NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

c

causa donandi - cel darowizny, podstawa prawna przysporzenia mająca na celu obdarowanie odbiorcy.

causa obligandi - podstawa zaciągnięcia zobowiązania.

causa solvendi - cel zapłaty, podstawa prawna mająca na celu umorzenie zobowiązania.

casum senit dominus - właściciel odczuwa (boleśnie) przypadkowe zdarzenie (cłaściciel ponosi skutki zdarzenia przypadkowego)

casus - przypadek wyjęty z praktyki, kazus prawny

cessante ratione cessat et lex ipsa - gdy istnieje podstawa (wydania ustawy), traci moc i sama ustawa

cessio via legis - przeniesienie wierzytelności, cesja z mocy ustawy

clara non sunt interpretanda - jasne (przepisy) nie wymagają interpretacji

clausula derogatoria - klauzula derogacyjna

clausula generalis - klauzula ogólna, generalna

clausula rebus sic stantibus - zastrzeżenie, że umowa obowiązuje w istniejących okolicznościach, które nie ulegną zmianie

clausula salvatoria - klauzula salwatoryjna, ochronna

cogito, ergo sum - myślę, więc jestem

cogitationis poenam nemo patitur - nikt nie ponosi kary za (swoje) myśli

collisio iurum - kolizja prawa

commodum eius esse debet, cuius periculum - do tego powinien należeć zysk, czyje jest ryzyko

communio pro diviso - współwłasność w częściach idealnych, ułamkowych

communio pro indiviso - współwłasność w częściach niepodzielnych

communis error facit ius - powszechny, wspólny błąd czyni prawo

communis opinio - powszechny pogląd

communis opinio habet vim consuetudinis - powszechny pogląd ma moc zwyczaju

concordia civium murus urbium - zgoda obywateli murem (obronnym) miast

conditio a qua - warunek zawieszający

conditio ad quam - warunek rozwiązujący

conditio sine qua non - warunek nieodzowny

conditio suspensiva - warunek zawieszający

confessus pro iudicato est - kto uznał powództwo, uważany jest za zasądzonego

consensus facit nuptias - do zawarcia małżeństwa potrzebne jest zgodne oświadczenie woli (dosł. zgoda czyni małżeństwo)

consuetudo pro lege servatur - zwyczaj jest traktowany jak prawo

contradictio in adiecto - sprzeczność w przymiotniku (sprzeczność sama w sobie)

contra facta non valent argumenta - wobec faktów argumenty nie mają znaczenia

contra legem - wbrew normom prawnym, (wykładnia) sprzeczna z prawem, przeciw prawu, sprzeczny z prawem

convalidatio, onis - f. 1. konwalidacja, nadanie mocy prawnej wadliwemu uprzednio aktowi prawnemu

crimen grave non potest esse impunibile - ciężkie przestępstwo nie może pozostać bez kary

crimina morte extinguuntur - przestępstwa wygasają ze śmiercią (sprawcy)

corpus delicti - przedmiot, dowód przestępstwa

corruptissima re publica plurimae leges - w najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy)

cuius est solum, eius est usque ad coelum - komu przypada grunt, temu przypada (i nad gruntem) aż po niebo

culpa caret, qui scit, sed prohibere non potest - nie można obarczać winą tego, kto (wprawdzie) wie, lecz nie może zapobiec

cum in testamento ambique scriptum est, benigne interpretari debet - gdy w testamencie zapisano coś niejasno, należy interpretować przychylnie

curriculum vitae - opis życia, życiorys

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002