NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

d

damnum aut casu fit aut culpa - szkoda powstaje albo ze zdarzenia przypadkowego albo na skutek przewinienia

damnum emergens - szkoda rzeczywista

de bene esse - na wszelki wypadek, tymczasowo

debet esse titulus secundum ius - tytuł powinien być podstawą realizacji prawa

debitoris mei debitor non est meus debitor - dłużnik mojego dłużnika nie jest moim dłużnikiem

deductio ad absurdum - sprowadzenie do niedorzeczności

de duobus malis minus est semper eligendum - z dwojga złego należy wybierać mniejsze zło

de facto - w istocie, w rzeczywistości, istotnie, rzeczywiście, w praktyce

de gravi causa - z ważnej przyczyny

de gustibus non est disputandum - o upodobaniach nie dyskutuje się

de integro - od początku, na nowo, od nowa

de lege ferenda - z punktu widzenia pożądanej zmiany lub uzupełnienia istniejącego prawa

de lege lata - z punktu widzenia prawa obowiązującego, co do przyszłego unormowania

delegata potestas non potest delegari - władza przekazana nie może być przekazywana

delego non potest delegare - posiadający władzę delegowaną nie może jej delegować

delicta parentum liberis non nocent - czyny bezprawne rodziców nie przynoszą szkody dzieciom

de maiore et minore non variant iura - prawa nie zmieniają się w zależnośći od większego lub mniejszego (znaczenia osoby)

de minimis non curat lex - ustawa nie troszczy się o drobiazgi

depositum nisi gratuitum nullum est - przechowanie, jeżeli nie jest bezpłatne, jest nieważne

depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu

de principiis non est disputandum - o zasadach nie należy dyskutować

derogatio legi - uchylenie prawa , ustawy

de similibus idem est iudicium - w podobnych sprawach powinno zapadać takie samo rozstrzygnięcie

dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur - dzień zaczyna się (mierzy się) od północy (dosł: od środka nocy) do północy

dies a quo non computatur in termino - początku terminu nie wlicza się do terminu

dies coeptus pro completo habetur - dzień rozpoczęty uważa się za pełny (przy odliczaniu terminów)

dies non interpellat pro homine - termin nie wzywa za człowieka (sam upływ terminu bez wezwania dłużnika nie powoduje powstania zwłoki dłużnika)

diligenter fines mandati custodiendi sunt - powinno się starannie przestrzegać granic umocowania

discordias solet parere communio - współwłasność zazwyczaj rodzi spory

dolus directus - zamiar bezpośredni

dolus eventualis - zamiar ewentualny

dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur - ustawy niekiedy drzemią, ale nigdy nie umierają

dulce et decorum est pro patria mori - słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę

dura lex, sed lex - surowe prawo, lecz prawo

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002