Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

13 września 2005 r.

Agnieszka Parfionow
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradcy Podatkowego „BUK”
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax (22) 812-10-15

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 września 2005 r., Nr 175, poz. 1458 opublikowana została ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

1. Art. 1 w/w ustawy dokonano wielu zmian ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). W zakresie obowiązków spoczywających na podmiotach gospodarczych dookreślono m. in. zasady prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów. Ma ona być prowadzona zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych (katalog taki ustalił minister właściwy do spraw środowiska rozporządzeniem z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). W przypadku wytwórcy odpadów (którym jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów) ewidencja powinna obejmować miejsce przeznaczenia odpadów. Nowe zasady prowadzenia ewidencji obowiązują od 1 stycznia 2006r.

2. Art. 5 w/w ustawy dokonano kilku zmian ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
    Przede wszytki rozszerzono definicję opakowania – obejmuje ona też części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.
    Wprowadzono też kolejny obowiązek dla producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań; muszą oni prowadzić działania edukacyjne w zakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Działania te można zlecić organizacji odzysku. Nie określono jednak żadnych szczegółów tych działań.
    W/w zmiany obowiązywać będą od 13 października br.

3. Art. 6 w/w ustawy dokonano zmiany ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).
    Przepisów tej ustawy nie będzie się już stosować wobec opakowań wykonanych z tekstyliów (od 1 stycznia 2008r.), a także wobec materiałów reklamowych i katalogów handlowych (od 12 października br.).
    Zgodnie z nowym art. 3 ust. 2a przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, jest obowiązany osiągnąć w okresie od 1 stycznia 2008 do dnia 31 grudnia 2014 r. co najmniej 60% poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. Szczegóły zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Ponadto przedsiębiorca ten obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2014 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.
    Na podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których mowa w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, rozszerzono obowiązek zawiadomienia marszałka województwa o rozpoczęciu tej działalności w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
    Od 1 stycznia 2007 r. rozszerzony zostanie zakres sprawozdawczości, jakiej muszą dokonywać przedsiębiorcy. Roczne sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej będą musiały zawierać informacje o:

  • wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości,
  • odpowiednio masie lub ilości opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
  • odpowiednio masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
  • osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama