Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - luty 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 lutego 2006

komunikat TK

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty sygn. SK 11/2005.

7 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Anny i Pawła W. dotyczącą odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu braku opłaty.

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe sygn. P 21/2005.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 827 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kc

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C 419/2002

W zakresie art. 10 ust. 2 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Bez barier i administracyjnych komplikacji

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Coraz tańsze kredyty na samochody

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Grunty warszawskie można odzyskiwać

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2303/2004

Pismo niezatytułowane jako odwołanie, ale wniesione w terminie zakreślonym ustawą do złożenia odwołania, nie zmienia charakteru wniesionego środka zaskarżenia. Jeżeli organ podatkowy miał wątpliwości do treści złożonego pisma, powinien był wezwać strony postępowania do doprecyzowania wniosku. Nie czyniąc tego, naruszono art. 121 § 2 Ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA - III SA/Wa 637/2004

Kompetencja organu odwoławczego obejmuje prawo do utrzymania w mocy jedynie decyzji istniejącej i tylko tej, od której złożono środek zaskarżenia; uchylenie zatem innej decyzji, wyeliminowanej wcześniej z obrotu prawnego stanowi rażące naruszenie prawa procesowego, a konkretnie art. 220 § 1 i art. 233 § 1 Ordynacji podatkowej.

27 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zatrudnianie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Prokuratorskie dowody w ręce fiskusa

Kto się pospieszył, ten stracił

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czas na raporty o trzecim filarze

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 413/2004

Dawanie pierwszeństwa interesowi publicznemu przed słusznym interesem strony jest sprzeczne zarówno z art. 67 Ordynacji podatkowej, jak i z zasadą państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji. Organ podatkowy obowiązany jest nie tylko do ustalania...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1953/2005

Podatek od towarów i usług jako podatek obciążający konsumenta powinien być doliczany do opłat za użytkowanie wieczyste, których wysokość wynikająca z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, winna być traktowana jako wartość netto.

informacja

Faktura w formie elektronicznej - aspekty praktyczne

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. FAKTURA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - ASPEKTY PRAKTYCZNE. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Software-Konferencje w dniu 4 kwietnia 2006 roku.

24 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Upoważnienia utrudniają kontrole

Dwie umowy, jedna wypłata

Kiedy usługi marketingowe i doradcze są kosztem firmy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Sędzia komisarz zarządcą

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1266/2005

W sytuacji gdy spółka zawarła kilka umów o udzielenie licencji, przy czym w ramach jednej z nich nabyła wyłączną licencję na import, dystrybucję i sprzedaż produktów kilku marek i zaewidencjonowała wartość nabytych praw jako jedną wartość niematerialną i prawną nie dokonując podziału na poszczególne marki...

Wyrok WSA - III SA/Wa 958/2004

Zgodnie z art. 212 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili doręczenia.

23 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak rozliczyć koszty dojazdu do pracy i firmy

Jak zawrzeć umowę sponsoringu

Jak sprostować świadectwo pracy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy obawiają się zatrudniać bezrobotnych

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 63/2004

Z treści § 54 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024 ze zm.) wynika, że prawodawca przewidział w nim trzy odrębne sytuacje, w których podatnik traci prawo odliczenia podatku naliczonego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 4/2005

Niedopuszczalne jest po 17 listopada 1998 r. nakładanie dodatkowego zobowiązania podatkowego na osoby fizyczne popełniające przestępstwo związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług...

22 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pracownik ma prawo do odpoczynku

Przeliczanie faktur w walutach na złote

To podatnik decyduje, czy warto zrywać umowę

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Można wpłacać na fundusz

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 338/2005

Przepis art. 254 Ordynacji podatkowej nie ma charakteru samodzielnego i jego zastosowanie zależy od istnienia innych przepisów prawa podatkowego, przede wszystkim materialnego, w których określone są okoliczności faktyczne mające wpływ na obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 56/2005

Przewidziana w art. 230 Ordynacji podatkowej instytucja tzw. wymiaru uzupełniającego, której rezultatem jest niekorzystna dla podatnika zmiana decyzji organu I instancji, może być stosowana wyłącznie w przypadkach określonych tym przepisem, te zaś związane są generalnie z określeniem lub ustaleniem wysokości zobowiązania podatkowego...

21 lutego 2006

informacja

FUZJE I PRZEJĘCIA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. FUZJE I PRZEJĘCIA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Eurofinance Training w dniach 2-3 marca 2006 roku.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Skutki zakwestionowania wartości sprzedanego domu

Jak ewidencjonować koszty założenia strony internetowej

Potaniały karty kredytowe

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kara w decyzji, naruszenie w ewidencji

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 84/2004

Jeśli zasadniczym elementem postępowania są, kwestionowane przez organy podatkowe, transakcje skarżącej ze spółką cywilną, a nie z osobą fizyczną, to nie można z góry wykluczyć, że drugi wspólnik nie może mieć informacji przydatnych dla potrzeb tego postępowania. Nie jest tu wystarczający argument, że tylko jeden ze wspólników podpisywał wszystkie faktury i on odbierał pieniądze z kasy skarżącej spółki.

Wyrok WSA - III SA/Wa 68/2004

Do dnia 1 stycznia 2001 r. odszkodowania, o których mowa w art. 1012 Kodeksu pracy, były odszkodowaniami ujętymi w hipotezie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc były zwolnione od tego podatku...

20 lutego 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy P 21/2005

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe.

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy P 13/2005

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą trybu doręczania pism sądowych.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Specyfikacja musi być jednoznaczna

Jak przekazać mieszkanie dziecku i nie zapłacić podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Odmowa nie tylko przez Internet

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 346/2005

Pojęcie "gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej" nie jest tożsame z pojęciem "gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej"...

Wyrok WSA - III SA/Wa 214/2004

Skoro ustawodawca w art. 21 § 3 Ordynacji podatkowej wskazuje jednoznacznie, że organ wydając decyzję w oparciu o ten przepis określa kwotę zobowiązania, to określenie w decyzji wyłącznie kwot zaległości jest niezgodne z treścią tego przepisu...

17 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Na ustawie antylichwiarskiej stracą banki i klienci

Za niższe odsetki trzeba zapłacić

Jak fiskus zdobywa informacje na temat podatnika

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Przy likwidacji szkód współpraca stron jest niezbędna

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-305/2003

Stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do prowizji pobieranej przez aukcjonerów przy sprzedaży w drodze licytacji dzieł sztuki, obiektów kolekcjonerskich i antyków przywiezionych w ramach procedury przywozu czasowego, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1245/2005

Treść art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie pozwala na stwierdzenie, że podatnik zagraniczny, który na podstawie tego przepisu podlega opodatkowaniu w Polsce z tytułu sprzedaży na terytorium Polski usług turystycznych, świadczy te usługi w Polsce...

16 lutego 2006

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-415/2004

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. g) i h) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Inna praca tylko na określony czas

Mandat zamiast sprawy sądowej

Prokuratorskie dowody w ręce fiskusa

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Małe firmy rzadko korzystają z udogodnień

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1570/2005

W świetle uchwały NSA z 14 marca 2005 r., FPS 4/04, nie może się ostać argumentacja, iż rozpatrzenie wniosku o zwrot nadpłaty uzależnione jest od uchwalenia stosownych przepisów zapewniających realizację norm konstytucyjnych wymienionych w wyroku TK z dnia 25 czerwca 2002 r., K 45/01. Z treści orzeczenia składu powiększonego NSA wynika bowiem...

15 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy odszkodowania są kosztem

Co można amortyzować

7 grzechów systemu podatkowego

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie ma prawidłowej weryfikacji zgłoszeń

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1279/2004

Prawodawca w przepisie § 43 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) nie uzależnia prawa do wystawienia faktury korygującej od zachowania szczególnej formy...

informacja

FUZJE I PRZEJĘCIA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją pt. FUZJE I PRZEJĘCIA NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM. Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Eurofinance Training w dniach 2-3 marca 2006 roku.

14 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Lepiej nie mieć zaległości w ZUS

Odpowiedzialność solidarna może zagrażać inwestycji

Jak odliczyć wydatki na remont

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Inwestor finansuje wykopaliska

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1888/2001

Nie może mieścić się w kategorii kosztów uzyskania przychodów sytuacja, w której koszt taki uzależniony jest od działania lub zaniechania podatnika, a efekt takiego zachowania jest przeciwny do zasady, że kosztem uzyskania przychodów są wydatki racjonalnie zakładające powstanie przychodu...

13 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak rozliczają się właściciele znoszący współwłasność

Przedsiębiorcy chcą zmian

Skanowanie tęczówki oka nie zawsze jest zgodne z prawem

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czas na projekty pilotażowe

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1209/2005

W stanie prawnym obowiązującym przed 1 czerwca 2005 roku wymogi prowadzenia działalności w zakresie zwrotu podatku podróżnym, określone przez ustawodawcę w art. 127 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, odnosiły się jednoznacznie do momentu podjęcia takiej działalności i nie mogły mieć zastosowania do podmiotu, który od lat prowadził taką działalność...

Wyrok NSA - FSK 2519/2004

Z treści pisemnego uzasadnienia skargi kasacyjnej, w której zaskarżonemu wyrokowi zarzuca się jedynie tyle, iż zagadnienia prawa materialnego zostały w nim pominięte, nie wynika na czym miałaby polegać błędna wykładnia przywołanych wyżej przepisów prawa materialnego przez orzekający w sprawie Sąd administracyjny...

10 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pożyczki gotówkowe

Kiedy należy aktualizować wycenę należności

Bank musi informować fiskusa

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Czas rozmawiać o podwyżkach

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 500/2004

Brak jest podstawy prawnej do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w sytuacji, gdy wydanie decyzji przez organ I instancji miało miejsce w dniu 9 czerwca 2004 r., tj. w czasie, gdy przepis ten już nie obowiązywał...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2316/2005

Zaniechanie przez organ administracji podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwości decyzji...

09 lutego 2006

komunikat TK

Komunikat TK dot. sprawy P 13/05

28.02 br. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy nie można wypowiedzieć umowy

Liczymy wartość początkową lokalu

Nowa ulga niezbyt atrakcyjna

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Niebezpieczny budowlany poker

komunikat TK

Komunikat TK dot. sprawy P 21/05

27.02 br. o godz. 13.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1997 roku w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP i z art. 827 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 675/2004

Ograniczenie się w kasacji do sformułowania, iż wnosi się skargę "z powodu rażącego naruszenia prawa materialnego oraz rażącego naruszenia przepisów postępowania" bez konkretyzacji naruszonych przez Sąd I instancji przepisów...

Wyrok WSA - VI SA/Wa 707/2004

Za podmiot uprawniony do wykonywania doradztwa podatkowego nie można uznać spółek kapitałowych z udziałem adwokatów bądź radców prawnych...

08 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Ile można pracować w godzinach nadliczbowych

Skarga trudno dostępna

Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółce z o.o.

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie można pomijać wskazówek

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2025/2004

Sąd II instancji nie może z własnej inicjatywy podjąć żadnych badań w celu ustalenia innych - poza przedstawionymi w skardze kasacyjnej - wad zaskarżonego orzeczenia lub postępowania przed sądem I instancji i musi ograniczyć się wyłącznie do weryfikacji zarzutów sformułowanych przez wnoszącego skargę kasacyjną...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2864/2005

Z dyspozycji art. 7 ust. 1 umowy z 6 kwietnia 1976 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1979 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wynika jednoznacznie, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych winny podlegać tylko te dochody, które związane były z działalnością budowlano - montażową zakładu...

07 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak zbyć udziały w spółce z o.o.

Operatorzy będą dłużej przechowywać nasze dane

Jak określić zaliczki współtwórcy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Firma zapłaci podatek od odszkodowania

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2262/2005

Gdy brak jest innych dowodów potwierdzających rodzaj wydatków dokonanych za pomocą karty bankowej, a sama strona skarżąca ich nie wskazała w toku postępowania, a inne udowodnione okoliczności faktyczne sprawy nie mogą posłużyć wyjaśnieniu tej kwestii, to organ nie miał w tym zakresie obowiązku prowadzić dalszego postępowania dowodowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2241/2005

Nie do przyjęcia jest takie rozumienie art. 122 i 187 § 1 Ordynacji podatkowej, w którym organ podatkowy w związku z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem (bez uzasadnionej przyczyny) świadków nie stosuje wobec nich środków prawnych przewidzianych prawem, tj. ukarania karą porządkową czy nawet przymusu bezpośredniego, o zastosowanie którego organ musiałby zwrócić się do prokuratora...

06 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Dla kogo nowa ulga

Wysokie dopłaty, niskie podatki

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kontrolerzy skarbowi wygrywają z podatnikami

Wspólność łączna wynika z odrębnych przepisów

informacja

PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki na temat PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR Kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1154/2005

O tym, czy dany towar jest opodatkowany akcyzą decyduje zaklasyfikowanie go do określonego w ustawie symbolu SWW. Jest to jedyny kwalifikator przewidziany przez ustawodawcę, wobec czego ustalenie istnienia obowiązku podatkowego według kodu taryfy celnej PCN nie znajduje umocowania ustawowego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2865/2005

Termin "sprawozdanie", według reguł języka polskiego, oznacza ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków; relacja, raport...

03 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wyższe składki dla bogatych

Sprawdź kontrahenta, spisz umowę

Kto otrzyma informację PIT-11

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Patron zleceniobiorcą, aplikant - zleceniodawcą

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2464/2005

Skarga z art. 54 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji może być wnoszona na czynności o charakterze wykonawczym...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2532/2005

Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Art. 11 A pkt 2b VI Dyrektywy dotyczy kosztów bezpośrednio związanych z zasadniczą dostawą usługi, które zwiększają łączną kwotę należną z tytułu transakcji...

02 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak księgować dywidendy wypłacone przez spółkę z o.o.

Komputera nie odliczysz

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Walczyć z plagą czy tylko o niej mówić

Rozliczanie się z małżonkiem nie zawsze jest opłacalne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2408/2005

Nie można odmiennym sformułowaniom nadawać tego samego znaczenia...

Wyrok NSA - FSK 2564/2004

W stanie faktycznym, w którym   budowle i grunty pod nimi wykorzystywane były w części wyłącznie na potrzeby właściciela, w części zaś tak na potrzeby samego właściciela, jak i do wykonywania publicznego transportu kolejowego, zwolnienie od podatku nie mogło mieć zastosowania.

01 lutego 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Rady będą współrządzić firmą

Jeśli zmienia się wspólnik, trzeba zmienić umowę

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Spadek tempa notyfikacji trudny do wytłumaczenia

Niepotrzebne komplikacje procedury cywilnej

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2068/2004

Norma prawna zawarta w art. 54 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej dotyczy tylko nienaliczania odsetek w postępowaniu podatkowym. Zawieszenie w 2001 r. postępowania sądowego z urzędu nie powodowało skutków określonych w w/w przepisie w zakresie nienaliczania odsetek za zwłokę za okres zawieszenia postępowania.

Wyrok NSA - FSK 2065/2004

Dla skutecznego wyłączenia zysku od podziału między wspólników spółki nie jest wystarczające ogólne umowne upoważnienie zgromadzenia wspólników do rozporządzania zyskiem...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama