Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Można rozliczyć podatek bez zgody Rady UE

Za nieodpłatną pomoc trzeba płacić

Od przyszłego roku uproszczona księga

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Informacje z urzędu skarbowego nie zastąpią decyzji

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 228/2005

Artykuł 17 ust. 7 zdanie pierwsze szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG, zobowiązuje państwa członkowskie, w celu zachowania określonego w art. 29 tej dyrektywy wymogu proceduralnego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 536/2006

Art. 67 Ordynacji Podatkowej ma charakter wyjątkowy, dlatego też umorzenie zaległości podatkowych stosuje się w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w razie znacznego ograniczenia możliwości płatniczych podatnika wskutek zaistnienia zdarzeń losowych. Rozpatrzenie wniosku oraz charakter przesłanek badanych przy jego ocenie, wymaga szczegółowego ustalenia stanu faktycznego sprawy oraz art. 122 Ordynacji Podatkowej.

28 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nie można dyskryminować zagranicznych spółek

Trzeba spełnić wszystkie warunki

Gminy chcą rekompensaty

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ustawę zasadniczą najlepiej interpretują sądy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 525/2006

Wznowienie postępowania jest instytucja procesową stwarzającą prawną możliwość ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy podatkowej zakończonej decyzją ostateczną, jeżeli postępowanie, w którym ona zapadła było dotknięte kwalifikowaną wadą procesową enumeratywnie wymienioną w art. 240 § 1 Ordynacji Podatkowej. Jednakże instytucja ta podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest upływ czasu o czym mowa w art. 245 § 2 tej ustawy.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1964/2006

Podatkowi akcyzowemu podlega każdy samochód nowy, bez względu na to, czy nabywany jest na rynku krajowym, czy wspólnotowym oraz prawie każdy samochód używany nabyty przez podatnika polskiego w innym kraju członkowskim (z wyjątkiem samochodów, które kiedyś były w Polsce zarejestrowane). Nie będzie natomiast opodatkowana sprzedaż samochodów używanych krajowych, chociaż zaznaczyć należy, iż ciężar ekonomiczny podatku akcyzowego poniesionego przez pierwszego nabywcę znajdzie swoje odzwierciedlenie w cenie.

27 września 2006

komunikat

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 41/05

Dnia 24 X, godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 42/04

Dnia 23 X, godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. K 25/05

Dnia 16 X, godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. K 30/05

Dnia 3 X br. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. SK 34/06

Dnia 2 X br. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną...

Komunikat prasowy przed rozprawą - sygn. K 45/04

Dnia 28 IX br. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek...

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 23/2005

Komunikat prasowy po rozprawie SK 23/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy P 2/2006

Komunikat prasowy po rozprawie P 2/06

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 14/2005

Komunikat prasowy po rozprawie SK 14/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 21/2005

Komunikat prasowy po rozprawie SK 21/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 15/2005

Komunikat prasowy po rozprawie SK 15/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 63/2005

Komunikat prasowy po rozprawie SK 63/05

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zadatek jest opodatkowany

Odzież robocza bez PIT

Jak określić proporcję sprzedaży

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Albo wyrok, albo urząd

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1447/2006

Ogólną zasadą jest, iż koszty uzyskania przychodów można potrącić w roku podatkowym, w którym przychód związany z kosztami wystąpił, albo racjonalnie oceniając powinien wystąpić. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nie można powiązać poniesionych kosztów z przychodem, należy wtedy potrącić koszty w momencie ich poniesienia. Przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy do uznania określonego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1369/2006

Organ podatkowy uprawniony jest do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do wartości opodatkowanych bądź zwolnionych z podatków zasobów finansowych, jakie zgromadził w tym roku, oraz zasobów, które zgromadził wcześniej, tj. przed rozpoczęciem danego roku podatkowego.

26 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wierzyciel ściągnie dług

Można wydawać decyzje różniące się od siebie

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Spółdzielnie nie mogą utrudniać obrotu mieszkaniami

Odwołany prezes może kontynuować proces

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1083/2006

Nawet w wypadku zaistnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, organ podatkowy może, lecz nie musi, udzielać podatnikowi ulgi w spłacie zaległości podatkowych.

Wyrok WSA - I SA/Łd 1059/2004

Świadczenie należy uznać za nienależnie uiszczone, w sytuacji, gdy podatnik dokonuje zapłaty określonej kwoty pieniężnej, mimo że nie jest do tego zobowiązany bądź gdy w chwili spełnienia świadczenia podstawa prawna do jego dokonania wprawdzie istniała, lecz po jego spełnieniu podstawa ta odpadła.

25 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Niskie składki nie rekompensują szkód

Billingi trzeba będzie zniszczyć

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Pieniądze trafią do rolników

Potwierdzenie salda przerywa przedawnienie

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 72/2005

Artykuł 11 część A lit. c) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L 145, str. 1), zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by podstawa opodatkowania podatkiem VAT wykorzystywania na prywatne potrzeby części budynku...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1202/2006

Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do producenta względnie usługodawcy. W przypadkach spornych dotyczących klasyfikowania produktu do określonego grupowania PKWiU, które wystąpić mogą między producentami a inną jednostką gospodarczą lub urzędem, o rozstrzygnięcie sporu należy zwracać się do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego względnie Głównego Urzędu Statystycznego.

22 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zyskiem trzeba podzielić się z fiskusem

Jak rozliczyć bilety dla pracowników

Akcyza będzie zwracana

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Przygotowanie wspólnych przedsięwzięć jest kosztowne

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 166/2005

Przeniesienie praw do dokonywania połowów w formie odpłatnej cesji zezwoleń na dokonywanie połowów stanowi świadczenie usług związanych z nieruchomościami w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1505/2006

W myśl zasady przekonywania strony (art. 124 Ordynacji podatkowej) organ podatkowy powinien uczynić wszystko, aby strona została przekonana o zasadności rozstrzygnięcia, nawet gdyby było ono dla niej niekorzystne. Elementem decydującym o przekonaniu strony co do trafności rozstrzygnięcia jest uzasadnienie decyzji.

21 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Za błędy grozi grzywna

Strażnicy porządku i własności intelektualnej

Firmy będą mogły rozliczać długoterminowe usługi budowlane

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Droga do sądu administracyjnego trudna, ale zgodna z konstytucją

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 193/2004

Dyrektywę Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienioną dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona przepisom krajowym, które przewidują w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego zbycie udziałów niezwiązane z podwyższeniem kapitału pobieranie opłat ustalanych w sposób zryczałtowany lub według wartości zbywanych udziałów.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 391/2004

Skoro ustawa podatkowa (art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm) używa terminu "sprzedawca”, a przepisy prawa podatkowego nie zwierają definicji tego terminu, to należy sięgnąć - w ramach wykładni systemowej - do definicji zawartej w przepisach prawa cywilnego.

20 września 2006

informacja

Krajowa Informacja Podatkowa

Pod numerem 0-801 055 055 i dla sieci komórkowych 22 330 03 30 podatnicy dzwoniący z całego kraju mogą uzyskać informacje z zakresu...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Unijne dotacje bez podatku

Ograniczenie zgodne z konstytucją

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Polisy zawierają bezprawne warunki

Trzeba płacić czynsz jak za dzierżawę

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1451/2005

Z faktu, że podatek od towarów i usług jest ustalany na podstawie deklaracji lub określany przez organ w okresach miesięcznych, wynika dla organu określającego podatek konsekwencja polegająca na tym, że organ ten określając podatek w poszczególnych miesiącach jest zobowiązany czynić ustalenia faktyczne mające wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego w odniesieniu do każdego miesiąca, co powinno wynikać z decyzji, a w szczególności z jej uzasadnienia.

Wyrok WSA - I SA/Łd 1098/2005

Wydatki na spłatę pożyczek nie są uznane za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W konsekwencji również wyliczone przez stronę tzw. "różnice kursowe” od spłaty pożyczek nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów gdyż stanowią element spłaconych pożyczek i nie mają samodzielnego bytu prawnego.

19 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej pozwala obniżyć VAT

Ograniczenie mogło krzywdzić podatników

Ważna jest cena rynkowa

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Gdzie szukać dokumentacji byłego pracodawcy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1022/2005

Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Wyrok WSA - I SA/Bk 79/2006

Ustawowe kryteria kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów odpowiadają generalnej formule, iż wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu i dotyczyć poszczególnego źródła, a z drugiej strony nie może znajdować się w tej grupie wydatków, które wyraźnie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

18 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Łatwiej identyfikować leasing

Użyteczny wypis z rejestru zastawów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Rynek finansowy pod jednolitym nadzorem

Nie zawsze zarobki dokumentuje Rp-7

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 470/2005

W świetle uregulowań ustawy o VAT, istotnym elementem konstrukcyjnym tego podatku, jako podatku od konsumpcji jest możliwość dokonywania przez podmioty gospodarcze wytwarzające towary lub świadczące odpłatnie usługi, przerzucenia ciężaru podatkowego na kolejne ogniwa obrotu, czemu służy określone ustawowo prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu dokonanej sprzedaży o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług.

Wyrok WSA - III SA/Wa 488/2006

Nie można przyjąć, aby w stanie prawnym powstałym po utracie mocy obowiązującej przez art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej dopuszczalne było, bez żadnych ograniczeń, pomijanie przez organ podatkowy skutków podatkowych dokonanych przez podatników czynności prawnych.

15 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wydatki na naprawę auta uprawniają do ulgi

Nie każdy środek jest publiczny

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Małe firmy też płacą

Sfałszowany wniosek to nie zawsze dokument

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3523/2005

Decyzja, którą wydaje organ podatkowy, w podatku od towarów i usług jest decyzją deklaratoryjną, a więc decyzją stwierdzającą wysokość podatku powstałego z mocy prawa, a nie decyzją określającą powstanie zobowiązania podatkowego.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1452/2006

Z analizy art. 15 ust. 1 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż różnice kursowe z tytułu różnych kursów walut, mogą być uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów dopiero wówczas, gdy nastąpi zapłata za nabyty towar lub usługę.

14 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zarządzający odpowiada za rozliczenia

Z nowego ryczałtu skorzysta niewielu

Odsetki trzeba najpierw zapłacić

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Świadczenie z Niemiec opodatkowane w Polsce

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1061/2006

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychód uzyskany przez podatnika może być kwalifikowany albo jako przychód ze stosunku pracy i wówczas opodatkowany on będzie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albo jako przychód z umowy darowizny podlegający opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wyrok NSA - I FSK 59/2005

Termin zwrotu różnicy podatku (art. 21 ust. 6 ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 15 lutego 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) może być przedłużony jedynie przed jego upływem.

13 września 2006

informacja

Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

Wykonywanie zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 ze zm.)...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Księga po przekroczeniu obrotu

Mandat za paragon

Terminu trzeba przestrzegać

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Powielanie błędów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 58/2005

Tylko w wypadku, gdy organ w terminie 25 dni (art. 21 ust. 6  ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym) nie podejmie żadnej czynności (tzn. nie zwróci różnicy podatku, ani też nie przedłuży terminu zwrotu), różnica podatku do zwrotu podlega oprocentowaniu w rozumieniu przepisów o zobowiązaniach podatkowych przez okres do dnia zwrotu.

Wyrok NSA - I FSK 751/2005

Treść art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), będącego w istocie klauzulą generalną, wskazuje, że ustawodawca świadomie użył pojęć niedookreślonych, dopuszczając ich elastyczne stosowanie w zależności od okoliczności faktycznych sprawy.

12 września 2006

informacja

Komunikat dotyczący ważności certyfikatu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Dobry patron gwarantuje dobry staż

Podatnik nie musi składać oświadczenia

Syndyk jednak nie jest płatnikiem

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Trudno obliczyć swój kapitał początkowy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 410/2005

Natomiast w przypadku wydania przez organ odwoławczy postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania (art. 228 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) nie zawsze skutkiem tego rozstrzygnięcia będzie przeobrażenie decyzji nieostatecznej w decyzję ostateczną.

Wyrok NSA - I FSK 6/2005

Aby podatnik uzyskał prawo do odliczenia z faktury wystawionej przez zakład pracy chronionej musi nastąpić zapłata za tę fakturę w formie należności pieniężnej i to za pośrednictwem banku.

11 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Będą kary za niewykorzystanie dotacji

Nagrody dla najlepszych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Traktor odjechał, raty pozostały

Odwołania kandydatów wciąż nadchodzą

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 408/2005

Z faktu, iż skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu administracyjnego pierwszej instancji wynika, że podstawą skargi może być jedynie naruszenie przez ten sąd przepisów postępowania sądowoadministracyjnego. Nie mogą natomiast stanowić podstawy skargi kasacyjnej przepisy stosowane przez organ podatkowy, przy wydawaniu decyzji.

Wyrok NSA - I FSK 690/2005

Zaniechanie poboru podatku jest ulgą podatkową, której zastosowanie powoduje, iż istniejące zobowiązanie podatkowe, w tym przypadku powstające z mocy prawa na skutek zdarzenia, z którym ustawa wiąże jego powstanie, nie zostaje zrealizowane, bowiem przestaje być wymagalne. W obecnie obowiązujących przepisach ustawodawca wprost stwierdza, że zobowiązanie wygasa (art. 59 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej).

08 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Dłużej na urlopie macierzyńskim

Wystarczy samo oswiadczenie

Budownictwo społeczne w Unii

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Niepewne miejsce kwestionariusza

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 26/2005

Pozbawienie zatem podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, na co zwrócono uwage w tresci skargi kasacyjnej, powoduje, ze w tym zakresie podatek ten przestaje byc neutralny dla podatnika, stanowiac dla niego ciezar publicznoprawny.

Wyrok NSA - I FSK 163/2005

Z treści art. 21 § 1 Ordynacji podatkowej wyraźnie wynika, że w polskim systemie prawa podatkowego każde zobowiązanie podatkowe, niezależnie od tego, czy ma ono charakter zobowiązania "podstawowego" czy też "akcesoryjnego", może powstać albo z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania albo w drodze doręczenia decyzji ustalającej (tworzącej) takie zobowiązanie.

07 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Od dochodów z zagranicy są zaliczki

Za nieuczciwy handel grożą dotkliwe kary

Fiskus decyduje o zwrocie podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Gangster z nowym adresem i paszportem

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 619/2004

Wypłaty z zysku przypadające wspólnikom do podziału, a pozostawione w spółce są dla niej nieodpłatnym świadczeniem ze strony tych wspólników; wypłaty "przetrzymane" przez spółkę generują nieodpłatny przychód będący równowartością oprocentowania kredytu, który spółka zaciągnęłaby gdyby nie korzystała czasowo z pieniędzy wspólników.

Wyrok NSA - FSK 489/2004

Nie ulega wątpliwości, że konstrukcja podatku od towarów i usług opiera się na normie, którą można wydedukować z treści art. 19 - 25 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), że zwrot podatku lub jego obniżenie przysługuje w sytuacji, gdy podatek ten został wpłacony do budżetu we wcześniejszej fazie obrotu.

06 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pracowników urzędów można ponaglić

Nie trzeba składać zeznania za zmarłą matkę

Fiskus umorzy podatek, jeśli o nim wie

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Niedopuszczalna zgoda na zakup akcji

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 402/2004

Przepis art. 27 c ust. 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wiąże podwyżkę ulgi wyłącznie z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej na terenie gminy, o której w tym przepisie mowa.

Wyrok NSA - FSK 369/2004

Nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.) obejmuje nie tylko użyczenie rzeczy, ale korzystanie z cudzych praw w ogóle.

05 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Odszkodowania dla rolników do opodatkowania

Zwolnienia trzeba określić w ustawie

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wadliwe urzadzenie do zwrotu, umowa leasingowa do rozliczenia

Wyszedł z aresztu za kaucją, należą mu się procenty

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 350/2004

Przeciwwstawianie opinii biegłego wykorzystanej przez organy podatkowe w toku postępowania podatkowego własnego przekonania strony nie jest uzasadnieniem zarzutu naruszenia przez Sąd prawa materialnego - przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Wyrok NSA - FSK 211/2004

Przepisy Prawa upadłościowego zawartego w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (jednolity tekst Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mają charakter lex specialis w stosunku do przepisów prawa podatkowego w tym przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

04 września 2006

informacja

II Konferencja z cyklu E-Dyrektor

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad II Konferencją z cyklu E-Dyrektor...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Dzierżawa gruntów zwolniona z podatku

Płace do zaksięgowania

VAT uzalezniony od siedziby firmy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Potrzebna jest cała dokumentacja techniczna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 194/2004

Warunkiem dopuszczalności odliczenia (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest zgodność umowy renty z przepisami kodeksu cywilnego. Renta musi mieć swoją przyczynę i nie może być pozorną czynnością prawną (art. 83 § 1 kc).

Wyrok NSA - FSK 1548/2004

Pobór podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje, co do zasady, w formie zryczałtowanej, a więc bez kosztów uzyskania przychodów...

01 września 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Konieczne są dokumenty

Roczne zeznanie trzeba złożyć w Polsce

Interpretacje wyda minister

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ochrona zgodna z konstytucją

interpretacja

Interpretacja Ministra Finansów z dnia 10 marca 2006 r. sygn. PB3/GM-8213-12/06/144

W przypadku, gdy okreslone swiadczenia (m.in. przekazanie praw) sa z zalozenia bezplatne dla wszystkich podatników, a nie jednostkowym przypadkiem stosowanym w stosunku do indywidualnego podmiotu, to wówczas nie nalezy ustalac w zwiazku z zaistnieniem takiego zdarzenia przychodów podatkowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z pózn. zm.).

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - XVII Ama 38/2004

Nie budzi bowiem wątpliwości, że grupa spółek może stanowić "jedność ekonomiczną", jeżeli różne jej składniki nie cieszą się rzeczywistą autonomią, lecz podlegają wspólnym mechanizmom kontrolnym. Stanowi to podstawę do oceny skutków koncentracji w wymiarze finansowym całej grupy. Jednak w takim przypadku również skutek organizacyjny koncentracji, musi się odnosić do całej grupy, a zwłaszcza czy i w jakim zakresie następuje przejęcie nad nią kontroli.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama