NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N

naturalia negotii - składniki przedmiotowe nieistotne czynności prawnej, objęte przepisami względnie obowiązującymi

ne bis in idem procedatur (... procedamus) - nie należy rozstrzygać (nie rozstrzygajmy) dwa razy w tej samej sprawie

ne eat iudex ultra petia partium - niech sędzia nie wychodzi poza żądanie stron

neminem laedit, qui suo iure utitur (qui iure suo utitur, neminem laedit) - nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa

nemo debet lucrari ex alieno damno - nikt nie może wzbogacać się z cudzej szkody

nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest - nikt nie może poprzez własny występek (delikt) uczynić lepszym swego położenia

nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet - nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada

nemo iudex idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie

nemo punitur pro alieno delicto - nikt nie może ponieść kary za cudze przestępstwo

nemo pro parte intestatus decedere potest - nikt nie może umrzeć częściowo z testamentem, częściowo bez testamentu

nemo testis idoneus in propria causa - nikt nie jest odpowiednim świadkiem we własnej sprawie

nervus belli pecunia (est) - nerwem wojny (jest) pieniądz

nihil probat, qui nimium probat - nie udowadnia niczego, kto dowodzi zbyt wiele

nisi lex aliter iubet - o ile ustawa nie stanowi inaczej

nolens volens - chcąc nie chcąc

non nocere - (zasada prawa rzymskiego) nie szkodzić

non numeranda, sed ponderanda sunt argumenta - argumenty należy oceniać nie wedle ich liczby, a wagi

non omne licitum honestum est - nie wszystko co dozwolone jest godziwe

norma iuris - norma prawna, przepis prawa

nota bene - zauważ dobrze, mówiąc nawiasem

notoria non egent probatione - fakty notoryjne (powszechnie znane) nie wymagają dowodu

nulla poena sine culpa - nie ma kary bez winy

nulla poena sine lege - nie ma kary bez ustawy

nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez ustawy (na każde przewinienie powinna być odpowiednia ustawa)

nullum crimen sine culpa - nie ma przestępstwa bez winy

nullum tributu sine lege - nie ma podatku bez ustawy

nullus crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez prawa, ustawy

nupturient - narzeczony, oblubieniec.

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002