ubezpieczenia w KRUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-104/2006

Ustanawiając i utrzymując w mocy przepisy podatkowe, które uzależniają możliwość skorzystania z zawieszenia poboru podatku od zysków kapitałowych, które pochodzą ze zbycia prywatnej nieruchomości mieszkalnej lub spółdzielczego prawa do mieszkania, od warunku, by nowo nabyta nieruchomość znajdowała się również na terytorium Szwecji, Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy art. 18 WE, 39 WE, 43 WE jak również art. 28 i 31 porozumienia o EOG.

Wyrok NSA - I FSK 69/2006

Odebranie dokumentu SAD przez bezpośredniego przedstawiciela, ustanowionego na podstawie art. 253 Kodeksu celnego, wywołuje takie skutki jak odbiór powyższego dokumentu przez stronę. Art. 19 ustawy o VAT nie zawiera odrębnej regulacji w tym zakresie i brak jest podstaw prawnych do nierespektowania skutków prawnych czynności dokonanych według przepisów prawa celnego.

Przegląd prasy

Gdzie dostawa, tam podatek

Każde państwo może nałożyć VAT na dostawę i ułożenie kabla światłowodowego. Zostanie on naliczony proporcjonalnie do długości kabla... Gazeta Prawna

Standardy bardziej dostępne

Łatwiej będzie spółkom stosować standardy. Prostsze będą też metody wyceny dywidend w sprawozdaniach spółek dominujących... Gazeta Prawna

Inwestorzy muszą wypełnić PIT

Do końca kwietnia indywidualni inwestorzy mają czas na rozliczenia podatkowe dochodów z inwestycji dokonanych w 2006 roku, i to także w jednostki uczestnictwa w zagranicznych funduszach inwestycyjnych... Gazeta Prawna

Cło i VAT na zakupy poza UE

Coraz więcej osób kupuje przez internet, zwłaszcza w zagranicznych sklepach. Powód - zakupy internetowe są tańsze... Gazeta Prawna

Firmy telekomunikacyjne nie chcą płacić daniny od kabli

Samorządy muszą się liczyć ze sporami z firmami telekomunikacyjnymi. Nie chcą one płacić gminom podatku od posiadanych sieci światłowodowych, bo przepisy je nakładające nie są jednoznaczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej inspektorów wykryło więcej nieprawidłowości

Pod lupą skarbówki znalazły się w ubiegłym roku m.in. handel na bazarach i targowiskach, sprzedaż internetowa, obrót paliwami i złomem oraz stosowanie kas fiskalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy utrata zaufania, by zwolnić pracownika

Samo wszczęcie postępowania karnego przeciw pracownikowi w związku z jego czynnościami służbowymi daje pracodawcy podstawę do zwolnienia go z pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe standardy dla tłumacza przysięgłego

Tłumaczom przysięgłym i kandydatom do tego zawodu będą stawiane wyższe wymagania, a minister sprawiedliwości będzie ich mógł surowo karać - zakłada nowelizacja ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 kwietnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Wpływ inwestycji w nową infrastrukturę firmy mieszczącą się na terenie specjalnej strefy a przychody uzyskane ze sprzedaży produktów wytwarzanych poza strefą.

Zgodnie z przepisami § 5 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, działalność prowadzona na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie, a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 575/2004

Niepowołanie w skardze kasacyjnej żadnych przepisów ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym powoduje brak możliwości rozpatrzenia zarzutów naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej, jako przepisów, których adresatami mogły być organy podatkowe, a nie sąd administracyjny.

Przegląd prasy

Postępowania nie trzeba zawieszać

Umieszczenie wierzytelności na liście w postępowaniu upadłościowym nie stanowi zagadnienia wstępnego. Nie jest więc przesłanką zawieszenia postępowania podatkowego... Gazeta Prawna

Zadania dla audytorów zostaną ujednolicone

Do grona osób mogących zajmować stanowisko audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych zostaną włączeni posiadacze uprawnień audytora wewnętrznego wydawanych przez Ministerstwo Finansów - wynika z projektu przedstawionego przez resort... Gazeta Prawna

Założenie kolejnego oddziału bez ponownej rejestracji

Utworzenie w Polsce przez zagranicznego przedsiębiorcę następnego oddziału lub rozpoczęcie wykonywania czynności bez pośrednictwa oddziału nie wymaga ponownej rejestracji, a jedynie aktualizacji zgłoszenia VAT-R... Gazeta Prawna

Fiskus chce poznać wydatki osobiste podatników

Ostatnio nasiliły się kontrole podatkowe nieujawnionych źródeł dochodów. Praktycznie co dzień otrzymujemy telefony od czytelników z pytaniami, jak powinni się zachować podczas tych kontroli... Gazeta Prawna

Sprzedaż gruntów rolnych jest wolna od podatku

Przychody ze sprzedaży gruntów, które były rolnymi i takimi pozostały po zmianie właściciela, są zwolnione od opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drugi zawód urzędnika - tak, ale nie dorabianie po godzinach

Pracownicy służb skarbowych mogą zdobywać dodatkowe uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ale nie wolno im jednocześnie być i urzędnikami, i np. księgowymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bierne oczekiwanie to nie gotowość do pracy

Prezes spółki matki zatrudniony w spółce córce musi domagać się pracy, by mieć prawo do wynagrodzenia za gotowość do niej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Same kary nie usprawnią sądów

Sądy mają środki dyscyplinowania uczestników procesu, ale praktyka pozostawia wiele do życzenia. Parlament przygotowuje nowe rygory, by zapewnić sprawność postępowań sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-313/2005

Podatek akcyzowy, taki jak ustanowiony w Polsce ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, który nie jest nakładany na pojazdy osobowe w związku z przekroczeniem przez nie granicy, nie stanowi cła przywozowego ani opłaty o skutku równoważnym w rozumieniu art. 25 WE...

Wyrok NSA - I FSK 543/2006

Stwierdzenie nadpłaty stanowi okoliczność mającą wpływ na zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych i bieżących zobowiązań podatkowych, nie stanowi natomiast okoliczności decydującej o określeniu wielkości zaległości podatkowych.

Przegląd prasy

Oświadczenie musi być prawdziwe

Termin do zawiadomienia doradców podatkowych o konieczności złożenia oświadczeń lustracyjnych już upłynął. Teraz doradcy mają miesiąc na odpowiedź... Gazeta Prawna

Banki mogą liczyć na większą pomoc

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis bankom spółdzielczym... Gazeta Prawna

Urzędników jest coraz mniej, ale pracują skuteczniej

W 2006 roku urzędy kontroli skarbowej ujawniły o 13 proc. więcej zaległości podatkowych niż w 2005 roku, mimo że zatrudnienie w nich spadło - wynika ze sprawozdania z kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

65 proc. firm audytorskich może zniknąć z rynku

Aż 1247 jednoosobowych firm audytorskich, czyli 65 proc. wszystkich funkcjonujących na rynku, może mieć problem z utrzymaniem się na nim po zmianach w polskim prawie... Gazeta Prawna

Sam wniosek nie wystarczy

Podmiot ubiegający się o dofinansowanie inwestycji, na którą już raz otrzymał pieniądze, musi do wniosku dołączyć nie tylko opis przedsięwzięcia, ale także podać dzień udzielenia mu finansowego wsparcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przyjeżdżają do kraju, żeby odliczyć wyższe diety

Gdyby nasi rodacy zatrudnieni za wschodnią granicą rozliczali się z PIT w Rosji, płaciliby 13 proc. podatku. Naszemu fiskusowi muszą oddawać nawet 40 proc... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekształcanie spółdzielni w spółki tylko teoretycznie jest niemożliwe

Od wielu lat obserwujemy przekształcania spółdzielni w spółki handlowe. Mimo że prawo spółdzielcze nie zawiera przepisów umożliwiających takie przekształcenia, a orzecznictwo Sądu Najwyższego raczej przeciwdziała temu zjawisku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast komornika grzywnę wyegzekwuje urząd skarbowy

Ściąganiem grzywien orzekanych przez sądy w procesach karnych mają zająć się urzędy skarbowe. Komornicy, którzy dziś to robią, są mało skuteczni i za drodzy. To najnowszy pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 51/2006

Dla ustalenia obowiązku zapłaty odsetek w podatku od towarów i usług nie ma znaczenia przyczyna, która spowodowała, że podatnik nie obliczył i nie wpłacił należnego podatku w terminie...

Interpretacja organów podatkowych

U kogo opodatkować dochód z najmu lokalu stanowiącego współwałasność

Dochód z najmu części lokalu stanowiącego współwłasność małżonków może być opodatkowany tylko przez jednego z nich, jeżeli złożą w Urzędzie Skarbowym odpowiednie oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przegląd prasy

Wydatki na adaptację lokalu są amortyzowane

Wydatki poniesione w związku z adaptacją lokalu powiększają wartość początkową środka trwałego i podlegają odpisom amortyzacyjnym... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy ma trzy lata na wydanie decyzji

Nie warto zwlekać ze zgłoszeniem nabycia spadku w urzędzie skarbowym. Może się bowiem okazać, że podatek i tak trzeba zapłacić, ale od dużo wyższej wartości niż rzeczywiście otrzymana... Gazeta Prawna

Są szanse na zwrot akcyzy

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie dwóch poselskich projektów ustaw zmieniających ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej... Gazeta Prawna

Korekta chroni przed sankcją, nie przed odsetkami

Już tylko kilkanaście dni zostało podatnikom na rozliczenie się z fiskusem za 2006 rok. Z wysłaniem PIT zwlekają głównie osoby, które do podatku muszą dopłacić... Gazeta Prawna

Od rosyjskich zarobków wielu płaci podatek w Polsce

Polscy menedżerowie i eksperci dobrze w Rosji zarabiają. Wielu musi oddawać polskiemu fiskusowi niemal połowę dochodów za sprawą niekorzystnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapominalski pracodawca nie wypłaca świadczeń urlopowych

Mała firma nie musi wypłacać świadczeń urlopowych, nawet jeśli do końca stycznia nie powiadomiła załogi, że już nie zamierza tego robić - uznał warszawski sąd rejonowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Utrata zaufania do menedżera słono kosztuje

Menedżer może zastrzec w kontrakcie ograniczenie możliwości jego wypowiedzenia tylko do sytuacji wyraźnie w nim określonych. Potwierdził to SN w wyroku z 4 kwietnia 2007 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy tak, ale z licencją tylko na doradztwo

Tak uważają adwokaci i radcowie, którzy protestują przeciwko temu, by licencjonowany doradca miał takie same uprawnienia zawodowe jak oni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-435/2005

Artykuł 17 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że koszty usług doradczych, z których podatnik skorzystał w celu ustalenia kwoty wierzytelności stanowiącej część majątku jego przedsiębiorstwa...

Wyrok NSA - I FSK 35/2006

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zasadniczo łączy kwalifikację usług na potrzeby tego podatku z klasyfikacjami statystycznymi (vide: art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług …).

Przegląd prasy

Konieczne jest zezwolenie na prowadzenie składu

Przedsiębiorca, który zamierza produkować i przetwarzać tzw. wyroby akcyzowe zharmonizowane, musi uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego... Gazeta Prawna

Zwrot wydatków jest opodatkowany

Członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie przysługuje zwolnienie podatkowe takie jak dla diet lub zwrotu kosztów... Gazeta Prawna

Po wniesieniu aportu trzeba skorygować VAT

Wniesienie aportem towarów handlowych i środków trwałych do spółki prawa handlowego lub cywilnego rodzi obowiązek korekty odliczonego podatku... Gazeta Prawna

Podatnicy i fiskus rzadko korzystają z mediacji

Postępowania mediacyjne przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, w których mogą uczestniczyć podatnicy, to rzadkość... Gazeta Prawna

Półroczny termin zwrotu podatku to fikcja

Zagraniczne firmy, którym polski fiskus do dziś nie oddał podatku zapłaconego w cenie towarów i usług, zamierzają o odszkodowanie skarżyć Skarb Państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulgi dla przedsiębiorców na rencie znów przedłużone

Wszystko wskazuje na to, że do końca tego roku przedsiębiorcy, którzy są rencistami, nie będą musieli opłacać obowiązkowych składek emerytalno-rentowych, ale tylko zdrowotną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd nie rozpatrzy e-podania

Podania wniesione do organów administracji pocztą elektroniczną przed 21 listopada 2005 r. nie musiały być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czarna lista pomaga odzyskać przedawnione należności

Firmy i osoby fizyczne, które nie zapłaciły w terminie a wierzytelności się przedawniły, nie powinny spać spokojnie. Mogą trafić na listy dłużników prowadzone przez biura informacji gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 kwietnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Przychody ze współwłasności a podatek dochodowy od osób fizycznych

Istota współwłasności polega na tym, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli a dochody z tytułu najmu współwłasności jaką jest wynajmowane mieszkanie opodatkowuje się osobno u każdego ze współwłaścicieli w stosunku do udziału we wspólnym majątku i na każdym ze współwłaścicieli z osobna ciąży obowiązek podatkowy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 330/2006

Jedną z zasadniczych cech podatku od towarów i usług jest prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Dlatego powinna być preferowana taka wykładnia przepisów podatkowych, która w jak najmniejszym stopniu prowadzi do ograniczenia tego prawa, a tym samym - do faktycznej zmiany istoty tego podatku.

Przegląd prasy

Spółkom akcyjnym przybędzie obowiązków

Spółki giełdowe będą musiały od 1 stycznia 2008 r. publikować roczne sprawozdania z działalności. Ujawniane będą też zasady ładu korporacyjnego... Gazeta Prawna

Od wygranej w internecie 10-proc. podatek

Wygrana w konkursie internetowym powinna być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął kwestię opodatkowania wygranych w konkursach internetowych... Gazeta Prawna

Opodatkowany zwrot akcyzy

Projekt specjalnej ustawy regulującej zwrot akcyzy osobom fizycznym od sprowadzonego z zagranicy po 1 maja 2004 r. używanego samochodu przewiduje zmiany m.in. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) uznając zwrot części akcyzy za przychód z prowadzonej działalności... Gazeta Prawna

Nie będzie obiecanych oszczędności

Przedstawiony przez minister finansów Zytę Gilowska projekt zmian w ustawie o finansach publicznych, poza kilkoma rozwiązaniami usprawniającymi działanie, budzi wiele wątpliwości wśród samorządów... Gazeta Prawna

Etat nie zawsze wyklucza 19 procent

Osoba, która podpisała umowę o pracę na stanowisku prezesa zarządu spółki z o.o., nie traci prawa do korzystania z podatku liniowego w stosunku do dochodów z działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czas na zmiany kolejnych umów o podwójnym opodatkowaniu

Polacy pracujący w Austrii i Danii jeszcze w tym roku poznają nową umowę zwalniającą ich od płacenia PIT w Polsce. Mniejsza jest nadzieja dla rodaków w Holandii czy Islandii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Terminowy wniosek uwolni od odpowiedzialności za długi

Członkowie zarządu spółki nie odpowiedzą za zaległości składkowe. Sąd Najwyższy nie przyznał racji ZUS, który się tego domagał... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaświadczenie dostanie płatnik z czystym kontem

Przedsiębiorcy, który ma zaległości w składkach, ZUS nie wystawi zaświadczenia, lecz decyzję o odmowie jego wydania. Od niej płatnik może się odwołać do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

"Przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych"

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza na 60 Konferencję Podatkową...

Interpretacja organów podatkowych

Wartość diet z tytułu podróży służbowych przy usługach transportowych a koszty uzyskania przychodu

Skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w sposób zorganizowany kierowca przemieszcza się w celu dostarczenia towaru (w kraju lub za granicą), to jego podróż jest podróżą służbową, w trakcie której może ponosić wydatki (na swoje utrzymanie) związane.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 33/2006

Błędna wykładnia oznacza bowiem niewłaściwe odczytanie przepisu, zaś niewłaściwe zastosowanie - dokonanie wadliwej subsumpcji przepisu do ustalonego stanu faktycznego.

Przegląd prasy

Decyzja mogła być doręczona w miejscu pracy

Decyzja dotycząca podatnika może być doręczona do jego miejsca pracy i przekazana osobie uprawionej do odbioru korespondencji... Gazeta Prawna

Banki nie mogą odliczyć VAT naliczonego

Podmioty świadczące usługi finansowe nie mogą odliczyć podatku związanego z nabywanymi usługami outsourcingowymi, ponieważ nie wykorzystują ich do wykonywania czynności opodatkowanych... Gazeta Prawna

Kierowcom, którzy są przedsiębiorcami, także przysługują diety za odbywane podróże służbowe

Diety za podróże służbowe może zaliczyć do kosztów również kierowca prowadzący działalność gospodarczą. Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z pytaniem, czy jako osoba prowadząca działalność może wydatki z tytułu wyjazdów w kraju i za granicą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu... Gazeta Prawna

Za zakup tańszych kas będą wyższe rekompensaty

Rządowa nowelizacja ustawy o VAT zakłada, że przedsiębiorca zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej będzie mógł odliczyć 90 proc. ceny jej zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł... Gazeta Prawna

Ulga zależy od działalności w strefie ekonomicznej

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą zarówno w strefie ekonomicznej, jak i poza nią, musi wydzielić organizacyjnie działalność w strefie, jeśli chce mieć prawo do zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie tylko wynajmujący może wystawiać faktury co miesiąc

Usługi ciągłe to nie tylko najem czy dostarczanie energii, ale także innego rodzaju świadczenia wykonywane co pewien czas i tworzące funkcjonalną całość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Menedżer nie płaci podatku od służbowego wyposażenia

Prezes spółki, któremu udostępnia ona samochód, komputer czy telefon, by mógł wykonywać swoje obowiązki, uzyskuje przychód, który powinien zostać opodatkowany - uważa Podlaski Urząd Skarbowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiceminister sprawiedliwości może zwolnić asesora

Wypowiedzenie umowy o pracę asesorowi sądowemu przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, który nie miał odpowiedniego upoważnienia, nie jest nieważne z mocy prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 kwietnia 2007

Interpretacja organów podatkowych

Opodatkowanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości obejmującej grunty orne

Przy ocenie czy dana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, należy brać - jak już wskazano - pod uwagę łączną powierzchnię nieruchomości (powyżej 1 ha) oraz klasyfikację gruntów jako użytki rolne.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 28/2006

Brak skutecznego wskazania przepisów procedury sądowej, które mogłyby zostać orzeczeniem naruszone, nie pozwala Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na podważenie stanu faktycznego przyjętego przez Sąd administracyjny pierwszej instancji za podstawę kontroli stosowania prawa materialnego przez organy podatkowe.

Przegląd prasy

Fiskus odda VAT nawet po likwidacji firmy

Złożenie deklaracji podatkowej po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej,ale za okres, w którym była prowadzona, nie może skutkować odmową zwrotu podatku... Gazeta Prawna

Bardziej rzetelne wyceny

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejne zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Decyzję o miejscu podejmie urzędnik

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego... Gazeta Prawna

Osoby dokonujące cesji powinny zapłacić podatek

Trwający na rynku nieruchomości boom zachęca do zawierania umów rezerwacyjnych tylko dla zysku. Osoby podpisujące takie umowy mogą jednak mieć problemy z fiskusem... Gazeta Prawna

Sprzedaż udziału jest usługą dopiero od 1 maja 2004 roku

Dokonana w 2000 roku sprzedaż udziału we współwłasności nie podlegała VAT. Wtedy nie był on bowiem ani towarem, ani usługą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wiadomo, jak rozpatrywać wnioski o interpretację

Przepisy zmieniające zasady wydawania interpretacji są nieprecyzyjne. Jeśli nie zostaną poprawione, urzędy skarbowe nie będą wiedzieć, jak rozpatrywać składane właśnie wnioski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat na emeryturze zapłaci dwie składki na zdrowie

Emeryt wykonujący zawód adwokata musi płacić składkę zdrowotną również z tytułu prowadzenia firmy. Emerytowany adwokat składkę zdrowotną miał opłacaną od emerytury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powstaną punkty pomocy prawnej dla niezamożnych

Osoby, których nie stać na prawnika, będą mogły uzyskać bezpłatną poradę w niektórych kancelariach adwokackich i radcowskich oraz organizacjach pozarządowych. Zapłaci za to budżet państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

Rząd znalazł sposób na wykorzystanie znaczków opłaty skarbowej

Umożliwienie podatnikom wykorzystanie do końca 2007 r. posiadanych znaczków skarbowych, kupionych w ciągu ostatnich 12 lat - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt zmian w ustawie o opłacie skarbowej...

Znana jest definicja budownictwa społecznego

Preferencyjna 7-proc. stawka VAT ma objąć od 1 stycznia 2008 r. nowe mieszkania o powierzchni do 120 mkw. i domy jednorodzinne do 220 mkw., kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych - wynika z założeń definicji budownictwa społecznego, zaakceptowanych we wtorek przez rząd...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 243/2006

Bez wątpienia występowanie ubytków naturalnych należy do zdarzeń gospodarczych, które mają wpływy na ustalenie podstaw opodatkowania. Z tego powodu ich dokumentowanie i ewidencjonowanie jest obowiązkiem podatnika, który należy wywieść z przepisów Ordynacji podatkowej oraz rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Interpretacja organów podatkowych

Wydatki na nabycie gadżetów opatrzonych w logo a koszty uzyskania przychodu

Jeżeli  przekazanie przez Spółkę gadżetów spełnia  znamiona reklamy, to wydatki poniesione na nabycie tych gadżetów stanowią koszty uzyskania przychodów podatnika, oczywiście pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Przegląd prasy

Celnicy obawiają się o przyszłe płace

Ministerstwo zapowiada, że gdy powstanie Krajowa Administracja Skarbowa, to zwiększą się wynagrodzenia jej pracowników. Zdaniem celników, zyskają osoby mało zarabiające i z krótkim stażem... Gazeta Prawna

Refundacja kosztów może być utrzymana

Będziemy starali się utrzymać system zwrotu części wydatków inwestorów indywidualnych na materiały budowlane - zapewnił minister budownictwa Andrzej Aumiller... Gazeta Prawna

Więcej właścicieli domów będzie mogło odzyskać część wydatków ponoszonych na ogrzewanie

O zwrot części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych będzie mogło ubiegać się więcej osób niż pierwotnie zakładano... Gazeta Prawna

Budżet zyska 10 miliardów złotych

Premier Jarosław Kaczyński i minister finansów Zyta Gilowska przedstawili wczoraj szczegółowe założenia II etapu reformy finansów publicznych... Gazeta Prawna

Kto nie płacił tantiem, nie dostanie koncesji

Restaurator skazany prawomocnym wyrokiem karnym za niepłacenie ZAiKS tantiem za muzykę puszczaną w swoim lokalu może przez to nie dostać koncesji na inny rodzaj działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba się liczyć z procesem według obcego prawa

Obywatel Unii, który ma być sądzony w innym kraju Wspólnoty za popełnione tam przestępstwo, odpowiada na zasadach obowiązujących w państwie, do którego został przekazany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie zostać doradcą podatkowym

Minister finansów ma zamiar otworzyć dostęp do zawodu doradcy podatkowego. Chce też mieć większą kontrolę nad pracami korporacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik ma prawo do palarni w miejscu zatrudnienia

Firmy zatrudniające minimum dwadzieścia osób muszą urządzić im palarnię. Nie ma przy tym znaczenia, czy którykolwiek z pracowników pali papierosy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 kwietnia 2007

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 143/2006

Warunkiem powstania odpowiedzialności osoby trzeciej jest spełnienie przesłanek wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma bez wątpienia jej 108 § 1, który stanowi, że o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji...

Wyrok NSA - I FSK 131/2006

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma charakter subsydiarny w stosunku do zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy. Jego ustalenie jest możliwe, w sytuacji, gdy podatnik w złożonej deklaracji wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej (art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) lub kwotę zobowiązania niższą od należnej (art. 27 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym), zaś jego wysokość zależy od kwoty zawyżenia kwoty zwrotu lub zaniżenia kwoty zobowiązania.

Przegląd prasy

Za spóźnioną aktualizację VAT-R grozi grzywna

Grzywny od 93,60 zł do nawet 18 720 zł grożą podatnikom, którzy spóźnią się z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R... Gazeta Prawna

Zaliczki na dywidendę będą księgowane

Zaliczki wypłacone akcjonariuszom na poczet dywidendy spółki będą wykazywać w księgach i bilansie jako odpis z zysku w ciągu roku obrotowego - wynika z założeń zmian w ustawie o rachunkowości, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Jakie wydatki pomniejszą przychód podatnika

Kosztami uzyskania przychodów są nie tylko wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ale również zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów... Gazeta Prawna

Podrożeje samodzielna budowa domów i remonty

Ministerstwo Finansów zaprezentowało wczoraj założenia do definicji budownictwa społecznego. Nie oznacza to jednak, że resort ma już gotowe przepisy, które pozwolą na utrzymanie 7­proc. stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym po 1 stycznia 2008 r... Gazeta Prawna

Kiedy trzeba skorygować bilans

Przed zatwierdzeniem sprawozdanie finansowe może jeszcze zostać zmienione. Księgowi powinni wprowadzić korekty, jeśli do firmy dotarły informacje, które istotnie wpływają na ocenę jej sytuacji finansowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wysokie stawki od wygranych w sieci

Polscy miłośnicy internetowych zakładów bukmacherskich lub gier karcianych mają coraz większe szanse, aby ich hobby było legalne. Ujawnienie takich dochodów może się jednak niekorzystnie odbić na rozliczeniach z polskim fiskusem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradzać może tylko adwokat lub radca prawny

Osoby niebędące członkami korporacji adwokackiej lub radcowskiej ciągle nie mogą zarobkowo udzielać porad prawnych. Taką szansę stworzy im dopiero nowa ustawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ograniczenie lichwy może zmniejszyć zyski z bankowych lokat

Konsumenci mieli uniknąć drakońskich odsetek od kredytu dzięki ustawie antylichwiarskiej. Okazuje się jednak, że może ona powodować odwrotny skutek - pozbawiać klientów banków części należnych zysków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

XXVII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "TRANSAKCJE W(WW) INTERNECIE - aktualne problemy prawne i podatkowe"

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad XXVII seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniach 12 kwietnia 2007 roku w Warszawie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 130/2006

Autor skargi powinien wskazać na konkretne, naruszone przez Sąd zaskarżanym orzeczeniem przepisy prawa materialnego lub procesowego...

Wyrok NSA - I FSK 1235/2005

Przepis art. 27 ust. 6 ustawy  o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, nie może stanowić podstawy do ustalenia osobie fizycznej dodatkowego zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy grozi jej odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe.

Przegląd prasy

Produkcja i posiadanie automatu nie podlega akcyzie

Opodatkowaniu akcyzą nie podlegają posiadanie i produkcja automatów do gier. Zapadł wyrok ważny dla producentów automatów do gier... Gazeta Prawna

Tytuł wykonawczy na podstawie zgłoszenia SAD

Dziś zaczynają obowiązywać zmiany w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym... Gazeta Prawna

Polisy na minimum 15 tys. euro muszą wykupić biura rachunkowe, które wypełniają deklaracje

Biuro rachunkowe, które prowadzi usługowo księgi, a także wypełnia deklaracje podatkowe, musi wykupić polisę OC na minimalną sumę 15 tys. euro - wyjaśniło Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Fiskus będzie obsługiwał firmy według branż

Urzędy skarbowe będą stosować tzw. system francuski w obsłudze podatników i w pracy wewnętrznej. Chodzi o podział na wymiar i orzecznictwo, ale w innym zakresie niż dotychczas... Gazeta Prawna

Egzekucja zaliczek PIT jest niedopuszczalna w nowym roku

Organ skarbowy nie może po zakończeniu roku podatkowego orzekać o wysokości zaliczek w PIT ani też ich osobno egzekwować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd będzie weryfikował wniosek przez pół roku

Nie wiadomo, czy o częściowy zwrot podatku może ubiegać się tylko osoba, która sprowadziła do Polski auto z UE. Bo może także ten, kto odkupił je w kraju i zapłacił akcyzę w cenie?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kara za niedochowanie umowy musi być znośna

Pracownik, który naruszy zakaz konkurencji, powinien zapłacić firmie odszkodowanie odpowiadające wynagrodzeniu przewidzianemu za jego przestrzeganie. Kara nie może go też rujnować finansowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS właściwie ocenia firmy delegujące załogi za granicę

Komisja Petycji europarlamentu nie przyznała racji Izbie Pracodawców Polskich skarżącej się na ZUS, który miał jakoby uniemożliwiać polskim pracodawcom opłacanie w Polsce składek za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 kwietnia 2007

Informacje NetTAX

Już obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej w VAT

Ważna informacja dla podatników VAT-UE. Informacje podsumowujące za I kwartał tego roku podatnicy ci powinni składać na nowym formularzu...

Interpretacja organów podatkowych

Dochody Spółki niemieckiej osiągane na terytorium RP, które nie są związane z działalnością Oddziału a podatek dochodowy od osób prawnych.

Dochody osiagane ze sprzedazy bezposredniej (prowadzonej przez Spólke z terytorium Niemiec) nie beda opodatkowane w RP (zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania polsko-niemiecka), o ile sa dzialalnoscia niezwiazana z dzialalnoscia zakladu.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1512/2005

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. Wśród takich czynności wymienia się paserstwo, czerpanie zysków z cudzego nierządu, zakazanych gier lub zakładów itp...

Przegląd prasy

Firmy nie chcą łączyć się w grupy

Resort finansów nie zamierza zmieniać restrykcyjnych przepisów dotyczących tworzenia podatkowych grup kapitałowych, twierdzcąc, że nie mają one dużego wpływu na wzrost gospodarczy... Gazeta Prawna

Najpierw egzekucja dłużnika

Egzekucję z majątku byłego małżonka można wszcząć dopiero wtedy, gdy organ podatkowy nie wyegzekwuje należności od małżonka zalegającego z podatkami... Gazeta Prawna

Zdrożeją remonty mieszkań

Po 1 stycznia 2008 r. podrożeje nie tylko samodzielna budowa domu. Także zlecony firmie remont mieszkania będzie opodatkowany 22-proc. stawką VAT - dowiedziała się redakcja... Gazeta Prawna

Do dziś można złożyć CIT-8

Dziś mija termin złożenia deklaracji rocznej przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli m.in. przez spółki kapitałowe, banki i instytucje finansowe. W tym roku podatnicy mieli nieco więcej czasu na wypełnienie deklaracji... Gazeta Prawna

Stosunki finansowe władzy i firm publicznych muszą być przejrzyste

Przepływ publicznych pieniędzy do największych firm, na które władza ma decydujący wpływ, znajdzie się pod szczególną kontrolą. Ma to zapewnić przejrzystość ich wzajemnych stosunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej się rozwieść, niż rozwiązać spółkę

Konflikt osobisty ze wspólnikiem, w szczególności rozwód, nie uzasadnia sam z siebie rozwiązania spółki. Przekonał się o tym Piotr O., jeden z trzech wspólników spółki z o.o... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kodeks cywilny zostanie gruntownie zmieniony

Prawnicy powinni już zacząć się oswajać z myślą, że czeka ich rewolucyjna zmiana - nowy kodeks cywilny. Obecny, rodem z minionej epoki, zupełnie nie odpowiada współczesnym potrzebom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcesz płacić składki do ZUS, musisz mieć dyskietkę

Dyskietka to już przeżytek. Ale nie dla ZUS. Jeszcze co najmniej kilka miesięcy płatnicy składek będą musieli się nią posługiwać w kontaktach z ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama