Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 2002 Nr 4

powrót do początku dokumentu

    700. Włączenie do środków trwałych spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego wywołuje:

a) zmiany wartościowe w kapitałach własnych,

b) zmiany wartościowe w kapitałach obcych,

c) zmiany wartościowe w aktywach i pasywach,

d) zmiany w aktywach trwałych.

    701. Do przychodów finansowych zalicza się:

a) ustalone na dzień bilansowy ujemne różnice kursowe z rozrachunków,

b) dodatnie różnice kursowe powstałe w momencie wpływu należności lub zapłaty zobowiązania,

c) dodatnie różnice kursowe z lokat bankowych w walutach obcych, ustalone na dzień bilansowy,

d) naliczone na dzień bilansowy odsetki od zobowiązań krótkoterminowych.

    702. Wartość należności wykazywana w bilansie korygowana jest:

a) o utworzone rezerwy na należności wątpliwe,

b) o dokonane odpisy aktualizujące,

c) nie jest korygowana,

d) o rozwiązane rezerwy na należności wątpliwe.

    703. Otrzymany w formie darowizny środek trwały wykazujemy w księgach wyceniając go na poziomie:

a) ceny zakupu takiego samego lub podobnego środka,

b) ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego środka,

c) zawsze i tylko na poziomie wartości godziwej,

d) ceny zakupu takiego samego środka określonego przez rzeczoznawcę.

    704. Wynik na sprzedaży towarów można ustalić według formuły:

a) przychody (netto) ze sprzedaży towarów minus wartość sprzedanych towarów na poziomie cen nabycia,

b) przychody (netto) ze sprzedaży towarów minus wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu,

c) przychody (netto) ze sprzedaży towarów minus wartość sprzedanych towarów w cenie ewidencyjnej,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    705. Do kosztów budowy środków trwałych możemy zaliczyć:

a) koszty nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,

b) koszty ubezpieczeń majątku budowanego środka trwałego,

c) odsetki i ujemne różnice kursowe od kredytów i zobowiązań za okres realizacji budowy,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    706. Wycena zapasów na moment bilansowy może być dokonana na poziomie:

a) rzeczywistych cen zakupu,

b) rzeczywistych cen nabycia,

c) rzeczywistych cen sprzedaży netto,

d) prognozowanych cen sprzedaży netto.

    707. Do finansowania hybrydowego zalicza się:

a) akcje na okaziciela wydane przed pełną wpłatą,

b) udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) obligacje z warrantami na akcje,

d) obligacje przychodowe.

    708. Spółka akcyjna obligatoryjnie tworzy:

a) kapitał zapasowy,

b) kapitał akcyjny,

c) kapitał zakładowy,

d) kapitał inwestycyjny.

    709. Z chwilą przelania agio do kapitału zakładowego:

a) powstaje obowiązek podatkowy,

b) w ogóle nie powstaje obowiązek podatkowy,

c) następuje zmniejszenie kapitału zapasowego spółki,

d) następuje zmniejszenie kapitału zakładowego.

    710. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest:

a) zysk brutto,

b) zysk przed opodatkowaniem,

c) dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodami a kosztami uwzględnionymi w rachunku zysków i strat,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    711. Zysk (strata) z działalności gospodarczej uwzględnia:

a) zyski nadzwyczajne,

b) straty nadzwyczajne,

c) ujemne różnice kursowe,

d) koszty finansowe.

    712. Zysk (strata) netto jest:

a) zyskiem (stratą) bilansową,

b) kategorią memoriałową,

c) zyskiem (stratą) z działalności gospodarczej pomniejszonym o podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),

d) zyskiem (stratą) brutto pomniejszonym tylko o podatek dochodowy.

    713. Ebit jest to zysk:

a) równy zyskowi operacyjnemu,

b) równy zyskowi netto,

c) równy zyskowi netto przed spłatą odsetek bankowych,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    714. Efekty dźwigni finansowej są pozytywne jeśli:

a) spodziewana stopa zysku ROI*(EBIT/M) będzie w rzeczywistości większa od kosztu użycia kapitału obcego,

b) stopa zwrotu kapitału netto (ROE) będzie wyższa od rentowności majątkowej ogólnej (EBIT/M),

c) stopa zwrotu kapitału netto (ROE) będzie wyższa od rentowności majątkowej ogólnej [( EBIT* (1-Pd)]/M,

d) zysk netto jest niższy od zysku operacyjnego.

    715. Majątek obrotowy netto (CCN) jest:

a) sumą środków obrotowych,

b) sumą zobowiązań,

c) różnicą pomiędzy wartością środków obrotowych a wszystkimi zobowiązaniami,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    716. Kapitał własny to:

a) tylko zysk,

b) generalnie kapitał podstawowy i zysk skapitalizowany oraz zysk nie podzielony z lat ubiegłych, zysk netto roku obrotowego oraz rezerwy bilansowe,

c) obligacje emitowane przez przedsiębiorcę,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    717. Dekapitalizowanie (podwyższenie kapitału zakładowego) spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego następuje:

a) z chwilą sprzedaży akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa przez Skarb Państwa oraz wskutek emisji nowych akcji,

b) na rynku wtórnym,

c) wskutek emisji nowych akcji,

d) wskutek emisji kwitów depozytowych na giełdach zagranicznych w oparciu o akcje należące do Skarbu Państwa.

    718. Obligatariusz na mocy polskich przepisów bezwzględnie otrzymuje:

a) zawsze zwrot kapitału i odsetki,

b) tylko odsetki od udzielonej pożyczki,

c) zawsze odsetki od udzielonej pożyczki,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    719. Przyjęcie degresywnej metody amortyzacji (zarówno dla celów bilansowych i podatkowych) powoduje:

a) zwiększenie zysku brutto i poprawienie płynności finansowej,

b) zmniejszenie zysku brutto i poprawienie płynności finansowej,

c) zmniejszenie zysku brutto bez żadnego wpływu na płynność finansową,

d) zwiększenie zysku brutto i pogorszenie płynności finansowej.

    720. Przez rok obrotowy należy rozumieć wyłącznie:

a) rok kalendarzowy,

b) okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

c) okres trwający więcej niż 12 miesięcy, jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w pierwszej połowie roku kalendarzowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    721. Przy optymalnej strukturze kapitału:

a) średni ważony koszt użycia kapitału jest najniższy,

b) wskaźnik earnings per share (zysk na jedną akcję) osiąga maksimum,

c) maksymalizowana jest wartość firmy,

d) najwyższe są efekty tarczy podatkowej.

    722. Jednym z podstawowych celów strategicznych spółki akcyjnej ukierunkowanych na pomnażanie wartości dodanej jest:

a) tylko maksymalizowanie ceny akcji,

b) tylko minimalizowanie kosztów,

c) tylko zwiększanie zysków,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    723. Ekonomiczna wartość dodana firmy zależy tylko od:

a) struktury pasywów i aktywów,

b) różnicy między uzyskiwaną rentownością i kosztem użycia kapitału,

c) struktury kapitału,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    724. Do szeroko pojętych derywatów zaliczamy, między innymi:

a) zwykłe obligacje przychodowe,

b) kwity depozytowe,

c) warranty na akcje,

d) swapcje.

    725. Stopa dywidend może być zdefiniowana jako:

a) różnica pomiędzy stopą zwrotu kapitału netto (ROE) a stopą samofinansowania,

b) iloraz części zysku netto przeznaczonego na wypłaty dywidend do wartości kapitałów własnych (netto),

c) iloczyn dwóch czynników: stopy redystrybucji zysku netto i stopy zwrotu kapitału netto,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    726. Wystawca opcji:

a) zajmuje długą pozycję,

b) zajmuje krótką pozycje,

c) zajmuje krótką lub długą pozycję w zależności, czy to jest opcja kupna, czy sprzedaży,

d) zajmuje aktywną pozycję w kontrakcie opcyjnym.

    727. Świadectwa użytkowe są to walory:

a) tylko imienne bez określonej wartości nominalnej, wydawane w zamian za akcje umorzone,

b) imienne lub na okaziciela bez określonej wartości nominalnej, wydawane w zamian za akcje umorzone,

c) związane z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych,

d) tylko na okaziciela bez określonej wartości nominalnej, wydawane w zamian za akcje umorzone.

    728. Transakcjami interest rate agreements o charakterze rozliczeniowym a nie rzeczywistym, są:

a) transakcje forward-forward,

b) transakcje forward rate agreements (FRA),

c) warranty na akcje,

d) swapcje.

    729. W modelu Gordona tempo wzrostu dywidend jest:

a) stałe,

b) określane, między innymi, jako oczekiwana stopa wzrostu przewidywana przez analityków rynku papierów wartościowych,

c) określane, między innymi, jako stopa samofinansowania,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    730. W polskim kodeksie cywilnym występują tylko:

a) cztery umowy nazwane dotyczące odpłatnego używania rzeczy,

b) jedna umowa nazwana dotycząca odpłatnego używania rzeczy,

c) dwie umowy nazwane dotyczące odpłatnego używania rzeczy,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    731. Współczynnik p w modelu CAPM określa:

a) ogólne tendencje zachodzące na rynku papierów wartościowych w odniesieniu do wszystkich notowanych papierów wartościowych,

b) wpływ notowań giełdowych na rentowność inwestycji w dany konkretny papier wartościowy,

c) stopę rentowności, uwzględniającą notowania na giełdzie w odniesieniu do wszystkich papierów wartościowych,

d) relacje zachodzące między notowaniami akcji na różnych giełdach zagranicznych.

    732. Każda umowa leasingu powinna zawsze precyzować:

a) warunki przeniesienia praw własności przedmiotu leasingu,

b) odpowiedzialność finansującego za utratę rzeczy przez korzystającego,

c) możliwości oddania przedmiotu w subleasing,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    733. Przy ocenie opłacalności transakcji leasingowych korzystający może brać pod uwagę:

a) sumę zdyskontowanych wydatków efektywnych w poszczególnych miesiącach umowy,

b) przepływy pieniężne (cash flows),

c) efekty tarczy podatkowej,

d) wpływ czasu na wartość pieniądza.

    734. Opłaty leasingowe w trakcie trwania danej umowy:

a) mogą być annuitetowe,

b) nigdy nie są annuitetowe,

c) mogą być perpetuitetowe,

d) mogą być sezonowe.

    735. Kontrakt Forward Rate Agreement (FRA) jest:

a) kontraktem zobowiązującym jedną ze stron kontraktu do zawarcia umowy kredytowej lub lokacyjnej,

b) kontraktem o charakterze rozliczeniowym ukierunkowanym na zabezpieczenie strony kontraktu przed ryzykiem zmiany stóp procentowych,

c) jest produktem (instrumentem) należących do grupy swapów,

d) jest kontraktem opcyjnym.

    736. Tenencyjny leasing nieruchomości oparty jest wyłącznie na:

a) umowie dzierżawy,

b) umowie najmu,

c) umowie leasingu,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    737. Opcja sprzedaży akcji:

a) obliguje jej wystawcę do kupienia akcji po określonej cenie, jeżeli dojdzie do wykonania opcji,

b) obliguje jej nabywcę do sprzedaży akcji po określonej cenie,

c) obliguje jej wystawcę do sprzedania akcji po określonej cenie, jeżeli dojdzie do wykonania opcji,

d) obliguje jej nabywcę do kupienia akcji.

    738. Formą obrotu akcjami polskich spółek na giełdach zagranicznych są:

a) kwity depozytowe emitowane przez bank polski,

b) kwity depozytowe emitowane przez polskie spółki,

c) kwity depozytowe emitowane przez zagraniczne banki depozytowe w oparciu o nabyte i zdeponowane akcje spółek polskich,

d) kwity depozytowe emitowane przez polskie banki depozytowe w oparciu o nabyte i zdeponowane akcje spółek polskich.

    739. W formule obliczania zysku brutto uwzględnia się:

a) dotacje,

b) amortyzację,

c) odsetki od kredytów,

d) przychody finansowe.

    740. Zysk netto jest:

a) zyskiem bilansowym,

b) zyskiem stanowiącym podstawę wyjściową do liczenia przepływów pieniężnych według metody bezpośredniej,

c) zyskiem brutto pomniejszonym o podatek dochodowy i inne obowiązkowe zmniejszenia zysku,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    741. Źródłami zwiększania płynności finansowej przedsiębiorstw może być:

a) faktoring,

b) sekurytyzacja aktywów,

c) zwiększenie odpisów amortyzacyjnych,

d) zmniejszenie wartości majątku obrotowego netto (CCN w rachunku przepływów pieniężnych).

    742. Stopa zysku ROI może być określona jako:

a) iloczyn wskaźnika rentowności sprzedaży i wskaźnika stopy zwrotu,

b) iloczyn wskaźnika rentowności sprzedaży i wskaźnika rotacji należności,

c) stosunek zysku operacyjnego do wartości majątku trwałego,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    743. Stopa zwrotu kapitału netto (ROE) jest:

a) sumą stopy samofinansowania i stopy dywidend,

b) iloczynem stopy zysku, współczynnika zadłużenia, i współczynnika wpływu sfery pozaoperacyjnej,

c) stosunkiem zysku netto do kapitału netto (kapitałów własnych),

d) stosunkiem zysku operacyjnego do kapitału podstawowego.

    744. Stopień działania dźwigni połączonej jest określony:

a) współczynnikiem elastyczności zysku operacyjnego względem zmian sprzedaży,

b) współczynnikiem elastyczności zysku operacyjnego względem zmian zysku netto,

c) współczynnikiem elastyczności zysku netto względem zmian zysku operacyjnego,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    745. Ebit jest to zysk:

a) równy zyskowi operacyjnemu,

b) równy zyskowi netto,

c) równy zyskowi przed spłatą odsetek bankowych i przed opodatkowaniem,

d) równy zyskowi po opodatkowaniu.

    746. Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych w spółce akcyjnej są rozliczane:

a) z kapitałem zapasowym,

b) z rezerwami na zobowiązania,

c) z kapitałem podstawowym,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    747. Cash flows ogółem:

a) może wynosić w okresie sprawozdawczym (- 200 PLN) przy stanie środków pieniężnych według bilansu otwarcia wynoszącym 100 PLN,

b) jest strumieniem pieniężnym uzyskanym w danym roku, będącym rezultatem sumy strumieni netto w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,

c) jest w wyrażeniu arytmetycznym różnicą między stanem środków pieniężnych na koniec roku obrotowego i stanem środków pieniężnych na początek roku obrotowego,

d) może być równe 0.

    748. Zdyskontowane wolne przepływy pieniężne (discounted free cash flows) mogą być:

a) określane jako zdyskontowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, po opodatkowaniu i po uwzględnieniu inwestycji,

b) określane jako suma EBIT po opodatkowaniu i amortyzacji minus całkowite nakłady inwestycyjne w majątek trwały, -/+ wzrost (spadek) majątku obrotowego netto,

c) określane jako różnica pomiędzy EBIT po opodatkowaniu a amortyzacją minus całkowite nakłady inwestycyjne w majątek trwały, -/+ wzrost (spadek) majątku obrotowego netto,

d) określane jako suma EBIT-u po opodatkowaniu i amortyzacji plus całkowite nakłady inwestycyjne w majątek trwały, -/+ wzrost (spadek) majątku obrotowego netto.

    749. Efekty tarczy podatkowej:

a) nie występują w ogóle w transakcjach leasingowych,

b) zmniejszają się z roku na rok z uwagi na obniżanie stopy opodatkowania podatkiem dochodowym,

c) zwiększają się z roku na rok z uwagi na obniżanie stopy opodatkowania podatkiem dochodowym,

d) są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze w maksymalny sposób, bez względu na strukturę pasywów.

    750. Umowa o odpłatne używanie rzeczy, w czasie której nie następuje spłata ceny zapłaconej przez finansującego, a przeniesienie praw własności na korzystającego następuje po zakończeniu umowy (i w związku z tą umową) po ustalonej cenie poleasingowej - zgodnie z polską regulacją cywilnoprawną jest:

a) umową dzierżawy,

b) umową leasingową,

c) umową nienazwaną,

d) umową sprzedaży na raty.

    751. Która z podanych zależności matematycznych może być prawdziwa?

a) NPV = (- 134 j.), IRR = 18% oraz koszt użycia kapitału = 12%,

b) NPV = (- 124 j.) i IRR = 12% oraz koszt użycia kapitału = 18%,

c) NPV = O j. i IRR = 18% oraz koszt użycia kapitału = 18%,

d) NPV = (- 234 j.), IRR = 20% oraz koszt użycia kapitału = 15%.

    752. Maksymalizacja w danym roku współczynnika EVA następuje zawsze wtedy, gdy:

a) spółka uzyskuje najniższy poziom średniego kosztu użycia kapitału,

b) spółka uzyskuje najwyższy poziom ROI,

c) spółka uzyskuje najwyższą wartość rynkową, czyli współczynnik MVA jest najwyższy,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    753. Tworzenie procedur ochronnych przed ryzykiem zmiany stóp procentowych (transfer ryzyka) jako pierwotny motyw udziału w terminowych transakcjach finansowych nazywany jest:

a) swapingiem,

b) arbitrażem,

c) tradingiem,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    754. Kapitał obrotowy netto jest zawsze ujemny, gdy:

a) wartość kapitału własnego jest niższa od wartości aktywów trwałych,

b) wartość kapitału stałego jest wyższa od wartości aktywów trwałych,

c) wartość aktywów obrotowych jest wyższa od wartości zobowiązań krótkookresowych (bieżących),

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    755. Wysokość kapitału docelowego (warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego) nie może przekraczać:

a) 1/3 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi.

b) 1/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi,

c) 3/4 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi,

d) 1/2 kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi.

    756. Zgodnie z systemem prawa obowiązującym w 2002 r.:

a) spółka cywilna nie istnieje i została z mocy prawa zastąpiona spółką jawną,

b) spółka cywilna została zakwalifikowana do spółek rejestrowych,

c) spółka cywilna istnieje, jednak została pozbawiona cech charakterystycznych dla przedsiębiorcy,

d) spółka cywilna nie istnieje i z mocy prawa została przekształcona w spółkę komandytową.

    757. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być zawsze w pełni pokryte:

a) przed zarejestrowaniem spółki,

b) nie później niż przed upływem pół roku po zarejestrowaniu spółki,

c) nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki,

d) nie później niż przed upływem dwóch lat po zarejestrowaniu spółki.

    758. Rynki terminowe:

a) są synonimem rynków spot,

b) dotyczą tylko terminowych instrumentów finansowych,

c) dotyczą tylko transakcji forward i futures,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    759. Według MSR rata leasingową (leasing finansowy) jest u finansującego:

a) wykazywana w pełnej wysokości jako przychód operacyjny finansującego,

b) dzielona na część kapitałową i odsetkową, przy zastosowaniu stałej w czasie stopy procentowej dla danej transakcji leasingowej,

c) rozliczana w pełnej wysokości tylko z należnościami,

d) dzielona na część kapitałową i odsetkową, przy zastosowaniu zmiennej w czasie stopy procentowej dla danej transakcji leasingowej.

    760. Na polskim rynku leasingowym 10 największych firm posiada:

a) więcej niż 35% rynku,

b) więcej niż 50% rynku,

c) więcej niż 40% rynku,

d) więcej niż 48% rynku.

    761. Umowa leasingu należy do umów:

a) w których ryzyko przypadkowej utraty rzeczy lub jej zniszczenia (przedmiot leasingu) na skutek działania siły wyższej ponosi finansujący,

b) zawieranych na czas nieoznaczony,

c) mogących przenosić prawo własności na użytkownika w trakcie obowiązywania umowy leasingu (czynność rozporządzająca),

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    762. Umowa leasingu w rozumieniu polskiego prawa cywilnego:

a) charakteryzuje się pełną lub prawie pełną spłatą kapitału (wartości przedmiotu leasingu),

b) jest umową, w której zawsze uczestniczą trzy różne podmioty (osoby),

c) jest umową, na podstawie której korzystający może używać lub używać i pobierać pożytki z rzeczy i praw materialnych i niematerialnych,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    763. Umowa, w której jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy:

a) jest umową leasingową,

b) nie jest umową leasingową,

c) stosuje się do niej odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę leasingu,

d) jest umową użyczenia.

    764. Warrant na akcje jest to:

a) papier wartościowy,

b) jest to rodzaj opcji,

c) derywat,

d) należy do formy finansowania hybrydowego.

    765. Kapitałem podstawowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

a) kapitał obrotowy,

b) kapitał inwestycyjny,

c) kapitał zapasowy,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    766. Środki budżetu państwa gromadzone są wyłącznie na rachunkach:

a) prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

b) prowadzonych przez banki państwowe,

c) prowadzonych przez NBP,

d) prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.

    767. Kodeks cywilny nadaje osobowość prawną:

a) państwu,

b) przedsiębiorstwom państwowym,

c) wszystkim państwowym osobom prawnym,

d) Skarbowi Państwa.

    768. Wskaźnik określający zdolność firmy do spłaty odsetek od kredytów bankowych (TIE - times interest earned) definiuje się jako:

a) stosunek zysku operacyjnego (EBIT-u) do kosztów obsługi długu,

b) stosunek kosztów obsługi długu do wartości zaciągniętych kredytów,

c) stosunek amortyzacji do kosztów obsługi długu,

d) żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    769. Wskaźnik zadłużenia (leverage ratio) jest zdefiniowany jako:

a) stosunek kapitałów obcych do kapitału podstawowego,

b) stosunek E BIT do kapitałów obcych,

c) stosunek kapitałów ogółem do kapitału własnego,

d) stosunek majątku ogółem (suma aktywów) do kapitału własnego.

    770. Wskaźniki rotacji zapasów są liczone:

a) w liczbie dni potrzebnej na jeden cykl obrotu zapasami,

b) w procentach,

c) w ilości cykli obrotu zapasami w ciągu okresu,

d) jako średnia wielkość zapasów w poszczególnych miesiącach.

    771. Wskaźnik płynności bieżącej informuje:

a) o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań,

b) ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania,

c) czy gotówka i należności pokrywają zobowiązania oraz pozostałe kredyty i pożyczki,

d) czy należności pokrywają pozostałe kredyty i pożyczki.

    772. Wskaźnik płynności szybki informuje:

a) ile razy najbardziej płynne aktywa pokrywają bieżące zobowiązania,

b) o zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań,

c) czy gotówka pokrywa bieżące zobowiązania,

d) czy należności pokrywają bieżące zobowiązania.

    773. Wskaźnik zyskowności kapitału własnego (ROE):

a) uzależnia zyski zatrzymane od kapitału własnego,

b) określa relacje dywidendy do kapitału w wartościach nominalnych.

c) wskazuje na zdolność kapitału własnego do generowania zysku,

d) określa zdolność całego kapitału do generowania zysku.

    774. Wskaźnik cyklu należności informuje:

a) jak długi jest średni okres inkasa należności,

b) o skuteczności spłacania zobowiązań,

c) o wielkości należności,

d) ile razy firma w ciągu roku "odtwarza" stan swoich należności.

    775. Wskaźnik rentowności sprzedaży stanowi stosunek:

a) kosztu własnego sprzedaży do dochodu ze sprzedaży,

b) kosztów produkcji do dochodu ze sprzedaży,

c) zysku do przychodów ze sprzedaży,

d) zysku do kosztu własnego sprzedaży.

    776. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym powyżej 100% informuje:

a) o finansowaniu kapitałami własnymi części aktywów obrotowych,

b) o możliwościach spłaty wierzytelności,

c) o realizacji dużych inwestycji,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest właściwa.

    777. Spośród wymienionych zasad zaznacz nadrzędne zasady rachunkowości:

a) zasada kontynuacji,

b) zasada cichych rezerw zysku,

c) zasada memoriału,

d) zasada ostrożności.

    778. Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe między innymi następujących jednostek kontynuujących działalność:

a) banków oraz zakładów ubezpieczeń,

b) spółek akcyjnych,

c) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

d) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które osiągnęły średnioroczne zatrudnienie 50 osób oraz suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego przekroczyła równowartość w walucie polskiej 500.000 EURO.

    779. Wspólnym elementem bilansu i rachunku zysków i strat jest:

a) nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych,

b) strata netto roku obrotowego,

c) zysk netto roku obrotowego,

d) zysk na działalności operacyjnej.

    780. Za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą odpowiedzialność ponosi:

a) główny księgowy jednostki,

b) kierownik jednostki,

c) prokurent,

d) główny księgowy jednostki, jeżeli za jego zgodą obowiązki w tym zakresie zostaną mu przypisane.

    781. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający:

a) nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego,

b) przed badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,

c) nie później niż 4 miesiące od zakończenia roku podatkowego,

d) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

    782. W informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego należy, między innymi, podać:

a) przyjęte metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego,

b) uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu oraz elementach rachunku zysków i strat,

c) proponowany podział zysku lub pokrycia straty,

d) podstawowe dane o pracownikach i organach jednostki.

    783. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki należy sporządzić i przedstawić właściwym organom:

a) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,

b) nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia bilansowego,

c) nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego,

d) w ciągu 4 miesięcy po zakończeniu inwentaryzacji.

    784. Firma nabyła za kredyt długoterminowy środek trwały o wartości 100.000 zł. Efektem tej transakcji w bilansie będzie:

a) wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o 100.000 zł,

b) wzrost kapitałów własnych o 100.000 zł,

c) zwiększenie sumy pasywów o 100.000 zł,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    785. Wartość netto środków trwałych to:

a) wartość środków trwałych określona przez biegłego rewidenta,

b) wartość początkowa środków trwałych powiększona o amortyzację,

c) wartość początkowa środków trwałych pomniejszona o odpisy umorzeniowe,

d) wartość początkowa środków trwałych powiększona o podatek od nieruchomości.

    786. Amortyzacja jest:

a) kosztem rodzajowym,

b) składnikiem aktywów w bilansie,

c) elementem porównawczego wariantu rachunku zysków i strat,

d) przychodem ze sprzedaży składników majątku trwałego.

    787. Księgowa wartość przedsiębiorstwa to:

a) pasywa obce,

b) suma aktywów minus kapitały obce,

c) suma aktywów,

d) kapitały własne.

    788. Do jakiej grupy bilansowej zalicza się należne (lecz nie wniesione) wkłady na poczet kapitału podstawowego?

a) do majątku obrotowego w pozycji: należności i roszczenia,

b) do zobowiązań długoterminowych,

c) do kapitału własnego jako oddzielna pozycja (wielkość ujemna),

d) nie wykazuje się ich w bilansie.

    789. Posiadane udziały i akcje innych spółek, nie przeznaczone do zbycia, stanowią:

a) kapitał obcy,

b) finansowy majątek trwały,

c) zobowiązania długoterminowe,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    790. Zysk brutto jest:

a) elementem pasywów bilansu,

b) pozycją rachunku zysków i strat,

c) elementem aktywów bilansu,

d) zyskiem przed opodatkowaniem.

    791. Zysk netto jest:

a) składnikiem pasywów bilansu,

b) elementem rachunku zysków i strat,

c) uwzględniony w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia),

d) zyskiem po opodatkowaniu.

    792. Kapitał zakładowy to:

a) element pasywów bilansu,

b) fundusz w przedsiębiorstwie państwowym,

c) składnik kapitału własnego spółki akcyjnej,

d) składnik kapitału własnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

    793. Na pokrycie ewentualnej straty bilansowej w spółce akcyjnej tworzy się obowiązkowo:

a) kapitał zakładowy,

b) kapitał rezerwowy,

c) kapitał zapasowy,

d) fundusz zasobowy.

    794. Kapitał zapasowy w spółce akcyjnej tworzony jest:

a) z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji,

b) z dopłat uiszczonych przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom,

c) z odpisów co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,

d) z odpisów amortyzacyjnych.

    795. Kapitał (fundusz) własny jednostki to, między innymi:

a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) kapitał rezerwowy,

c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

d) kapitał podstawowy.

    796. Część kapitału zapasowego utworzona w spółce akcyjnej obligatoryjnie na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych może być użyta:

a) tylko na podwyższenie kapitału zakładowego,

b) na utworzenie kapitału docelowego,

c) tylko na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym,

d) na wypłatę dywidendy.

    797. Akcje obce przeznaczone do zbycia umieszcza się jako oddzielną pozycję w bilansie w:

a) finansowym majątku trwałym,

b) kapitałach własnych,

c) przychodach przyszłych okresów,

d) aktywach obrotowych.

    798. Zmniejszenie się stanu gotówki w spółce w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych może oznaczać:

a) zakupienie przez spółkę papierów wartościowych innych jednostek,

b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce,

c) spłatę części zobowiązań,

d) zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego.

    799. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy:

a) koszty prac (rozwojowych,

b) papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,

c) kredyty bankowe,

d) licencje.

    800. Zwiększenie się stanu zobowiązań w firmie może oznaczać:

a) zaciągnięcie kredytu bankowego,

b) wzrost zapasu materiałów,

c) spadek płynności finansowej firmy,

d) spłatę kredytu bankowego.

    801. Emisja nowych akcji przez spółkę spowoduje w jej bilansie następujące zmiany:

a) zwiększenie aktywów i zwiększenie pasywów,

b) zwiększenie aktywów i zmniejszenie pasywów,

c) zmniejszenie aktywów i zwiększenie pasywów,

d) nie spowoduje zmian w bilansie.

    802. W bilansie wykazuje się:

a) przychody, koszty, zyski i straty nadzwyczajne oraz obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego,

b) stany aktywów i pasywów na tzw. dzień bilansowy,

c) przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej jednostki,

d) wartość netto środków trwałych.

    803. Do kosztów bezpośrednich zaliczamy:

a) koszty zakupu,

b) koszty półfabrykatów obcych,

c) wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych bezpośrednio w produkcji,

d) koszty marketingu.

    804. Koszty finansowe to:

a) element kalkulacyjnego wariantu zysków i strat,

b) element porównawczego wariantu zysków i strat,

c) świadczenia na rzecz pracowników,

d) koszty bezpośrednie.

    805. Bilans obowiązkowo sporządza się:

a) na dzień kończący rok obrotowy,

b) na dzień udzielenia długoterminowego kredytu bankowego,

c) na dzień wypłaty dywidendy,

d) na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan upadłości.

    806. Zarządzanie finansami ma na celu, między innymi:

a) zapewnienie firmie bieżącej płynności i wypłacalności,

b) sterowanie przepływami pieniężnymi,

c) maksymalizację korzyści przypadających właścicielom,

d) wzrost rynkowej wartości przedsiębiorstwa.

    807. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych:

a) zawiera informacje na temat źródeł wpływu gotówki do firmy oraz kierunków wykorzystania środków pieniężnych,

b) jest prezentacją majątku firmy i źródeł jego pochodzenia,

c) prezentuje wszystkie przychody i koszty dotyczące tego samego okresu czasu,

d) zawiera tylko wyjaśnienia związane ze zmianami gotówki w wyniku działalności operacyjnej.

    808. O rachunkowości zarządczej można powiedzieć, że:

a) dostarcza tylko informacje o firmie ex post,

b) zajmuje się prezentowaniem informacji finansowych głównie dla zewnętrznych odbiorców,

c) zajmuje się przygotowaniem i prezentowaniem, między innymi, informacji finansowych przeznaczonych dla kierownictwa firmy,

d) zorientowana jest na przyszłość.

    809. Aktywa w bilansie:

a) równe są kapitałom obcym,

b) równe są sumie kapitałów własnych i obcych,

c) uporządkowane są według stopnia płynności,

d) uporządkowane są według stopnia wymagalności.

    810. Stratę bilansową w spółce kapitałowej można pokryć:

a) z kapitału zapasowego,

b) z kapitału rezerwowego,

c) ze strat z lat ubiegłych,

d) z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

    811. Analiza pozioma bilansu polega na:

a) porównaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów za dwa lub więcej kolejnych okresów obrotowych,

b) ustaleniu i analizowaniu struktury aktywów i pasywów w bilansie,

c) analizie wskaźników rentowności,

d) wycenie aktywów i pasywów.

    812. Do kosztów rodzajowych zaliczamy:

a) wynagrodzenia,

b) koszty zarządu,

c) koszty sprzedaży,

d) usługi obce.

    813. W rachunku zysków i strat znajdujemy następujące pozycje:

a) rozliczenia międzyokresowe,

b) fundusze specjalne,

c) zysk brutto ze sprzedaży,

d) podatek dochodowy.

    814. Podstawowe obszary analizy wskaźnikowej to:

a) płynność finansowa,

b) zadłużenie,

c) rentowność,

d) sprawność działania przedsiębiorstwa.

    815. Do oceny zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań służą:

a) wskaźnik bieżącej płynności,

b) wskaźnik płynności szybki,

c) wskaźnik ogólnego zadłużenia,

d) wskaźnik rotacji zapasów.

    816. Niski wskaźnik bieżącej płynności finansowej oznacza, że:

a) firma działa z dnia na dzień,

b) firma posiada zasoby gotówkowe do spłacania bieżących zobowiązań,

c) działalność przedsiębiorstwa nie jest zagrożona,

d) firma nie posiada dostatecznych zasobów gotówkowych do realizacji zobowiązań bieżących.

    817. Jeśli wskaźnik płynności szybki jest niski, zaś wskaźnik bieżącej płynności finansowej wysoki to oznacza, że:

a) firma utrzymuje niskie zapasy,

b) kapitał obrotowy pracuje,

c) zamrożony jest kapitał obrotowy,

d) w firmie utrzymywane są wysokie zapasy.

    818. Utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów w przedsiębiorstwie prowadzi do:

a) obniżki kosztów wytwarzania,

b) aktywizacji sprzedaży wyrobów gotowych,

c) zamrożenia kapitału obrotowego,

d) zachwiania płynności finansowej.

    819. Zwiększający się wskaźnik rotacji zapasów oznacza, że:

a) zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży,

b) zmniejszają się koszty magazynowe,

c) następuje uwolnienie zamrożonego w zapasach kapitału obrotowego,

d) przedsiębiorstwo może nie być w stanie zaspokoić potrzeb odbiorców.

    820. Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi rachunkowości do przychodów ze sprzedaży zalicza się:

a) kwoty należne za sprzedane wyroby, półfabrykaty, towary oraz wykonane roboty i usługi, ustalone w cenach sprzedaży netto (czyli bez podatku VAT), po uwzględnieniu ewentualnych dopłat, bonifikat i rabatów,

b) kwoty należne za sprzedane wyroby, półfabrykaty, towary oraz wykonane roboty i usługi, ustalone w cenach sprzedaży netto (czyli bez podatku VAT), po uwzględnieniu ewentualnych dopłat, bonifikat i rabatów, pod warunkiem, że płatność nastąpi w 14 dni po wystawieniu faktury,

c) wpływy pieniężne do kasy i na rachunki bankowe jednostki,

d) kwoty należne wyłącznie z tytułu sprzedaży zrealizowanej w systemie kredytu kupieckiego (czyli bez należności uzyskanych w gotówce).

    821. Koszty stałe to takie koszty, które:

a) zasadniczo utrzymują się na stałym poziomie niezależnie od zmian wielkości produkcji czy sprzedaży,

b) występują w takiej samej lub bardzo zbliżonej wysokości w kolejnych okresach, np. amortyzacja lub czynsz,

c) wykazują stałą tendencję rosnącą,

d) występują tylko w zakładach produkcyjnych prowadzących produkcję w cyklu całodobowym (np. ciągłe odlewanie stali w stalowniach).

    822. Można zakładać, że rotacja zapasów będzie najwolniejsza w:

a) cukierni,

b) kiosku z gazetami,

c) sklepie odzieżowym,

d) firmie budowlanej.

    823. Na kapitał stały jednostki składają się wyłącznie:

a) kapitał własny,

b) kapitał własny, z wyłączeniem kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny,

c) kapitał własny i zobowiązania długoterminowe,

d) środki zdeponowane na lokatach terminowych.

    824. Maksymalizacja udziału kapitałów stałych w strukturze kapitałów (zachowawcza strategia finansowania działalności) powoduje:

a) umocnienie równowagi finansowej jednostki,

b) obniżenie ryzyka finansowego,

c) znaczne uniezależnienie od podaży kredytów krótkoterminowych,

d) redukcję ponoszonych kosztów odsetek.

    825. Z punktu widzenia korzyści osiąganych przez inwestorów na rynku kapitałowym szczególne znaczenie mają następujące wskaźniki:

a) zysk na jedną akcję,

b) wskaźnik obrotu zapasami w dniach,

c) skorygowana zyskowność majątku,

d) wskaźnik wypłaty dywidend.

    826. Zdolność jednostki do obsługi zadłużenia charakteryzują następujące wielkości:

a) pokrycie majątku kapitałami własnymi,

b) obciążenie majątku zobowiązaniami,

c) zyskowność sprzedaży,

d) cykl inkasa należności w dniach.

    827. Dane zawarte tylko w bilansie pozwalają na:

a) obliczenie ROE (zyskowność kapitałów własnych).

u) Douczenie ROI (stopy zysku),

c) ustalenie struktury kapitałów,

d) podzielenie kosztów na stałe, zmienne i mieszane.

    828. Składniki majątkowe wykazywane w bilansie uszeregowane są według stopnia ich płynności (od pozycji najmniej płynnych do pozycji najbardziej płynnych). Występują one w następującej sekwencji:

a) aktywa trwałe, zapasy, gotówka, należności,

b) aktywa trwałe, zapasy, należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoterminowe,

c) gotówka, zapasy, należności, majątek trwały,

d) majątek trwały, gotówka, zapasy, należności.

    829. Zwiększenie zadłużenia jednostki:

a) zwiększa ryzyko finansowe,

b) może mieć ujemny wpływ na warunki kredytowania dostaw i skłonność dostawców do sprzedawania na kredyt,

c) nakłada wymóg spłaty odsetek, podczas gdy z reguły wypłata dywidend udziałowcom jest nieobowiązkowa,

d) nie wpływa na mechanizm dźwigni finansowej.

    830. Do kosztów, które nie powodują bezpośredniego wypływu środków pieniężnych należą:

a) koszt wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami nie będącymi pracownikami jednostki,

b) koszt podróży zagranicznych finansowanych w walutach obcych,

c) koszt utraconych korzyści,

d) amortyzacja.

    831. Dźwignia operacyjna:

a) to synonim dźwigni finansowej,

b) jest tym wyższa, im wyższy jest udział kosztów stałych w stosunku do zmiennych,

c) to efekt tego, że zmiany wielkości sprzedaży i zysku są proporcjonalne,

d) może zostać obliczona jako współczynnik elastyczności EBIT (zysku operacyjnego) względem zmian sprzedaży.

    832. Zmienność pieniądza w czasie:

a) ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,

b) nie musi być uwzględniana w procesie decyzyjnym, jeżeli stopa inflacji jest wyższa niż 10%,

c) sprawia, że wartość aktualna strumieni pieniężnych o tych samych kwotach nominalnych, lecz otrzymywanych w różnych terminach, jest różna,

d) nie odgrywa żadnej roli w gospodarkach nie posiadających rozwiniętych rynków kapitałowych.

    833. W firmie, której środki obrotowe wynoszą 400.000 PLN, zobowiązania krótkoterminowe - 200.000 PLN, a zobowiązania długoterminowe - 100.000 PLN wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) wynosi:

a) 2,

b) 4,

c) 1,5,

d) 0,5.

    834. Obowiązek badania i ogłaszania rocznych sprawozdań finansowych reguluje:

a) ustawa o rachunkowości,

b) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,

c) umowa spółki lub statut,

d) odpowiednie zalecenie Banku Światowego.

    835. Informacja o przychodach ze sprzedaży danego okresu obrotowego zawarta jest w:

a) bilansie,

b) rachunku zysków i strat,

c) sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych,

d) w żadnym z powyższych sprawozdań.

    836. Do źródeł kapitałów firmy zalicza się:

a) wypracowany zysk netto,

b) kredyty bankowe,

c) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów,

d) zapasy.

    837. Aktualna wartość netto (NPV - net present value) projektu inwestycyjnego to:

a) wartość, na jaką dany projekt wycenia rzeczoznawca,

b) jedna z metod dyskontowych oceny projektów inwestycyjnych,

c) zaktualizowana wartość wszystkich wpływów i wydatków związanych z realizacją i eksploatacją projektu inwestycyjnego,

d) wartość, za jaką inwestor mógłby odsprzedać inwestycję na obecnym etapie realizacji po potrąceniu kosztów transakcji sprzedaży.

    838. Do kosztów kapitału zalicza się:

a) podatek od nieruchomości, w których jednostka ulokowała swój kapitał,

b) taksę notarialną wniesioną przy okazji zmiany umowy spółki, jeżeli zmiana ta dotyczyła podwyższenia kapitału,

c) koszty korespondencji z głównymi właścicielami kapitału jednostki,

d) odsetki od kredytów bankowych.

    839. Kategorią o najszerszym zakresie znaczeniowym jest:

a) finansowy majątek trwały,

b) aktywa trwałe,

c) budynki i budowle,

d) urządzenia i maszyny.

    840. Zysk netto może być:

a) przeznaczony na wypłatę dywidend dla udziałowców (akcjonariuszy),

b) pozostawiony do dyspozycji spółki,

c) przeniesiony na wartości niematerialne i prawne,

d) utajniony przed opinią publiczną, jeżeli spółka akcyjna przeżywa poważne trudności finansowe.

    841. Roczna amortyzacja to:

a) koszt nie pociągający za sobą wydatków,

b) przeszacowanie wartości środków trwałych zgodnie ze stawkami określonymi w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów,

c) wartość zużycia środków trwałych zarachowana w ciężar kosztów w danym roku obrotowym,

d) utworzenie rezerwy w wysokości odpowiadającej stosownemu procentowi ceny nabycia środka trwałego według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów.

    842. Wartość rezydualna przedsiębiorstwa jest to:

a) wartość przedsiębiorstwa po wyraźnie oznaczonym okresie prognozy,

b) wartość księgowa skorygowana o inflację,

c) stały wzrost przepływów gotówkowych w założonym okresie prognozy,

d) stopa wzrostu wolnych przepływów gotówkowych w założonym okresie prognozy.

    843. Wartość przedsiębiorstwa w metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jest sumą:

a) zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych na moment wyceny i zdyskontowanej wartości rezydualnej,

b) wartości aktywów i zysku netto na moment wyceny,

c) wartości przepływów bieżących z kolejnych lat,

d) wartości aktywów netto i wyniku finansowego z kolejnych 5 lat.

    844. Główne fazy wyceny przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) obejmują:

a) wyznaczenie prognozy wartości przepływów przedsiębiorstwa w najbliższych 3-5 latach,

b) oszacowanie stopy dyskontowej ujmującej ryzyko związane z realizacją działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,

c) oszacowanie wartości rezydualnej,

d) oszacowanie wartości majątku trwałego netto.

    845. Oszacowanie wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

a) wartości odtworzeniowej,

b) wartości zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych,

c) wartości skorygowanej aktywów netto,

d) przy zastosowaniu mnożnika zysku.

    846. Punktem wyjścia każdej metody wyceny przedsiębiorstwa są dane:

a) ewidencji księgowej charakteryzujące dotychczasową sytuację majątkową i ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,

b) publikowane w czasopismach fachowych, charakteryzujące sytuację gospodarczą kraju,

c) statystyczne obwieszczane przez GUS, charakteryzujące sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw,

d) zasięgnięte w wywiadowniach gospodarczych, dotyczące konkurencji.

    847. Wartość przedsiębiorstwa oszacowaną w wyniku wyceny należy odróżnić od ceny, za jaką dokonana zostanie transakcja kupna-sprzedaży. Cena jest rezultatem:

a) negocjacji między stroną kupującą a sprzedającą,

b) relacji popytu i podaży (zapotrzebowania na oferowane do sprzedaży przedsiębiorstwo oraz liczbę oferowanych przedsiębiorstw do nabycia),

c) strategii planowanych przez stronę kupującą i stronę sprzedającą,

d) relacji między aktywami a pasywami oferowanego do sprzedaży przedsiębiorstwa.

    848. Oszacowanie wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego dokonywane jest z uwzględnieniem wyników analizy, której zakres obejmuje:

a) sytuację prawną majątku,

b) stan i perspektywy rozwoju,

c) ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,

d) sytuację ekonomiczną podmiotu na tle sytuacji gospodarczej kraju.

    849. Sposoby określania wartości nieruchomości, stanowiące podejścia do ich wyceny są uzależnione od przyjętych rodzajów czynników wpływających na wartość nieruchomości. Wyceny nieruchomości dokonuje się przy zastosowaniu podejść:

a) porównawczego, dochodowego lub kosztowego, albo mieszanego, zawierającego elementy podejść poprzednich,

b) kosztowego lub podejścia inwestycyjnego,

c) majątkowego,

d) techniki rynkowej wartości likwidacyjnej.

    850. Podejście dochodowe do określania wartości rynkowej nieruchomości stosuje się w przypadku:

a) określania wartości nieruchomości, dla której znane są ceny transakcyjne podobnych nieruchomości, które były przedmiotem obrotu rynkowego,

b) określania wartości nieruchomości przynoszącej dochód lub mogącej przynosić dochód, pod warunkiem że wysokość tego dochodu jest znana lub możliwa do określenia,

c) przy określaniu wartości dowolnej nieruchomości,

d) przy określaniu wartości nieruchomości zabytkowych.

    851. W podejściu porównawczym określania wartości rynkowej nieruchomości stosuję się:

a) metodę inwestycyjną,

b) metodę kosztu odtworzenia,

c) metodę skorygowanej wartości aktywów netto,

d) metodę porównywania parami albo metodę analizy statystycznej rynku.

    852. W podejściu dochodowym określania wartości rynkowej nieruchomości stosuje się:

a) metodę zysków,

b) metodę inwestycyjną,

c) metodę kosztu odtworzenia,

d) metodę porównywania parami.

    853. W operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego należy przedstawić czynności przeprowadzone w postępowaniu związanym z określeniem wartości nieruchomości, a w szczególności:

a) określenie nieruchomości i zakresu wyceny,

b) określenie celu wyceny,

c) określenie stanu prawnego nieruchomości, techniczno-użytkowego oraz przeznaczenia w planie miejscowym,

d) określenie sposobu wyceny.

    854. Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie określania wartości nieruchomości stosuje się do następujących nieruchomości:

a) wszystkich nieruchomości, bez względu na to, czyją są własnością z wyłączeniem określania wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

b) wyłącznie nieruchomości Skarbu Państwa,

c) wyłącznie nieruchomości Skarbu Państwa i gminy,

d) nieruchomości, będących własnością osób fizycznych.

    855. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się określenia:

a) wartości rynkowej,

b) wartości odtworzeniowej,

c) wartości katastralnej,

d) wartości transakcyjnej.

    856. Określania wartości nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonują:

a) biegli rewidenci,

b) rzeczoznawcy majątkowi,

c) doradcy inwestycyjni,

d) biegli z listy wojewody.

    857. Metodę likwidacyjną wyceny przedsiębiorstwa stosuje się głównie w przypadku:

a) zmiany formy własności podmiotu gospodarczego,

b) oddania przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,

c) komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,

d) likwidacji przedsiębiorstwa lub też w odniesieniu do zbędnych składników majątku przedsiębiorstwa.

    858. Metoda likwidacyjna wyceny przedsiębiorstwa polega na:

a) obliczeniu wartości majątku przedsiębiorstwa, jaką można by uzyskać w drodze sprzedaży poszczególnych części jego majątku na rynku, pomniejszoną o koszty likwidacji, koszty związane ze zwolnieniem pracowników oraz wartość zobowiązań,

b) obliczeniu różnicy pomiędzy sumą aktywów a wszystkimi (długo- i krótkotermniowymi) zobowiązaniami przedsiębiorstwa,

c) obliczeniu wartości aktywów netto skorygowanych o rzeczywisty stopień zużycia budynków, budowli i urządzeń oraz uaktualnioną wycenę należności i zobowiązań,

d) obliczeniu wartości majątku przedsiębiorstwa, jaką można by uzyskać w drodze sprzedaży przedsiębiorstwa w trybie publicznym.

    859. Grupa metod majątkowych wyceny wartości przedsiębiorstwa obejmuje następujące rodzaje metod:

a) metodę księgową,

b) metodę odtworzeniową,

c) metodę likwidacyjną,

d) metodę mnożnikową.

    860. Metoda odtworzeniową wyceny wartości majątku przedsiębiorstwa polega na:

a) oszacowaniu wartości majątku przedsiębiorstwa poprzez określenie - aktualnych na dzień wyceny - nakładów inwestycyjnych i kosztów na odtworzenie identycznego lub podobnego pod względem rzeczowym majątku,

b) obliczeniu wartości majątku przedsiębiorstwa, jaką można by uzyskać w wyniku sprzedaży poszczególnych części jego majątku na rynku,

c) pomniejszeniu bilansowej wartości aktywów o kapitały obce,

d) obliczeniu różnicy pomiędzy sumą aktywów a wszystkimi zobowiązaniami przedsiębiorstwa.

    861. Wartość katastralną nieruchomości ustala się dla nieruchomości:

a) które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego,

b) o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości,

c) które są lub mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego,

d) które znajdują się w ewidencji nieruchomości zabytkowych.

    862. Podejście porównawcze jako sposób określania wartości nieruchomości polega na:

a) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu gospodarczego, wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące tę nieruchomość i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu,

b) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości,

c) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości,

d) określaniu wartości nieruchomości, przy założeniu, że wyceniane nieruchomości przynoszą lub będą przynosić dochód.

    863. Podejście dochodowe jako sposób wyceny nieruchomości polega na:

a) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości,

b) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu gospodarczego; wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące tę nieruchomość i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu,

c) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości,

d) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że znane są ceny nieruchomości podobnych do wycenianej.

    864. Podejście kosztowe jako sposób wyceny nieruchomości polega na:

a) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu gospodarczego; wartość nieruchomości koryguje się ze względu na cechy różniące tę nieruchomość i ustala z uwzględnieniem zmian poziomu cen wskutek upływu czasu,

b) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że jej nabywca zapłaci za nią cenę, której wysokość uzależni od przewidywanego dochodu, jaki uzyska z nieruchomości,

c) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że znane są ceny nieruchomości podobnych do wycenianej,

d) określaniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości.

    865. Wyboru podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje:

a) rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję w pianie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych,

b) biegły z listy wojewody, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych,

c) biegły z listy Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych,

d) doradca inwestycyjny.

    866. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna, posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów:

a) ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

b) ustawy o gospodarce nieruchomościami,

c) ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnym Skarbu Pastwa,

d) ustawy o działach administracji publicznej.

    867. Metodę skorygowanej wartości aktywów netto zaliczamy do grupy metod wyceny:

a) majątkowych,

b) dochodowych,

c) rynkowych,

d) porównawczych.

    868. Metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych zaliczamy do grupy metod wyceny:

a) dochodowych,

b) mieszanych,

c) księgowych,

d) porównawczych.

    869. Metodę likwidacyjną wyceny wartości przedsiębiorstwa zaliczamy do grupy metod:

a) dochodowych,

b) porównawczych,

c) majątkowych,

d) mieszanych.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012