Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jeden rewir dla jednego komornika

Prezesi sądów poza Radą

Jakie koszty procesu zapłaci pracownik, gdy przegra swoją sprawę

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Pismo nie może zastąpić decyzji

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 424/2005

Przepis art. 247 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, chociaż zamieszczony w dziale IV Ordynacji podatkowej dotyczącym postępowania podatkowego, ma charakter mieszany; z jednej strony - procesowy, ponieważ normuje, wraz z innymi punktami § 1 art. 247, przesłanki wzruszenia decyzji ostatecznej z powodu jej nieważności, a z drugiej - materialny, ponieważ ocena tej przesłanki (wydanie decyzji bez podstawy prawnej) może łączyć się z przepisami prawa materialnego, wtedy, gdy chodzi o wydanie decyzji bez podstawy materialnoprawnej...

Wyrok NSA - FSK 2315/2004

Brzmienie definicji zobowiązania podatkowego wskazuje na to, że ustawodawca w gruncie rzeczy utożsamia zobowiązanie podatkowe z podatkiem...

29 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Polecenie pracy nie tylko na piśmie

Kto i kiedy może korzystać z ulg i zwolnień z podatku dochodowego

Jaki podatek od sprzedaży lub kupna mieszkania

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wezwanie do ugody skutkuje jak pozew

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 124/2005

Skoro w toku prowadzonego w sprawie postępowania strona skarżąca nie przedstawiła prawem wymaganych dowodów (oryginałów faktur bądź ich duplikatów) nie może skutecznie zasłaniać się twierdzeniem, iż swe prawo uprawdopodobniła...

Wyrok NSA - I FSK 317/2005

Obowiązek podatkowy w podatku VAT nie jest związany z momentem zawarcia umowy cywilnoprawnej, lecz z momentem wydania towaru lub wykonania usługi i tylko wyjątkowo z momentem zapłaty w zależności od tego co nastąpi wcześniej...

28 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Najpierw rzetelny proces, później informacja

Prawa nabyte można ograniczyć, ale nie w sposób arbitralny

Podstawowym uprawnieniem jest prawo do urlopu szkoleniowego

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Komu premia gwarancyjna

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 278/2005

Warunek dokonania w terminie ustawowym wpłaty kwoty podatku odnosi się do dokonania tego zwrotu przez urząd skarbowy na rzecz podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej w ogóle, a nie jedynie do dokonania tego zwrotu w określonym terminie...

Wyrok NSA - I FSK 179/2005

Wyrażona w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) fundamentalna zasada potrącalności podatku naliczonego powinna być pojmowana możliwie jak najszerzej i znajdować zastosowanie także w odniesieniu do podatku naliczonego przy nabyciu towarów handlowych, dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w ramach działalności opodatkowanej również wówczas, gdy towary takie zostaną następnie wniesione aportem do spółki prawa handlowego lub cywilnego...

27 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kupujemy mieszkanie

Minimalna stawka diety obowiązuje wszystkich pracodawców

Dofinansowanie składek czy miejsc pracy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Sprzeciw od wyroku może rozpatrywać ten sam sędzia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 117/2005

W przypadku decyzji określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług, z uwagi na powstanie tego zobowiązania z mocy prawa, podstawą do dokonania kontroli jest stan prawny obowiązujący w momencie zaistnienia zdarzenia, które wywołało powstanie obowiązku i zobowiązania podatkowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2022/2004

Przez okres roku kalendarzowego należy, zgodnie z wykładnią językową, rozumieć okres następujących po sobie dwunastu miesięcy, poczynając od miesiąca stycznia a kończąc na miesiącu grudniu...

26 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak trzeba księgować środki trwałe

Firmy mogą porozumieć się z fiskusem w sprawie podatku

Jak przygotować wniosek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nielegalna promocja w lekarskich gabinetach

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 977/2005

Na gruncie przepisów prawa podatkowego termin " okreslenie wysokosci zobowiazania podatkowego uzywany jest na oznaczenie decyzji deklaratoryjnych, dotyczacych wymiaru zobowiazan podatkowych powstajacych z mocy prawa"...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1631/2004

Koszty podatkowe ponoszone przez podmiot gospodarczy podlegaja podzialowi na koszty bezposrednie i posrednie...

23 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kodeks nie tylko dla księgowych

Fiskus żąda zapłaty podatku od delegacji służbowych kierowców

Od 1 lipca nowe przepisy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Za przedwojenne papiery skarbowe nie będzie milionów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 119/2005

Choć cel wydatku określa sam podatnik, to organy podatkowe w ramach posiadanych uprawnień mają prawo i są wręcz obowiązane oceniać, czy czynności podatnika w tym zakresie nie naruszają prawa...

Wyrok WSA - I SA/Łd 45/2003

Z wykładni a contrario art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) wynika, że kosztami uzyskania przychodów są poniesione świadczenia na rzecz udziałowców, nie będących pracownikami spółki w rozumieniu przepisów prawa pracy, o ile nie są to świadczenia jednostronne...

22 czerwca 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 567/2005

Protokół komornika o spisie inwentarza spadku nie ma mocy wiążącej dla organów podatkowych, stanowi jedynie dokument urzędowy w rozumieniu art. 194 § 1 Ordynacji Podatkowej, który podlega ocenie w toku postępowania podatkowego na podstawie art. 191 Ordynacji Podatkowej.

Wyrok NSA - III SA/Wa 1007/2004

Przepisu art. 25 ust. 3 ustawy o VAT (Dz.U. z dnia 15 lutego 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) nie można interpretować bez uwzględnienia celu jaki ustawodawca zamierzał osiągnąć tym wyłączeniem...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nowe zasady udzielania pomocy państwa

Nie musi być wykorzystany jednorazowo

Jak rozliczać delegacje kierowców

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wszystko, co pływa, do rejestracji

21 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Umowę zawartą na czas oznaczony można wypowiedzieć

Jakie należności można potrącać z pensji

Kiedy menedżer, a kiedy pracownik

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Bez weryfikacji

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3092/2005

Rolą przepisu przejściowego jest normowanie wpływu nowego prawa na stosunki powstałe pod działaniem prawa dotychczasowego...

Wyrok NSA - I FSK 87/2005

Przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ustanawia jedna z fundamentalnych zasad konstrukcji podatku od towarów i usług...

20 czerwca 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 54/2004

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej procedury odwoławczej w zamówieniach publicznych. SK 54/04

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 11/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej zasad i trybu przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. K 11/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 53/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczacej prawa podatkowego. K 53/05

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 543/2005

O przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym decydują okoliczności faktyczne występujące w danym roku podatkowym i mające wpływ - w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - na wysokość dochodu o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyrok NSA - II FSK 994/2005

Zwolnione od podatku są dochody uzyskane przez podatnika ze środków pomocowych w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za poziom publicznych debat

Kiedy można zmusić pracownika do odpoczynku

Lepiej się porozumieć niż toczyć spór przed sądem pracy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

O polowaniu zawiadom strażników

19 czerwca 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 23/2005

Postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji  nie może przeradzać się w postępowanie o charakterze merytorycznym, w którym na nowo bada się wszystkie zarzuty strony - do tego służy postępowanie odwoławcze oraz skarga wniesiona do sądu administracyjnego w trybie zwykłym...

Wyrok NSA - II FSK 276/2005

Skoro ustawodawca przewidział zarówno instytucję odmowy odpowiedzi na pytania w toku przesłuchania, jak i instytucję wyrażenia zgody na przesłuchanie w charakterze strony (art. 199 Ordynacji Podatkowej), to instytucji tych nie należy utożsamiać ze sobą...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nie wystarczy staż pracy we własnej firmie

Krótkie terminy, niezbędny pośpiech

Lepiej pracować na emeryturze

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Więcej pożyczek do umorzenia

16 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Po śmierci bliskiego należy się odszkodowanie

Jakie konsekwencje można wyciągnąć wobec pracownika, który wyrządził szkodę

Mianowani są chronieni przez kodeks

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Spór warto rozwiązać po dobroci

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 21/2005

W przepisie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych różnice kursowe, jako możliwa, przewidziana przez ustawodawcę relacja pomiędzy wartością waluty obcej i polskiej, powiązane zostały normatywnie i funkcjonalnie ze stanowiącymi koszty uzyskania przychodów wydatkami podatnika ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów...

Wyrok NSA - II FSK 165/2005

Organy podatkowe obowiązane są przeprowadzić dowody wskazane przez stronę...

14 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Co kraj to inny obyczaj konstytucyjny

Gmina w roli samoistnego posiadacza

Bez zażalenia na koszty

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Adwokaci ujawnili test

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2485/2004

Regulacja prawna kosztów uzyskania przychodów stanowi jeden z najbardziej skomplikowanych elementów konstrukcyjnych podatku dochodowego...

Wyrok NSA - FSK 2418/2004

Postępowanie dotyczące zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym w istocie służy nie tyle osiągnięciu przychodu lecz ma na celu zwiększenie dochodu uzyskanego przez danego podatnika, a więc nie realizuje przesłanki wynikającej z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

13 czerwca 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 38/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej pozbawienia prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej K 38/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 23/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej lokalizacji drogi krajowej K 23/05

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Przepisy wymagają zmian

Odszkodowanie za spalone fortepiany

Pacjent nie wie, ile naprawdę kosztuje

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wyrok za obejście licznika

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2528/2004

W przepisie art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej celem zasady postępowania nakazującej prowadzenie postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych jest przede wszystkim humanizowanie stosunków między organami podatkowymi a podatnikami...

Wyrok NSA - I FSK 781/2005

Po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wnoszący ten środek odwoławczy nie ma możliwości uzupełnienia (zmodyfikowania, rozszerzenia) jej o nowe, wcześniej niezgłoszone, podstawy kasacyjne, w oparciu o które chciałaby kwestionować skarżone Najnowsze orzeczenia podatkowe kończące postępowanie w sprawie...

12 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Rusza Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ochrona nie dla wszystkich jednakowa

Kto, kiedy i jak płaci podatek od alimentów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ile zostanie w gminie, a ile pójdzie do województwa

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2327/2004

W ramach prawa podatkowego nie obowiązuje  zasada równości broni a jedna ze stron tego postępowania (organ administracji) występuje z pozycji władczej...

Wyrok NSA - FSK 2326/2004

Organy podatkowe formułując tezę o braku związku pomiędzy dokonywanymi wydatkami a osiągniętym przychodem powinny udowodnić brak tego związku...

09 czerwca 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 220/2005

Nie do przyjęcia jest   prowadzenie postępowania dowodowego, w którym organ podatkowy przyjmuje bierna postawę, ograniczając się jedynie do oceny, czy strona udowodniła fakty stanowiące podstawę jej żądania, czy też nie a więc przerzucając w rzeczywistości obowiązek wyjaśnienia sprawy na stronę...

Wyrok NSA - I FSK 1010/2005

Podmiot (bez względu na to czy rozpoczyna działalność z art. 126 ustawy, czy też zamierza ją kontynuować), który występuje o wydanie zaświadczenia na podstawie art. 127 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) uruchamia przed właściwym organem podatkowym postępowanie w ramach, którego badaniu podlega to, czy spełnione zostały przez niego warunki określone w pkt 1 - 5 tegoż przepisu.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Odpowiedzialność porządkowa w firmie

Kiedy uwzględniać premie uznaniowe

Dochód ze sprzedaży jest opodatkowany

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ubezpieczenie trochę nas pocieszy

08 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak odliczyć darowiznę za 2006 rok

Nawet grzywna za odmowę sprostowania

Kto i kiedy odpowiada za cudze zobowiązania podatkowe

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Spółki przejrzymy niedługo również przez Internet

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 134/2005

Podstawowe znaczenie dla każdego postępowania ma należyte ustalenie stanu faktycznego sprawy, tylko bowiem w takim wypadku możliwe jest prawidłowe ustalenie praw i obowiązków strony. Zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej w korespondencji z art. 193 tej ustawy jako dowód należycie dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w oparciu o rzetelne i niewadliwe księgi podatkowe.

Wyrok WSA - V SA/Wa 1715/2005

Zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej zachodzi w sytuacji, gdy w ramach przedmiotu sprawy administracyjnej obejmującego podstawę jej rozstrzygnięcia występuje jako jej element kwestia, której uprzednie rozpoznanie warunkuje możliwość rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej, gdy jednocześnie do rozpoznania tej kwestii nie jest właściwy organ administracji rozpatrujący sprawę administracyjną, lecz inny organ lub sąd.

07 czerwca 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy K 11/2005

Komunikat prasowy po rozprawie K 11/05

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3038/2005

Skoro odliczenie podatku od towarów i usług jest fundamentalnym prawem podatnika, wynikającym z zasady neutralności tego podatku, pobawienie podatnika tego uprawnienia wynikającego z art. 19 ust. 1 i 2 w zw. z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.)...

Wyrok WSA - V SA/Wa 1628/2005

Przepis art. 11 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z dnia 15 lutego 1993 r. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) stanowi samoistną podstawę do wydania w decyzji o należnościach celnych rozstrzygnięcia także o podatkach...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czy będzie łatwiej przekazać 1 proc. podatku

Celnicy nie chcą zmiany przepisów

Zwrot VAT dla podatnika nie jest nadpłatą

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Gaz bez kontroli

06 czerwca 2006

informacja

E-Dyrektor finansowy. Infrastruktura informatyczna w zarządzaniu finansami

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. "E-Dyrektor finansowy. Infrastruktura informatyczna w zarządzaniu finansami" organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki w dniu 19 czerwca 2006 r. w Warszawie. Gośćmi specjalnymi konferencji będą prof. dr hab. Witold Modzelewski i prof. dr hab. Witold Orłowski. Celem Konferencji jest m.in. próba odpowiedzi na pytania: Jaka jest rola systemów informatycznych w realizacji zobowiązań podatkowych oraz jak zarządzać przez informację? Zostaną także omówione studia przypadków kilku wybranych wdrożeń rozwiązań controllingowych.

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-98/2005

W ramach umowy sprzedaży przewidującej, że zgodnie z użytkiem, do którego kupujący przeznacza pojazd, sprzedawca dostarcza pojazd już zarejestrowany za cenę obejmującą opłatę rejestracyjną, zapłaconą przez sprzedawcę przed dostawą...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2543/2005

Mogą zdarzyć się sytuacje, iż w danej chwili dane zawarte w ewidencji są już nieaktualne i w związku z tym nie odpowiadają one już stanowi rzeczywistemu...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Rozliczenia między kontrahentami

Zawarcie umowy o pracę to za mało

Ustępujący wspólnik zapłaci podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Centrum poprowadzi jednolitą aplikację

05 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak wymeldować niechcianego lokatora

Prawnicy obchodzą reklamowe zakazy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Będą dopłaty cukrowe dla plantatorów buraków

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto nie będzie musiał zdawać egzaminu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3270/2005

Celem postępowania zabezpieczającego należności pieniężne jest ochrona przyszłych interesów wierzyciela.Wybór form zabezpieczenia należności pieniężnych należy zasadniczo do organu egzekucyjnego, a nie do podmiotu w stosunku, do którego wszczęto postępowanie zabezpieczające...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3272/2005

Bez znaczenia dla obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości jest brak wpisu w księdze wieczystej użytkowania wieczystego  nieruchomości...

02 czerwca 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3239/2005

W procesie stosowania prawa przez organy podatkowe ich zadaniem jest wyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, ustalenie jaka norma stanowić powinna podstawę prawną rozstrzygnięcia sprawy i jaka jest jej treść, dokonanie subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod tę normę, a następnie określenie konsekwencji prawnych, jakie norma ta wiąże z udowodnionym stanem faktycznym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3103/2005

Organ podatkowy  może, ale nie musi, umorzyć zaległość podatkową, odsetki za zwłokę lub rozłożyć na raty zaległość podatkową. Uznanie to jest ograniczone kierunkowymi dyrektywami wyboru, jakimi są użyte w treści przepisu art.  48 § 1 Ordynacji Podatkowej, zwroty: "ważny interes podatnika" oraz "interes publiczny"...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Będzie więcej wykonawców, więcej dostaw i usług

Można rozdać prezenty i nie zapłacić VAT

Urzędnik powinien zawsze przesłuchać podatnika

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zgłosiło się ponad 11 tysięcy osób

01 czerwca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Gdy pracodawca nie prowadzi dokumentacji pracowniczej

Przerwy stosowane w czasie pracy

Rozliczenie straty najszybciej w dwa lata

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Standardy wymagają doskonalenia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 555/2005

W sytuacji, gdy z przyczyn obiektywnych nie można przeprowadzić u wystawcy faktur kontroli w przedmiocie posiadania kopii zaewidencjonowanych przez podatnika faktur, a jednocześnie wystawca nie składał w badanym okresie deklaracji podatkowych, organ może przyjąć, iż kopii przedmiotowych faktur nie było...

Wyrok WSA - III SA/Wa 272/2006

Za niedopuszczalne należy uznać orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości za więcej niż jeden rok podatkowy w sposób łączny, bez jednoczesnego wskazania jakie kwoty nadpłaty dotyczą poszczególnych lat podatkowych.  Łączny sposób określenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres obejmujący kilka lat podatkowych powoduje, iż decyzja narusza art. 6 ust. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama