Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 31 maja 2005 r. sygn. IUSBI-2/415-15/05

Pytanie podatnika: Jakie właściwe jest przyjęcie stawki amortyzacyjnej dla lokalu użytkowego oraz garażu (2,5%)?

    Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:
    - art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)
    - art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 8, art. 22a ust. 1, art. 22c pkt 2, art. 22 g ust. 1, art. 22i ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
    - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.)      uznaje nieprawidłowe
    stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 24.02.2005 r. w sprawie przyjęcia dla lokalu użytkowego oraz garażu stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 %.
    W dniu 24.02 2005 r. złożył Pan w tutejszym organie podatkowym wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących możliwości wyboru stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5% w celu ustalenia odpisów amortyzacyjnych dla garażu oraz wynajmowanego lokalu użytkowego.
    Potrzeba wyjaśnienia sposobu stosowania tych przepisów powstała na tle następującego stanu faktycznego.
    W złożonym piśmie podniósł Pan, iż jest jednym ze współwłaścicieli nieruchomości, w której skład wchodzą grunt oraz wzniesiony na nim budynek czynszowy i wolnostojący garaż użytkowany przez jednego ze współwłaścicieli.
    W przedmiotowym budynku według oświadczenia Pana część lokali o powierzchni 372,48 m2 jest wynajmowana na cele mieszkalne, a jeden o powierzchni 79,43 m2 na cele użytkowe (lokal handlowy). Wartość początkową środka trwałego - budynku - stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych ustalono jako iloczyn wynajmowanej powierzchni użytkowej i kwoty 988,00 zł.
    W złożonym wniosku stoi Pan na stanowisku, że stawki amortyzacyjne może Pan ustalić w następujący sposób:
    1. dla garażu - stawkę 2,5%,
    2. dla wynajmowanego handlowe lokalu użytkowego usytuowanego w wyżej wymienionym budynku - stawkę 2,5 %.
    Dokonując oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego należy oprzeć się na przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
    W myśl przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jak stanowi art. 22 ust. 8 kosztem uzyskania przychodów są również odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a - 22o z uwzględnieniem art. 23 ustawy. W myśl postanowień art. 22a ust. 1 ustawy amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
    - budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
    - maszyny, urządzenia i środki transportu,
    - inne przedmioty
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
    Zgodnie z przepisem art. 22c pkt 2 ustawy amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu. Właściwe zaklasyfikowanie składników majątku do odpowiedniej grupy KŚT, a tym samym określenie prawidłowych stawek amortyzacyjnych należy do podatnika.
    Klasyfikując lokal użytkowy usytuowany w budynku, w którym większość stanowią oddane do używania najemcom lokale mieszkalne, należy posiłkować się Klasyfikacją Środków Trwałych. Zgodnie z uwagami szczegółowymi dotyczącymi Grupy 1 "Budynki i lokale" zawartymi w części III rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT (Dz.U. Nr 112 poz. 1317 ze zm.) w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.
    Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny - zgodnie z jego przeznaczeniem.
    Na podstawie z art. 22g ust. 10 cytowanej ustawy podatnicy mogą ustalić wartość początkową budynków mieszalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierżawianych albo używanych przez właściciela na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przyjmując w każdym roku podatkowym wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988,00 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości.
    Zgodnie z art. 22i ust. 1 ustawy odpisów amortyzacyjnych, z zastrzeżeniem art. 22j - 22ł, dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.
    Roczna stawka amortyzacyjna dla budynków mieszkalnych wynosi 1,5%, zaś zakwalifikowanego do budynków niemieszkalnych - wolnostojącego garażu 2,5% - poz. 01 wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącego załącznik Nr 1 ustawy o podatku dochodowym.
    Reasumując, z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż garaż jest wykorzystywany przez jednego ze współwłaścicieli na własne potrzeby. Z chwilą podjęcia decyzji o oddaniu go do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i uzyskaniu z tego tytułu przychodów możliwym stanie się naliczanie w koszty uzyskania przychodów z najmu odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawki 2,5 %.
    Stawka amortyzacyjna dla lokalu użytkowego (handlowego) znajdującego się w budynku mieszkalnym winna zaś wynosić 1,5%.
    Powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama