Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2006

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wyższy podatek może spowodować większy przemyt

Jak amortyzują środki trwałe ich współwłaściciele

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie ma rejestru, nie ma handlu

Zastosuj albo wytłumacz, dlaczego nie stosujesz

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2016/2004

W związku z tym, że w okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. podstawową stopę oprocentowania kredytu bankowego nie ustalał Prezes Narodowego Banku Polskiego, jak to wynika z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, lecz Rada Polityki Pieniężnej...

Wyrok NSA - FSK 972/2004

Pojęcie faktura użyte w art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oznaczało jej oryginał lub zastępujący ten oryginał odpowiednik, jaki stanowił duplikat, a nie dokument stanowiący wierne powielenie oryginału, którym jest kopia, odpis, kserokopia, fax czy inna tym podobna forma.

30 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kto może wpłacać zaliczki bez deklaracji

Wypadek na ośnieżonej drodze

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Jeszcze zwyczaj czy już norma prawa zwyczajowego

Aplikanci bez prawa do sądu

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 637/2004

W 1999 r. nie było możliwe następstwo prawnopodatkowe zarówno w przypadku przekształcenia jak i połączenia spółdzielni w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wyrok NSA - FSK 400/2004

Art. 27 c ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże podwyżkę ulgi wyłącznie z prowadzeniem przez podatnika działalności gospodarczej na terenie gminy, o której w tym przepisie mowa. Przyjęcie poglądu, że podwyżka ta przysługuje tylko tym podatnikom, u których cały okres szkolenia ucznia pokrywał się z okresem, w którym gmina figurowała w "wykazie", byłoby zabiegiem prawotwórczym.

27 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak rozliczać w Polsce dochody uzyskane za granicą

Pieniądze firmowe czy rodzinne

Kontrole wymknęły się spod kontroli

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Sprawiedliwość w 24 godziny

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 302/2004

Bez względu na to, czy między podmiotami wymienionymi w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zachodzą więzi cywilnoprawne, czy też nie, okoliczność, iż są one podatnikami podatku od towarów i usług sprawia, że dokonywane między nimi czynności wymienione w art. 2 ustawy powodują powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku...

Wyrok NSA - FSK 259/2004

Brak legalnej definicji pojęcia "oferta publiczna" w ustawie podatkowej oraz w innych aktach normatywnych w pełni uzasadniał posłużenie się przy ustalaniu znaczenia tego pojęcia dyrektywami wykładni językowej. Dyrektywy te upoważniały zaś do wniosku, że publiczny charakter oferty ma miejsce wtedy, gdy oferta adresowana jest do wszystkich, a nie tylko do ograniczonego kręgu osób.

26 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Powrót spółki rodzinnej

Ważne, gdzie mieszkasz

Posada głównego księgowego bardziej dostępna

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nowa taktyka odrzuconych wykonawców

informacja

PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki na temat PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR Kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2471/2004

Fakt przeprowadzenia czynności sprawdzających nie jest nową okolicznością czy nowym dowodem nie znanym organowi w chwili wydawania decyzji w rozumieniu art. 240 par. 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Wyrok NSA - FSK 2175/2004

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z tytułu odbywania podróży służbowych nie mogą rozliczyć w kosztach uzyskania przychodu kosztów faktycznie poniesionych z tytułu zwiększonych wydatków na koszty utrzymania, lecz mogą się rozliczyć tylko swoistym "ryczałtem" - wartością diet za czas podróży służbowej przysługującą pracownikom...

25 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wartościowanie i ocena pracowników w urzędach

Komu przysługuje dodatek wyrównawczy?

Licencja zamiast klauzuli

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Monopolista ruguje wolną konkurencję

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 52/2004

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2099/2004

Sąd naruszył art. 141 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jeżeli nie uzasadnił dlaczego należało zaakceptować stanowisko organów podatkowych, iż stan faktyczny wypełnia znamiona określone w art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatkowej i czy w związku z tym zaistniały przesłanki zastosowania przepisów w art. 25 ust. 2 tej ustawy...

Wyrok NSA - FSK 2055/2004

Nie wskazanie jaki wpływ (istotny) na wynik sprawy, w aspekcie zarzutu przedawnienia prawa do dokonania wymiaru podatku, mogły mieć fakty niezapoznania się/zapoznania się przez podatnika z aktami sprawy...

24 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Zachęty dla drobnych inwestorów

Pułapki w zakupach przez internet

Jak odliczać składki

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Szczegóły czy wrażenie ogólne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2006/2004

Prawidłowe jest oparcie podstawy kasacyjnej o art. 145 § 1 pkt 1 lit. "c" Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli zarzut naruszenia tego przepisu jest powiązany ze wskazanymi enumeratywnie w podstawie kasacyjnej przepisami postępowania podatkowego...

Wyrok NSA - FSK 2201/2004

Brak oznaczenia zakresu żądanego uchylenia lub zmiany zaskarżonego wyroku uniemożliwia merytoryczne rozpoznanie skargi kasacyjnej...

23 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy małżonkowie zyskają na wspólnym rozliczeniu

Reklama na bakier z prawem

Nie można odliczyć dwa razy

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Świadectwo wpłynie na cenę

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2170/2004

Ze sformułowania "od osiągniętych przez nich dochodów" nie można było wyprowadzić, że rozdzielne opodatkowanie ma zastosowanie wyłącznie do małżonków osiągających przychody z różnych źródeł...

Wyrok NSA - FSK 2064/2004

Tylko stawiając zarzut naruszenia przez Sąd prawa procesowego, mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, można było doprowadzić do ewentualnej weryfikacji oceny, że wydatki marketingowe, których sprawa dotyczyła, nie były kosztami uzyskania przychodów skarżącej i że między nią a kontrahentem zagranicznym istniało powiązanie skutkujące pokrywaniem przez skarżącego kosztów działalności tego kontrahenta.

20 stycznia 2006

komunikat TK

Komunikat Trybunału Konstytucyjnego dot. sprawy SK 52/2004

Trybunał Konstytucyjny 24 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 rozpozna skargę konstytucyjną Vadain International sp. z o.o. dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak ustalić wartość początkową środków trwałych

Ulga innowacyjna do poprawki

Nie można winić księgowej

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Ile władzy sądu, tyle odpowiedzialności

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2019/2004

Stwierdzenie WSA, że organy naruszyły art. 187 Ordynacji podatkowej, bez wskazania okoliczności sprawy nadających się do badania, nie wypełniało we właściwy sposób dyspozycję art. 141 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyrok NSA - FSK 1933/2004

Postępowanie prowadzone w trybie art. 26 ust. 2 i 4 ustawy o kontroli skarbowej nie jest klasycznym postępowaniem odwoławczym skoro wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy rozpoznaje ten sam organ, który wydał decyzję, której dotyczy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy...

19 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Nie przybędzie miejsc pracy

Jak wybrać rok podatkowy

Fiskus tańszy od banku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Zwolnienie nie tylko w kraju

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 1834/2004

W odniesieniu do stanu prawnego przed dniem 1 października 2002 roku, za nieznajdujące uzasadnienia prawnego uznać trzeba stanowisko, iż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż towarów zakupionych za granicą i objętych procedurą składu celnego w rozumieniu Kodeksu celnego, jeżeli uprzednio nie powstał w stosunku do nich dług celny lub nie objęto ich inną procedurą celną. Oznacza to, że co do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży dokonanych przed tą datą znajduje zastosowanie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Wyrok NSA - FSK 48/2004

Wprawdzie, zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, to jednak nie są one i być nie mogą samodzielną podstawą rozstrzygnięcia indywidualnej sprawy w postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi, w tym również w postępowaniu kasacyjnym.

18 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Umowę terminową można czasami rozwiązać wcześniej

Nowe formy zatrudnienia to nowe problemy

Przy reklamie trzeba pilnować limitu

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nie ma prezydenta - nie ma pełnomocnictw

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 883/2005

Wystarczającą podstawą do podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia jest wystąpienie jednej z przesłanek wymienionych w art. 67 § 1 Ordynacji podatkowej, a zatem przy zaistnieniu ważnego interesu podatnika nie musi za umorzeniem zaległości przemawiać interes publiczny...

Wyrok NSA - FSK 2211/2004

Negatywne rozstrzygnięcie, szczególnie podjęte w ramach uznania administracyjnego, powinno być szczególnie przekonywująco, wyczerpująco i jasno uzasadnione, zarówno co do faktów, jak i co do prawa, tak, aby nie było wątpliwości, że wszystkie okoliczności sprawy zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich logiczną konsekwencją...

17 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Podstawowe prawa i obowiązki

Urlopy wypoczynkowe

Gdy pracownik zachoruje w czasie urlopu bezpłatnego

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Więcej firm podlega rygorom

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-246/2004

Państwa Członkowskie przyznając podatnikom prawo wyboru opodatkowania przewidziane w art. 13 część C szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, mogą dokonać rozróżnienia ze względu na rodzaj transakcji lub kategorię podatników, pod warunkiem, iż następuje to zgodnie z celami i zasadami ogólnymi szóstej dyrektywy, a w szczególności z zasadami neutralności podatkowej i wymogiem prawidłowego, prostego i jednolitego stosowania przewidzianych zwolnień...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2560/2004

Art. 65 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje kryteria jakimi powinien kierować się organ podatkowy, a nie rodzaje środków dowodowych, jakie powinien organ ten przeprowadzić...

Wyrok NSA - FSK 616/2004

Ogólnikowe powołanie się na aprobatę stanowiska organów skarbowych nie może zastąpić przedstawienia własnego stanowiska Sądu w konkretnej kwestii prawnej podniesionej w skardze...

16 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Dajcie pole do negocjacji

Trzeba szukać w PKWiU

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nowe wymagania wobec kierowców

Kto uiszcza opłatę recyklingową

informacja

PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki na temat PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR Kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe.

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-354/2003, C-355/2003 i C-484/2003

Transakcje, jak te rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym, które same nie są oszustwem w podatku VAT, stanowią dostawy towarów dokonane przez podatnika działającego w takim charakterze oraz stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1., art. 4 oraz art. 5 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 1736/2004

Obowiązek uiszczania podatków jest obowiązkiem powszechnym. Możliwość umorzenia zaległości podatkowej jest więc odstępstwem, wyjątkiem od tej zasady. To zaś oznacza, że pojęciu ważny interes podatnika uzasadniającemu umorzenie zaległości podatkowej nie można w drodze wykładni nadawać znaczenia wykraczającego poza wyjątkowy charakter tej instytucji prawnej...

Wyrok NSA - FSK 151/2004

Nieodpłatne korzystanie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z cudzych środków pieniężnych tworzy dla korzystającego przychód w postaci równowartości odsetek jakich nie zapłacił. W tej sytuacji ustalanie wartości nieodpłatnych świadczeń winno nastąpić wg cen rynkowych, czyli oprocentowania kredytu analogicznego do finansowego wsparcia, z którego korzystał podatnik...

13 stycznia 2006

Orzecznictwo ETS

Wyrok ETS - C-494/2003

W takich okolicznościach, jak te w postępowaniu przed sądem krajowym, art. 4 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału...

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Różne możliwości dla małżonków

Można wybrać formę zryczałtowaną

Kiedy kary umowne zmniejszają podstawę opodatkowania

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Trudno o jednolitą cenę

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 119/2004

Lakoniczne i ogólnikowe uzasadnienie wyroku uchylającego decyzję administracyjną, pozbawiające stronę informacji o przesłankach rozstrzygnięcia, a organ administracji także wskazówek co do kierunku dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego, narusza prawo. Brak stanowiska Sądu odnośnie zarzucanych w skardze naruszeń prawa stoi w sprzeczności z wyraźnym brzmieniem art. 328 § 2 Kpc.

Wyrok NSA - FSK 53/2004

W świetle przepisów Kodeksu handlowego brak jest podstaw do uznania, iż nie jest prawnie skuteczna uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanawiająca pełnomocników do czynności prawnych między spółką a członkami jej zarządu, w tym do zawarcia umów o pracę, podjęta w okresie pomiędzy zawiązaniem spółki a nabyciem przez nią osobowości prawnej na skutek wpisu do rejestru sądowego.

12 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Choroby zawodowe a obowiązki firmy

Można zarobić na podatku

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Pismo z obniżką płacy niezbędne

Coraz wyższe progi

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 51/2005

Związanie sądu administracyjnego własną oceną prawną przy ponownym rozpatrywaniu sprawy oznacza, że skarżący nie może skutecznie oprzeć skargi na podstawach sprzecznych z tą oceną prawną...

Wyrok NSA - I FSK 46/2005

Naruszenie przez Sąd I instancji w zaskarżonych wyrokach norm konstytucyjnych nie może podlegać ocenie w oderwaniu od zarzutu naruszenia konkretnych przepisów, które stosował Sąd, służących realizacji zasad ukształtowanych we wskazanych przepisach Konstytucji RP. Dopiero bowiem naruszenie przez Sąd tych przepisów, które miały zastosowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym mogło uzasadniać zarzut nie zastosowania się przez Sąd do norm prawa konstytucyjnego...

11 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Czy można podpisać deklarację za podatnika

Remanent likwidacyjny będzie jednak potrzebny

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Kancelaria tajna u każdego operatora

Nowy instrument: wiążące reguły korporacyjne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 56/2005

Naruszenie przepisów art. 10 ust. 2 i art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym poprzez nieokreślenie kwot zwrotu różnicy podatku za poszczególne miesiące w pełnych kwotach (niższych niż wynikające z deklaracji podatkowych złożonych przez skarżącą)...

Wyrok NSA - FSK 2014/2004

W postępowaniu egzekucyjnym nie ma miejsca na kwestionowanie kwot wynikających z tytułu wykonawczego, bowiem był na to czas w postępowaniu wymiarowym...

10 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Usługi coraz mniej opłacalne

Przedsiębiorcy skarżą się na procedury

Kiedy pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wspólne są tylko pieniądze

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 54/2005

Od dnia 1 stycznia 2003 r. w podatku od towarów i usług, tak jak i przed tą datą, do ustalania właściwości miejscowej, z uwagi na art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, miał zastosowanie art. 4 pkt 10 ustawy o VAT...

Wyrok NSA - FSK 1660/2004

Różnica poglądów pomiędzy składami orzekającymi, co stało się powodem rozbieżności orzeczeń nie jest okolicznością, którą należałoby wyjaśnić w trybie art. 106 § 5 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

09 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Kiedy warto wybrać zryczałtowane opodatkowanie najmu

W jaki sposób opodatkowani są drobni przedsiębiorcy

Jak ewidencjonować wydatki na meble

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Różnice przejściowe, ale ważne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2028/2004

Organ restrukturyzacyjny nie ma samodzielnie prawnej możliwości decydowania o wysokości zobowiązań przedsiębiorcy...

Wyrok NSA - FSK 662/2004

Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy oddalającego skargę na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie zaległości w podatku od towarów i usług, w uzasadnieniu którego to wyroku Sąd stwierdził, iż zawarta przez skarżącego umowa użyczenia miała na celu obejście przepisów prawa podatkowego...

06 stycznia 2006

informacja

PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki na temat PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR Kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe.

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Wzrosły limity ulgi uczniowskiej

Dla kogo zaliczkowy zwrot VAT

Nie informując o nowym adresie narażasz się na mandat

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Wymagania formalne wymuszają profesjonalizm

informacja

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 15 kwietnia 2004 r. Nr PB3/8214-108/WK/04, przekazane do wiadomości wszystkich izb skarbowych, w sprawie przekazywania darowizn przez osoby prawne na rzecz organizacji pozarządowych

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 22 kwietnia 2004 r.

Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 22 kwietnia 2004 r. Nr PB3-2420-8214-137-AS-04, skierowane do wszystkich izb skarbowych, w sprawie odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazywanych kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywno-opiekuńczą

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 1927/2004

Do przychodów uzyskanych z działalności polegającej na prowadzeniu bez zezwolenia gier na automatach losowych nie ma zastosowania wyłączenie od opodatkowania przewidziane w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrok NSA - FSK 1780/2004

"Wartość wyrażona w cenie" z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to może być jedynie wartość netto, a więc bez podatku od towarów i usług. Tak więc podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowi przychodu będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

05 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak płacić niższe stawki za użytkowanie wieczyste

Najpierw musi być inwentaryzacja

Promują, ale nie zatrudniają

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Biegli powinni być na rozprawie

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - FSK 2124/2004

Uzasadnienie skargi nie może sprowadzać się jedynie do polemiki z oceną Sądu na temat prawidłowości i zupełności dokonanej przez organy podatkowe oceny stanu faktycznego uzasadniającego wniosek skarżącego w aspekcie przesłanek umorzenia z art. 67 § 1 Ordynacji i wyprowadzonych z tej oceny wniosków. Autor skargi kasacyjnej powinien wskazać podstawy do podważenia stanowiska Sądu, że ocena ta dokonana została w oderwaniu od treści prawa materialnego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w sprawie.

Wyrok NSA - I FSK 44/2005

Raty zapłaty zaległości podatkowej winny być ustalone, rozważone, uzasadnione w relacji do konkretnych okoliczności sprawy, w tym i do możliwości płatniczych podatnika, w przeciwnym bowiem razie zastosowana ulga może okazać się pozorna, jeżeli raty (dana rata) spłaty "od początku" są niemożliwe do zapłacenia...

04 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Jak rozliczyć dochody z kapitałów pieniężnych

Czy amortyzować wypożyczone nieodpłatnie środki trwałe

Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Gdy fachowiec żąda więcej, niż uzgodnił z klientem

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 63/2005

Pozbawione racjonalnych podstaw są twierdzenia o wadliwości zaliczenia wpłaty dokonanej z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej na poczet zaległości podatkowych z tego powodu, że postępowanie odwoławcze w sprawie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego jest w toku oraz że wydane zostało postanowienie o wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2280/2003

Rodzaj świadczonych usług (doradztwo finansowe) wskazuje na to, iż mogą być one wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie wysokie kwalifikacje...

03 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Pieniądze na misje, targi... i kolorowe foldery

Podatniku, miej się na baczności

Rekompensata za dezinformację

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Nowy instrument: wiążące reguły korporacyjne

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2219/2005

Przepis art. 9(3)e VI Dyrektywy miał szerszy zakres przedmiotowy niż jego polski odpowiednik - art. 27 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Postanowienie WSA - III SA/Wa 1705/2005

Pisemna informacja udzielona przez Dyrektora Izby Skarbowej dokonująca, w oparciu o art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej, sprostowania informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie mieściła się w kategorii indywidualnych aktów administracyjnych, jak również innych aktów lub czynności podlegających kontroli sądowoadministracyjnej.

02 stycznia 2006

przegląd prasy - Gazeta Prawna

Za trzecim razem zapłać

Ryczałt nieatrakcyjny?

Zwrócą podatek od zakupów

przegląd prasy - Rzeczpospolita Prawo Co Dnia

Trójstopniowa procedura musi trwać

informacja

PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR

Firma NetTAX objęła patronat medialny nad konferencją z cyklu PODPIS I DOKUMENT ELEKTRONICZNY organizowaną przez Centrum Promocji Informatyki na temat PÓŁ ROKU STOSOWANIA E-FAKTUR Kwestie interpretacyjne, koncepcje rozwiązań, doświadczenia wdrożeniowe.

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 32/2005

W sytuacji przewidzianej w § 54 ust. 4 pkt 2 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 156, poz. 1024), istotne jest jedynie to, czy faktura, którą ma nabywca jest potwierdzona kopią znajdującą się u sprzedawcy...

Wyrok NSA - I FSK 4/2005

Za nieprawidłowe należy uznać sformułowanie podstaw kasacyjnych w sposób ogólnikowy jako naruszenie zasad postępowania podatkowego oraz zasad zawartych w Konstytucji RP i prawa materialnego przez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, bez wskazania konkretnych przepisów proceduralnych i materialnych, którym Sąd miał uchybić zaskarżonym wyrokiem...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama