NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

l

lege non distinguente nec nostrum est distinguere - czego prawo nie rozróżnia , tego nie należy rozróżniać

leges ab omnibus intellegi debent - ustawy powinny być zrozumiałe dla wszystkich

legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur - prawo powinno być zwięzłe, aby łatwiej mogli je zapamiętać ci, którzy go nie znają (niedoświadczeni)

leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt - prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki

legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus - dlatego wszyscy służymy prawu, żebyśmy mogli być wolnymi (obywatelami)

lex benignior - prawo łagodniejsze

lex breve esse oportet - ustawa powinna być krótka, zwięzła

lex brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur - przepis prawny powinien być zwięzły, aby ludzie z nim nie obeznani tym łatwiej go przestrzegali, łatwiej mogli go zapamiętać

lex dura, sed lex - surowa ustawa (prawo), lecz ustawa (prawo)

lex ferenda - ustawa, która ma być uchwalona w przyszłości

lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria - prawo nakazuje to, co należy czynić i zakazuje rzeczy przeciwnych

lex iusta libertati, aequalitati et fraternitati praesidio est - sprawiedliwe prawo stoi na straży wolności, równości i braterstwa

lex lege tollitur - ustawa uchylana jest ustawą (ustawę uchyla się ustawą)

lex lata - ustawa wydana, uchwalona, obowiązująca

lex mitior retro agit - ustawa łagodniejsza działa wstecz

lex nihil frustra facit - prawo nie czyni niczego nadaremnie

lex non obligat nisi promulgata - ustawa obowiązuje jedynie z chwilą ogłoszenia (promulgacji)

lex posterior derogat (legi) priori - ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą

lex posteriores priores contrarias abrogant - ustawy późniejsze uchylają sprzeczne z nimi ustawy wcześniejsze

lex posterior generalis non derogat legi priori (anteriori) speciali - ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej

lex primaria derogat legi subsidiariae - ustawa zasadnicza znosi ustawę posiłkową

lex prospicit non respicit - ustawa patrzy naprzód, a nie wstecz

lex retro non agit - prawo nie działa wstecz

lex severior retro non agit - ustawa surowsza nie działa wstecz

lex specialis derogat (legi) generali - ustawa szczególna zmienia działanie prawa (ustawy) ogólnej

lex superior derogat legi interiori - ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi

liberae sunt nostrae coitationes - wolne są nasze myśli

libertas est inaestimabilis - wolności nie da się oszacować (w pieniądzach?), jest bezcenna

libertas est potestas faciendi id, quod iure licet - wolność jest to możliwość czynienia tego, co prawie wolno

littera scripta manet - słowo pisane pozostaje (nie da się usunąć)

longus possessio parit ius possidendi et tollit actionem vero domino - długotrwałe posiadanie stwarza prawo posiadania i pozbawia prawdziwego właściciela prawa do wytoczenia powództwa

lucri causa - dla zysku

lucrum cessans - utracony zysk

lus est ars boni et aequi - prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne

lus publice respondendi ex auctoritate principis - prawo udzielania porad z upoważnienia cesarskiego (przyznane wybitnym prawnikom)

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002