Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - październik 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Transakcje ze Szwajcarią są opodatkowane

Wydatki na naprawy gwarancyjne można zaliczyć do kosztów podatkowych

Jak ewidencjonować ulepszone wartości materialne i prawne

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiążące interpretacje nadal niepewne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2342/2005

Obowiązkiem każdego organu podatkowego orzekającego zarówno w I jak i II instancji, zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej, sformułowaną w art. 122 ord. pod. jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym, co znajduje odzwierciedlenie w art. 187 par. 1 ord. pod., w myśl którego organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2209/2005

Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 67, poz. 690) nie wprowadzały żadnych ograniczeń dotyczących zwrotu podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług z tytułu transakcji, której stronami były podmioty powiązane kapitałowo.

30 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wysokość marży ma wpływ na podstawę opodatkowania

O jakich obowiązkach trzeba pamiętać, pracując za granicą

Czym jest podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W szkołach druga tura awansów i podwyżki od nowego roku

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1809/2006

Jednym z podstawowych celów wspólnotowego systemu podatku akcyzowego jest zapewnienie zachowania zasady, iż uiszczenie podatku akcyzowego w Państwie Członkowskim, w którym wyroby dopuszczone zostały do konsumpcji, musi spowodować zwrot tego podatku w przypadku, gdy wyroby nie są przeznaczone do konsumpcji w tym Państwie Członkowskim.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1400/2006

Skoro w treści umowy z Rządem Irlandii w artykule definiującym należności licencyjne nie wymieniono należności z tytułu licencji do programów komputerowych, to mając na uwadze obowiązujący w Polsce porządek prawny, nie można ich przyporządkować do żadnej z wymienionych tam grup i co za tym idzie, nie można uznać, iż podlegają one w Polsce opodatkowaniu.

27 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wspólność małżeńska to nie tylko majątek

Jak amortyzować kupione przez przedsiębiorstwo znaki towarowe

Jaka jest rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w stosowaniu przepisów o VAT

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd musi przyjąć pisemną odmowę zeznań

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 257/2005

O związaniu (lub nie) nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie mogą decydować wyłącznie okoliczności prawne, tj. współwłasność osób fizycznych nieruchomości. O takim "związaniu nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej" muszą przesądzać okoliczności faktyczne, a więc, na ile dana nieruchomość lub jej część, była faktycznie (tzw. związek realny) zajęta na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

26 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak rozliczyć wydatki na ulepszenie środka trwałego

Od samochodu trzeba zapłacić VAT i akcyzę

Posłowie zaproponowali wprowadzenie nowych preferencji dla podatników

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O czym decyduje walne zgromadzenie, a o czym rada nadzorcza

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 10/2004

Przepisy ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zamianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387) nowelizujące z dniem 1 stycznia 2003 r. przepisy w zakresie sposobu naliczania odsetek za zwłokę nie przewidują żadnych unormowań przejściowych należy, więc nowe regulacje stosować w każdym postępowaniu, bez względu na rok podatkowy, którego dotyczą.

Wyrok WSA - I SA/Bk 77/2005

W art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, występuje zwrot "ustala", wskazujący na dokonywanie przez organ podatkowy określonej czynności, niewątpliwie w tej części będący regulacją o charakterze procesowym, która nie może być stosowana w decyzjach wydawanych przez organy podatkowe po dacie 30 kwietnia 2004 r...

25 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Komisanci mają prawo odliczać akcyzę zapłaconą przez komitenta

Nie zawsze powstanie przychód

Opublikowano już stawki na 2007 rok

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana umów o zatrudnienie nie jest konieczna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 1782/2004

Nie do przyjęcia, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest pogląd, że już samo wykonanie usługi powoduje powstanie kwoty należnej, odpowiadającej wartości tej usługi, Nie ma żadnych przeszkód, by osoba prowadząca działalność nie pobierała za to wynagrodzenia...

Wyrok NSA - I FSK 736/2005

W ramach art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ustawodawca nie przewidział możliwości ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku wykazania przez podatnika w deklaracji podatkowej kwoty zwrotu różnicy podatku do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, inaczej zwrotu pośredniego, zamiast kwoty zobowiązania podatkowego do zapłaty.

24 października 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 25/05

Komunikat prasowy po rozprawie K 25/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 30/05

Komunikat prasowy po rozprawie K 30/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 34/06

Komunikat prasowy po rozprawie SK 34/06

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 45/04

Komunikat prasowy po rozprawie K 45/04

komunikat

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. K 30/06

Na wniosek Prokuratora Generalnego o odroczenie rozprawy, wyznaczona na 20 października 2006 r. rozprawa została odwołana.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Liczy się miejsce świadczenia usługi

Ograniczenie zgodne z prawem

Pomoc na dzieci niewielka, ale za to udzielana wszystkim rodzicom

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ofertę złożoną po czasie trzeba zwrócić

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1086/2005

Strata podatkowa jest wartością ujemną, która nie może się zmaterializować w postaci jakiejkolwiek należności pieniężnej. Może ona oczywiście mieć wpływ na wysokość wykazanego dochodu w kolejnych pięciu latach podatkowych, jednakże okoliczność ta pozostaje bez wpływu na jej charakter.

Wyrok NSA - FSK 2022/2004

Z treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) wynika, że pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem musi istnieć związek przyczynowo skutkowy, a koszt musi być faktycznie poniesiony, natomiast posiadane dowody muszą dokumentować czynność (zdarzenie gospodarcze), która rzeczywiście miała miejsce w związku z prowadzoną działalnością.

23 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego

Trzeba ograniczyć nieuzasadnione opłaty

Jak prezentować w sprawozdaniu finansowym bilansową definicję przychodów

przegląd prasy - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy spóźniły się z protestami

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1072/2005

Z wykładni gramatycznej § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. nr 67, poz. 690) jednoznacznie wynika, że podmiot uprawniony może wystąpić o zwrot podatku w odniesieniu do zakupów towarów, dokonywanych przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1532/2006

Uznaniowy charakter decyzji w przedmiocie umorzenia nie może być utożsamiany z całkowitą dowolnością rozstrzygnięć w tym przedmiocie.

20 października 2006

informacja

I Forum Administratorów Danych Osobowych

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad I FORUM ADMINISTRATORÓW DANYCH OSOBOWYCH organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniach 24 października 2006 roku w Warszawie.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Ustawodawca pomija absolwentów prawa

Kiedy możliwa sankcja VAT

Nie każda strata jest kosztem

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kto się ubiega o zwolnienie z kosztów, ten nie płaci

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 154/2006

Podatek akcyzowy nie jest pobierany w związku z przekraczaniem granicy, lecz sprzedażą, importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem przed pierwszą rejestracją pojazdu.

Wyrok WSA - III SA/Wa 947/2006

Łączenie spraw różnych podmiotów gospodarczych w jedno, poza przypadkiem określonym w art. 166 Ordynacji, jest niedopuszczalne.

19 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Bez zastoju w sądach gospodarczych

Inwentaryzacja z udziałem biegłego

Bez podatku darowizny i pożyczki dla najbliższej rodziny oraz podania

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zyskamy więcej wolnych dni i dłuższe urlopy macierzyńskie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 89/2006

Ocena "ważnego interesu podatnika” należy do organów podatkowych jak też, że interes publiczny przemawia przeciwko stosowaniu umorzeń zobowiązań podatkowych wobec opornych i niezdyscyplinowanych dłużników, a uzyskanie należności Skarbu Państwa leży w interesie publicznym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 656/2006

Nie można także uznać, by obowiązek złożenia deklaracji na podatek akcyzowy stanowił niezgodne z art. 3 ust. 3 Dyrektywy 92/12/EWG formalności utrudniające przekroczenie granicy. Obowiązek złożenia deklaracji związany jest bowiem z podatkiem wewnętrznym, a nie z przekraczaniem granicy.

18 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Konwencja trafi do Sejmu

Świadczenia na rzecz rodziny bez podatku

Nie będzie zwolnień dla teściów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Odszkodowanie za drogi trzeba zapłacić

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 353/2006

Z art. 21 par. 3 Ordynacji Podatkowej (Dz.U. Nr 137, poz 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., jednoznacznie wynika, iż organ w decyzji wydanej na podstawie tego przepisu, określa jedynie wysokość zobowiązania podatkowego. Dlatego też, określenie w sentencji decyzji wyskości zaległości oraz odsetek, stanowi naruszenie art. 21 par. 3 Ordynacji Podatkowej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2028/2006

Jeżeli przychód powstaje zgodnie z prawem, to naturalnym następstwem jego powstania jest, wynikające z przepisów prawa, uprawnienie podatnika do korzystania z instytucji kosztów uzyskania przychodu i zmniejszenia w ten sposób podstawy opodatkowania.

17 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Obrót wekslami jest opodatkowany

Samodzielnie lub z pomocą biura rachunkowego

Nieodpłatne świadczenie opodatkowane

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Skazany był nieobecny, więc otrzyma uzasadnienie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2016/2005

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w   sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 55, poz. 539), zgodnie z art. 98 ust. 1 in fine ustawy o VAT, zostało wydane, aby służyć zapewnieniu prawidłowej identyfikacji podatników oraz sprostaniu wymaganiom związanym z wymianą informacji o dokonywanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1887/2006

Podane w art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych kryteria zróżnicowania stawek podatku wskazują, iż wolą ustawodawcy jest, by wysokość stawki podatku uzależniona była od wartości budynku (lokalizacja, rodzaj zabudowy, stan techniczny, wiek budynków) lub przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, co należy postrzegać nie inaczej, jak konieczność przyjęcia takiego czynnika, który doprowadzi do tego, aby podatek był relatywny względem przedmiotu opodatkowaniu.

16 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pomoc na unowoczesnienie wojska zwolniona z podatku dochodowego

Bedzie nowa definicja kosztów

Przygotowano wzory druków elektronicznych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Dofinansowanie dla korzystających z Funduszu Spójności

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1526/2006

W trybie nadzwyczjnym postępowania organ nie może ponownie weryfikować sprawy we wszystkich jej aspektach, nie bacząc na istnienie podstaw wznowienia.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1485/2006

Przedmiot poniesionego kosztu nie zawsze musi mieć namacalną postać, a przykładem tego jest przeprowadzenie wykładu, na udokumentowanie którego nie żąda się od wykładowcy złożenia ani pisemnej wersji wykładu, ani nawet jego konspektu. Ważne jest tylko, aby z przeprowadzonego dowodu wynikało, że fakt taki niewątpliwie miał miejsce.

13 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto wybiera audytora

Komitet wyda opinię

Jak odliczyć VAT z faktury, która nie dokumentuje czynności opodatkowanej VAT

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czasem warto skorygować stare zeznanie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 587/2004

Bezprzedmiotowość określenia zaliczek na podatek dochodowy nie przekreśla możliwości orzekania o odsetkach od niezapłaconych w terminie zaliczek na ten podatek...

Wyrok WSA - I SA/Wr 3417/2003

Wystawienie przez podatnika faktury korygującej upoważnia podatnika do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 ustawy Ordynacja podatkowa pod warunkiem wcześniejszej zapłaty podatku...

12 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Transakcje z rajami do oszacowania

Liczą się korzyści majątkowe firmy

Spółka uwzgędni zaległy podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

ZUS będzie honorował spóźnione zgłoszenia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - C 475/2003

Artykuł 33 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 91/860/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on utrzymywaniu obciążenia podatkowego o takich cechach, jak podatek będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym.

Wyrok NSA - FSK 672/2004

W istocie rzeczy bowiem ustalenia w zakresie dotyczącym celu poniesionego wydatku muszą mieć charakter zobiektywizowany, a skoro tak, to winno być poza sporem, że muszą one przede wszystkim zmierzać do odpowiedzi na pytanie, czy daje się "racjonalnie” powiązać oznaczony wydatek z uzyskanym lub oczekiwanym przychodem.

11 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nie tylko faktury korygujące

Podatnik musi udowodnić swoje racje

Będzie można szybciej odzyskać podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Firma ma koszty podatkowe, jesli placi pieniedzmi

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 31/2005

Czynności sprawdzające są porównywalne z kontrolą wstępną, której istota polega na weryfikowaniu oraz kontrolowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł. Konsekwencją tych czynności może być wszczęcie postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej.

Wyrok NSA - FSK 2105/2004

Podstawę określenia podatku stanowi dochód osiągnięty w danym roku podatkowym (por. art. 7 u.p.d.o.p.). Wysokość dochodu uzależniona jest od okoliczności występujących obiektywnie, uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów ich uzyskania (art. 7 ust. 2 u.p.d.o.p.). Podatek powinien zatem wykazywać te okoliczności zgodnie z rzeczywistością.

10 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Za wino trzeba płacić akcyzę

Będą zmiany w zwrocie VAT

Kredyt bez skutków podatkowych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Sąd polubowny nie mógł zobowiązać do zawarcia umowy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2024/2004

Z przepisu § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 6, poz. 35 ze zm.) wynika jednoznacznie, że wartość ulepszonego środka trwałego zwiększa się o sumę wydatków na ulepszenie, a nie o różnicę wartości (między wartością początkową pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a wartością po ulepszeniu ustaloną przez biegłego).

Wyrok NSA - I FSK 186/2005

Wyrażona w art. 122 Ordynacji podatkowej zasada prawdy obiektywnej jest naczelną zasadą postępowania podatkowego. Przyjmuje się, że ustalenie stanu faktycznego zgodnie z tą zasadą jest koniecznym warunkiem prawidłowego zastosowania przepisu prawa materialnego...

09 października 2006

komunikat

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. K 30/06

20 X br. o  godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek...

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 30/05

Komunikat prasowy po rozprawie K 30/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 34/06

Komunikat prasowy po rozprawie SK 34/06

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 45/04

Komunikat prasowy po rozprawie K 45/04

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Decydują możliwości pracodawcy

Jak powinno wyglądać skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Akta komornicze będą szczególnie chronione

Dobra wiara polega na uzasadnionym przekonaniu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 280/2005

Przesłanką stwierdzenia nieważności jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 2 i 3 Ordynacji podatkowej). Nie sposób mówić o braku postawy prawnej, gdy podstawa ta istniała, a organ podatkowy dokonał błędnej wykładni przepisów prawa.

Wyrok NSA - I FSK 185/2005

Zgoda podatnika na jego przesłuchanie w charakterze strony jest warunkiem koniecznym do ważności takiej czynności i w konsekwencji możliwości wykorzystania złożonych przez stronę zeznań.

06 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zakwestionowany zwrot VAT od samochodów

Księgowi łatwiej wycenią aktywa firm

Będą nowe rodzaje deklaracji elektronicznych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Usprawiedliwiony błąd skończy się umorzeniem

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 121/2005

W przypadku kredytu wyrażonego w walucie obcej - nie stanowiącego w przypadku spłaty kredytu podatkowego kosztu uzyskania przychodu - art. 22 ust. 1 zdanie 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi samoistnej podstawy do uznania różnic kursowych z nim związanych za wpływających na rozliczenia podatkowe.

Wyrok NSA - FSK 2023/2004

Ordynacja podatkowa odnosi się do podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, która ustalona jest na podstawie przepisów ustawy o NBP. Zauważyć bowiem należy, że żaden inny akt prawny nie normuje odrębnych zasad ustalania podstawowej stopy procentowej kredytu lombardowego.

05 października 2006

informacja

VII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad VII FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki w dniach 11-12 października 2006 roku.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Opieszałość fiskusa oznacza zapłatę niższych odsetek za zwłokę

Jak zdobyć dane z ewidencji podatników

Wspólnicy mogą odzyskać zwrot różnicy podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Umowa cywilna, ale kara pracownicza

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Ol 374/2005

Konsekwencją uznania opłaty za podatek wewnętrzny jest konieczność zbadania jej zgodności z art. 90 TWE. Do takich podatków wewnętrznych należy niewątpliwie zaliczyć podatek akcyzowy.

Wyrok WSA - I SA/Ol 172/2006

Należy zauważyć, że podatek od towarów i usług jest tzw. podatkiem o otwartym stanie faktycznym, co oznacza, że różny jest termin powstania obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego.

04 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Sprzedaż prawa do mieszkania bez VAT

O zwolnieniu decyduje rodzaj pomocy

Korzystniejsze warunki dla szybkiej sprzedaży

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Dyscyplinarki niezależne od postępowań karnych

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 167/2006

Po 1 stycznia 2003 r. w Ordynacji podatkowej brak jest podstawy prawnej do określania wysokości należnych odsetek przy określaniu zobowiązania podatkowego (zob. art. 21 § 3 Ordynacji). Sąd może skontrolować prawidłowość obliczenia przez organy należnych odsetek za zwłokę dopiero przy skardze na postanowienie w przedmiocie zaliczenia wpłaty, o którym mowa w art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1060/2006

Prawo podatkowe jest odmienną gałęzią prawa aniżeli cywilne, nie mniej jednak łącznie muszą tworzyć spójny system, wzajemnie się uzupełniający, a nie wykluczający. Stąd nie jest możliwe stosowanie interpretacji - przepisów podatkowych w całkowitym oderwaniu od norm cywilnych. Pojęcia używane przez ustawodawcę w różnych dziedzinach prawa powinny być tożsame...

03 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Świadczenia bez PIT

Podatnik składa deklarację co miesiąc

Rzecznik żąda wyjaśnień

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Długi przekraczające majątek już nie spowodują upadłości spółki

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 128/2005

Zezwalając podatnikom niemającym miejsca zamieszkania lub siedziby w Austrii, którzy w tym państwie członkowskim świadczą usługi w zakresie przewozu osób, na nieskładanie deklaracji podatkowych i na niepłacenie kwoty netto podatku od wartości dodanej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 658/2006

Wydatków na ulepszenie środków trwałych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, gdyż obowiązuje tu zasada rozciągnięcia w czasie rozliczeń wydatków inwestycyjnych.

02 października 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Odczujemy wzrost niemieckiego podatku

Najpierw trzeba rozpatrzyć wniosek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Minister sprawdzi beneficjentów dotacji

Poręczenia i pożyczki uzyskają tylko małe firmy bez długów

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 181/2004 - C 183/2004

Artykuł 15 pkt 4 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG, do którego odwołuje się art. 15 pkt 5 tej dyrektywy, zmienionej dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., należy stosować nie tylko do statków, które są wykorzystywane do żeglugi na pełnym morzu oraz przewożą pasażerów za opłatą lecz również do statków, które są wykorzystywane do żeglugi na pełnym morzu i są używane do celów handlowych, przemysłowych lub rybołówstwa...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 574/2006

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji jest odrębnym od postępowania zwyczajnego postępowaniem nadzwyczajnym, które nie może być poświęcone ponownej ocenie zasadności dokonanych rozstrzygnięć merytorycznych, czy to w zakresie określenia wysokości zobowiązań podatkowych, czy też w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama