NetTax - Profesjonalny Serwis Prawny, Baza Prawna, Serwis Informacyjny

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur - ustawy powinny być interpretowane szerzej, aby została zachowana ich wola

bis de eadem re agere non licet - nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie

bona fides praesumitur - domniemywa się istnienie dobrej wiary

Bazę prawną dostarcza NetTax sp. z o.o.  
Copyright © 1998-2002