Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zawieranie umów z członkami zarządu

Gdy urząd kwestionuje wartość domu

Jaka będzie przyszłość prognoz finansowych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nowe zdjęcia do paszportu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 300/2006

Ani burmistrz, ani też Samorządowe Kolegium Odwoławcze, będąc stosownie do art. 13 § 1 Ordynacji Podatkowej organami podatkowymi, nie zostały uprawnione do przyznawania przywilejów podatkowych, do których należą niewątpliwie zwolnienia podatkowe...

Wyrok WSA - III SA/Wa 277/2006

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.), nie warunkuje podjęcia czynności egzekucyjnych od zgody zobowiązanego, ani nie wymaga uzgodnienia z nim wyboru środka egzekucyjnego...

28 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak długo przechowywać dokumenty podatkowe

Są już efekty kontroli

Jak prawidłowo opodatkować VAT nieodpłatne przekazanie towarów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Tantiemy pobierane bez cennika

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1263/2005

W przypadku, gdy w stanie faktycznym doszło do odpłatnego zbycia papierów wartościowych (akcji) dopuszczonych do publicznego obrotu na rzecz spółki, w celu ich umorzenia, można mówić że mamy do czynienia z uzyskaniem przez podatnika dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

Wyrok NSA - II FSK 450/2005

Pojęcie przychodów wymienionych w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć szerzej niż wyłącznie ściśle określone przychody ze stosunku pracy...

27 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Co można zapisać w umowie o pracę

Jak stosować dodatkowe postanowienia

Jak rozliczyć stratę po sprzedaży lub umorzeniu udziałów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Bankructwo unieważnia prokurę

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1405/2005

Jeżeli  podatnik uwzględni w samoobliczeniu podatku ulgę podatkową, której zastosowanie nie jest uzasadnione spełnieniem wszystkich wymagań ustanawiających ją przepisów prawa, to powyższe rozliczenie podatkowe będzie mogło zostać skutecznie i zgodnie z prawem zakwestionowane przez organ podatkowy w (późniejszym) postępowaniu podatkowym.

Wyrok NSA - II FSK 327/2005

Powyższy przepis (art. 25 ust. 4 ustawy) przewiduje zatem wyjątek od zasady opodatkowania dochodu w roku jego osiągnięcia (art. 7 ust. 2 ustawy), ale dotyczy tylko tego dochodu, który podatnicy uprzednio zadeklarowali ( w sposób określony w art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy) jako zwolniony od podatku na warunkach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4-8 ustawy...

26 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto może korzystać z ulgi odsetkowej

Jak uzyskać stwierdzenie nieważności decyzji

Będą tropić nieuczciwych

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kontrola nie zaskoczy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 108/2005

Przepis art. 2 ust. 4   ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) odnosi się do czynności "wykonanych", a więc prawnie skutecznych, a nie takich, które nie wywołały prawnego skutku rzutującego na powstanie obrotu.

Wyrok NSA - I FSK 212/2005

Organy podatkowe obarczone obowiązkiem dowodzenia, a także inicjatywą dowodową muszą być aktywne w zbieraniu materiału dowodowego...

25 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Podatek od darowizny na rzecz dziecka

Kto uniknie 10-proc. PIT

Jak rozliczać wydatki na rzecz członków rady i zarządu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Bez wpisu na czas nie ma odwołania

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2705/2004

Nie należy utożsamiać wymogów księgowości wskazanych w ustawie o rachunkowości z procedurą dowodzenia faktów w postępowaniu podatkowym...

Wyrok NSA - FSK 2716/2004

Sama okoliczność, że operację gospodarczą wykonał podmiot nieistniejący sama przez się nie stanowi przesłanki do pominięcia wydatku jako kosztu potrącalnego...

24 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Rząd odzyskał służbę cywilną

Kiedy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy wygasa

Jak powinno wyglądać pisemne sprawozdanie zarządu z działalności jednostki według MSSF

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Badania przed operacją nie obniżają podatku

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2242/2004

Jeżeli uprawnienie do wypłat ekwiwalentu i jego zróżnicowanie nie miało żadnego związku z rodzajem i charakterem wykonywanej pracy, lecz było zależne wyłącznie od sytuacji rodzinnej pracownika, to wtedy wydatek taki jest wydatkiem o charakterze socjalnym, a nie częścią wynagrodzenia za pracę.

Wyrok NSA - FSK 2238/2004

Wyraz "rozporządzono" w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), określił jednocześnie sposób (czynność prawną) nabycia towaru (usługi) od zbywcy oraz cel w jakim towar, usługa jest nabywany...

21 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pracownik może odmówić ponownego stawienia się do pracy

Układ zbiorowy pracy a regulamin wynagrodzenia

Jak rozliczać transakcje pomiędzy firmami powiązanymi

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Trybunał się rozlicza z dziewięciu lat

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 127/2005

Utraty zwolnienia podatkowego nie można wyprowadzać z przepisów dotyczących organizacji kolegiów czy samych tylko zasad określania wynagrodzeń.

Wyrok NSA - II FSK 1329/2005

Przepisów Ordynacji podatkowej Sąd pierwszej instancji nie stosuje - posiada własną procedurę sądowoadministracyjną unormowaną w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi . Zarzut naruszenia przepisów proceduralnych z Ordynacji podatkowej można  postawić jedynie w powiązaniu ze wskazaniem naruszonych przepisów postępowania sądowoadninistracyjnego.

20 lipca 2006

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 89/2005

Artykuł 13 część B lit. f) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, powinien być interpretowany w ten sposób, że świadczenie usług "call centre" na rzecz organizatora zakładów zawieranych przez telefon, które obejmuje przyjmowanie zakładów w imieniu organizatora przez pracowników podmiotu świadczącego te usługi, nie stanowi umowy zakładu w rozumieniu tego przepisu, a tym samym nie może zostać objęte przewidzianym w tym przepisie zwolnieniem z podatku VAT.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Co należy zagwarantować pracownikowi na umowie zastępstwa

Jak zatrudnić pracownika sezonowego

Odszkodowanie dla pracodawcy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ostatni dzień wpłaty kwartalnych ryczałtów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 341/2005

Aby została spełniona podstawa wznowienia postępowania określona w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ujawnione okoliczności faktyczne muszą mieć istotne znaczenie dla sprawy, charakteryzować się przedmiotem nowości, istnieć w dniu wydania decyzji ostatecznej i być nieznane organowi wydającemu tę decyzję...

Wyrok NSA - II FSK 186/2005

Zasada z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), dotyczy również kosztów z tytułu różnic kursowych od własnych środków, wymienionych w ust. 1a art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

19 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy

Urząd skarbowy wzywa podatnika

Jak prawidłowo opodatkować sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Grudniowe święta całkiem wolne

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 439/2004 i C 440/2004

W przypadku gdy dostawa jest realizowana na rzecz podatnika, który nie wiedział lub nie mógł się wiedzieć o tym, że dana transakcja była wykorzystana do celów oszustwa, które zostało popełnione przez sprzedawcę, art. 17 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG...

Wyrok ETS - C 251/2005

Okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego zwolnieniem dającym prawo do zwrotu zapłaconego podatku w rozumieniu art. 28 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 230/2005

Przyjmując za miarodajne ustalenie, że  wydatki zaliczały się do "kosztów instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych" przepis art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (j.t. Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) uniemożliwiał ich zaliczenie w całości, jednorazowo, do kosztów uzyskania przychodów...

Wyrok NSA - II FSK 229/2005

Przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.  o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji...

18 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak wyegzekwować wyrok przywracający pracownika do pracy

Co grozi za wykroczenie, a co za przestępstwo

Czy wniesienie aportu do spółki jest opodatkowane

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Emisja spalin ważniejsza od wieku auta

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 26/2005

Skoro koszty ponosi się w celu uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych tj. Dz. U. z 1993 roku, Nr 106, poz. 482 z późn. zm.), to można je potrącić w roku podatkowym, w którym przychód ten wystąpił, albo - racjonalnie oceniając - powinien wystąpić. Zdanie zawarte w ust. 4 art. 15 po skrócie "tj" wyjaśnia, że wyraz "dotyczą" odnosi się do rzeczownika "przychody".

Wyrok NSA - II FSK 373/2005

Zastosowania zasad postępowania podatkowego do wydania decyzji o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego nie przekreśla wyłączenie obowiązku zapoznania strony z treścią zebranych dowodów przed wydaniem tej decyzji (art. 200 § 1 i § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej)...

17 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy i ile pracodawca może potrącić z pensji

Jak doręczyć pracownikowi pismo o rozwiązaniu umowy w przypadku porzucenia przez niego pracy

Jaka wartość godziwa w międzynarodowych standardach

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Połowa kandydatów zdała egzamin

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 336/2005

Przepisu art. 133 § 1 Ordynacji podatkowej nie można natomiast wykładać w ten sposób, by z niego wypływała możliwość skonstruowania sytuacji, w której podatnik i osoba trzecia biorą udział w tzw. wymiarowym postępowaniu podatkowym, gdyż oznaczałoby to faktyczne pominięcie przesłanek wymienionych w części końcowej przepisu albo uznanie, że strony czerpią swoje uprawnienia do uczestnictwa w takim postępowaniu z różnych podstaw.

Wyrok NSA - II FSK 344/2005

W sytuacji, gdy podatnik wskazał dowody, które mogłyby wyjaśnić sporną kwestię (dowód z przesłuchania wykonawcy robót, zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonych robót a znajdującą się u wykonawcy robót) na organie podatkowym ciąży obowiązek przeprowadzenia tego dowodu, stosownie do treści art. 122, art. 187 § 1 Ordynacji Podatkowej.

14 lipca 2006

informacja

orzecznictwo - nowy kanał w RSS

Szanowni Państwo, z dotychczasowego kanału RSS Nowości zostało wydzielone orzecznictwo do osobnego kanału. Informację o subskrybcji kanałów znajdą Państwo klikając pomarańczowe RSS na stronie głównej serwisu NetTAX.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czy użyczenie lokalu jest opodatkowane

Jak rozliczyć stratę powstałą na skutek zdarzenia losowego

Czy można żądać rozwiązania umowy darowizny

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wyrok nie jest już potrzebny

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 195/2005

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, może natomiast zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, lub podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy (art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej).

Wyrok NSA - II FSK 413/2005

Skoro ustawa o podatku dochodowym od fizycznych określa co należy rozumieć pod sformułowaniem "dana inwestycja" i utożsamia daną inwestycję z poszczególnymi tytułami wymienionymi w art. 27a ust. 1 pkt 1, to nie ma uzasadnienia, by sięgać do wykładni celowościowej, czy też rozumienia tego pojęcia w języku potocznym, bądź też w ujęciu cywilistycznym...

13 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak zorganizować pracę w systemie równoważnym

Gospodarstwo w spadku

Kiedy odwołać się od decyzji urzędu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zdało dwa tysiące kandydatów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 386/2005

Dokonując wykładni art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy pamiętać, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże obowiązek podatkowy z osiągnięciem dochodu bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7)...

Wyrok NSA - II FSK 393/2005

Zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa podatkowego są odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania)...

12 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto i kiedy musi tworzyć rady

Komu należy wypłacić odszkodowanie

Przedawnienie dopiero po pięciu latach

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Tylko pięć tysięcy dla Romana Kluski

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2601/2004

Jeżeli organ podatkowy podejmie postępowanie w sprawie o ustalenie podatku od spadków i darowizn, w trybie art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn w związku z przyjęciem, że wartość praw majątkowych podana przez strony umowy jest niższa od ich wartości rynkowej...

Wyrok NSA - II FSK 162/2005

Prawidłowa kwalifikacja prawna kosztów uzyskania przychodów wymaga zawsze szczegółowych i niebudzących jakichkolwiek wątpliwości, ustaleń faktycznych.

11 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jakie jest znaczenie terminów procesowych w sprawach pracowniczych

Kiedy wznowić postępowanie podatkowe

Jakie są podatkowe konsekwencje użyczenia

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ławnicy coraz mniej potrzebni w sądach

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1332/2005

Zarzut naruszenia przepisów proceduralnych z Ordynacji podatkowej można było postawić jedynie w powiązaniu ze wskazaniem naruszonych przepisów postępowania sądowoadninistracyjnego.

Wyrok NSA - II FSK 1247/2005

Użyte w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowania "wydatków poniesionych w roku podatkowym" i "wydatków na zakup" oznaczają poniesienie wydatku rozumianego jako określona suma pieniędzy wydana na cele preferowanie przez ustawę podatkową...

10 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Od przyszłego roku pożyczki w rodzinie będą kontrolowane

Księgowanie rozrachunków z zagranicą

Jak ubiegać się o pomoc

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 288/2005

Naruszenia przepisów proceduralnych, takich jak  art. 123, art. 180, art. 188 czy art. 190 Ordynacji podatkowej, powinny być oceniane z punktu widzenia ich znaczenia dla wyniku sprawy, a nie jako podstawa do uruchamiania postępowania stanowiącego odstępstwo od zasady trwałości decyzji ostatecznych...

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Spóźnione dowody

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 689/2005

Aby zrealizować prawo do obniżenia (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), konieczne jest otrzymanie faktury i otrzymanie towaru. Tym samym ważne są okoliczności faktyczne potwierdzające faktyczne otrzymanie towaru, o którym stanowi art. 19 ust. 3a ustawy o VAT.

07 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak udowodnić fiskusowi swoje racje

Jest podatek od zamiany mieszkania

Jak opodatkować usługi niematerialne nabywane za granicą

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ryczałt od dywidend

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2673/2004

Za zakwalifikowanie wydatków do kategorii, o której mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (j.t. Dz. U. z dnia 13 lipca 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm). niezbędne jest, aby wydatek poniesiony był odpowiednikiem wydatku zwróconego (ten sam, a nie taki sam).

Wyrok NSA - II FSK 1068/2005

Przez wydatki, o których mowa w jej art. 16 ust. 1 pkt 8, należy rozumieć wydatki dokonane przez podatnika, bezpośrednio związane z nabyciem akcji. Są nimi w szczególności cena nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego...

06 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Za polubowne rozstrzygnięcie sporu z pracodawcą trzeba zapłacić

Kiedy powstaje nadpłata i jak ją odzyskać

Jak rozliczyć nagrody dla pracowników

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Konsument zwraca koszty szkoły

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3529/2005

Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów o wznowieniu postępowania jest samodzielnym postępowaniem administracyjnymi, którego istotą jest ustalenie, czy nie zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 240 § 1 pkt 1-8 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3545/2005

Przepis art. 52 pkt 1 lit. "b” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (j.t. Dz. U. z dnia 3 marca 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie uzależnił zwolnienia od podatku od celu, w jakim następuje odpłatne zbycie papierów wartościowych...

05 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku

Podatek za światłowody

Taka sama ulga dla wszystkich firm

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Trudno obliczyć wynagrodzenie za urlop

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1229/2004

Jest niesporne, że postępowania administracyjne przed organami podatkowymi, także przed drugą instancją, toczą się zgodne z przepisami Ordynacji, które nakazują każdemu organowi podatkowemu działać na podstawie przepisów (art. 120 Ordynacji) i podejmować wszelkie działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego (art. 122 Ordynacji)...

Wyrok WSA - III SA/Wa 53/2006

Możliwość umorzenia zaległości podatkowych ma charakter wyjątkowy, bowiem jest odstępstwem od zasady akceptowanej zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym, że zobowiązania podatkowe określone ustawami mają charakter powszechny...

04 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto odpowie, gdy zakład nie pobrał podatku

Rozliczanie banderol

Nie ma zgody czy trzeba płacić podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Biznes nie liczył się do stażu funkcjonariusza

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 267/2005

Jeśli podatnik złożył deklarację podatkową lub deklarację korygującą z dokonanym rozliczeniem podatku do towarów i usług, to wyliczenie z tej deklaracji jest wiążące, o ile za dany okres rozliczeniowy tj. za konkretny miesiąc, nie zostanie wydana decyzja zawierająca odmienne wyliczenie podatku...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1938/2004

Faktura stanowiąca podstawę uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego musi być poprawna nie tylko z formalnego punktu widzenia, ale także odzwierciedlać prawdziwy przebieg zdarzeń gospodarczych. Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego nie wynika z samego faktu posiadania faktury, lecz z faktu nabycia towaru bądź usługi...

03 lipca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Darowizny dla szkoły

Wszystko o korektach faktur VAT

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Mały biznes też potrzebuje prawników

Koszty po przyjęciu obiektu do użytkowania

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1443/2005

Uregulowanie należności jest pojęciem szerokim, obejmującym swym zakresem nie tylko zapłatę w ścisłym jej rozumieniu, ale również inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania podatkowego określone przepisami kodeksu cywilnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 605/2006

Łączne określenie dodatkowego zobowiązania podatkowego za trzy miesiące narusza art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), gdyż podatek VAT naliczany jest miesięcznie, a więc i dodatkowe zobowiązanie musi się odnosić do konkretnego zindywidualizowanego miesiąca.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama