Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

9 września 2005 r.

Piotr Baran
Rafał Osial
Agnieszka Parfionow
Asystenci Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK"
ul. Patiotów 220, 04-701 Warszawa
tel/fax: (22) 812-10-15

W Dzienniku Ustaw Nr 169 z dnia 6 września br. Ukazało sie kilka ustaw, które dokonują zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń spoecznych, jak i w ustawach podatkowych.

1/ Pod pozycją 1412 ukazała się ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W zakresie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z dnia 10 listopada 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) wprowadzone zostały m. in. następujące zmiany:

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, prowadzące równocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą, oraz (wydaje się, aczkolwiek wynika to raczej z analizy niezbyt prezyzyjnego brzmienia nowego art. 9 ust. 2a) osoby z nimi współpracujące, zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania ww. umów oraz współpracy przy wykonywaniu tych umów podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej te osoby najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2005 roku.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy określono okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Obowiązek taki ma trwać aż do ustalenia prawa do emerytury. Przepis ten wejdzie w życie 1 czerwca 2006 roku.

Zmiany dotyczą także zwolnienia z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych za kolejny miesiąc przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które opłacają składki wyłącznie za siebie lub osoby z nimi współpracujące. Zgodnie z nowymi zasadami warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest zadeklarowanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości najniższej podstawy wymiaru tych składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, a przy ubezpieczeniu zdrowotnym dodatkowo nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego, chyba, że zmiany te polegają jedynie na zmianie wysokości przeciętnego lub minimalnego wynagrodzenia. Przepisy dotyczące powyższych zwolnień będą miały zastosowanie począwszy od deklaracji i raportów, które składane będą za czerwiec 2006 roku.

 

2/ Pod pozycją 1418 ukazała się ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta (dalej zwana ustawą o realizacji prawa do rekompensaty) wprowadza zmiany w niektórych ustawach podatkowych.

Do katalogu zwolnień od podatku od spadków i darowizn dołączono nabycie w drodze spadku prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty.

Zwolnione zostały od podatku dochodowego od osób fizycznych przychody z tytułu realizacji przez uprawnione osoby prawa do rekompensaty na podstawie o realizacji prawa do rekompensaty oraz sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, nabytych w związku z realizacją prawa do tej rekompensaty – do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi wartości tej rekompensaty w cenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych nowa ustawa zwalnia od tego podatku sprzedaż nieruchomości dokonaną w ramach realizacji prawa do rekompensaty w rozumieniu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty – do wysokości kwoty odpowiadającej wartości zrealizowanego prawa do rekompensaty.

Wyłączono obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz dokumentów stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów) w sprawach rekompensat w rozumieniu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty.

Wszystkie powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 7 października 2005 roku.

 

3/ Pod poz. 1419 opublikowana została ustawa z dnia 8 lipca 2005 r o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa ta (dalej zwana ustawą o ogrodach) wprowadza zmiany w niektórych ustawach podatkowych.

Od podatku rolnego zwalniono Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych.

Od podatku od nieruchomości zwolniono budynki położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

Ww. zmiany nie mają charakteru merytorycznego, gdyż dotychczasowe pracownicze ogrody działkowe, zgdonie z art. 46 ustawy o ogrodach, stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi.

Zmieniono treść art. 40 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) dostosowując ją do nowoobowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zmiany te wchodzą w życie 21 września br.

 

4/ Pod poz. 1420 opublikowana została ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa ta (dalej zwana ustawą o partnerstwie) wprowadza zmiany w niektórych ustawach podatkowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Nowo dodany art. 21 ust. 1 pkt 122 stanowi, iż wolny od podatku dochodowego jest wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o partnerstwie (wkład ten polega m.in. na sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłaty do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia lub wniesieniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych lub prawnych, jeżeli służą realizacji przedsięwzięcia), otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym. Zgodnie z art. 21 ust. 19 zwolnieniu temu nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce handlowej. Wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z ww. dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Na podstawie dodanego do ustawy ust. 1j w art. 22, dla partnera prywatnego określonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o partnerstwie (państwowej lub samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych lub spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa), własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Zgodnie z nowo dodanymi pkt. 18 i 19 ust. 4 art. 12 do przychodów nie zalicza się wartości nieodpłatnie otrzymanych rzeczy lub praw, będących przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu podmiotowi, o których mowa w art 25 ust. 2 ustawy o partnerstwie (państwowej lub samorządowej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych lub spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego albo Skarbu Państwa), przez partnera prywatnego lub spółkę, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie. Do przychodów nie zalicza się także nominalnej wartości udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny, którego przedmiotem są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16a-16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o którym mowa w ustawie o partnerstwie, do spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (spółka kapitałowa zawiązana w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym).

Na podstawie nowo dodanego pkt. 3 do ust. 2 art. 13, nie ustala się przychodu z tyt. nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie przy udostępnieniu nieruchomości lub ich części przekazanych do używania przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli jest ono przedmiotem wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 tej ustawy.

Dodany w art. 15 w ust. 1k pkt 1a stanowi iż w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), wkładów, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu własnego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 lit. b) ustawy o partnerstwie, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów wartości równej wydatkom poniesionym na ich nabycie.

Nowy przepis art. 15 ust. 1r stanowi, że dla partnera prywatnego lub spółki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie, określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o którym mowa w art. 25 ust. 2 tej ustawy, własności środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w terminie określonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartość początkowa tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Na podstawie nowych przepisów wolny od podatku jest wkład własny podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o partnerstwie (wkład ten polega m.in. na sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia, w tym dopłaty do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia lub wniesieniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kc, nieruchomości lub rzeczy ruchomej, licencji i innych wartości niematerialnych lub prawnych, jeżeli służą realizacji przedsięwzięcia), otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwie publiczno – prywatnym. Zwolnieniu temu nie podlegają środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce handlowej. Wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z ww. dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 10 zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 122 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (patrz wyżej), stosuje się odpowiednio do podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany powyższe wchodzą w życie z dniem 7 października 2005 roku.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama