Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa 2006 Nr 5

15

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA1)

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

    Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 66) zarządza się, co następuje:

§ 1

    Urzędowi Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej "UKE", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

    1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zarządzenia Prezesa UKE, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów statutu, obowiązują do czasu ich uchylenia albo upływu okresu na jaki zostały wydane.

    2. Regulamin organizacyjny UKE, nadany UKE na podstawie statutu stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 3, pozostaje w mocy do dnia wejścia w życie regulaminu organizacyjnego nadanego na podstawie statutu, o którym mowa w § 1, jednak nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

    Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MTiB Nr 2, poz. 3).

§ 4

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2006 r.

Minister Transportu i Budownictwa

Jerzy Polaczek

__________
1) Minister Transportu i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 1900).

Załącznik do zarządzenia nr 16
Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 5 kwietnia 2006 r. (poz. 15)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012