Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 maja 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2956/2005

Skoro organ pierwszej instancji dokonał wymiaru w oparciu o odmienny stan faktyczny aniżeli, zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, powinien być przyjęty, kwestionowana decyzja powinna rozważyć wskazaną okoliczność prawną...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2957/2005

Dane, na których organ podatkowy opiera wymiar podatku, muszą być ścisłe i precyzyjne, nie mogą zaś wynikać z interpretacji tegoż organu. Jeśli w danych geodezyjnych nieruchomości zawarte są niejasne dane co do klasyfikacji gruntów, organ podatkowy może skorzystać z możliwości jakie daje art. 181 Ordynacji - powołania biegłego geodety celem wydania opinii konfrontującej jego wiadomości specjalne z danymi z rejestru gruntów i ze stanem faktycznym nieruchomości.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak gmina może zabezpieczyć należne jej wpływy z podatków

Czy notariusz musi poświadczyć podpis

Oznakowanie i reklama żywności

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kara za złamany zakaz podawania trunków

30 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak i kiedy można zmienić termin zaplanowanego urlopu

Jakie podatki trzeba zapłacić od darowizny dla rodziny

Grupy podatkowe VAT nie zostaną utworzone

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Inwalida odlicza rehabilitację w prywatnym sanatorium

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2920/2005

Skoro w dacie zakupienia samochodów - miały być one środkami trwałymi w prowadzonej działalności gospodarczej,  nie można było dokonać odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego. Podstawę stanowił przepis art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług, (... ) który  przewidywał taką możliwość jedynie w przypadku nabycia samochodu o dopuszczalnej ładowności do 500 kg do obrotu, a więc odsprzedaży lub oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie umów leasingu...

Wyrok WSA - I SA/Ke 281/2005

Decyzja określająca dodatkowe zobowiązanie podatkowe jest implikacją decyzji określającej nową wysokość zobowiązania pieniężnego. Dla jej bytu w obrocie prawnym zasadnicze znaczenie ma więc określenie w postępowaniu podatkowym innej wysokości zobowiązania pieniężnego...

29 maja 2006

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. K 53/05

14 VI br. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności: I. art. 199a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (dodany ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw); II. art. 1891 Kodeksu postępowania cywilnego (dodany ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw): - z art. 2 i art. 22 Konstytucji RP. (sygnatura: K 53/05).

Komunikat w sprawie sygn. SK 54/04

13 VI br. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych z art. 78 i art. 176 Konstytucji RP. (sygnatura: SK 54/04).

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Współwłaściciele muszą się rozliczyć z uzyskanych korzyści

Pieniądze dla właścicieli zajętych gruntów

Potrzebna zgoda inwestora

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zagraniczna pomoc przy wymianie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wa 270/2005

Korekta deklaracji jest nowym rozliczeniem danego okresu rozliczeniowego, a nie "zmianą" rozliczenia pierwotnego. Należy przy tym zauważyć, że "zmiana" rozliczenia w istocie oznacza "nowość" rozliczenia, ponieważ zawiera nowe oświadczenie podatnika o stanie jego wiedzy w kwestiach mających znaczenie dla konkretyzacji jego obowiązku podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Wa 219/2005

W świetle przepisu 11c ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w sytuacji, gdyby korekta obliczonego przez podatnika zobowiązania podatkowego wiązałaby się jedynie z błędnym zastosowaniem stawki podatku, wówczas wydanie decyzji przez organ podatkowy nie wymagałoby wydawania przez organ celny decyzji w przedmiocie wartości celnej...

25 maja 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 911/2005

Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest rodzajem uprzywilejowanego opodatkowania dochodów rodziny i z tego względu przepis ten tak jak wszystkie inne przepisy dotyczące ulg podatkowych interpretowany musi być ściśle...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2662/2005

Do kosztów uzyskania przychodu nie można zliczyć kosztu dowolnego kursu czy szkolenia, zwłaszcza jeśliby jego przedmiotem były kwestie prawne lub ekonomiczne...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Granice internetowej swobody

Urlop nie zwalnia od składek ZUS

Kiedy zapłacisz podatek, gdy pozbywasz się majątku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Niebawem powstaną rady pracowników

24 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Co może grozić za nielegalny strajk

Pakt ważny jak kodeks

Co grozi za spóźnione złożenie zeznania

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Tajemnica bankowa ochroniła przed policją pirata drogowego

informacja

Walne Zgromadzenie w Mazowieckim Oddziale KIDP

Dnia 31 maja o godz. 13.00 w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Oddziału Mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 1883/2004

Obowiązki i uprawnienia podatników wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym odnoszą się do spółek cywilnych, a nie bezpośrednio do wspólników tych spółek...

Wyrok NSA - FSK 1905/2004

Ustalenie limitu obrotu za poprzedni rok podatkowy odwołuje się do okresu rozliczeniowego nie wprowadzonego w ustawie VAT (art. 26 ust. 1)...

23 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Komu i w jakiej sytuacji przysługuje świadczenie przedemerytalne

Kiedy twórca może rozliczyć 50-procentowe koszty

Miliony złotych do zwrotu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Projekty czekają na ekspertów

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2321/2004

Pogląd, iż kwestionowanie faktur, które stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego powinno mieć miejsce w razie stwierdzenia ich nierzetelności jest zbyt daleko idący...

Wyrok NSA - FSK 2080/2004

Wymienienie w § 64 ust. 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. dokumentów celnych bez bliższego ich wskazania zawierało konstrukcję tzw. odesłania dynamicznego...

22 maja 2006

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-509/2004

Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i bb) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmienionej dyrektywami Rady 73/79/EWG z dnia 9 kwietnia 1973 r. oraz 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., należy interpretować w ten sposób, że jeśli spółka kapitałowa w okresie pięciu lat od nabycia udziałów drugiej spółki kapitałowej w ramach połączenia w drodze wymiany tytułów uczestnictwa zwolnionego od podatku kapitałowego przestaje posiadać nabyte udziały...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czy wyjazd na integrację to przychód pracownika

E-zgłoszenia wreszcie dotrą do Urzędu Patentowego

Sprzedaż leku na kredyt objęta jest VAT

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Jedno zamówienie, więcej oszczędności

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2446/2004

Na gruncie podatku od towarów i usług przyznano podmiotowość prawnopodatkową spółce cywilnej jako organizacji wspólników, a tym samym wszelkie obowiązki i uprawnienia podatników wynikające z tej ustawy odnoszą się do spółek cywilnych a nie bezpośrednio do wspólników tych spółek...

Wyrok NSA - FSK 2281/2004

Umowny podział majątku dorobkowego małżonków nie stanowi darowizny podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)...

19 maja 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok TK - SK 46/2005

Art. 97 w związku z art. 102 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) jest zgodny z art. 21 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 i art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. K 11/05

Dnia 5 czerwca br. o godz. 12. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 27d ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w części obejmującej zwrot: "o którym mowa w art. 45 ust. 1" z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP. (sygnatura: K 11/05).

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Przed uzyskaniem mianowania trzeba zdać egzamin

Giełda nadal z podatkiem

Odpłatne świadczenia dla pracowników podlegają VAT

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Dopłaty do czynszu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 1850/2004

Realizacja normy określonej w art. 50 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 XII 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym wymaga oceny przez stosujące ją organy podatkowe ważności cywilnoprawnej czynności opodatkowanej dla stwierdzenia i określenia w administracyjnym postępowaniu podatkowym jej skutków podatkowych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 1103/2003

Organ podatkowy nie określając w ogóle prawidłowej kwoty zwrotu podatku, nie może uznawać pewnej kwoty zwrotu za zaległość podatkową, ani też nie może wymierzać dodatkowego zobowiązania podatkowego. Brakuje bowiem podstawowego czynnika tzw. decyzji określającej (wysokość zwrotu w kwocie prawidłowej), o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o VAT...

18 maja 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2928/2002

Ogólne zasady postępowania podatkowego nie mogą być traktowane wyłącznie jako abstrakcyjne postulaty wobec organów, lecz jako normy, których zastosowanie ma konkretny wymiar, jak również, że zasada obowiązku organów podatkowych udzielania informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego powinna być odczytywana w powiązaniu z innymi zasadami ogólnymi...

Wyrok NSA - FSK 2364/2004

Art. 135 § 3 Ordynacji podatkowej nie oznacza, że osoby pełniące funkcję organów osoby prawnej mogą domagać się przyznania im statusu strony postępowania podatkowego, dotyczącego podmiotu, który w określonym czasie reprezentowały...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto nie może pracować w nocy

Przepisy o ochronie praw lokatorów trzeba doprecyzować

Przedsiębiorcy zapłacą za szkody

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Butelka z przestrogą jak na paczce papierosów

17 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak podatnik może skutecznie bronić się przed zarzutami fiskusa

Wykryty w deklaracji błąd można skorygować

Wystarczy podpis pełnomocnika

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zdrowie bez zbędnej zwłoki

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3133/2005

Nieporozumieniem jest powoływanie się w postępowaniu wznowieniowym w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, na fakt doręczenia w innej dacie ostatecznej decyzji wymiarowej, ponieważ nie jest to po pierwsze dowód istniejący w dniu wydania decyzji, po drugie nie jest to dowód istotny dla sprawy, której dotyczy wznowienie postępowania i po trzecie nie jest to dowód znany organowi i istniejący w dniu wydania decyzji...

Wyrok NSA - III SA 182/2002

Fakt przekazania na konto organu podatkowego określonej kwoty nie może być automatycznie uznany jako powstanie nadpłaty...

16 maja 2006

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-384/2004

Artykuł 21 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2000/65/WE z dnia 17 października 2000 r. oraz dyrektywą Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r., należy interpretować w ten sposób, że zezwala on na to, aby państwo członkowskie przyjęło uregulowania, takie jak te będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym...

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. K 38/05

12 VI br o godz. 12.30 Trybunal Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodnosci: art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 roku o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zakresie, w jakim uchyla art. 25a ustawy z dnia 12 czerwca 1975 roku o swiadczeniach z tytulu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z: - art. 2, art. 32, art. 31 ust. 3, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 Konstytucji RP; - art. 6 ust. 1 Miedzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spolecznych i Kulturalnych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, ratyfikowanego przez Polske w dniu 3 marca 1977 roku; - art. 1 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, zmienionej Protokołem zmieniającym EKS sporządzonym w Turynie dnia 21 października 1991 roku, ratyfikowanej przez Polskę dnia 10 czerwca 1997 roku; - art. 1 ust. 4, art. 10 ust. 1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 15 ust. 1 i ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 roku, ratyfikowanej przez Polskę w dniu 10 czerwca 1997 roku, a przez to z art. 9 i art. 91 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP. (sygnatura: K 38/05).

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy odliczać składki na ZUS

Jak wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania

Jak wyłączyć działkę z produkcji rolnej

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Podpalone akta będą odtworzone

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 31/2005

Przepis art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie może mieć zastosowania w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn leżących po stronie podatnika nie jest możliwe dokonanie przez organ podatkowy zwrotu różnicy podatku, mimo że zasadność tego zwrotu nie wymaga dodatkowego sprawdzenia...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1117/2002

Z przepisu art. 52 ust. 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnienie dotyczy wyłącznie dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów (akcji) spółek utworzonych na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 3 i art. 38 i 39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 57, poz. 298 ze zm.)...

15 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jaki podatek od sprzedanego auta

Znak Profit dla Pekao SA

Członkostwo warunkiem niezbędnym

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Szpital nie odśnieżał, zapłaci razem z PZU

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 291/2005

Dla zastosowania regulacji zawartej w art. 17 ustawy z 1993 r. o VAT niezbędne jest ustalenie poziomu przeciętnej ceny...

Wyrok WSA - III SA/Wa 864/2005

Upoważnienie, o którym mowa w przepisie art. 143 § 1 Ordynacji Podatkowej może być udzielone wyłącznie pracownikowi jednostki organizacyjnej kierowanej przez organ upoważniający. Upoważnieni pracownicy nie zyskują przy tym statusu organu administracji, wykonują jedynie kompetencje organu upoważniającego. Od przedmiotowego upoważnienia odróżnić należy przeniesienie kompetencji, polegające na wyznaczeniu innego niż ustawowo wyznaczony organu właściwego do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej.

12 maja 2006

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. K 23/05

6 VI br. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2, art. 10 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 166 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10, art. 11, art. 21, art. 25 i art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z art. 5, art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. (sygnatura: K 23/05).

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czy sąd postąpił słusznie,nakazując zapłatę

Odpowiedzialność zależy od umowy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie ma wolnego na wizytę papieża

Bywa, że areszt dłuższy od wyroku jest zasadny

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Łd 1048/2004

Złożenie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego (...) odmawiającego wydania zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu, nie może być uznane przez organ rejestrujący za spełnienie warunku z art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...

Wyrok WSA - I SA/Łd 327/2005

Analiza treści przepisów art. 21 ust. 6 i art. 21 ust. 7 ustawy o VAT wskazuje, iż w sytuacji, gdy przekroczony zostanie termin 25 dni do zapłaty zwrotu, urząd skarbowy będzie mógł zastosować stopę oprocentowania w wysokości 50%...

11 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Obliczanie i rozliczanie czasu pracy

Jak opodatkowane są świadczenia po rozwiązaniu umowy o pracę

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Emigranci bez świadczeń deportacyjnych

Prywatne więzienia budzą nadzieje

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 32/2005

Komunikat prasowy po rozprawie SK 32/05

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy P 18/2005

Komunikat prasowy po rozprawie TK

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3203/2005

Aby przepis dyrektywy europejskiej mógł być bezpośrednio zastosowany musi być bezwzględnie obowiązujący oraz wystarczająco precyzyjny do bezpośredniego stosowania...

Wyrok WSA - FSK 1586/2004

Podatnik, zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o VAT, może zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związaną ze sprzedażą opodatkowaną...

10 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Odpowiedzialność zależy od umowy

Od stażu zakładowego zależą niektóre uprawnienia pracownicze

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Meldunek nie gra roli

Trybunał się waha

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3070/2005

W 2003 r. dochód z odpłatnego zbycia akcji w celu ich umorzenia podlegał zwolnieniu od podatku w trybie art. 52 pkt 1 lit. "b" u.p.d.o.f. Zwolnieniu temu podlegał też w 2004 r. i latach następnych mocą działania art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wyrok WSA - III SA/Wa 916/2005

Wybudowany bez pozwolenia budynek mieszkalny pozostanie budynkiem mieszkalnym, tyle że wzniesionym nielegalnie, co pociągnie za sobą konsekwencje określone w  Prawie budowlanym...

09 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Bezprawne używanie znaku towarowego

Kiedy i jak urząd skarbowy sam ustala podstawę opodatkowania

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie każdemu odchodzącemu należy się odprawa

Dla sędziów pomoc z prawdziwego zdarzenia

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-443/2004 i C-444/2004

Wykładni art. 13 część A ust. 1 lit. c) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3004/2005

Brak któregokolwiek ze składników gospodarstwa rolnego (na przykład inwentarza żywego, narzędzi, budynków itp.), wymienionych w art. 553 k.c., nie świadczy o tym, że pozostałe składniki (na przykład grunty) nie stanowią gospodarstwa rolnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3159/2005

Podatnicy, których dotyczy Najnowsze orzeczenia podatkowe Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01, stwierdzające niezgodność art. 1 pkt 8 w związku z art. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 95, poz. 1100)...

08 maja 2006

Orzecznictwo ETSS

Wyrok ETS - C-169/2004

Pojęcie "zarządzania" funduszami powierniczymi, o którym mowa w art. 13 część B lit. d) pkt 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego, którego treść nie może być zmieniona przez państwa członkowskie...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Bank jako strona kontraktu

Źle skierowana pomoc przynosi straty

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Sprawdzanie zameldowania za drogo kosztuje

Z kieszeni do kieszeni pod lupą fiskusa

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2779/2005

Obowiązkiem organu podatkowego jest ustalenie stanu faktycznego zgodnie z rzeczywistym stanem, a jeżeli okaże się to niemożliwe, dokonanie ustaleń zbliżonych do stanu rzeczywistego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 3271/2005

Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem szczególnym, którego głównym celem jest ochrona "przyszłych" interesów wierzyciela. Postępowanie zabezpieczające nie prowadzi do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, stwarza jedynie pewne gwarancje, że w przyszłości dojdzie do wyegzekwowania tego obowiązku...

05 maja 2006

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - V SA/Wa 2630/2004

Skoro decyzje wydawane w trybie art. 11 ustawy o VAT, nie były decyzjami konstytutywnymi, brak jest podstaw do uznania za zasadny zarzutu, iż organ celny naruszył wspomniany przepis i następne ustawy - przez ich niezastosowanie w brzmieniu na dzień zgłoszenia celnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2443/2005

Wymieniając w Załączniku nr 3 Rozporządzenia z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego, obejmującym tabelę stawek podatku akcyzowego dla niektórych importowanych towarów, jako przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym w imporcie magnetowidy i odtwarzacze, objęte kodem (..), których wartość celna jest wyższa od równowartości 350 EURO, Minister Finansów odnosił się do wartości pojedynczego urządzenia, a zatem to jego indywidualna wartość celna, nie zaś wartość celna całej partii towaru wyrażonej w sztukach, powinna być brana pod uwagę przy badaniu dopuszczalności objęcia towaru podatkiem akcyzowym...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Bez rady można działać, bez dialogu z załogą trudniej

Nowe ulgi znikną z ustaw

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zyski z akcji spółek wycofanych z giełdy tracą zwolnienie

Małe szanse na zwrot za stare tablice

04 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Praca w warunkach szczególnych

Gdy praca jest wykonywana w zadaniowym systemie

Kiedy pracodawca może stosować zadaniowy czas pracy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Firm spoza Polski nie można wykluczać

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3287/2005

Niewykorzystanie kredytu w całości, nie stanowi zaniechania inwestycji w rozumieniu art.23 ust.1 pkt 35 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 3128/2005

Rozstrzygnięcie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty musi być poprzedzone pełnym i wyczerpującym postępowaniem dowodowym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy organ kwestionuje stanowisko strony...

02 maja 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Najpierw warto się dogadać

Odsetki tylko od niewypłaconej części

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Łatwo zostać przestępcą i stracić prawo jazdy

Walka z uciążliwą reklamą w Internecie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2363/2004

Organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach o umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne jest Minister Polityki Społecznej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 177/2004

Jakkolwiek faktem jest, że organy statystyczne są powołane do rozwiązywania sporów związanych z zaliczaniem wyrobów lub usług do określonych grupowań, to jednak pisma tych organów, zawierające opinie statystyczne w sprawie zakwalifikowania danego wyrobu lub usługi, nie mają waloru decyzji administracyjnej, czy innego władczego aktu administracyjnego, a zatem nie są wiążące ani dla podatnika, ani dla organu podatkowego...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama