Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Biuletyn Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2001 Nr 3

Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego a okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego

    Z tytułu urodzenia dziecka pracownicy, zgodnie z art. 180 Kodeksu pracy, przysługuje urlop macierzyński. Od 1 stycznia 2001 r., w świetle ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1152), urlop ten przysługuje w wymiarze 26 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 39 tygodni - w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu. Co najmniej 4 tygodnie mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu, po porodzie natomiast przysługuje urlop nie wykorzystany przed porodem. Przepis ten daje pracownicy możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego jeszcze przed porodem, jeżeli chciałaby się od pracy powstrzymać, np. ze względów zdrowotnych.

    Inna jest sytuacja osoby która rodzi dziecko w czasie korzystania z urlopu wychowawczego. Jeżeli urodzenie dziecka następuje w okresie korzystania przez pracownicę z urlopu wychowawczego, urlop macierzyński nie jest udzielany. Pracownica nadal korzysta z urlopu wychowawczego, jednakże ma ona prawo do zasiłku macierzyńskiego, określonego przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. nr 60, poz. 636 z późn. zm.). W myśl art. 29 ust. 3 tej ustawy, w przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, a więc za okres skrócony o 4 tygodnie. Okres ten wynosi odpowiednio 22 albo 35 tygodni (26 lub 39 tygodni skrócone o 4 tygodnie). Przepis ten ma jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy pełny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego (bez skracania go o 4 tygodnie) przypada w czasie trwania urlopu wychowawczego.

    Jeżeli urodzenie kolejnego dziecka ma miejsce pod koniec urlopu wychowawczego, po zakończeniu tego urlopu przysługuje urlop macierzyński w wymiarze pozostałym do wyczerpania pełnego okresu, określonego w art. 180 Kodeksu pracy. Okres ten liczony jest od dnia porodu. Zgodnie z Kodeksem pracy, w czasie urlopu macierzyńskiego pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński, zatem przepis art. 29 ust. 3 powołanej ustawy nie ma w tym przypadku zastosowania i pracownica otrzymuje zasiłek macierzyński przez pełny wymiar urlopu macierzyńskiego określony w Kodeksie.

    Zasadę tę można zilustrować następującymi przykładami.

Przykład 1

    Pracownicy udzielono urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko w okresie od 10 października 1999 r. do 9 października 2002 r. W dniu 5 lutego 2001 r. pracownica urodziła kolejne dziecko. Pełny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego wynoszący 26 tygodni (182 dni) trwałby od 5 lutego do 5 sierpnia 2001 r. W Związku z tym, że pełny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego mieści się w całości w okresie udzielonego urlopu wychowawczego, zasiłek macierzyński będzie pracownicy przysługiwał przez okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie (skrócony o 4 tygodnie), tj. przez okres 22 tygodni. Zasiłek macierzyński zostanie pracownicy wypłacony za okres od 5 lutego do 8 lipca 2001 r.

Przykład 2

    Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego udzielonego na okres od 18 kwietnia 1998 r. do 17 kwietnia 2001 r. W dniu 12 lutego 2001 r. urodziła bliźnięta. Po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego - przez okres do wykorzystania 39 tygodni, tj. od 18 kwietnia do 11 listopada 2001 r. Zatem pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński od 12 lutego do 11 listopada 2001 r., a więc przez okres 39 tygodni (273 dni), tzn. pełen okres określony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka.

    Jeżeli w czasie urlopu wychowawczego pracownica podejmie dodatkowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy w razie urodzenia kolejnego dziecka nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego z dwóch tytułów - z tytułu urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego (przez okres skrócony o 4 tygodnie jeśli pełny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego mieści się w okresie urlopu wychowawczego lub bez skracania o 4 tygodnie - jeżeli pełny okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy) oraz z tytułu dodatkowego zatrudnienia - w pełnym wymiarze.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012