Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - listopad 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 listopada 2006

Przegląd prasy

Od jutra niższa akcyza na samochody

Niższe stawki akcyzy na samochody sprowadzane z zagranicy zaczną obowiązywać już jutro. Obniżkę wprowadzi rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ministra finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 87, poz. 825 z późn. zm.). Wszyscy, którzy po 1 grudnia sprowadzą do Polski używane auto... Gazeta Prawna

Jeśli ugoda sądowa, to nie ma podatku

Przepis, który uniemożliwiał skorzystanie ze zwolnienia odszkodowania otrzymanego w wyniku ugody sądowej, naruszał konstytucję - uznał Trybunał Konstytucyjny. Spór dotyczył o art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT w brzmieniu obowiązującym od początku 2003 roku... Gazeta Prawna

Trudno będzie obliczyć płacę za grudniową pracę

Zatrudniony powinien w grudniu przepracować 152 godziny, ale wynagrodzenie musi dostać za 160. Nikt nie wie, jak rozliczyć jego gratyfikację za dodatkowe osiem godzin. Wątpliwości spowodowały wieloznaczne przepisy obowiązującej od dzisiaj nowelizacji kodeksu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niekonstytucyjne uszczuplenie odszkodowania

Opodatkowanie w 2003 roku odszkodowań uzyskanych na podstawie kompromisu sądowego było niezgodne z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął wczoraj skargę Gabriela G., który zakwestionował jeden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 3g). Na jego podstawie odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1029/2005

W przepisie art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zawarł zasadę że koszty poniesione w celu uzyskania przychodów można potrącać w roku podatkowym, w którym ten przychód wystąpił albo - racjonalnie oceniając - powinien wystąpić...

Wyrok NSA - I FSK 657/2005

Sądy administracyjne procedują na podstawie przepisów ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a nie Ordynacji podatkowej, dlatego też nie mogą naruszać przepisów postępowania podatkowego a jedynie wadliwie ocenić ich ewentualne naruszenie przez organy podatkowe, przy odpowiednim zastosowaniu (w efekcie tej kontroli) norm procedury sądowoadministracyjnej.

29 listopada 2006

Przegląd prasy

Czy jest podatek od każdego odszkodowania

Dziś Trybunał zajmie się skargą podatnika, który zapłacił podatek dochodowy od odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej. Gdyby wynikało ono z wyroku, podatku by nie było. Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną podatnika, który od ponad trzech lat walczy z fiskusem o zwrot podatku za odszkodowanie wypłacone z tytułu wypadku przy pracy... Gazeta Prawna

Podatnik określi, kiedy wykonano część usługi

Likwidację dzisiejszej rozbudowanej struktury szczególnych momentów powstania obowiązku podatkowego przewiduje projekt zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, nad którym pracuje Sejm. Proponowane zmiany powinny rozwiązać wiele wątpliwości przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Komornicy krytykują rządowe pomysły

Krajowa Rada Komornicza sprzeciwia się projektowi zmniejszenia opłat egzekucyjnych oraz zwiększenia liczby kancelarii. Samorządowi komorników nie podoba się też odsunięcie go od prac nad zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie zawodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolacja z kontrahentem nie będzie już kosztem firmy

Od stycznia podatnicy nie będą mogli uwzględnić w rozliczeniach podatkowych faktur z restauracji. Urzędy skarbowe prawdopodobnie zakwestionują także zaliczenie do kosztów wydatków na upominki dla kontrahentów. Od 1 stycznia przyszłego roku wydatki na reprezentację nie będą już kosztem firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 399/2005

W przypadku, gdy strony umowy ustaliły, że cena sprzedaży będzie złotówkowym odpowiednikiem pewnej kwoty określonej w walucie obcej, a między dniem zarachowania przychodu ze sprzedaży i dniem otrzymania ceny sprzedaży obniżeniu uległ kurs tej waluty - zmniejszenie ceny wynikające ze spadku kursu waluty nie może być odzwierciedlone w rozliczeniach podatko wych jako koszt uzyskania przychodu...

Wyrok NSA - II FSK 1159/2005

Jeżeli podatnik wykorzystuje swój związek gospodarczy z osobą, której przysługują szczególne ulgi w podatku dochodowym, albo też wykonując świadczenie dla innego podatnika na warunkach rażąco korzystniejszych i odbiegających od ogólnie stosowanych norm w czasie i miejscu wykonywania świadczenia, przerzuca całość lub część swego dochodu na osobę korzystającą z ulg bądź innego podatnika i wskutek tego nie wykazuje dochodu w takiej wysokości, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby wymieniony związek nie istniał lub gdyby wymienione świadczenie nie zostało wykonane, dochód danego podatnika ustala się bez uwzględnienia obciążeń szczególnych, wynikających z powyższego związku.

28 listopada 2006

przegląd prasy

Adwokaci muszą się dokształcać, inaczej będą karani

Każdy adwokat musi odbyć dziesięć godzin szkoleń rocznie. Jeśli nie rozliczy się z tego obowiązku, grozić mu będzie kara dyscyplinarna. Ale dopiero od 2008 r. Do stałego podnoszenia kwalifikacji i utrzymywania wysokiej sprawności zawodowej od dawna wzywa członków palestry kodeks etyczny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niejasne są przywileje dla małych przedsiębiorców

Definicja małego przedsiębiorcy jest zbyt ogólna, by powiedzieć, kto w przyszłym roku skorzysta z jednorazowej amortyzacji i kwartalnego opłacania zaliczek na podatek. Definicję tę wprowadziła do ustawy z 1991 r. o podatku od dochodów osobistych (dalej: ustawa o PIT) nowelizacja uchwalona przez Sejm 16 listopada 2006 r.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Płatnik pobiera zaliczki od napiwków

Na kasynie jako płatniku ciąży obowiązek naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek od napiwków zostawianych przez graczy dla pracowników kasyna. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że... Gazeta Prawna

Wyższą stawkę zapłacimy po przekroczeniu limitu

Przyjęcie definicji budownictwa społecznego w kształcie zaproponowanym przez resort finansów spowoduje, że duże domy i mieszkania będą opodatkowane dwoma stawkami VAT. Zgodnie z projektem definicji budownictwa społecznego opracowanym w Ministerstwie Finansów preferencyjna 7 proc. stawka VAT ma objąć mieszkania do 120 mkw. i domy do 200 mkw... Gazeta Prawna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1825/2006

Instytucja wznowienia postępowania ma na celu stworzenie prawnej możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i podjęcia ponownego rozstrzygnięcia sprawy zakończonej ostateczną decyzją podatkową, jeżeli postępowanie podatkowe przed organem podatkowym było dotknięte kwalifikowanymi wadami procesowymi, wyliczonymi wyczerpująco w art. 240 § 1 Ordynacji.

Wyrok WSA - V SA/Wa 677/2006

Niewłaściwe ustalenie kwoty należności celnych w wyniku błędu organu celnego nie jest ograniczone do błędów rachunkowych, ale uzasadnia zwrot cła wraz z odsetkami na podstawie art. 250 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) w każdej sytuacji, w której organy celne wbrew przepisom prawa zobowiązały stronę do zapłaty wyższego cła aniżeli należne.

27 listopada 2006

Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok TK-P 23/05 - Odmowa zasiłku dla opiekuna osoby innej niż dziecko niezgodne z Konstytucją

Skoro członek najbliższej rodziny wywiązuje się ze swych obowiązków - tak moralnych, jak i prawnych - wobec niepełnosprawnego krewnego i wymaga to od niego rezygnacji z zarobkowania, to powinien otrzymać odpowiednie wsparcie państwa - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-SK 66/06 - Musi być ogłoszona upadłość, aby otrzymać świadczenie przedemerytalne

Bez ogłoszenia upadłości przedsiębiorca nie może uzyskać świadczenia przedemerytalnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Wyrok TK-SK 42/05 - Nazwa "urządzenia" w prawie cywilnym jest jasna

Nazwa "urządzenia" jest dostatecznie zrozumiała dla celów prawa cywilnego i pozwala z wystarczającą precyzją ustalić treść przepisów Kodeksu cywilnego - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

przegląd prasy

Przychód najpóźniej w dniu wystawienia faktury

Zgodnie z nowelizacją ustawy o CIT, przychód powstanie w dniu wydania rzeczy lub wykonania usługi, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności... Gazeta Prawna

Trzeba ujednolicić VAT

Urzędy skarbowe często wyznają zasadę, że jeśli są wątpliwości, czy można skorzystać z preferencyjnej stawki VAT, to należy zastosować stawkę podstawową, czyli najwyższą... Gazeta Prawna

Trzeba ujawnić wszystkie zagraniczne źródła dochodów

Polacy, którzy pracują za granicą, ale podatek dochodowy za 2006 r. płacą w kraju, będą musieli wypełnić dodatkowy formularz. To kolejny kontrowersyjny pomysł Ministerstwa Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Choć zawinił pracownik, kara spotka kierownika

Przeprowadzający przetargi nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych. Dzieje się tak, bo zabrakło odpowiedniego przepisu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 213/2006

Ustalenie, czy w konkretnej sprawie sprzedaż importowanych towarów była obwarowana opłaceniem należności, o których mowa w art. 30 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 stycznia  1997 r. Kodeks celny (Dz.U. z dnia 12 marca 1997 r. Nr 23, poz. 117 z późń. zm.), należy do sfery ustaleń faktycznych, czynionych na podstawie treści zobowiązań łączących importera z jego zagranicznym kontrahentem.

Wyrok WSA - V SA/Wa 724/2006

Zawarty w art. 213 § 1 Ordynacji Podatkowej zapis, że strona może żądać uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia lub co do odwołania, powództwa lub skargi do sądu albo sprostowania zawartego w decyzji pouczenia w tych kwestiach należy traktować jako możliwość żądania uzupełnienia czy sprostowania wyłącznie wymienionych zapisów decyzji, co wyłącza możliwość żądania sprostowania innych elementów decyzji np. uzasadnienia. Zapis ten nie oznacza jednak, że w przypadku uzupełnienia rozstrzygnięcia ma ono pozostać nieuzasadnione.

24 listopada 2006

przegląd prasy

Jak rozliczyć składki na organizacje pracodawców

W koszty uzyskania przychodów można zaliczyć część składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. Obowiązują jednak limity... Gazeta Prawna

Inspektor doniesie na podatnika fiskusowi

Prezydencki projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przewiduje, że właściwy organ PIP będzie zawiadamiał m.in. o naruszeniu prawa podatkowego urząd kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Kiedy protestować przeciwko utajnieniu

Firmy mogą protestować, jeśli uważają, że ich konkurencja utajniła zbyt wiele w swej ofercie. Pojawia się jednak problem, w którym momencie powinny to czynić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla małych przedsiębiorców ryczałty pozostają

Rząd proponował likwidację ryczałtów podatkowych dla przedsiębiorców. Sejm nie przyjął tego pomysłu. Ryczałty więc zostają, jednak w nieco zmienionym kształcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 266/2005

Jeżeli w momencie gdy członek zarządu spółki z o.o. przestał pełnić tę funkcję istniały zaległości podatkowe spółki, lecz jej kondycja finansowa nie dawała podstaw do zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia postępowania zapobiegającego upadłości (postępowania układowego)...

Wyrok WSA - V SA/Wa 1000/2006

Przytoczenie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przepisów innych niż w podstawie prawnej (w niniejszej sprawie wręcz wzajemnie siebie wykluczających) powoduje, iż decyzję taką należy uznać za wadliwie uzasadnioną pod względem prawnym i naruszającą art. 210 § 1 pkt 6 i § 4 Ordynacji podatkowej.

23 listopada 2006

przegląd prasy

7 proc. nie dla wszystkich

Ministerstwo Finansów chce, by preferencyjny 7-proc. VAT objął tylko mieszkania do 120 mkw. i domy do 200 mkw. powierzchni... Gazeta Prawna

Zmiany w podatkach skrytykowane

Każdego, kto będzie zamieniał lub sprzedawał nieruchomość albo prawo do miejsca postojowego w garażu, nie ominie 2-procentowy podatek od czynności cywilnoprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za błędy w zaliczkach zawsze odpowiada pracodawca

Nowelizacja ordynacji podatkowej, która wchodzi w życie 1 stycznia przyszłego roku, zmniejsza odpowiedzialność osób fizycznych za niepobranie zaliczki przez płatnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2606/2006

W obecnie obowiązującym stanie prawnym organy podatkowe mają dość ograniczone możliwości kwestionowania skuteczności na gruncie prawa podatkowego umów, które są skuteczne w świetle prawa cywilnego, również w sytuacji, gdy celem tych umów było zmniejszenie ciężaru podatkowego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2526/2006

Rozbieżność orzecznictwa sama przez się nie wyklucza możliwości, że jeden z dwóch sprzecznych ze sobą poglądów wyrażonych w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, iż jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji Podatkowej. Natomiast o wykluczeniu naruszenia prawa w stopniu rażącym można mówić wyłącznie wówczas, gdy na gruncie danego przepisu możliwy jest wybór różnych jego interpretacji, z których jednak każda daje się uzasadnić z jednakową mocą.

22 listopada 2006

przegląd prasy

Urząd nie może szukać za podatnika dokumentacji dla celów rozliczeń VAT

Nie można przerzucać na organ podatkowy obowiązku odtwarzania dokumentacji podatkowej, która była podstawą odliczenia VAT... Gazeta Prawna

Samozatrudnienie może zostać ograniczone

Nowa definicja działalności gospodarczej wzbudziła ogromne emocje wśród podatników... Gazeta Prawna

Przybędzie komorników i kancelarii

Więcej komorników, mniejsze opłaty - to cel przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości reform w systemie egzekucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma dyskryminuje, bo nie chce zwolnić

Choć wydaje się to paradoksem, menedżer zarzuca przed sądem dyskryminację szefowi, który nie chce go zwolnić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2447/2006

Fundamentalna zasada konstrukcji podatku od towarów i usług - zasada potrącalności podatku naliczonego, wynikająca z przepisu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) przewidującego, że podatnik tego podatku posiada prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, którą stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie towarów i usług, nie jest nieograniczona.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2414/2006

W art. 122 Ordynacji Podatkowej została wyrażona zasada prawdy obiektywnej. Jej treść oznacza, że obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego zgodnie z rzeczywistym stanem, a jeżeli okaże się to niemożliwe, dokonanie ustaleń zbliżonych do stanu rzeczywistego.

21 listopada 2006

przegląd prasy

Klasyfikacje statystyczne to tylko dowód

Opinie klasyfikacyjne wydawane przez organy statystyczne nie wiążą ani administracji podatkowej, ani podatnika. Są jedynie dowodem w sprawie i podlegają ocenie w konkretnej sprawie... Gazeta Prawna

Od 1 stycznia karta podatkowa będzie wyższa

W 2007 roku kwotowe stawki dla podatników korzystających z karty podatkowej będą nieco wyższe niż obecnie - wynika z obwieszczenia ministra finansów... Gazeta Prawna

Będzie osiemnaście tygodni urlopu na pierwsze dziecko

Pracownicy zyskają niebawem dłuższe urlopy macierzyńskie i nie będą musieli odrabiać podwójnych świąt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za dobre sprawowanie krótszy pobyt za kratami

Ponad 23 tys. skazanych opuściło w ubiegłym roku więzienia wcześniej, niż przewidywał wyrok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2020/2006

Przepis art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) nie narusza zakazu zawartego w art. 28 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską - stosowania ograniczeń ilościowych w przywozie oraz środków o skutku równoważnym. Podatek akcyzowy nie jest bowiem pobierany w związku z przekraczaniem granicy, lecz sprzedażą, importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem przed pierwszą rejestracją pojazdu.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2015/2006

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych objęte są wyłącznie czynności cywilnoprawne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Są to czynności prawne nazwane, regulowane przepisami polskiego prawa cywilnego. Do wykładni ustalonej w krajowym systemie prawnym można się odwołać tylko pod warunkiem, że pojęcia zaczerpnięte z innego porządku prawnego zachowają sens, jaki tam mu się nadaje.

20 listopada 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 42/04

Komunikat prasowy po rozprawie SK 42/04

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 41/05

Komunikat prasowy po rozprawie SK 41/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 30/06

Komunikat prasowy po rozprawie K 30/06

komunikat

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. P 15/05

12 XIIbr.o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne ...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. P 35/05

4 XII br. o godz. 10.00 Trybunal Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne ...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 51/06

29 XI br., o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną ...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. K 47/04

27 XI br o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek ...

przegląd prasy

Od 1 stycznia będzie nowa definicja zakładu

Zawarta w zmienionej ustawie o CIT nowa definicja zakładu zagranicznego nie w pełni odzwierciedla postanowienia Konwencji OECD... Gazeta Prawna

ETS tropi nadużycia

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w trzech wyrokach stworzył definicję nadużycia prawa (sprawy: C-255/02 Halifax plc; C-419/02 BUPA Hospitals Ltd; C-223/03 University of Huddersfield Higher Education Corporation)... Gazeta Prawna

W grudniu nowe e-deklaracje

Duże przedsiębiorstwa nie będą musiały nikogo wysyłać do urzędu skarbowego z informacją o uzyskanych dochodach, podatku zapłaconym od otrzymanych dywidend czy darowiznach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawniejsze sądy mają pomóc przedsiębiorcom

Wyższe wymagania dla stron procesów, nowe uprawnienia dla referendarzy oraz wydawanie wyroków bez rozprawy przewiduje nowelizacja procedury cywilnej ostatecznie uchwalona przez Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2140/2006

Zasady ogólne postępowania podatkowego są integralną częścią przepisów regulujących procedurę podatkową i są dla organu podatkowego wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury, przy czymn art. 122 Ordynacji Podatkowej jest nie tylko zasadą dotyczącą sposobu prowadzenia postępowania, lecz w równym stopniu wskazówką interpretacyjną prawa materialnego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2123/2006

Podatkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 90 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską jest opłata pobierana w ramach ogólnego systemu należności krajowych, stosowanego systematycznie do określonych kategorii produktów na podstawie obiektywnych kryteriów i do wszystkich produktów niezależnie od ich pochodzenia.

17 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zwiększy się porównywalność sprawozdań małych i średnich firm

Emeryt nie musi być rezydentem podatkowym

PIT: podatnicy niewiele zyskają na zmianach

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast trzech Sejm wybrał tylko jednego sędziego

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2119/2006

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2001 r., nie ograniczał, tak jak przyjęły organy podatkowe, zwolnienia podatkowego do określonej w rozporządzeniu kategorii przychodów.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2038/2006

Istotna jest spójność wyciąganych wniosków w stosunku do przytaczanych okoliczności faktycznych zaistniałych w sprawie. W żadnym razie konkluzja - wynik ustaleń faktycznych nie może być zaprzeczeniem przywoływanych i uznanych przez organ za wiarygodne dowodów.

16 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Samochody osobowe są nieopodatkowane

Stawki podatku zmienia się w grudniu dla wszystkich

Inwestowane składki z PIT

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za zwłokę w procesie powinien zapłacić także oskarżyciel

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2025/2006

W przypadku stwierdzenia, że księgi podatkowe prowadzone były wadliwie i jeżeli wady te nie miały istotnego znaczenia dla sprawy księgi takie mogły zostać uznane za dowód (art. 193 § 5 Ordynacji podatkowej).

Wyrok WSA - III SA/Wa 2019/2006

Co prawda z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż organ przyjmuje wartość rzeczy i praw majątkowych w wysokości określonej przez nabywcę...

15 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nowe wymogi dla deklaracji

O wysokości stawki decyduje klasyfikacja

Interpretacja wiążąca, choć wydana przez ministra

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oddalenie kasacji nie zawsze z uzasadnieniem

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 905/2006

Przepis art. 12 ust. 2   umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Rządem Republiki Greckiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku sporządzonej Atenach dnia 20 listopada 1987 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 524, nie jest normą, która pozostawia decyzji podatnika wybór kraju, w którym zostaną opodatkowane należności licencyjne Przepis ten stanowi normę uprawniającą do poboru podatku od należności licencyjnych organy podatkowe państwa, w którym należności te powstały.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2063/2006

W przypadku przeniesienia odpowiedzialności wystarczy wydać decyzję w pierwszej instancji przed upływem pięcioletniego terminu rozpoczynającego bieg od końca roku kalendarzowego, w którym zaległość podatkowa powstała.

14 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Faktury muszą być dostępne

Zmienią się tylko stawki

Za interpretacje zapłacimy drożej

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kosztorys nie miał znaczenia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2022/2006

Nie do przyjęcia jest bowiem interpretacja dopuszczająca dokonywanie wyboru praw i obowiązków wyznaczonych przez prawo, które strona chce podjęć w okresie choroby. Albo strona jest chora i nie podejmuje żadnej czynności, albo uznaje, że czuje się na siłach i dokonuje wszelkich czynności, zarówno praw (jeżeli chce z nich skorzystać), jak i obowiązków (które musi realizować), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1846/2006

W sytuacji, gdy nadpłata powstała w wyniku uchylenia przez organ podatkowy wcześniejszej decyzji wymiarowej i wydania, w wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania...

13 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Prawnicy krytykują ustawę ułatwiającą dostęp do korporacji prawniczych

Rolnicy zapłacą nawet osiem razy więcej

Trzeba zapłacić podatek od stypendium

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można złamać nieświadomie klauzulę konkurencyjną

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1410/2006

Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1388/2006

Na gruncie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) obowiązek podatkowy ciąży na samoistnym posiadaczu nieruchomości.

10 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Podatki to koszt prowadzenia biznesu

Podatnik może żądać sprostowania lub uzupełnienia decyzji podatkowej

Jak są opodatkowane VAT odszkodowania

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skrócenie terminu składania ofert nielegalne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1337/2006

Wyłączenie ze zwolnienia należności zagranicznej wprowadzone od dnia 1 stycznia 2005 r. przywołaną wyżej nowelizacją ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być rozciągnięte na stany faktyczne, które ziściły się przed tą datą...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1283/2006

Brzmienie powołanej regulacji prawnej nie pozostawia wątpliwości, co do tego, że nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika są kosztami uzyskania przychodów, a pomiędzy poniesieniem kosztu i uzyskaniem przychodu powinien zachodzić przynajmniej potencjalny związek. Podatnik powinien wykazać nie tylko, że wydatek został poniesiony, ale również, że został poniesiony w celu uzyskania przychodów.

09 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Spór o wspólne rozliczenie

Co zyskuje podatnik inwestujący w specjalnych strefach ekonomicznych

Trudno oszacować potencjał ludzki i wiedzę w księgach rachunkowych

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy powinni wybierać arbitraż

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 282/2004

Jeżeli towar ze względu na upływ terminu ważności został wyrzucony to należało dokonać stosownych zapisów przychodów księdze przychodów i rozchodów i sporządzić stosowną dokumentację uwiarygodniającą poniesione straty. Nie może tych wymogów, określonych w art. 193 Ordynacji podatkowej i § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.12.1995 r. w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, zastąpić oświadczenie złożone przez podatnika kontrolującym po ujawnieniu nieprawidłowości w dokumentacji.

Wyrok WSA - I SA/Bk 287/2004

Do każdego postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną organ podatkowy powinien odrębnie wydać postanowienie wyznaczające termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego chodzi tu, bowiem o stworzenie możliwości podejmowania przez stronę czynności procesowych w celu obrony jej interesów prawnych w każdej sprawie odrębnie.

08 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Spółdzielnia musi pobrać podatek

Jak zmiany ustaw podatkowych wpływają na stosowanie prawa

Sprzedawca decyduje, co wpisać na paragonie

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Program komputerowy nie tylko zaksięguje

interpretacja organów podatkowych

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 10 października 2006 r. sygn. PBD/4218-005-7/06

Pytanie podatnika: - dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku należnego od towarów i usług z tytułu eksportu towarów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 70/2006

Treść art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego, że opłaty z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów związanych ze zbyciem gruntów, albowiem za takie koszty ustawodawca uznał tylko wydatki na ich nabycie, z których wyłączył opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

07 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Metoda do wyboru

Diety za pracę społeczną stanowią przychód architektów

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokal w Polsce, miejsce zamieszkania w Niemczech

Rzecznicy dyscyplinarni nie informują o swoich działaniach

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 36/2005

Unieważnienie zgłoszenia wywołuje ten skutek, iż traktuje się, że takiego zgłoszenia w ogóle nie było.

Wyrok WSA - I SA/Bk 403/2004

Zakazane jest bowiem również stosowanie opłat o skutku równoważnym do ceł, które poprzez zmiany ceny towaru powodują nawet tylko potencjalne ograniczenia w obrocie (art. 23 w związku z art. 25 TWE), nawet jeżeli ich pobór nie następuje bezpośrednio na granicy.

06 listopada 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Bez zachowku i odsetek

Skuteczność wypowiedzenia nie zależy od przyjęcia go przez pracownika

Urzędnicy surowo karzą nieuczciwych

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma luki, są elektroniczne akta

interpretacja organów podatkowych

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 30 października 2006 r. sygn. IPB_1/449-9/06/I

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla czynności oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym?

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - V SA/Wa 3069/2004

Mimo zakreślonych w art. 139 Ordynacji podatkowej terminów, przepisy Ordynacji podatkowej dopuszczają jednocześnie możliwość ich przekroczenia, zaś organ celny (podatkowy) jest wówczas zobowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

03 listopada 2006

interpretacja organów podatkowych

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 17 października 2006 r. sygn. IPB2/4117-27/06/3

Czy nabycie udziałów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w ten sposób, że dotychczasowi współwłaściciele nieruchomości zawierają umowę odpłatnego ustanowienia odrębnej własności 5 lokali na rzecz tylko jednego ze współwłascicieli, a zapłata następuje poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności współwłaścicieli, spełnia przesłanki zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ośób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości aktem notarialnym z dnia 31.12.2002 r.?

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-345/05

Utrzymując w mocy przepisy podatkowe, takie jak art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które uzależniają skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości służących jako własne i stałe miejsce zamieszkania podatnika lub członków jego gospodarstwa domowego od warunku, by uzyskane przychody zostały ponownie zainwestowane w nabycie nieruchomości położonej na terytorium Portugalii, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 18 WE, 39 WE i 43 WE jak również art. 28 i 31 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r.

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed Polską Normą

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czym jest refakturowanie w systemie VAT

Zbycie lokalu użytkowego jest opodatkowane

Sprawy spadkowe załatwimy u notariusza

02 listopada 2006

interpretacja organów podatkowych

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 października 2006 r. sygn. IPB2/4117-38/06/3

Czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega zwolnieniu od podatku przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczony na spłatę w całości zaciągniętego, przed dokonaniem zakupu tego lokalu, kredytu w PKO BP?

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-290/05 i C-333/05

Artykuł 90 akapit pierwszy WE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on opłacie, takiej jak ustanowiona w ustawie o opłacie rejestracyjnej, o ile...

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczył znak CE

Pracodawca słono zapłaci za brak troski o bezpieczeństwo

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Firma małżonków nie jest podatnikiem

Nie wszystkie bonusy można rozliczyć


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama