NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I

iacta alea est - (słynne słowa Juliusza Cezara) kości zostały rzucone (wyrażenie oznaczające śmiałą, nieodwołalną decyzję)

ianuis clausis - przy drzwiach zamkniętych (formuła procesowa)

ibidem - w tym samym miejscu, tamże; w tym samym czasie

ibi semper est victoria, ubi concordia est - zwycięstwo jest zawsze tam, gdzie zgoda

idem per idem - (błędne koło w definiowaniu) to samo przez to samo

ignoranti non currit tempus - termin nie biegnie przeciw niewiedzącemu

ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi (nie jest usprawiedliwieniem)

illustrandi causa - dla ilustracji, zilustrowania

imo pectore - z głębi serca

impossibilium nulla est obligatio - z rzeczy niemożliwych nie powstają żadne zobowiązania

in abstracto -  w oderwaniu, odrębnie, w pojęciu oderwanym

inaudita causa quamquam damnari aequitatis ratio non patitur - poczucie słuszności nie pozwala na skazanie kogokolwiek bez wysłuchania jego sprawy

incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius proposita, iudicare vel respondere - jest rzeczą niesłuszną, nierozważną wydawać wyrok lub opinię na podstawie części ustawy, nie uwzględniając całości tekstu

incompatibilia - urzędy, których nie wolno łączyć

incompatibilitas - niepołączalność (urzędów), niezgodność

in concreto - w określonej sytuacji; w określonym wypadku

in conventionibus contrahentium voluntatem potius quam verba spectare placuit - przyjęto, że w umowach należy uwzględniać raczej wolę stron umawiających się niż słowa; przy interpretacji umów wola (stron) powinna mieć pierwszeństwo przed (słowami) stroną formalną

in criminalibus probationes debent esse luce clariores - w sprawach karnych dowody powinny być jaśniejsze od światła

in corpore - wszyscy razem; całym gronem, w pełnym składzie

inde datae leges, ne fortior omnia posset - po to zostały dane prawa, aby silniejszy nie mógł wszystkiego

in dubio - w razie wątpliwości

in dubio contra fiscum - w razie wątpliwości (należy orzec) na niekorzyść skarbu państwa

in dubio pro civitate - w razie wątpliwości co do prawa obywatelskiego ,państwa, gminy miasta.

in dubio pro tributario - w razie wątpliwości co do podatku, daniny.

in dubio pro reo (iudicandum) - w (razie) wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego

in extenso - w całej rozciągłości; dokładnie; w całości; w pełnym brzmieniu

in fine - w końcu, w końcowej części

in fraudem legis - z obejściem prawa, w celu obejścia prawa

in genere - w ogólności

inicua numquam regna perpetuo manent - niegodziwe (niesprawiedliwe) rządy nie trwają nigdy wiecznie

iniuriam qui factures est, iam facit - kto ma zamiar wyrządzać krzywdę, już krzywdzi

in legibus fundamentum rei publicae - prawa są ostoją państwa (dosł. w prawach podstawa Rzeczypospolitej)

in maiore minus inest - w większym tkwi też mniej

in meliorem partem - z lepszej strony

in memoriam - na pamiątkę, ku pamięci

in merito - (rozumieć sprawę) co do istoty; merytorycznie; w samej rzeczy; w istocie rzeczy, co do meritum

in pari causa melior est conditio possidentis - w jednakowej sytuacji lepsza jest pozycja posiadacza

in pari causa possessor potior haberi debet - w równym położeniu za lepszego można uznać posiadacza

in paucis - w krótkich słowach (błędne koło w definiowaniu)

in pleno - w pełnym składzie, w komplecie, w pełnej liczbie

in principio - w zasadzie

in propria causa nemo iudex - nie można być sędzią we własnej sprawie

in solidum - solidarnie

in spe - w nadziei; w przyszłości

in statu nascendi - w chwili powstawania, rodzenia się, w stanie początkowym, w stadium początkowym

in statu praesenti - w stanie obecnym

in statu quo - w tym samym stanie jak przed tym, bez zmian

in testamentis plenius voluntates, testantium interpretantur - wolę testatorów (sporządzających testament) interpretuje się jak najpełniej

interdictum demolirium - nakaz usunięcia wszelkich urządzeń wzniesionych na gruncie sąsiadującym, bez zezwolenia.

inter vivos - między żyjącymi

interpretatio a contrario - interpretacja z przeciwieństwa

intetr arma silent leges - wśród szczęku oręża (podczas wojny) milczą prawa

interest reipublicae ne maleficia remaneant impunita iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia - wiedza prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, rozumieniem tego, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe

interpretatio contra legem - wykładnia wbrew ustawie, niezgodna z prawem

inveterata consuetudo pro lege custoditur - dawny, zakorzeniony zazwyczaj przestrzegany jest jak prawo (na równi z ustawą)

ipso iure na mocy prawa.

is fecit, cui prodest - ten uczynił, komu (to) przynosi korzyść

iudex inhabilis - sędzia nie mogący wyrokować w danej sprawie

iudex suspectus - sędzia podejrzany (o stronniczość)

iunctim - łącznie, razem, bez przerwy.

iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur - praw nie ustanawia się dla poszczególnych osób, lecz dla ogółu

iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere - oto są nakazy (zasady) prawa: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, każdemu oddać to, co mu się należy

iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia - wiedza prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, rozumieniem tego, co dobre i słuszne

ius cogens - prawo bezwzględnie obowiązujące

ius dispositivum - prawo względnie obowiązujące

Ius est ars boni et aequi - prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne

ius extra commercium - bez prawa handlu

ius ignorantia non excusat - nieznajomość prawa nie usprawiedliwia

ius est ars boni et aequi - prawo sztuką (stosowania) tego, co dobre i słuszne

ius publicum privatorum pactis mutari non potest - prawo publiczne nie może być zmienione umowami osób prywatnych

iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi - sprawiedliwość to stała i niezmienna wola oddania każdemu tego, co mu się należy

iustitia fundamentum regnorum - sprawiedliwość jest podstawą rządów (panowania)

iustitia non debet claudicare - wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać

iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat - sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę

iustitia - 1. sprawiedliwość 2. wymiar sprawiedliwości 3. bogini sprawiedliwości 4. sprawiedliwe postępowanie, uczciwość 5. prawo, przepis prawa, ustawa

iustitia non debet claudicare - wymiar sprawiedliwości nie powinien niedomagać

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002