NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

ei incubit probatio, qui dicit, non qui negat - ciężar dowodu spoczywa na tym, kto twierdzi, a nie na tym, kto przeczy

error iuris nocet - błąd co do przepisów prawa szkodzi

error iuris non criminalis exculpat - błąd w innych dziedzinach prawa niż prawo karne usprawiedliwia tego, kto jest w błędzie

esentialia negotii - istotna treść czynności prawnej; istotne elementy składowe czynności prawnej

est in medio verum - prawda leży po środku

ex ante - z góry

et non facere facere est - i nie czynienie jest czynem

ex abundanti cautela - z przesadnej ostrożności, z nadmiaru przezorności, ostrożności

ex aequo - na równych warunkach, równym sposobem, na równi, jednakowo

ex arbitratu boni viri - z opinii rzeczoznawcy, biegłego

ex assensu curiae - za zgodą sądu

ex cathedra - (dosł. z katedry) autorytatywnie, bez dyskusji, nieomylnie; (głosić coś, orzekać) autorytatywnie, bezapelacyjnie, w sposób niedopuszczający dyskusji; urzędowo, oficjalnie, z mocy urzędu

ex contractu - wynikły z umowy (kontraktu)

exceptio confirmat regulam - wyjątek potwierdza regułę

exceptio est ius in iudicio defendendi - zarzut procesowy jest środkiem obrony pozwanego

exceptio est strictissimae interpretationis - wyjątek powinien być interpretowany w sposób bardzo zawężający

exceptiones non sunt extentendae - wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco

ex decisione - stosownie do decyzji: wyroku sądu, ugody

ex definitione - dosł. z definicji (danego terminu), na mocy definicji

ex delicto - (powstały, wynikły) z czynu przestępnego, z przestępstwa

ex iure - z mocy prawa

ex iniuria non oritur ius (ex iniuria ius non oritur) - z bezprawia nie wywodzi się prawo

ex lege - (dosł. według prawa) z mocy ustawy

ex nunc - od teraz, od tejże chwili, od chwili obecnej

ex officio - z urzędu, na mocy władzy przysługującej urzędowi, z obowiązku (urzędowego)

expedit rei publicae, ne quis re sua male utatur - w interesie państwa leży, by nikt nie używał źle swojej rzeczy

explicite - adv. jasno, wyraźnie

ex post - (sąd o faktach już dokonanych, oparty na ocenianiu ich następstw) po fakcie , po czynie

expressa nocent non expressa non nocent - to, co zostało wyrażone, szkodzi, nie wyrażone nie szkodzi (nie ma represji karnej bez zewnętrznego wyrażenia, objawienia woli)

expressis verbis - dobitnymi słowami, wyraźnie, dokładnie

ex promptu - bez przygotowania, nagle, naprędce

ex ratione legis - z zamiaru ustawodawcy, wedle ducha ustawy

exsecutio iuris non habet iniuriam - wykonywanie prawa nie jest bezprawiem

ex tunc - od wtedy, od tamtej chwili, od samego początku, z mocą wsteczną

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002