Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 2005 Nr 1

1

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa i rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, sposobu prowadzenia bazy danych o kandydatach na członków rad nadzorczych oraz przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych

    Na podstawie art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.2)) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

    Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198, poz. 2038);

2) radzie nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą, komisję rewizyjną albo pełnomocnika Ministra Skarbu Państwa w spółce handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której Skarb Państwa jest reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa;

3) kandydacie na członka rady nadzorczej - należy przez to rozumieć osobę, która spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, o którym mowa w pkt 1;

4) bazie kandydatów - należy przez to rozumieć prowadzoną przez Biuro Ministra w systemie informatycznym ewidencję kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;

5) banku pytań - należy przez to rozumieć ewidencję w systemie informatycznym pytań egzaminacyjnych, obejmujących tematyką ramowy program kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych;

6) dyrektorze departamentu nadzorującego - należy przez to rozumieć dyrektora:

a) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego I,

b) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego II,

c) Departamentu Nadzoru Właścicielskiego III,

d) Departamentu Instytucji Finansowych,

e) Departamentu Spraw Obronnych,

f) Departamentu Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji.

§ 2

    1. Członków rad nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa powołuje się wyłącznie spośród osób umieszczonych w bazie kandydatów.

    2. Skład rady nadzorczej kształtowany jest w sposób zapewniający Ministrowi Skarbu Państwa bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce, w szczególności poprzez udział w radzie nadzorczej członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa.

    3. Minister Skarbu Państwa wyraża zgodę na powołanie do rady nadzorczej i odwołanie z jej składu na podstawie wniosku właściwego sekretarza lub podsekretarza stanu nadzorującego spółkę - wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

    4. Wskazanie członka korpusu służby cywilnej do rady nadzorczej wymaga uprzedniej zgody dyrektora generalnego lub kierownika właściwego urzędu administracji rządowej.

    5. Pracownicy Ministerstwa Skarbu Państwa powoływani są spośród osób umieszczonych na liście utworzonej i aktualizowanej przez Dyrektora Generalnego, która zawiera:

1) wykaz wszystkich uprawnionych pracowników,

2) wykaz uprawnionych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do sprawowania nadzoru w spółkach wymagających szczególnego nadzoru (załącznik nr 2 do zarządzenia).

    6. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny może przywrócić lub usunąć pracownika z listy.

    7. Wskazania kandydatów spośród osób, o których mowa w ust. 4 i 5, umieszczonych na liście, dokonuje właściwy sekretarz lub podsekretarz stanu po uzyskaniu przez pracownika zgody Dyrektora Generalnego.

    8. Kandydaci nie będący członkami korpusu służby cywilnej wskazywani są do rady nadzorczej przez właściwego sekretarza lub podsekretarza stanu.

    9. Wskazanie osób do składu rady nadzorczej następuje z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

    10. Przy powoływaniu kandydatów do skład rady nadzorczej uwzględnia się:

1) wymagany skład zawodowy (prawnik, ekonomista, specjalista branżowy);

2) niezbędne doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru;

3) dotychczasową ocenę wykonywania czynności nadzoru przez kandydata;

4) predyspozycje i nieskazitelną opinię.

    11. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych powinny posiadać co najmniej 4-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim.

    12. Osoby powoływane do składu rad nadzorczych spółek wymagających szczególnego nadzoru powinny posiadać co najmniej 7-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim. Listę spółek zatwierdza Minister Skarbu Państwa.

    13. Do składu rady nadzorczej nie może być wskazana osoba:

1) skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

2) przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

3) która przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu wyrządziła szkodę stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego.

    14. Do składu rady nadzorczej może być wskazana osoba, która nie otrzymała absolutorium w związku z funkcją pełnioną w radzie nadzorczej, jeżeli czynności nadzoru wykonywane były przez nią zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami nadzoru właścicielskiego określonymi przez Ministra Skarbu Państwa, a uchwała o nie udzieleniu absolutorium została podjęta głosami innych akcjonariuszy lub wspólników.

    15. Osoba składająca rezygnację z pracy w radzie nadzorczej powinna uzasadnić powody rezygnacji.

§ 3

    1. Liczba członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Skarbu Państwa, wskazywanych do rady nadzorczej zależy od złożoności problemów występujących w spółce, jej charakteru i liczby miejsc w radzie nadzorczej obsadzanych przez Skarb Państwa.

    2. Po wskazaniu kandydata przez sekretarza lub podsekretarza stanu właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką, informuje zainteresowanego o propozycji powołania do składu rady nadzorczej spółki, uzyskuje jego pisemną zgodę na powołanie oraz odbiera pisemne oświadczenia kandydata o braku przeszkód do wskazania do skład rady nadzorczej - wzory oświadczeń stanowią załączniki nr 3 i 4 do zarządzenia.

    3. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników uchwały o powołaniu do składu rady nadzorczej, nie dłużej jednak jak w ciągu 5 dni, właściwy pracownik sprawujący nadzór nad spółką powiadamia na piśmie:

1) zarząd spółki, podając adresy i numery telefonów nowych członków rady nadzorczej;

2) osoby powołane do składu rady nadzorczej, podając adres i numer telefonu spółki oraz skład zarządu.

    4. Wraz z powiadomieniem o powołaniu przesyła się nowemu członkowi rady nadzorczej "Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi".

    5. Za aktualizację danych w systemie informatycznym w zakresie składu organów spółek odpowiadają Departamenty Nadzorujące.

    6. Pracownik departamentu sprawujący nadzór nad spółką, w terminie 5 dni od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie/Zgromadzenie Wspólników:

a) wprowadza zmiany w systemie informatycznym,

b) powiadamia Biuro Ministra o powołaniu, odwołaniu lub rezygnacji osoby ze składu rady nadzorczej, przekazując kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej lub kopię rezygancji wraz z numerem PESEL lub datą urodzenia danej osoby oraz datą powołania/odwołania,

c) w przypadku powołania pracownika Ministerstwa Skarbu Państwa, przekazuje do Biura Kadr i Szkolenia kopię wniosku w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej.

    7. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia załącza kopię wniosku o powołanie do rady nadzorczej do akt personalnych pracownika. Dyrektor Departamentu Nadzorującego wpisuje na kopii wniosku o powołanie do rady nadzorczej informację o wysokości wynagrodzenia przysługującego powołanemu.

    8. Wszelkie zmiany związane z powołaniem do rady nadzorczej są odnotowywane niezwłocznie w Zintegrowanym Systemie Informatycznym, bazie kandydatów i aktach pracowniczych.

§ 4

    Przepisy zarządzenia o zasadach i trybie doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Skarbu Państwa do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania składu:

1) rad nadzorczych działających w przedsiębiorstwach państwowych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa;

2) rady nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) rady nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych;

4) spółek handlowych nadzorowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

§ 5

    Tryb powołania pracownika spółki do składu rady nadzorczej regulują odrębne przepisy.

§ 6

    1. Wynagrodzenia członków rad nadzorczych spółek handlowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów, o których mowa w § 4, reprezentujących Skarb Państwa są jawne i podlegają publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa.

    2. Oświadczenie o wysokości wynagrodzenia składa się Ministrowi Skarbu Państwa w terminie jednego miesiąca od dnia powołania, a następnie corocznie w terminie do dnia 31 stycznia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7

    1. Bazę kandydatów prowadzi Biuro Ministra.

    2. Baza kandydatów prowadzona jest w systemie informatycznym oraz w postaci dokumentów.

    3. Do bazy kandydatów wprowadza się, na podstawie kwestionariusza osobowego, dane osób, które:

1) zdały egzamin, o którym mowa w rozporządzeniu;

2) spełniły wymogi określone w § 5 pkt 1 rozporządzenia;

3) spełniły wymogi określone w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia i złożyły wniosek do Ministra Skarbu Państwa o wpis do bazy kandydatów.

    4. Wzór "Kwestionariusza osobowego kandydata na członka rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa" stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

    5. Biuro Ministra odpowiada za bieżącą aktualizację danych osobowych przesyłanych przez kandydatów lub właściwe komórki Ministerstwa.

    6. Aktualizacji dokonuje się:

1) na pisemne żądanie osoby znajdującej się w bazie kandydatów;

2) na podstawie informacji przekazywanych przez departamenty nadzorujące;

3) na podstawie danych przekazanych przez Biuro Kadr i Szkolenia.

    7. Biuro Kadr i Szkolenia, raz na kwartał, przekazuje do Biura Ministra wykaz zmian kadrowych pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa z uwzględnieniem stanowiska oraz daty zatrudnienia lub rozwiązania umowy o pracę.

    8. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rad nadzorczych oraz dokumenty stanowiące podstawę aktualizacji danych w bazie kandydatów przechowywane są w Biurze Ministra.

    9. Biuro Ministra przetwarza dane zawarte w bazie kandydatów na potrzeby Ministra Skarbu Państwa i innych organów.

    10. Dane zawarte w bazie kandydatów podlegają zabezpieczeniu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

    11. Za stan bazy kandydatów, jej prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie odpowiada Dyrektor Biura Ministra.

§ 8

    1. Dyrektor Generalny nadzoruje w imieniu Ministra Skarbu Państwa sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

    2. Stałym miejscem przeprowadzania egzaminów jest siedziba Ministerstwa Skarbu Państwa.

    3. Dyrektor Generalny akceptuje programy i harmonogramy kursów zgłaszanych Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki szkoleniowe oraz ustala termin egzaminu.

    4. Informatyczną bazę ośrodków szkoleniowych, które otrzymują zgodę na organizację kursów prowadzi Biuro Kadr i Szkolenia.

    5. Minimum programowe kursu dla kandydatów na członków do rada nadzorczych, określające minimalną ilość 95 godzin dydaktycznych przeznaczoną na omówienie poszczególnych tematów stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 9

    1. Listę egzaminatorów ustala Minister Skarbu Państwa na wniosek Dyrektora Generalnego.

    2. Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby posiadające wyższe wykształcenie magisterskie w zakresie objętym programem kursu, a w szczególności: prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów, zarządzania i marketingu oraz posiadające doświadczenie w pracach rad nadzorczych.

    3. Na liście egzaminatorów mogą być umieszczone osoby mające dorobek naukowo-dydaktyczny i zgłoszone Ministrowi Skarbu Państwa przez ośrodki akademickie.

§ 10

    1. Skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, zwanej dalej "komisją", w tym przewodniczącego, wyznacza Dyrektor Generalny z listy egzaminatorów zatwierdzonej przez Ministra Skarbu Państwa.

    2. Komisja obowiązana jest do przestrzegania zasad i trybu przeprowadzania egzaminu, określonego w Regulaminie przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia oraz do postanowień niniejszego zarządzenia.

    3. W składzie komisji egzaminacyjnej nie mogą być umieszczone osoby będące wykładowcami na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, w których uczestniczyły osoby egzaminowane w danym dniu.

    4. W pracach komisji może uczestniczyć w charakterze społecznego obserwatora przebiegu egzaminu niezależny ekspert zewnętrzny.

    5. Sekretarz (sekretariat techniczny) komisji wyznaczany jest przez Dyrektora Generalnego spośród pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa.

§ 11

    1. Bank pytań egzaminacyjnych prowadzi i uaktualnia Biuro Kadr i Szkolenia. Testy egzaminacyjne nie podlegają rozpowszechnianiu.

    2. Biuro Kadr i Szkolenia przygotowuje testy egzaminacyjne z banku pytań osobno na każdy termin egzaminu w 3 wersjach.

    3. Testy egzaminacyjne na dany egzamin wraz z opieczętowaną kopertą zawierającą wzory odpowiedzi przekazywane są przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej z zachowaniem poufności. Przewodniczący Komisji przy odbiorze testów od pracownika Biura Kadr i Szkolenia ma obowiązek sprawdzenia zróżnicowania testów i kompletności wszystkich wersji testu.

    4. Osoba wskazana przez uczestników egzaminu losuje wersję pytań egzaminacyjnych.

    5. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej zapewnia prawidłowe przechowywanie testów i wzorów odpowiedzi oraz ich zwrot z pełną dokumentacją po zakończonym egzaminie do Biura Kadr i Szkolenia z zachowaniem zasad przewidzianych dla ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "zastrzeżone".

    6. Oryginały kwestionariuszy osobowych osób, które zdały egzamin Biuro Kadr i Szkolenia przekazuje w ciągu 5 dni roboczych od terminu egzaminu do Biura Ministra.

    7. Po przeprowadzonym egzaminie:

1) arkusze odpowiedzi na test wszystkich osób zdających są dołączone do ich kwestionariuszy osobowych;

2) do protokołu Komisji dołącza się po jednym zeszycie testowym w wersji A i B wykorzystanych na danym egzaminie wraz z wzorami odpowiedzi;

3) pozostałe zeszyty testowe i wzory odpowiedzi podlegają likwidacji.

    8. Koszty egzaminu pokrywane są z wpłat kandydatów przystępujących do egzaminu. Wysokość opłaty za egzamin ustala Dyrektor Generalny.

    9. Za organizację egzaminów odpowiedzialni są:

1) Biuro Kadr i Szkolenia od strony merytorycznej;

2) Zakład Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa od strony organizacyjno-technicznej.

    10. Dyrektor Zakładu Obsługi Ministerstwa Skarbu Państwa zawiera umowy z członkami komisji i sekretariatu technicznego o udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

    11. Wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego w wysokości:

1) przewodniczący komisji - 1,4-krotności;

2) członek komisji - 1,1-krotności;

3) członkowie sekretariatu technicznego -

0,6-krotności

- przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za pierwszy miesiąc poprzedniego kwartału (publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) rozliczane są w ramach kosztów, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

§ 12

    Traci moc zarządzenie nr 19 Ministra Skarbu Państwa z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

§ 13

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Jacek Socha

___________________
1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

Załączniki do zarządzenia nr 14
Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 marca 2005 r. (poz. 1)

(w trakcie opracowywania)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012