Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy umorzenie, a kiedy układ ratalny

Jaka ochrona przed zwolnieniem

PIT 2005 – jak korzystać z praw nabytych do ulg

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nieważne, ile osób pracuje na etacie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2755/2005

W wypadku, gdy nie przeprowadzono postępowania wyjaśniającego odpowiadającego wymogom art.67 Ordynacji podatkowej, zebrany w ten sposób materiał nie może zostać uznany za wystarczający do rozważenia w tym konkretnym przypadku przesłanek "ważnego interesu podatnika" lub "interesu publicznego"...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2820/2005

Wykazanie w deklaracji podatkowej zerowego podatku rolnego oraz powołanie podstawy prawnej zwolnienia jest nie tożsame ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji w sprawie zwolnienia z podatku rolnego, o którym mowa w art. 13d ust. 1 i 3 ustawy o podatku rolnym...

30 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Prawidłowy sposób liczenia okresów wypowiedzenia

Pełnomocnictwo nie może być ogólne

Rozwiązanie umowy terminowej

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie płacimy u nas także od unijnego stypendium

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2715/2005

Usprawiedliwieniem dla zaniechania zapewnienia stronie możliwości wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego nie może być fakt, iż organ nie prowadził odrębnego postępowania wyjaśniającego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 54/2005

Nie do pogodzenia z zasadą prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych jest orzekanie w sprawie wszczętej z wniosku strony, bez odniesienia się do całości żądania zawartego w tym wniosku...

29 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kontrola formalna wniosku

Jak tworzyć fundusz socjalny w firmie, jak prawidłowo z niego korzystać

Dzieci nie zawsze zapłacą podatek

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kandydaci zdążą z papierami

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2538/2005

Przekonanie organu o prawidłowości doręczenia nie może stanowić o jego prawidłowości ani tym bardziej rodzić negatywnych skutków dla strony postępowania. Okoliczność ta winna być ustalona dalszymi czynnościami...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2668/2005

Przepis art. 212 Ordynacji podatkowej określa moment, w którym decyzja staje się elementem obrotu prawnego. Z tym też momentem wywiera ona określone w niej skutki w zakresie wynikających z niej uprawnień i obowiązków strony...

28 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Sprzedaż nieruchomości w działalności gospodarczej

Po uniewinnieniu powrót do pracy zapewniony

Kiedy urząd skarbowy sprawdza PIT-y

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ojciec na urlopie macierzyńskim

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2225/2003

W wypadku, gdy organ odwoławczy w wydanej decyzji nie sprecyzował jaki bezwzględny zakaz ustawowy został złamany lub jest obchodzony, brak jest uzasadnienia dla stwierdzenia zaistnienia przesłanka z art. 58 kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1466/2005

Przepis art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) nie zwalnia organu podatkowego z obowiązku nałożonego na niego przez art. 122 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm)...

27 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jest ubezpieczenie, ma być odszkodowanie

Kiedy i jaki PIT składa Kowalski

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Najwięcej skarg w sprawach podatkowych, celnych i budowlanych

Osiedlowy chodnik to nie jest wydatek na dom

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-210/2004

Wykładni art. 2 pkt 1 oraz art. 9 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy dokonywać w ten sposób, że stały zakład mający siedzibę w innym Państwie Członkowskim, niebędący pod względem prawnym podmiotem odrębnym od spółki, do której należy, na rzecz którego spółka świadczy usługi, nie może być uznany za podatnika ze względu na obciążenie go kosztami z tytułu świadczenia tych usług.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2308/2005

Dopiero z chwilą udzielenia rabatu można powiedzieć o obniżeniu ceny. Przewidziane umową prawo do uzyskania rabatu to roszczenie, natomiast obowiązek udzielenia rabatu to obowiązek spełnienie świadczenia objętego tym roszczeniem...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1806/2005

Dopuszczalne jest wznowienie postępowania w stosunku do wyniku kontroli skarbowej. Organy kontroli skarbowej działają w trybie wznowienia postępowania na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, więc niemożliwe jest zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

24 marca 2006

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czy fundusz sięgnie do kieszeni prezesa

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Podatnicy chętniej dzielą się pieniędzmi

Wydatki powinny być udokumentowane

Jak ustalić wartość przedmiotu sporu

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. P 9/05

24 kwietnia br. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP wobec ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku (sygnatura P 9/05).

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1899/2005

Użyte w treści art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej pojęcie ważnego interesu podatnika jest pojęciem niedookreślonym, którego interpretacji na potrzeby danej sprawy dokonuje każdorazowo organ podatkowy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1029/2005

Stronami postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych powinny być strony, podlegającej opodatkowaniu, czynności cywilnoprawnej i mają one prawo do uczestniczenia we wszystkich istotnych czynnościach procesowych, wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego oraz powinny być adresatami wydawanych decyzji podatkowych...

23 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Druga umowa z tym samym pracodawcą

Odroczony obowiązek podatkowy

Kiedy dokonać odpisu aktualizującego

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Oświadczenie woli to zupełnie co innego niż oświadczenie wiedzy

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 987/2005

Niedopuszczalna była korekta polegająca na wyłącznie na zadysponowaniu nadwyżką podatku naliczonego nad należnym (kwota wykazana w deklaracji jako kwota do przeniesienia na następny miesiąc w korekcie ujęta została jako kwota zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika)...

Wyrok WSA - II SA/Wa 1203/2005

Art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych nie uprawnia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do ingerowania w określone ustawowo kompetencje innych organów, wkraczania w prowadzone w zakresie ich właściwości postępowania i dokonywania merytorycznej oceny poszczególnych czynności wykonywanych w ramach tych postępowań...

22 marca 2006

informacja

Faktura w formie elektronicznej - aspekty praktyczne

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. FAKTURA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - ASPEKTY PRAKTYCZNE. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Software-Konferencje w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Dla kogo wcześniejsza emerytura pracownicza

Co należy zamieścić w zakładowym regulaminie pracy

Likwidacji nie należy księgować

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czy sądowi nie wystarczy ksero

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 3365/2003

Stwierdzenie przez podatnika w procesie produkcyjnym wadliwości części dostarczonego mu przez dostawcę surowca, skutkującej koniecznością jego utylizacji, nie obliguje dostawcy takiego towaru do dokonania korekty obrotu...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1474/2004

Skoro zapytanie podatnika z informacją, która, jak uznały organy podatkowe, stanowi podstawę wznowienia postępowania podatkowego, wraz z udzieloną podatnikowi odpowiedzią, znajdowało się przed wydaniem decyzji ostatecznej w dyspozycji organu podatkowego, nawet wówczas gdy pracownik organu wydający decyzję w sprawie nie zapoznał się z nim, to okoliczność ta nie staje się nową...

21 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Przedsiębiorca składek nie płaci, ale je wykazuje

Jak wykorzystać wyrok Trybunału w sporze z fiskusem

Składka zdrowotna w rozliczeniu rocznym

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Minister będzie miał korporacje na oku

informacja

Interpretacja Ministra Finansów z dnia 13 luego 2006r. Nr PP1-811/73/2006/JW/189

Interpretacja Ministra Finansów z dnia 13 luego 2006r. Nr PP1-811/73/2006/JW/189 w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu i pozostałemu budownictwu

Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 10 marca 2006 r., znak PB3/GM-8213-12/06/144

Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 10 marca 2006 r., znak PB3/GM-8213-12/06/144, dotyczące skutków podatkowych związanych z korzystaniem z bezpłatnych programów komputerowych, skierowane do dyrektorów wszystkich izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 144/2005

Nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia zastosowanie przepisu art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym...

Wyrok WSA - I SA/Bk 119/2005

Skoro towar, którego nabycie udokumentowano fakturami wystawionymi przez uprawniony podmiot, faktycznie znalazł się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, to nie można przyjąć, że wystawione faktury stwierdzały czynności...

20 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak zakwestionować interpretację

Kolejni podatnicy będą musieli zainstalować kasy

Jak zaksięgować sprzedaż samochodu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kto odpowiada za dziurę w jezdni

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1849/2003

W przypadku zwrotu towarów, udzielonych bonifikat, przychody tego roku należy obniżyć w roku, w którym te zwroty, bonifikaty faktycznie nastąpiły...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1665/2005

Zważywszy na treść § 37 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz. 970 z późn. zm.) za nieuprawniony należy uznać pogląd skarżącej, że użyte w nim określenie "faktura " odnosi się również do faktury korygującej...

17 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak prowadzić listę płac

Nie wszystkie wydatki można zaliczyć do kosztów

Ulgę remontową odliczamy po raz ostatni

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Konstytucja to nie tylko polski problem

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 35/2004

Jeżeli podatnicy nie wskazali konkretnych dowodów, że zakup takich urządzeń jak: frytkownica, grill, golarka, wieża SONY, żelazko, chłodziarko-zamrażarka, które znajdowały się w ich mieszkaniu prywatnym, miały służyć prowadzonej działalności gospodarczej, to charakter tego sprzętu i umiejscowienie wskazują na jego wykorzystywanie do osobistych celów przez podatników...

Wyrok WSA - I SA/Rz 30/2005

Podróżą służbową przedsiębiorcy jest wykonywanie zadań poza siedzibą przedsiębiorcy i poza stałym miejscem wykonywania pracy, nie jest nią natomiast stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, wynikających z organizacji pracy przez samego przedsiębiorcę...

16 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy sąd nie przywróci pracownika do pracy

Czy przekazanie firmy dzieciom przez rodziców jest opodatkowane

Jak rozliczać usługi transportowe

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ile dodatków za nadgodziny

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I SA/Ka 910/2002

Pod pojęciem działalności statutowej należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jej statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe.

Wyrok NSA - FSK 1723/2004

W roku podatkowym 1999 dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych były zwolnione od opodatkowania (art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), ale też nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty sfinansowane z tychże dopłat (art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy), czyli winny być odejmowane zaróno od przychodów, jak też od kosztów.

15 marca 2006

komunikat

Komunikat w sprawie sygn. SK 46/05

3 IV br. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i art. 102 § 2 Ordynacji podatkowej z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 45 ust. 1 oraz art. 64 Konstytucji RP (sygnatura: SK 46/05).

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zawieszenie układu może uratować firmę

Zasada księgowania aktywów pieniężnych

Odsetkli tylko po upływie terminu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Pieniądze wydane, jest prawo do ulgi

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1386/2005

W sytuacji, gdy polska spółka tylko reklamowała produkty spółki zagranicznej i pozyskiwała na nich polskich nabywców, to uznanie, że działania te zostały podjęte w ramach jednego podmiotu działającego przez przedstawiciela nie mogło doprowadzić do stwierdzenia, że w sprawie zaistniał prawno-podatkowy stan faktyczny...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1203/2005

Ocena i wskazania zawarte w uzasadnieniu orzeczenia NSA, jako Sądu drugiej instancji, wiążą Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

14 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Najważniejsze są warunki

Co trzeba samodzielnie doliczyć w zeznaniu rocznym

Kasy fiskalne dla kolejnych podatników

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kto zapłaci za błędne recepty

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-114/2005

Artykuł 9 ust. 2 lit. c) tiret pierwsze szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, powinien być interpretowany w ten sposób, iż kompleksowe świadczenie usług na rzecz wystawców przez organizatora targów lub wystawy należy uznać za działalność, o której mowa w tym przepisie.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1079/2005

Jeśli z odwołania lub ze skargi można wyczytać zarzuty stawiane decyzji oraz żądanie wnoszącego odwołanie (skargę), środkowi zaskarżenia nie można przypisać braków formalnych i uznać go za niedopuszczalny.

Wyrok WSA - III SA/Wa 116/2004

Kwota pieniężna otrzymana przez członka rady nadzorczej z tytułu zwrotu kosztów podróży na posiedzenia rady nadzorczej nie stanowi przychodu z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

13 marca 2006

informacja

Faktura w formie elektronicznej - aspekty praktyczne

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. FAKTURA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - ASPEKTY PRAKTYCZNE. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Software-Konferencje w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Ustalanie wynagrodzenia i odprawy w kontrakcie menedżerskim

Ubezpieczyciel nie odpowiada za nieznajomość prawa przez doradcę

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wadliwa uchwała wspólnoty może stać się wiążąca

Najem jako obciążenie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1128/2004

Bez wystawienia tytułu wykonawczego nie można zastosować żadnego środka egzekucyjnego. Na ten warunek nie wpływa unormowanie zawarte w art. 26 § 5 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1/2005

Dopiero z dniem 1 stycznia 2003 r. wprowadzono przepis art. 24b § 1 Ordynacji podatkowej, uprawniający organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do pominięcia przy rozstrzyganiu spraw podatkowych skutków czynności prawnych dokonanych wyłącznie dla uzyskania korzyści o charakterze podatkowym...

10 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Walutowe wciąż tańsze niż złotowe

Co trzeba wiedzieć o ulgach podatkowych

Nie zawsze musi dojść do wygaśnięcia umowy o pracę

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Błotniki nie muszą być oryginalne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 133/2004

Jeżeli Dyrektor Izby Skarbowej uchylił decyzję organu pierwszej instancji w części, bez określenia w jakiej części i uczynił to bez rozstrzygnięcia co do pozostałej części decyzji organu pierwszej instancji, to należy stwierdzić, że wydał decyzję, która nie mieści się w unormowanym przez art. 233 Ordynacji podatkowej zakresie i stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 126/2004

Porozumienie Ramowe zawarte w dniu 31 maja 1990 r. pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej nie było umową międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie...

09 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe za 2005 r.

Jak wyceniać i księgować środki trwałe w budowie

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie wszystkim będzie łatwiej dochodzić swego

Płać cudzy kredyt

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3323/2002

Niedopuszczalne jest rozszerzające traktowanie zwolnień przedmiotowych, będących odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, przewidzianych w art. 17 ust. 1 pkt 4o) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654).

Wyrok WSA - III SA/Wa 662/2003

Organ podatkowy przy ocenie zebranych w sprawie dowodów winien kierować się prawidłami logiki, zgodnością oceny z prawami nauki i doświadczenia życiowego...

08 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pelnomocnik zastepuje podatnika

Jak wyroki ETS wpływają na życie polskich podatników

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Egzamin trudniejszy, ale sprawiedliwszy

Znacjonalizowanym patentem w ptasią grypę

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 11/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2424/2005

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydając decyzję w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek, naruszył przepisy dotyczące jego właściwości rzeczowej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2515/2005

Za niedopuszczalne należy uznać orzekanie o nadpłacie w podatku od nieruchomości za więcej niż jeden rok podatkowy w sposób łączny, bez jednoczesnego wskazania jakie kwoty nadpłaty dotyczą poszczególnych lat podatkowych...

07 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Uczciwość nie popłaca, a szara strefa kwitnie

Przedsiębiorcy mogą uniknąć ryzyka

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zmiany na budowie bez kolejnej decyzji

Brak należytej staranności to za mało

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1891/2003

Strona kwestionując postanowienie wydane na podstawie art. 273 § 1 Ordynacji podatkowej może podnosić zarzuty nie tylko w zakresie błędów rachunkowych przy dokonaniu zaliczenia wpłaty czy nadpłaty...

Wyrok WSA - III SA/Wa 100/2004

Konieczne jest uchylenie przez organ wyższej instancji wszystkich decyzji poprzedzających decyzję dotychczasową, by móc orzec co do istoty sprawy...

06 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak rozliczyć wypłaty dla byłych pracowników

Część przepisów można szybko poprawić

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Jeżeli nie ma winy, nie ma także kary

Zamiar koncentracji trzeba zgłaszać

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3226/2003

Skoro powołane przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych różnicują maksymalne stawki podatku od nieruchomości dla budynków mieszkalnych w zależności od tego czy budynek wykorzystywany jest na cele działalności gospodarczej czy też służy wyłącznie celom mieszkalnym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2341/2005

Postanowienie o odmowie wstrzymania egzekucji powinno być wydane po ostatecznym postanowieniu zawierającym stanowisko wierzyciela sprzed daty wydania tego postanowienia.

03 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pracownik też będzie musiał płacić

Oszustwa w księgach ujawni biegły

Urlop na żądanie - czy pracodawca może go odmówić

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wyczerpanie drogi prawnej: co to dzisiaj znaczy

informacja

Faktura w formie elektronicznej - aspekty praktyczne

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. FAKTURA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - ASPEKTY PRAKTYCZNE. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Software-Konferencje w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-255/2002

Transakcje, takie jak transakcje w sprawie przed sądem krajowym, stanowią dostawę towarów lub świadczenie usług oraz działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 919/2002

Jeśli w okresie objętym umową agencyjną zawartą z jedną spółką, na podstawie której spółka ta zobowiązywała się do zwrotu kosztów za wynegocjowane i zawarte umowy, w tym diety, przejazdy, hotele, koszty reprezentacji - według przedstawionych rachunków...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2136/2002

Art. 248 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. odnosił pojęcie strony w przypadku żądania stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług do podatnika, nie zaś do osób trzecich ponoszących odpowiedzialność podatkową za zobowiązania podatkowe tego podatnika.

02 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

W sądach taniej

Można zmienić godziny pracy

Kiedy od użyczenia i pożyczki nie zapłacimy podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Na chorobowym właściciel firmy musi zapomnieć o biznesie

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy P 13/2005

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej trybu doręczania pism sądowych.

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-90/2005

Nie przestrzegając sześciomiesięcznego terminu przewidzianego na dokonanie zwrotu podatku VAT podatnikom niemającym siedziby na terytorium kraju, Wielkie Księstwo Luksemburga uchybiło zobowiązaniom...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2640/2005

Transakcja sprzedaży za granicę towarów sprowadzonych uprzednio z zagranicy i objętych procedurą składu celnego nie powodowała konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wyrok WSA - III SA/Wa 2516/2005

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego.

01 marca 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Sposób na tańsze międzynarodowe rozliczenia

Kiedy można domagać się, aby pracodawca cię zatrudnił

Jak księgować nieruchomości inwestycyjne

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Gmina zapłaci, bo ustawodawca pominął

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-223/2003

Transakcje takie jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym stanowią dostawy towarów lub świadczenie usług oraz działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 1, art. 4 ust. 1 i 2, art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2205/2004

Organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawach umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wydawanych w pierwszej instancji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2113/2004

Przepis 64 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie pozwala na ustalenie w postanowieniu w przedmiocie kosztów egzekucyjnych jedną kwotą opłaty manipulacyjnej naliczonej od wielu tytułów egzekucyjnych...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama