Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 2006 Nr 2

4

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 27 grudnia 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

    Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

    W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, poz. 46, z 2003 r. Nr 15, poz. 42 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 49) w załączniku "Statut Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. udzielanie świadczeń zdrowotnych: stacjonarnych, ambulatoryjnych i w zakresie długoterminowej opieki domowej, zgodnie ze strukturą organizacyjną określoną w załączniku do niniejszego statutu.";

2) w § 9 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) w ramach długoterminowej opieki domowej.";

3) w załączniku do statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie:

1) w części "Szpital":

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oddziały:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć i Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

- Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,

- Chirurgiczno-Urazowo-Ortopedyczny,

- Laryngologiczny,

- Chorób Wewnętrznych,

- Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu,

- Ginekologiczny.",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dział Diagnostyki Obrazowej:

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej,

- Pracownia Ultrasonografii,

- Pracownia Tomografii Komputerowej,

- Pracownia Rezonansu Magnetycznego.",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne:

- Poradnia Rehabilitacji,

- Poradnia Onkologiczno-Konsultacyjna,

- Poradnia Ginekologiczno-Konsultacyjna,

- Poradnia Gastrologiczna,

- Poradnia Leczenia Bólu.";

2) w części "Przychodnia" po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) Zespół Długoterminowej Opieki Domowej.".

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L Dorn

______________________
1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420 i Nr 249, poz. 2104.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012