NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

f

facere - czynienie

facta concludentia - fakty z których można wnosić o istnieniu woli

facta non praesumuntur, sed probantur - okoliczności faktycznych nie domniemywa się, lecz udowadnia (wymagają udowodnienia)

facta probantur, iura novit curia - okoliczności faktyczne udowadnia się (należy udowodnić), a prawo (przepisy prawne) zna sąd

facultas alternativa - upoważnienie przemienne

falsus in uno, falsus in omnibus - dosł. fałszywy w jednym szczególe, fałszywy we wszystkich (jeśli jedno zeznanie świadka jest fałszywe, sąd może uznać wszystkie jego zeznania za fałszywe)

fatalia legis - (nazwa terminu ustawowego zwanego zawitym, z upływem którego wygasają wszelkie uprawnienia nie wykorzystane w czasie przepisanym przez prawo) terminy zawite

fatetur facinus, qui iudicium fugit - przyznaje się do czynu (występku), kto unika sądu

festina lente - spiesz się powoli

fides documentorum - moc dowodowa dokumentów

fide bona - w dobrej wierze

fide bona mala - w złej wierze

finis coronat opus - koniec wieńczy dzieło

finis iustitiae - cel kary

fiscus - kosz, worek na pieniądze

fiscus Caesaris - skarb cesarski

fiscus non erubescit - skarb państwa nie rumieni się (nie wstydzi się)

fiscus semper habet ius pignoris - skarbowi państwa przysługuje zawsze prawo zastawu (na majątku dłużnika)

fiscus semper rapax - skarb państwa zawsze chciwy, nienasycony

forma ad eventum - forma czynności prawnej zastrzeżona dla wywołania określonych skutków prawnych

forma ad probationem - forma czynności prawnej, zastrzeżona dla celów dowodowych

forma ad solemnitatem - forma czynności prawnej zastrzeżona pod rygorem nieważności

forma legalis forma essentialis - forma prawna jest istotną częścią czynności prawnej

frangenti fidem non est fides servanda - nie należy dawać wiary temu, kto popełnia wiarołomstwo

fraus est fraudem celare - oszustwem jest ukrywać oszustwo

frustra legis auxilium quaerit, qui in legem committit - nadaremnie szuka oparcia w prawie ten, kto je gwałci

frustra probatur, quod probatum non relevat - próżnym, daremnym jest dowód, jeśli nie jest dowodem trafnym, stosownym, rzeczowym

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002