NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

m

magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum (recte dici potest) - (z całą słusznością można powiedzieć, że) urzędnik jest mówiącym prawem, prawo zaś niemym urzędnikiem

male iure nostro uti non debemus - nie powinniśmy czynić ze swego prawa złego użytku

manifesta non egent probatione (manifestum non eget probatione) - (to, co) oczywiste nie wymaga dowodu

matrimonium non existens - małżeństwo nieistniejące

maximum ius saqepe maxima (est) iniuria - najwyższe prawo często bywa największą niesprawiedliwością (zbyt surowe stosowanie prawa prowadzi często do niesprawiedliwości)

melior (tutiorque est) certa pax sperata victoria - lepszy (i bezpieczniejszy jest) pewny pokój niż oczekiwane zwycięstwo

melius est ut scandalum oriatur, quam ut veritas relinquatur - lepiej jest dopuścić do skandalu, aniżeli odstąpić od prawdy

meritum - zasługa, znaczenie, główna treść, istota sprawy

modus operandi - sposób funkcjonowania, działania

modus probandi - sposób dowodzenia, udowadniania

modus procedendi - sposób, tryb postępowania, procedowania

mora trahit periculum - zwłoka pociąga za sobą ryzyko (zwiększa odpowiedzialność dłużnika)

multa scelera legem et iudicem effugiunt - wiele zbrodni uchodzi przed prawem i sędzią

mutatis mutandis - zmieniwszy to, co powinno być zmienione; z potrzebnymi, niezbędnymi zmianami

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002