Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 2002 Nr 3

8

PYTANIA EGZAMINACYJNE DO EGZAMINU TESTOWEGO DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA (251-504).

    251. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży samochodu o wartości 50.000 zł dla swojej ważności wymaga co najmniej formy:

a) pisemnej,

b) notarialnej,

c) ustnej,

d) pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

    252. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego pełnomocnictwo ogólne dla swojej ważności musi być zawarte w formie:

a) pisemnej,

b) notarialnej,

c) ustnej,

d) pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

    253. Pełnomocnik reprezentuje obie strony czynności prawnej:

a) jest to niedopuszczalne,

b) jest to dopuszczalne wyłącznie za zgodą sądu,

c) jest to dopuszczalne pod warunkami określonymi w kodeksie cywilnym,

d) jest to dopuszczalne pod warunkami określonymi w kodeksie spółek handlowych.

    254. Użytkownik:

a) może zbyć przysługujące mu prawo użytkowania,

b) może oddać przedmiot użytkowania w najem,

c) ponosi ciężary związane z użytkowaniem,

d) jest obowiązany dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy.

    255. Spółka kupiła samochód. Strony umowy nie określiły chwili przejścia własności. Spółka stała się jego właścicielem z chwilą:

a) podpisania umowy,

b) wydania samochodu,

c) zarejestrowania samochodu,

d) uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnej.

    256. Budynek jest:

a) zbywany razem z gruntem,

b) częścią składową nieruchomości,

c) odrębną nieruchomością na gruncie, jeżeli do gruntu właścicielowi budynku przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a do domu prawo własności,

d) rzeczą ruchomą.

    257. Żeby kupić budynek należy:

a) zawrzeć umowę kupna-sprzedaży samego tylko budynku,

b) zawrzeć umowę kupna-sprzedaży gruntu, na którym budynek jest położony,

c) nabyć prawo użytkowania gruntu, na którym budynek jest położony,

d) nabyć prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku, który jest położony na tym gruncie.

    258. Umowa sprzedaży nieruchomości, zawarta pod warunkiem zawieszającym jest:

a) bezskuteczna, co oznacza, że nie wywołuje żadnego skutku prawnego,

b) w pełni skuteczna, co oznacza, że przenosi własność nieruchomości,

c) skuteczna z chwilą spełnienia się warunku,

d) wywiera tylko skutek zobowiązujący.

    259. Prawo własności budynku przechodzi na nabywcę z chwilą:

a) zawarcia umowy w formie określonej przepisami,

b) zapłaty ceny,

c) wpisu nabywcy jako właściciela do księgi wieczystej,

d) objęcia domu w posiadanie.

    260. Spółka oddała budynek w dzierżawę. W ramach tego stosunku:

a) dzierżawca ma prawo poddzierżawić budynek bez zgody spółki,

b) dzierżawca ma prawo pobierania pożytków cywilnych z budynku,

c) dopóki trwa dzierżawa spółka może sprzedać budynek,

d) dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie nie pogorszonym,

    261. Chcę sprzedać dom przez pośrednika. Zawieram z pośrednikiem umowę:

a) komisu,

b) agencji,

c) zlecenia,

d) sprzedaży.

    262. Zdarzeniem cywilnoprawnym jest:

a) zawarcie umowy sprzedaży samochodu,

b) publiczna obietnica nagrody za najlepszy wiersz o Ministerstwie Skarbu Państwa,

c) kradzież zegarka,

d) decyzja administracyjna o wywłaszczeniu nieruchomości.

    263. Osobowość prawą ma:

a) spółka komandytowo-akcyjna,

b) fundacja,

c) przedsiębiorstwo w znaczeniu art. 55.1 kodeksu cywilnego,

d) Ministerstwo Finansów.

    264. Służebność gruntowa to:

a) umowa o usługę,

b) umowa o opiekę,

c) umowa nienazwana,

d) uprawnienie do korzystania z cudzej nieruchomości.

    265. X znalazł złoty zegarek na korytarzu Ministerstwa Skarbu Państwa. Stał się właścicielem:

a) z chwilą zawarcia transakcji,

b) po roku,

c) po trzech latach,

d) nigdy nie stał się właścicielem.

    266. Posiadaczem samoistnym samochodu jest:

a) właściciel,

b) złodziej,

c) użytkownik,

d) najemca.

    267. Zdolność prawną ma:

a) każdy człowiek,

b) ubezwłasnowolniony całkowicie,

c) dziecko,

d) ubezwłasnowolniony częściowo.

    268. Osobowość prawną ma:

a) każda spółka,

b) każda spółka handlowa,

c) przedsiębiorstwo państwowe,

d) spółka komandytowo-akcyjna.

    269. Zdolność do czynności prawnych ma:

a) każda spółka handlowa,

b) tylko spółka handlowa mająca osobowość prawną,

c) spółka akcyjna w organizacji,

d) spółka cywilna.

    270. Zdolność do czynności prawnych:

a) może być pełna lub ograniczona,

b) jest zdolnością do nabywania praw lub zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek,

c) jest zdolnością do bycia podmiotem praw i obowiązków w sferze prawa cywilnego,

d) jest zdolnością do bycia stroną w postępowaniu sądowym.

    271. Dobrami osobistymi są:

a) firma,

b) nietykalność mieszkania,

c) własność rzeczy,

d) zdrowie i wolność.

    272. Osoba prawna:

a) działa przez swoje organy,

b) może działać przez kuratora,

c) może działać przez pełnomocnika,

d) działa przez właścicieli.

    273. W skład przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego wchodzą:

a) dyrektor,

b) pracownicy,

c) nieruchomości i ruchomości,

d) firma.

    274. Do wydzierżawienia przedsiębiorstwa wymagana jest forma:

a) pisemna,

b) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,

c) akt notarialny,

d) nie jest wymagana żadna forma szczególna.

    275. Oświadczenie woli, .które ma być złożone innej osobie (adresatowi), uważa się za złożone:

a) z chwilą jego podpisania,

b) z chwilą zapoznania się adresata z tym oświadczeniem,

c) z chwilą dojścia do adresata w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać,

d) z chwilą pokwitowania przez adresata jego otrzymania.

    276. Do zbycia własności nieruchomości wymagana jest forma:

a) pisemna,

b) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,

c) pisemna z datą pewną,

d) aktu notarialnego.

    277. Do ustanowienia pełnomocnictwa do zbycia własności nieruchomości wymagana jest forma:

a) pisemna,

b) pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,

c) pisemna z datą pewną,

d) aktu notarialnego.

    278. Zarówno wynajmujący jak i najemca ustanowili swoim pełnomocnikiem do zawarcia umowy najmu mieszkania X pana Jana Kowalskiego, w związku z czym pan Jan Kowalski:

a) musi wyłączyć się od zawarcia tej umowy,

b) może złożyć oświadczenie tylko w imieniu jednej strony umowy najmu wg swojego wyboru,

c) może złożyć oświadczenie tylko w imieniu wynajmującego,

d) może złożyć oświadczenie zarówno w imieniu wynajmującego, jak i w imieniu najemcy, jeżeli wyłączona jest możliwość naruszenia ich interesów.

    279. Spółki A i B zawarty w formie aktu notarialnego umowę zobowiązującą do przeniesienia własności nieruchomości na spółkę B za pół roku. Po upływie pół roku:

a) spółka B staje się automatycznie właścicielem nieruchomości,

b) aby spółka B stała się właścicielem nieruchomości strony powinny sporządzić protokół jej przekazania,

c) aby spółka B stała się właścicielem nieruchomości strony powinny zawrzeć dodatkową umowę w dowolnej formie,

d) aby spółka B stała się właścicielem nieruchomości strony powinny zawrzeć dodatkową umowę w formie aktu notarialnego.

    280. Właściciel nieruchomości może żądać jej wydania od osoby, która bezprawnie włada tą nieruchomością:

a) przed upływem 10 lat od utraty posiadania,

b) przed upływem 20 lat od utraty posiadania.

c) przed upływem terminu przedawnienia,

d) w każdym czasie.

    281. Strony zawarły umowę najmu przedsiębiorstwa. Umowa taka:

a) jest nieważna,

b) jest ważna i prawidłowo nazwana,

c) jest ważna choć nieprawidłowo nazwana,

d) jest ważna, ale nie może być wykonana.

    282. Skutek upływu terminu przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki pieniężnej jest taki, że:

a) roszczenie wygasa,

b) dłużnik może uchylić się od zwrotu pożyczki,

c) dłużnik nie może uchylić się od zwrotu pożyczki,

d) nie można roszczenia dochodzić przed sądem.

    283. Wspólnicy działającej spółki cywilnej są właścicielami jej majątku:

a) w częściach ułamkowych,

b) w takich częściach, w jakich uczestniczą w zyskach i stratach spółki,

c) łącznie,

d) spółka sama jest właścicielem swojego majątku.

    284. Umowa spółki cywilnej została zawarta w formie ustnej, w związku z czym:

a) umowa jest nieważna,

b) umowa będzie ważna, o ile zostanie potwierdzona w formie pisemnej,

c) umowa jest ważna,

d) nie można zawrzeć umowy spółki cywilnej.

    285. W dniu 05.01.2001 r. spółka X działając w dobrej wierze kupiła na giełdzie samochód od złodzieja, który ukradł ten samochód w noc sylwestrową 2000/2001 r. W związku z tym:

a) spółka stała się właścicielem w dniu zawarcia umowy 05.01.2001 r.,

b) spółka stała się właścicielem w dniu zapłaty ceny, o ile była to cena rynkowa,

c) spółka może stać się właścicielem dopiero w 2004 r.,

d) spółka nigdy nie stanie się właścicielem.

    286. Spółka X świadczy usługi pralnicze dla ludności posługując się wzorcem umowy, którego postanowienia są niejednoznaczne. Postanowienia takie:

a) tłumaczy się z uwzględnieniem zamiaru stron i celu umowy,

b) tłumaczy się na korzyść konsumenta,

c) mogą nie wiązać konsumenta,

d) powodują nieważność całej umowy.

    287. Minister Skarbu Państwa:

a) jest właścicielem całego majątku państwowego,

b) jest członkiem Rady Ministrów,

c) jest organem administracji państwowej,

d) kieruje działem administracji rządowej "Skarb Państwa".

    288. Tryb sprzedaży akcji przez Ministra Skarbu Państwa określony jest:

a) w ustawie o zamówieniach publicznych,

b) w kodeksie spółek handlowych,

c) w ustawie o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,

d) w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

    289. Osoba prawna to:

a) jednostka organizacyjna utworzona przez państwo,

b) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą,

c) jednostka organizacyjna, której przepisy ustawy przyznały osobowość prawną,

d) spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

    290. Za zobowiązania osób prawnych ponosi odpowiedzialność:

a) Skarb Państwa za zobowiązania państwowych osób prawnych,

b) założyciel danej osoby prawnej,

c) osoba prawna swoim majątkiem,

d) gmina za zobowiązania spółek z udziałem gminy.

    291. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej jest możliwa:

a) o ile strony wyraźnie w danej umowie nie wyłączyły odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi,

b) z umów sprzedaży rzeczy o wartości powyżej 1.000 zł,

c) jeżeli na daną rzecz nie udzielono gwarancji,

d) sprzedaż nie dotyczy rzeczy używanych.

    292. Przedawnienie roszczenia oznacza, że:

a) nie może być złożone w sądzie powództwo o dochodzenie tego roszczenia,

b) roszczenie to wygasa,

c) sąd oddali złożone w tej sprawie powództwo, o ile pozwany zgłosi zarzut przedawnienia,

d) roszczenie to wygaśnie w ciągu roku od złożenia zarzutu przedawnienia.

    293. Kowalski nabył od gminy prawo użytkowania wieczystego gruntu. Do przysługujących mu uprawnień zaliczamy:

a) prawo własności wybudowanych na tym gruncie budynków,

b) uprawnienie do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego,

c) uprawnienie do głosowania nad uchwałami podejmowanymi przez radę gminy,

d) uprawnienie do ustanowienia na tym gruncie zastawu.

    294. Weksel i n blanco:

a) nie istnieje w prawie polskim,

b) to weksel niezupełny w chwili wystawienia,

c) to weksel stosowany wyłącznie przez podmioty zagraniczne,

d) to weksel istniejący wyłącznie w prawie bankowym.

    295. Leasing pośredni jest uregulowany:

a) w ustawie - Prawo działalności gospodarczej,

b) w kodeksie spółek handlowych,

c) w kodeksie handlowym,

d) w kodeksie cywilnym.

    296. Trzej fotograficy i dwaj doradcy marketingowi postanowili założyć spółkę partnerską, zajmującą się "świadczeniem kompleksowej obsługi przedsiębiorców w zakresie doradztwa w promocji. Spółka taka:

a) może zostać zarejestrowana po przedstawieniu dyplomów i certyfikatów każdego ze wspólników o posiadaniu przez nich uprawnień w zakresie doradztwa i znajomości technik fotograficznych,

b) może zostać zarejestrowana z chwilą zrzeszenia się wspólników w regionalnych korporacjach wolnych twórców i doradców,

c) nie może zostać zarejestrowana jako spółka partnerska,

d) może działać jako spółka jawna.

    297. Spółka cywilna "O" osiągnęła w ciągu kolejnych dwu lat obrotowych przychody netto ze sprzedaży towarów lub świadczenia usług o wartości przekraczającej 400.000 EURO. W związku z tym:

a) spółka ta automatycznie staje się spółką jawną,

b) nic się nie zmieni, o ile na wniosek wspólnika lub prokuratora spółka nie zostanie zarejestrowana jako spółka jawna,

c) każdy ze wspólników ma prawo i obowiązek zgłosić tę spółkę do rejestru,

d) spółka ta stanie się spółką jawną z chwilą wpisu do rejestru.

    298. Członków rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powołuje się:

a) na dwa lata,

b) na jeden rok, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

c) na okres o 1 rok dłuższy niż kadencja zarządu spółki,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    299. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kapitał zakładowy przekracza 400.000,00 zł powinna być powołana:

a) rada nadzorcza,

b) komisja rewizyjna,

c) komisja rewizyjna lub rada nadzorcza,

d) wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawidłowe.

    300. Po upływie roku obrotowego zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia w sprawie udzielenia zarządowi w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków:

a) skwitowania,

b) pokwitowania,

c) absolutorium,

d) podziękowania.

    301. Spółkę akcyjną może m. in. zawiązać:

a) jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych,

b) jedna osoba prawna, tylko wówczas gdy jest nią Skarb Państwa,

c) jedna osoba prawna, o ile nie jest nią jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

d) nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń.

    302. Statut spółki akcyjnej "J" S.A. przyznał jednemu z akcjonariuszy uprawnienie do powoływania dwu członków zarządu. W dwa lata po zawiązaniu spółki akcjonariusz ten podarował połowę swoich akcji swojej córce. W związku z tym:

a) prawo do powoływania członków zarządu wygasło,

b) prawo do powoływania członków zarządu podzieliło się na dwa prawa do powoływania po jednym członku zarządu,

c) nic się w tym zakresie nie zmieniło,

d) nie wolno było przyznawać takich uprawnień bezpośrednio akcjonariuszowi.

    303. Chcę założyć bank. Jedyną formą prawną przewidzianą dla tego rodzaju działalności jest:

a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

b) spółka cywilna,

c) spółka akcyjna,

d) spółka komandytowo-akcyjna.

    304. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników mogą zapadać:

a) również poza zgromadzeniem wspólników,

b) tylko i wyłącznie na zgromadzeniu wspólników,

c) decyzja należy do zarządu spółki,

d) decyzja należy do rady nadzorczej.

    305. Spółka akcyjna zawarła umowę dzierżawy przedsiębiorstwa spółki bez zgody walnego zgromadzenia. Umowa taka jest:

a) nieważna,

b) ważna, jeżeli statut przyznaje w tym zakresie kompetencję do podejmowania decyzji przez zarząd.

c) ważna, o ile w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy dzierżawy walne zgromadzenie wyrazi na to zgodę,

d) ważna, bez względu na brak zgody walnego zgromadzenia.

    306. Prokury może udzielić:

a) Minister Skarbu Państwa w spółkach powstałych w drodze komercjalizacji,

b) wspólnik prowadzący spółkę jawną, za zgodą wszystkich pozostałych wspólników prowadzących sprawy spółki,

c) członek zarządu, za zgodą wszystkich pozostałych członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

d) członek zarządu, za zgodą wszystkich pozostałych członków zarządu w spółce akcyjnej.

    307. Który z wymienionych podmiotów ma osobowość prawną:

a) spółka cywilna,

b) spółka jawna,

c) spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego,

d) spółka komandytowo-akcyjna.

    308. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskuje osobowość prawną:

a) z chwilą zawarcia umowy przez wspólników,

b) z chwilą wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców,

c) z chwilą podpisania aktu notarialnego,

d) z chwilą powstania spółki w organizacji.

    309. Aportem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być:

a) własność nieruchomości,

b) użytkowanie wieczyste,

c) własność surowców i materiałów,

d) gotówka.

    310. Zgodnie z k.s.h. rada nadzorcza może podejmować uchwały tylko wtedy, jeśli:

a) wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni,

b) na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków,

c) w posiedzeniu bierze udział przynajmniej jeden członek zarządu,

d) posiedzenie zostało zwołane przez 1/3 składu rady.

    311. Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można w umowie:

a) ograniczyć,

b) wyłączyć całkowicie,

c) uzależnić od zgody zarządu,

d) uzależnić od zgody rady nadzorczej.

    312. W spółce akcyjnej X statut nie zawiera odmiennych od zapisów k.s.h postanowień o kompetencjach władz spółki. Członek zarządu złożył rezygnację ze swojej funkcji.

a) jest to wystarczająca podstawa do złożenia wniosku o wykreślenie członka zarządu z rejestru (bez uchwały rady nadzorczej),

b) rada nadzorcza podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji,

c) walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji,

d) zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji.

    313. W spółce akcyjnej X statut nie zawiera odmiennych od zapisów k.s.h postanowień o kompetencjach władz spółki. Członek rady nadzorczej złożył rezygnację ze swojej funkcji. Jego mandat wygasa z chwilą:

a) powiadomienia o rezygnacji walnego zgromadzenia,

b) złożenia rezygnacji,

c) wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego,

d) wypowiedzenia mu umowy o pracę.

    314. Aportem do spółki kapitałowej może być:

a) przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego,

b) użytkowanie wieczyste,

c) użyczenie,

d) ognie sztuczne (bengalskie).

    315. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być uprzywilejowany co do:

a) dywidendy,

b) głosu,

c) prawa kontroli spółki,

d) prawa reprezentacji spółki.

    316. Prokurent:

a) jest członkiem władz spółki kapitałowej,

b) może być jednocześnie pracownikiem spółki,

c) może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki,

d) może być jednocześnie wspólnikiem.

    317. Przepisy k.s.h. o odpowiedzialności członków władz spółki akcyjnej za szkodę wyrządzoną tej spółce mają zastosowanie do:

a) prokurenta,

b) wyłącznie członków zarządu,

c) członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatora,

d) członków zarządu, rady nadzorczej, likwidatora oraz akcjonariuszy.

    318. Do kompetencji zarządu spółki akcyjnej zaliczamy:

a) podział zysku wynikającego z rocznego bilansu,

b) zawieranie umów w imieniu spółki,

c) zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia,

d) ustanowienie prokury.

    319. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma organu kontrolnego. Czy zarząd może odmówić wspólnikowi tej spółki udzielania wyjaśnień dotyczących kondycji finansowej spółki?

a) tak, jeśli ten wspólnik nie ma upoważnienia od pozostałych wspólników do przeprowadzenia kontroli spółki,

b) zarząd nigdy nie ma możliwości odmowy udzielania wyjaśnień wspólnikowi,

c) tak, ale tylko wtedy gdy wystąpi uzasadniona obawa wykorzystania tych informacji sprzecznie z interesem spółki,

d) tak, ale tylko wtedy gdy jest to zapisane w umowie spółki.

    320. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania:

a) całym swoim majątkiem,

b) tylko do wysokości kapitału zakładowego,

c) całym swoim majątkiem solidarnie ze wspólnikami,

d) tylko do wysokości kapitału zakładowego i zapasowego.

    321. W spółce akcyjnej X kompetencje rady nadzorczej i walnego zgromadzenia są kodeksowe gdyż statut nie zawiera w tym względzie innych postanowień, W tej sytuacji członek zarządu może zostać:

a) odwołany przez walne zgromadzenie,

b) zawieszony przez walne zgromadzenie,

c) zawieszony przez radę nadzorczą,

d) odwołany przez radę nadzorczą.

    322. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien wynosić co najmniej:

a) 30.000 zł,

b) 50.000 zł,

c) 100.000 zł,

d) 150.000 zł.

    323. Zgłaszając w sądzie rejestrowym zawiązanie spółki akcyjnej należy przedstawić:

a) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,

b) statut spółki,

c) regulaminy zarządu i rady nadzorczej,

d) akty notarialne o zawiązaniu spółki i objęciu akcji.

    324. Wartość nominalna udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższa niż:

a) 50 zł,

b) 1000 zł,

c) 500 zł,

d) 100 zł.

    325. Likwidator spółki akcyjnej powinien:

a) sporządzić bilans otwarcia likwidacji,

b) złożyć walnemu zgromadzeniu po upływie każdego roku obrotowego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ze swej działalności,

c) ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji,

d) dokonać podziału spółki poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną.

    326. Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek:

a) spółki przejmującej,

b) z urzędu przez sąd rejestrowy,

c) spółki nowo zawiązanej,

d) akcjonariuszy bądź udziałowców.

    327. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej:

a) 100.000 zł,

b) 200.000 zł,

c) 500.000 zł,

d) 1.000.000 zł.

    328. Ustanowienie prokury w spółkach kapitałowych wymaga zgody:

a) walnego zgromadzenia,

b) wszystkich członków zarządu,

c) wszystkich członków rady nadzorczej,

d) rady wierzycieli spółki.

    329. Rada nadzorcza spółki akcyjnej:

a) reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych spółki,

b) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,

c) wykonuje swoje obowiązki kolegialnie,

d) ma prawo delegowania swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

    330. Audytor to:

a) właściciel firmy,

b) niezależny biegły księgowy,

c) kontroler podatkowy,

d) główny księgowy spółki.

    331. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wybierany przez:

a) zgromadzenie wspólników,

b) radę nadzorczą,

c) radę wierzycieli,

d) komisję trójstronną.

    332. W zależności od postanowień umowy, reprezentować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą:

a) członek zarządu łącznie z prokurentem,

b) dwóch członków zarządu,

c) samodzielnie członek zarządu,

d) trzech członków zarządu.

    333. Osobowość prawną mają:

a) spółka akcyjna,

b) spółdzielnia,

c) spółka cywilna,

d) fundacja.

    334. W stan upadłości może być postawiona:

a) spółka akcyjna,

b) spółdzielnia,

c) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego,

d) każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

    335. Wyłączenia wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dokonuje:

a) walne zgromadzenie,

b) rada nadzorcza,

c) prezes zarządu,

d) sąd.

    336. Rejestr przedsiębiorców zawiera następujące informacje o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) przedmiot działania,

b) nazwiska członków zarządu i sposób reprezentacji,

c) nazwę spółki,

d) kapitał zakładowy.

    337. Zbycie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w formie:

a) aktu notarialnego,

b) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

c) ustnej,

d) przetargu ograniczonego.

    338. Uchwałę o podziale zysku w spółce akcyjnej podejmuje:

a) rada nadzorcza,

b) walne zgromadzenie,

c) zarząd,

d) sąd rejestrowy.

    339. Mandaty członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej wygasają:

a) z dniem weryfikacji bilansu spółki przez biegłego,

b) z dniem wykreślenia spółki z rejestru handlowego,

c) z dniem odwołania przez zarząd,

d) z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek wyników za ostatni rok obrotowy.

    340. Do prowadzenia księgi udziałów zobowiązany jest:

a) zarząd,

b) sąd rejestrowy,

c) komisja rewizyjna,

d) Minister Skarbu Państwa.

    341. Aport to:

a) forma pokrycia udziału w spółce,

b) odpis z zysku spółki,

c) akcje spółki,

d) sprawozdanie zarządu.

    342. Rada nadzorcza spółki:

a) sprawuje operatywny zarząd spółki,

b) kontroluje i nadzoruje zarząd spółki,

c) opracowuje plany rozwojowe spółki,

d) określa wartość nominalną spółki.

    343. Wspólnik przystępując do już istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wnosi aport, a w zamian:

a) nie dostaje nic,

b) zamienia udziały,

c) obejmuje udziały,

d) kupuje udziały.

    344. Akcjonariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki:

a) nie ponosi odpowiedzialności,

b) do wysokości ceny akcji,

c) całym swym majątkiem,

d) do wysokości wartości nominalnej akcji.

    345. Likwidatorem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być:

a) osoba fizyczna,

b) dotychczasowy prezes spółki,

c) członek zarządu,

d) biegły rewident.

    346. Sprawozdanie finansowe zawiera między innymi:

a) informację dodatkową,

b) sprawozdanie rady nadzorczej z jej działalności,

c) bilans,

d) opinię Ministra Skarbu Państwa.

    347. Konwersja wierzytelności dotyczy:

a) zamiany wierzytelności na akcje/udziały dłużnika,

b) zamiany udziałów na akcje,

c) wydłużenia okresu zwrotu środków pieniężnych,

d) obniżki oprocentowania.

    348. Akcje uprzywilejowane co do głosu:

a) nie mogą być umarzane,

b) nie mogą być zbywane bez zgody spółki,

c) przysługują jedynie założycielom spółki,

d) powinny być akcjami imiennymi,

    349. Prokurę może odwołać:

a) rada nadzorcza.

b) każdy z członków zarządu,

c) syndyk masy upadłości,

d) tylko zarząd w drodze uchwały.

    350. Kadencja rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi:

a) jeden rok, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej,

b) zawsze trzy lata,

c) dwa lata, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej,

d) zawsze pięć lat.

    351. Rozwiązanie spółki powoduje:

a) decyzja Izby Skarbowej,

b) złożenie przez zarząd wniosku o upadłość spółki,

c) uchwała rady wierzycieli,

d) uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeniesieniu siedziby spółki za granicę.

    352. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

a) zawieszanie poszczególnych członków rady nadzorczej w czynnościach,

b) ocena sprawozdania finansowego spółki,

c) wnioskowanie o udział przedstawicieli załogi w zarządzie,

d) podejmowanie uchwały o podwyższaniu lub obniżaniu kapitału spółki.

    353. Podstawą ustalania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa jest:

a) zysk netto,

b) zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

c) dochód w rozumieniu przepisów podatkowych,

d) zysk brutto.

    354. Dokument akcji powinien zawierać:

a) nazwiska członków zarządu,

b) firmę i siedzibę spółki,

c) wartość nominalną akcji,

d) oznaczenie przedmiotu działalności spółki.

    355. Spółka akcyjna powinna mieć:

a) radę nadzorczą,

b) zarząd,

c) radę wierzycieli,

d) komisję rewizyjną.

    356. Radę nadzorczą spółki akcyjnej powołuje:

a) ogólne zebranie załogi,

b) rada pracownicza,

c) zarząd spółki,

d) walne zgromadzenie.

    357. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być tworzona:

a) w celu gospodarczym określonym w umowie spółki,

b) w celu charytatywnym,

c) w każdym celu, o ile nie jest on sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa,

d) w celu określonym przez zarząd.

    358. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na:

a) udziały,

b) udziały, których wysokość określa umowa spółki,

c) udziały o nominalnej wysokości nie niższej niż 500 zł,

d) udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej.

    359. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

a) zawarcia umowy spółki,

b) wniesienia kapitału zakładowego,

c) ustanowienia organów spółki,

d) wpisu do rejestru.

    360. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może:

a) kontrolować działalność spółki,

b) przeglądać księgi i dokumenty spółki,

c) sporządzać bilans dla swego użytku,

d) żądać wyjaśnień od zarządu.

    361. Prawo kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością służy:

a) każdemu wspólnikowi,

b) pełnomocnikowi ustanowionemu przez zgromadzenie wspólników,

c) wspólnikowi działającemu łącznie z upoważnioną przez siebie osobą,

d) małżonkowi wspólnika.

    362. Prawo kontroli wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) może zostać wyłączone, o ile sąd na wniosek wspólników większościowych wyda takie orzeczenie,

b) nie może zostać wyłączone,

c) może zostać wyłączone uchwałą zgromadzenia wspólników,

d) może zostać wyłączone umową spółki, jeżeli w spółce istnieje komisja rewizyjna lub rada nadzorcza.

    363. W przypadku pokrycia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością aportem umowa spółki powinna określać:

a) osobę wspólnika,

b) przedmiot wkładu,

c) tylko osobę wspólnika oraz ilość i wysokość udziału,

d) liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

    364. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zobowiązywać wspólników do dopłat:

a) nakładanych i uiszczanych przez wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów,

b) w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału,

c) w wysokości nie większej niż 1/10 wartości udziału wspólnika,

d) tylko w przypadku osiągnięcia przez spółkę ujemnego wyniku finansowego.

    365. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) ma prawo zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników, jeżeli głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,

b) ma prawo zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników, jeżeli głosował przeciwko uchwale bez zgłoszenia sprzeciwu,

c) ma prawo zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników podejmowaną w drodze pisemnego głosowania, jeżeli nie zgodził się na głosowanie pisemne,

d) nie ma prawa skarżyć uchwał.

    366. Wobec spółki za akcjonariusza uważa się:

a) posiadacza akcji imiennej,

b) posiadacza akcji na okaziciela,

c) osobę wpisaną do księgi akcyjnej,

d) właściciela 50% majątku spółki.

    367. Pobieranie przez akcjonariuszy odsetek od akcji:

a) jest dozwolone,

b) może ustalić walne zgromadzenie,

c) nie jest dozwolone,

d) może dopuszczać statut spółki.

    368. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinna być:

a) podpisana przez zarząd,

b) wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia,

c) wyłożona w lokalu zarządu przez siedem dni przed odbyciem walnego zgromadzenia,

d) podpisana przez zarząd i radę nadzorczą.

    369. Uchwały walnego zgromadzenia można podjąć mimo braku formalnego zwołania, jeżeli:

a) cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,

b) nikt z akcjonariuszy nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia walnego zgromadzenia,

c) uchwały podejmowane są jednogłośnie,

d) zarząd i rada nadzorcza zostały powiadomione o walnym zgromadzeniu.

    370. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może ustanowić jako organ nadzoru:

a) komisję rewizyjną,

b) radę nadzorczą,

c) radę nadzorczą i komisję rewizyjną,

d) komisję opiniodawczą.

    371. W spółce o kapitale zakładowym przewyższającym kwotę 500 000 złotych i liczbie wspólników większej niż 25:

a) powinna być ustanowiona rada nadzorcza,

b) powinna być ustanowiona komisja rewizyjna oraz rada nadzorcza,

c) powinna być wyłączona indywidualna kontrola wspólników,

d) może być wyłączona indywidualna kontrola wspólników.

    372. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

a) pracownik komórki BHP,

b) pracownik spółki zależnej,

c) kierownik oddziału,

d) radca prawny zatrudniony w spółce.

    373. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może składać się:

a) z trzech członków,

b) z pięciu członków, w tym 2/5 składu wybierają pracownicy skomercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego,

c) z trzech członków powoływanych uchwałą zgromadzenia wspólników,

d) z trzech członków wskazanych przez wspólników o ile umowa spółki tak przewiduje.

    374. Radę nadzorczą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można powołać:

a) zawsze tylko uchwałą zgromadzenia wspólników,

b) poprzez wyznaczenie przez uprawnionych wspólników, o ile umowa spółki tak stanowi,

c) uchwałą zgromadzenia wspólników, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej,

d) przez osoby trzecie, o ile umowa spółki tak stanowi.

    375. Rada nadzorcza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) sprawuje okresowo nadzór,

b) ma prawo prowadzić sprawy spółki,

c) ma prawo dokonywać rewizji stanu majątku spółki,

d) ma prawo zawieszać w czynnościach z ważnych powodów członków zarządu, o ile umowa spółki tak stanowi.

    376. Komisja rewizyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) sprawuje stały nadzór,

b) ocenia co kwartał sprawozdanie finansowe spółki,

c) dokonuje oceny rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego oraz składa zwyczajnemu zgromadzeniu wspólników w tej sprawie coroczne pisemne sprawozdanie,

d) ma prawo zawieszania w czynnościach członków zarządu.

    377. Z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, wygasają mandaty:

a) zarządu spółki,

b) rady nadzorczej spółki,

c) komisji rewizyjnej spółki,

d) członków organów spółki.

    378. Kadencja zarządu:

a) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być dłuższa niż jeden rok,

b) trwa tylko jeden rok,

c) w spółce akcyjnej może być dłuższa niż pięć lat,

d) trwa bez ograniczeń.

    379. Mandaty członków zarządu wygasają wskutek:

a) długotrwałej choroby,

b) śmierci,

c) złożenia rezygnacji,

d) nieuczestniczenia w prowadzeniu spraw spółki.

    380. Kadencja rady nadzorczej:

a) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być dłuższa niż jeden rok,

b) w spółce akcyjnej trwa tylko jeden rok,

c) może być krótsza niż jeden rok,

d) w spółce akcyjnej może trwać pięć lat, o ile statut tak stanowi.

    381. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje spółkę:

a) tylko w sądzie,

b) we wszystkich sprawach spółki,

c) w sądzie i poza sądem,

d) tylko w sprawach określonych w umowie spółki.

    382. Odwołanie członka zarządu:

a) zawsze powoduje automatyczne rozwiązanie jego umowy o pracę,

b) zawsze powoduje automatyczne rozwiązanie kontraktu zawartego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

c) nie pozbawia odwołanego roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu,

d) zawsze powoduje zmianę jego umowy o pracę.

    383. Prawo reprezentowania spółki przez zarząd jest:

a) ograniczone w spółce akcyjnej niezależnie od postanowień statutu,

b) nieograniczone,

c) ograniczone w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, o ile umowa spółki tak stanowi,

d) nieograniczone tylko w spółce akcyjnej.

    384. Uchwały rady nadzorczej w spółce akcyjnej zapadają:

a) bezwzględną większością głosów oddanych,

b) bezwzględną większością głosów i z rozstrzygającym głosem przewodniczącego rady nadzorczej,

c) bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzygającym głosem jest głos przewodniczącego rady, o ile statut tak stanowi,

d) zawsze zwykłą większością głosów.

    385. Kompetencje rady nadzorczej:

a) można ograniczyć postanowieniami statutu,

b) można rozszerzyć postanowieniami statutu,

c) nie można rozszerzyć postanowieniami statutu,

d) można rozszerzyć uchwała rady nadzorczej.

    386. Umowę o pracę z członkami zarządu spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zawrzeć:

a) rada nadzorcza,

b) pełnomocnik ustanowiony uchwałą walnego zgromadzenia,

c) zgromadzenie wspólników,

d) walne zgromadzenie.

    387. Członek zarządu nie może bez zezwolenia spółki:

a) zajmować się interesami konkurencyjnymi,

b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

c) być członkiem organu spółki kapitałowej,

d) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako członek organu.

    388. Rada nadzorcza spółki akcyjnej reprezentuje spółkę:

a) w sprawach pomiędzy spółką i zarządem,

b) wyłącznie w sprawach określonych w statucie,

c) we wszystkich sprawach określonych w statucie,

d) w umowach pomiędzy spółką i prezesem zarządu.

    389. Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje spółkę:

a) w umowach pomiędzy spółką a dyrektorem,

b) tylko w przypadku odwołania całego zarządu,

c) we wszystkich sprawach pomiędzy spółką a kontrahentami,

d) w umowach pomiędzy spółką a prezesem zarządu.

    390. Komercjalizacji, w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, mogą podlegać:

a) spółdzielnie,

b) przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji,

c) przedsiębiorstwa państwowe,

d) spółki cywilne.

    391. Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zawarł umowę sprzedaży swoich udziałów z osobą trzecią. Umowa spółki nie zawiera ograniczeń w zakresie zbywalności udziałów, a wspólnik sprzedający udziały nie jest zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. W tym stanie faktycznym:

a) rozporządzenie udziałami jest nieważne,

b) rozporządzenie udziałami jest nieważne z tym, że jest bezskuteczne wobec spółki do czasu jej zarejestrowania,

c) rozporządzenie udziałami jest ważne lecz skuteczne jedynie między zbywcą i nabywcą, skuteczność wobec spółki jest uzależniona od jej powiadomienia o sprzedaży udziałów,

d) rozporządzenie udziałami jest nieważne oraz skuteczne między zbywcą i nabywcą, a także jest skuteczne wobec spółki z chwilą wpisania zmian dotyczących osób wspólników i przysługujących im udziałów do księgi udziałów.

    392. Zarząd spółki akcyjnej wydał akcjonariuszowi dokument akcji sporządzony w formie aktu notarialnego, opatrzonego odtworzonym mechanicznie podpisem notariusza i oryginalną pieczęcią kancelarii notarialnej. Dokument akcji sporządzony w tej formie:

a) jest ważny,

b) nie jest ważny, bowiem nie został opatrzony pieczęcią spółki oraz podpisem zarządu,

c) jest nieważny, chyba że statut spółki zawiera postanowienia zastrzegające taką formę dla dokumentu akcji,

d) jest nieważny z tego powodu, że został opatrzony podpisem notariusza odtworzonym mechanicznie, a nie podpisem oryginalnym.

    393. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje, że członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Na posiedzeniu rady jest obecna połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie rady zostali zaproszeni na posiedzenie. W tych warunkach rada nadzorcza podjęta uchwałę o odwołaniu członka zarządu spółki, ustaloną większością głosów. Głosy zostały oddane przez wszystkich członków rady, przy czym nieobecni członkowie rady głosowali na piśmie za pośrednictwem członków rady obecnych na posiedzeniu. Uchwała rady nadzorczej o odwołaniu członka zarządu:

a) jest bezskuteczna, bowiem narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

b) jest skuteczna,

c) jest skuteczna pod warunkiem, że za uchwałą głosowała większość członków rady obecnych na posiedzeniu,

d) jest skuteczna od dnia jej podpisania przez wszystkich członków rady.

    394. Statut spółki akcyjnej zawiera postanowienia rozszerzające uprawnienia rady nadzorczej - przewidujące, że zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę rady nadzorczej przed dokonaniem określonych w statucie czynności. Umieszczenie takich postanowień w statucie spółki akcyjnej:

a) jest dopuszczalne,

b) jest niedopuszczalne, bowiem rada nadzorcza nie ma prawa do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,

c) jest dopuszczalne, ale tylko w spółce publicznej,

d) jest dopuszczalne, ale tylko w spółce nie będącej spółką publiczną.

    395. Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz zażądał udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia takich informacji, jeżeli:

a) udzielenie informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad,

b) obowiązek udzielenia informacji został nałożony na zarząd przez sąd rejestrowy - na wniosek akcjonariusza złożony na 14 dni przed datą walnego zgromadzenia,

c) statut spółki zawiera postanowienia, w których nałożono na zarząd taki obowiązek,

d) zarząd nie ma takiego obowiązku.

    396. Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki:

a) bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką,

b) do wysokości wniesionego majątku,

c) nie odpowiadają gdyż za zobowiązania te odpowiada spółka,

d) nie odpowiadają swoim majątkiem, lecz majątkiem spółki.

    397. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie:

a) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

b) aktu notarialnego,

c) pisemnej przed umocowanym urzędnikiem właściwego miejscowo Urzędu Gminy,

d) pisemnej.

    398. Spółka cywilna staje się z chwilą wpisania do rejestru spółką jawną, gdy:

a) jej przychody z prowadzonej działalności w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych osiągają równowartość co najmniej 400.000 EURO,

b) jej zysk wyniesie w każdym z dwóch kolejnych lat równowartość 400.000 EURO,

c) kodeks spółek handlowych nie przewiduje takiej możliwości,

d) gdy uzyska na to zgodę właściwego miejscowo Urzędu Gminy.

    399. Za prowadzenie spraw spółki jawnej wspólnik otrzymuje wynagrodzenie:

a) nie niższe niż średnie wynagrodzenie w przemyśle z miesiąca poprzedzającego jego wypłatę,

b) nie wyższe niż sześciokrotne wynagrodzenie w przemyśle wyliczone z miesiąca poprzedzającego jego wypłatę,

c) nie otrzymuje wynagrodzenia,

d) zależnie od wyników spółki.

    400. Spółkę partnerską tworzy się w celu prowadzenia:

a) każdej działalności gospodarczej,

b) działalności objętej koncesją,

c) wykonywania wolnego zawodu,

d) działalności rolniczej.

    401. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodu:

a) adwokata, radcy prawnego,

b) lekarza, lekarza stomatologa,

c) położnej, pielęgniarki,

d) menadżera zarządzającego przedsiębiorstwem.

    402. Komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada za zobowiązania spółki:

a) bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi komplementariuszami oraz spółką,

b) do wysokości wniesionej sumy komandytowej,

c) do wysokości stanowiącej równowartość 400.000 EURO,

d) nie ponosi takiej odpowiedzialności, gdyż za te zobowiązania odpowiedzialność ponosi spółka.

    403. Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie:

a) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,

b) aktu notarialnego,

c) pisemnej,

d) dowolnej.

    404. Za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej odpowiedzialność ponosi:

a) komplementariusz całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi komplementariuszami oraz spółką,

b) akcjonariusz,

c) tylko spółka,

d) żadna z wyżej wymienionych odpowiedzi nie jest poprawna.

    405. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez:

a) co najmniej trzy osoby,

b) co najmniej pięć osób,

c) co najmniej jedną osobę prawną i jedną osobę fizyczną,

d) jedną lub więcej osób.

    406. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez:

a) przedsiębiorstwo państwowe,

b) stowarzyszenie,

c) spółkę akcyjną,

d) inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

    407. Zobowiązanie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do wnoszenia dopłat:

a) wynika z kodeksu spółek handlowych,

b) umowa spółki może przewidywać taki obowiązek,

c) wynika z ustawy o rachunkowości,

d) nakłada zarząd spółki.

    408. Księgę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi:

a) rada nadzorcza,

b) zarząd,

c) wyznaczony przez wspólników wspólnik,

d) właściwy sąd rejestrowy.

    409. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są:

a) wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu zamknięcia roku obrotowego,

b) wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu 31 grudnia roku, za który dywidenda będzie naliczana,

c) wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku,

d) wspólnicy, którzy zbyli udziały w ciągu roku obrotowego.

    410. Ustanowienie prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgody:

a) rady nadzorczej,

b) zgromadzenia wspólników,

c) wszystkich członków zarządu spółki,

d) zgromadzenia wspólników na wniosek rady nadzorczej.

    411. Prokurę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może odwołać:

a) rada nadzorcza,

b) wspólnicy,

c) zgromadzenie wspólników,

d) każdy z członków zarządu.

    412. Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością składa się:

a) z trzech członków,

b) 2 jednego albo większej liczby członków,

c) co najmniej z trzech członków,

d) z członków według ilości przewidzianej umową oraz prokurentów.

    413. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

a) zawiązania spółki w tym podpisania statutu przez założycieli,

b) wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,

c) ustanowienia zarządu i rady nadzorczej,

d) wpisu do rejestru.

    414. Akcje aportowe (obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne) powinny być pokryte:

a) co najmniej w jednej czwartej wysokości przed zarejestrowaniem spółki,

b) w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki,

c) w terminie określonym statutem,

d) nie później niż przed upływem pierwszego roku obrotowego.

    415. Akcje aportowe (obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne) powinny pozostać imiennymi:

a) przez cały okres trwania spółki,

b) w okresie przewidzianym statutem,

c) do dnia zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji,

d) przez dwa kolejne lata obrotowe.

    416. Akcje aportowe (obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne) nie mogą być zbyte ani zastawione:

a) przez cały czas trwania spółki,

b) w okresie przewidzianym statutem,

c) do dnia zatwierdzenia przez najbliższe walne zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji,

d) kodeks spółek handlowych nie przewiduje takiego zakazu.

    417. Księgę akcji imiennych w spółce akcyjnej prowadzi:

a) zarząd,

b) bank na zlecenie spółki,

c) dom maklerski na zlecenie spółki,

d) wyznaczony przez radę nadzorczą pełnomocnik.

    418. Tajne głosowanie nad uchwałami walnego zgromadzenia zarządza się:

a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki,

b) przy wnioskach o pociągnięciu do odpowiedzialności członków organów spółki,

c) w sprawach osobowych,

d) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnego lub reprezentowanego na walnym zgromadzeniu.

    419. Plan połączenia spółek poddany jest badaniu biegłego wyznaczonego przez:

a) sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki przejmującej na wspólny wniosek łączonych spółek,

b) sąd rejestrowy właściwy według siedziby spółki, która ma być zawiązana w miejsce łączących się spółek na wspólny wniosek łączonych spółek,

c) walne zgromadzenie akcjonariuszy/zgromadzenie wspólników łączonych spółek,

d) rady nadzorcze łączonych spółek.

    420. Można podzielić:

a) tylko spółki kapitałowe z wyłączeniem spółek w likwidacji lub upadłości,

b) każdą spółkę handlową,

c) tylko osobowe z wyłączeniem spółek w likwidacji lub upadłości,

d) tylko spółki, których kapitał przekracza kwotę 500 000 zł.

    421. Uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:

a) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,

b) zwrot dopłat,

c) nabycie nieruchomości, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej,

d) zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej.

    422. Żarząc spółki kapitałowej:

a) prowadzi sprawy spółki,

b) reprezentuje spółkę,

c) składa się z jednego albo większej liczby członków,

d) ma prawo ustanowienia prokury.

    423. Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) może odwołać prokurę,

b) ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.

c) może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności spółki,

d) powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu spraw w przypadku sprzeczności interesów spółki z jego interesami.

    424. Rada nadzorcza spółki kapitałowej reprezentuje spółkę:

a) w umowach pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki,

b) w sporach pomiędzy spółką a członkiem zarządu spółki,

c) zawsze w sądzie,

d) na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

    425. Mandat członka zarządu spółki akcyjnej wygasa:

a) wskutek śmierci członka zarządu,

b) wskutek odwołania go ze składu zarządu,

c) wskutek rezygnacji członka zarządu,

d) z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

    426. Członków zarządu spółki akcyjnej:

a) powołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej,

b) zawiesza w czynnościach walne zgromadzenie akcjonariuszy,

c) odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut stanowi inaczej,

d) odwołuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

    427. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej:

a) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki,

b) musi być powołana,

c) ma prawo z ważnych powodów zawieszać w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,

d) składa się co najmniej z pięciu członków.

    428. Rada nadzorcza spółki akcyjnej:

a) może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

b) nie musi być powołana,

c) musi liczyć co najmniej trzech członków,

d) powoływana jest przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, o ile statut nie stanowi inaczej.

    429. Rada nadzorcza spółki kapitałowej powoływana jest:

a) w spółce akcyjnej maksymalnie na 3 lata,

b) w spółce akcyjnej maksymalnie na 5 lat,

c) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością na rok, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej,

d) na okres zapisany w umowie spółki.

    430. Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki,

b) nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,

c) ma prawo wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,

d) powinna być ustanowiona jeśli kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu.

    431. Członek zarządu spółki kapitałowej może bez zgody spółki:

a) zajmować się interesami konkurencyjnymi,

b) uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,

c) posiadać 5% akcji spółki publicznej,

d) uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

    432. Do zbycia nieruchomości w spółce kapitałowej wymagana jest zgoda:

a) walnego zgromadzenia akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej,

b) zgromadzenia wspólników, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej,

c) rady nadzorczej, jeśli statut tak stanowi,

d) zarząd może dokonać zbycia samodzielnie, chyba że co innego wynika ze statutu lub umowy spółki.

    433. Do nabycia nieruchomości w spółce kapitałowej wymagana jest zgoda:

a) walnego zgromadzenia akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej,

b) prokurenta, jeśli statut tak stanowi,

c) rady nadzorczej, jeśli statut tak stanowi,

d) organu spółki wskazanego w umowie.

    434. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej spółki akcyjnej:

a) może zostać przyznane wynagrodzenie,

b) jeśli jest przyznane wynagrodzenie, to jego wysokość określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy,

c) walne zgromadzenie akcjonariuszy może przyznać wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok,

d) przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

    435. Do kompetencji rady nadzorczej spółki kapitałowej związanych z zakończeniem każdego roku obrotowego należy:

a) ocena sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

b) badanie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy,

c) badanie wniosków zarządu w zakresie podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,

d) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub sposobu pokrycia straty.

    436. Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, zwołania posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej może zażądać:

a) członek rady nadzorczej spółki,

b) zarząd spółki,

c) akcjonariusz spółki,

d) członek komisji rewizyjnej.

    437. Protokół z posiedzenia rady nadzorczej spółki akcyjnej powinien zawierać:

a) porządek obrad,

b) nazwiska i imiona członków rady obecnych na posiedzeniu,

c) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

d) zdania odrębne.

    438. Do kompetencji rady nadzorczej spółki akcyjnej należy:

a) wyrażenie zgody na emisję obligacji zamiennych,

b) wyrażenie zgody na zbycie udziału w nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,

c) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości, jeśli statut tak stanowi,

d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu.

    439. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy:

a) może zarządzić przerwy w obradach,

b) powinno odbyć się do sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego,

c) zarządzając przerwę, musi podjąć tę decyzję większością dwóch trzecich głosów,

d) zarządzając przerwy w obradach, musi przestrzegać zasady, iż łączne przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

    440. Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

a) udzielenie członkom zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

b) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku,

c) udzielenie członkom rady nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok.

    441. Jeśli statut spółki tak stanowi, to:

a) członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, od-

dając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej,

b) rada nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie,

c) rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

d) rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym.

    442. Walne zgromadzenie akcjonariuszy:

a) decyduje o użyciu kapitału zapasowego,

b) decyduje o użyciu kapitałów rezerwowych,

c) reprezentuje spółkę,

d) decyduje o podziale zysku netto.

    443. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może:

a) wyłączyć indywidualną kontrolę wspólnika,

b) przewidywać inny niż uchwała wspólników sposób powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej,

c) ograniczyć prawo do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych przez każdego z członków rady nadzorczej,

d) rozszerzyć obowiązki komisji rewizyjnej.

    444. Zarząd spółki akcyjnej:

a) obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych,

b) nie ma obowiązku badać prawdziwość podpisów zbywcy akcji,

c) ma obowiązek badać prawdziwość podpisów zbywcy akcji,

d) w przypadku zbycia akcji w drodze sukcesji generalnej dokonuje wpisu w księdze akcyjnej na wniosek osoby zainteresowanej.

    445. Zarząd spółki akcyjnej może podwyższyć kapitał zakładowy jeżeli:

a) uchwała walnego zgromadzenia upoważnia zarząd do dokonania podwyższenia kapitału w określonej wysokości,

b) uchwała walnego zgromadzenia przyznała taką kompetencję radzie nadzorczej, a rada nadzorcza upoważni zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego,

c) statut spółki przewiduje takie upoważnienie dla zarządu na czas nie dłuższy niż trzy lata,

d) podwyższenie kapitału następuje ze środków własnych spółki.

    446. Formy aktu notarialnego wymagają następujące czynności zarządu spółki akcyjnej:

a) nabycie lub zbycie użytkowania wieczystego,

b) ustanowienie lub odwołanie prokury,

c) uchwała w sprawie kapitału docelowego,

d) zawarcie umowy pomiędzy członkiem zarządu a spółką.

    447. Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji:

a) jest niedopuszczalne,

b) jest dopuszczalne tylko w interesie spółki uchwałą walnego zgromadzenia podjętą kwalifikowaną większością głosów,

c) jeśli jest zgodne z interesem akcjonariuszy może być uchwalone przez zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej bez uchwały walnego zgromadzenia,

d) jest dopuszczalne, o ile wypowie się za nim 100% kapitału.

    448. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/10 kapitału zakładowego mają prawo:

a) żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,

b) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego walnego zgromadzenia,

c) żądać sprawdzenia spisu uczestników walnego zgromadzenia przez specjalną komisję,

d) żądać wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

    449. Miejscem odbycia walnego zgromadzenia spółki niepublicznej jest:

a) siedziba spółki, tj. adres lokalu, w którym urzęduje zarząd,

b) siedziba spółki, tj. miasto, w którym urzęduje zarząd,

c) dowolne miejsce wskazane przez statut,

d) siedziba większościowego akcjonariusza spółki.

    450. Rada nadzorcza spółki akcyjnej:

a) może składać oświadczenia i dokonywać czynności prawnych w imieniu spółki z osobami trzecimi, jeśli statut tak stanowi,

b) reprezentuje spółkę w umowach z członkami zarządu,

c) ma prawo do wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki,

d) udziela członkowi zarządu zgody na działalność konkurencyjną, jeśli statut nie stanowi inaczej.

    451. Członków zarządu spółki akcyjnej odwołuje:

a) rada nadzorcza, jeśli statut nie stanowi inaczej,

b) walne zgromadzenie, nawet jeśli zostali powołani przez radę nadzorczą,

c) tylko walne zgromadzenie, jeśli statut tak stanowi,

d) właściciel.

    452. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają:

a) wspólnicy w częściach równych, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,

b) członkowie zarządu, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna,

c) członkowie zarządu solidarnie ze spółką,

d) wyłącznie spółka.

    453. Za zaległości podatkowe spółki akcyjnej w sytuacji, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna odpowiadają swoim majątkiem:

a) akcjonariusze do wartości ich akcji,

b) członkowie rady nadzorczej,

c) członkowie zarządu,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    454. Statut spółki akcyjnej X nakłada na zarząd obowiązek uzyskiwania zgody rady nadzorczej na zaciąganie zobowiązań przekraczających 1/2 kapitału zakładowego, ale zarząd dokonuje takiej czynności przy braku zgody rady nadzorczej. Czynność taka:

a) jest bezwzględnie nieważna,

b) jest nieważna, chyba że rada nadzorcza wyrazi zgodę w terminie dwóch miesięcy od złożenia oświadczenia przez spółkę,

c) jest ważna, co nie wyklucza odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki za naruszenie postanowień statutu,

d) jest ważna, a jeśli rada nadzorcza odmówiła wyrażenia zgody zarząd może zwrócić się o zgodę do walnego zgromadzenia.

    455. Statut spółki akcyjnej może rozszerzać odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki na:

a) akcjonariuszy,

b) członków organu nadzoru,

c) członków zarządu,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    456. Do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zwołanym na dzień 10 czerwca roku X są uprawnieni:

a) właściciel akcji imiennej wpisany do księgi akcyjnej w dniu 7.06. roku X,

b) właściciel akcji na okaziciela, który złożył akcje w spółce w dniu 3.06. roku X i ich nie odebrał przed ukończeniem walnego zgromadzenia,

c) członek rady nadzorczej w roku poprzedzającym rok X, którego mandat wygasł przed dniem walnego zgromadzenia, o ile zgłosił takie żądanie zarządowi spółki najpóźniej w dniu 3.06. roku X,

d) zastawnik akcji, któremu przysługuje prawo głosu, i który był wpisany do księgi akcyjnej w dniu 3.06. roku X.

    457. Członkiem rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być:

a) główny księgowy spółki,

b) radca prawny spółki,

c) dyrektor oddziału spółki,

d) osoba trzecia - wierzyciel spółki.

    458. O wyłączeniu wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje:

a) zgromadzenie wspólników,

b) każdy z pozostałych wspólników z osobna,

c) sąd,

d) wspólnicy reprezentujący 10% kapitału zakładowego.

    459. Rada nadzorcza jest obligatoryjna w spółce:

a) komandytowej,

b) akcyjnej,

c) komandytowo-akcyjnej,

d) z ograniczoną odpowiedzialnością.

    460. Dopłaty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podwyższają:

a) majątek spółki,

b) poszczególne udziały,

c) kapitał zakładowy,

d) kapitał zapasowy.

    461. Za zobowiązania spółki komandytariusz odpowiada z majątku osobistego:

a) różnicą między sumą komandytową a udziałem wniesionym,

b) różnicą między udziałem deklarowanym a sumą komandytową,

c) różnicą między udziałem deklarowanym a udziałem wniesionym,

d) w ogóle nie odpowiada.

    462. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może polegać na:

a) wniesieniu dopłat,

b) zobowiązaniu wspólników do świadczeń na rzecz spółki,

c) zwiększeniu wartości udziałów,

d) zaciągnięciu kredytów.

    463. W spółce kapitałowej rada nadzorcza powołała w lutym 2002 r. członka zarządu - cudzoziemca. Będzie on pełnił swoją funkcję na terytorium RP przez 6 miesięcy w roku. Musi on uzyskać:

a) zezwolenie na pracę, nawet jeśli za pełnienie swoich funkcji nie otrzymuje wynagrodzenia,

b) zezwolenie, tylko jeśli została z nim zawarta umowa o pracę,

c) zezwolenie, tylko jeśli została z nim zawarta umowa o pracę lub umowa menedżerska,

d) zezwolenie nie jest potrzebne.

    464. Prawo osobistej kontroli działalności spółki nie przysługuje wspólnikom w spółce:

a) jawnej,

b) komandytowej,

c) akcyjnej,

d) partnerskiej.

    465. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwe:

a) gdy to wynika z umowy spółki,

b) gdy taką uchwałę podejmie zgromadzenie wspólników,

c) zawsze, gdy tak zadecyduje zarząd spółki,

d) w ogóle nie jest możliwe.

    466. Wpis spółki do rejestru sądowego nie ma charakteru konstytutywnego w przypadku:

a) spółki jawnej,

b) spółki akcyjnej,

c) spółki komandytowej,

d) spółki partnerskiej.

    467. Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników przez wspólnika obecnego na tym zgromadzeniu musi poprzedzić:

a) głosowanie przeciw uchwale,

b) wstrzymanie się od głosu,

c) głosowanie przeciw uchwale i wniesienie sprzeciwu,

d) zgłoszenie przed głosowaniem do protokołu wniosku o niepodejmowanie uchwały.

    468. Prokura nie może być udzielona w spółce:

a) akcyjnej w organizacji,

b) z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,

c) akcyjnej w likwidacji,

d) cywilnej.

    469. Spółka zawarła ze wspólnikiem umowę najmu bez wymaganej przez umowę spółki zgody zgromadzenia wspólników. Umowa ta jest:

a) nieważna bezwzględnie,

b) nieważna wobec spółki,

c) ważna,

d) ważna, jeżeli wspólnik był w dobrej wierze.

    470. Zawiązanie spółki akcyjnej następuje z chwilą:

a) opłacenia wszystkich akcji,

b) podpisania statutu przez założycieli,

c) objęcia wszystkich akcji,

d) wpisania spółki do rejestru.

    471. Punktem odniesienia do określenia wysokości dopłat w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest:

a) wartość wniesionego przez wspólnika wkładu,

b) orzeczenie sądu rejestrowego,

c) wartość pojedynczego udziału,

d) oświadczenie wspólnika.

    472. Świadczenie usług i pracy może być przedmiotem wkładu bez ograniczeń:

a) akcjonariusza w spółce akcyjnej,

b) udziałowca w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej,

d) komandytariusza w spółce komandytowej.

    473. Umowa spółki może wyłączyć wstąpienie do spółki spadkobierców wspólnika w spółce:

a) jawnej,

b) z ograniczoną odpowiedzialnością,

c) komandytowej,

d) partnerskiej.

    474. Mandat odwołanego członka zarządu spółki kapitałowej wygasa z chwilą:

a) upływu kadencji całego zarządu,

b) wykreślenia z rejestru sądowego,

c) udzielenia absolutorium przez zgromadzenie wspólników,

d) odwołania.

    475. Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została podjęta dnia 5 stycznia 2002 r. z naruszeniem obowiązującego prawa. Uprawnionym podmiotom będzie przysługiwało prawo:

a) wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały,

b) wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały,

c) wystąpienia z powództwem o unieważnienie uchwały,

d) wystąpienia z powództwem o stwierdzenie istnienia stosunku prawnego powstałego w związku z wykonaniem uchwały.

    476. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwały wspólników mogą zapadać:

a) również poza zgromadzeniem wspólników,

b) tylko na zgromadzeniu wspólników,

c) decyzja należy do zarządu spółki,

d) decyzja należy do rady nadzorczej.

    477. Nieważność umowy zawartej przez spółkę akcyjną powoduje:

a) wydzierżawienie przedsiębiorstwa, bez zgody rady nadzorczej,

b) ustanowienie hipoteki na zorganizowanej części przedsiębiorstwa, bez zgody walnego zgromadzenia,

c) zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa bez uchwały rady nadzorczej,

d) zbycie nieruchomości bez zgody rady nadzorczej.

    478. Prokury może udzielić:

a) zarząd spółdzielni,

b) komandytariusze,

c) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego,

d) cały zarząd spółki akcyjnej.

    479. Spółka akcyjna uzyskuje osobowość prawną:

a) z chwilą wpłacenia całego kapitału zakładowego,

b) z chwilą wpisania spółki do rejestru sądowego,

c) z chwilą podpisania statutu przez założycieli,

d) z chwilą powstania spółki w organizacji.

    480. Zgodnie z k.s.h. rada nadzorcza może podejmować uchwały tylko wtedy, jeśli:

a) na posiedzeniu jest obecny przewodniczący rady,

b) na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie rady zostali zaproszeni na posiedzenie,

c) w posiedzeniu bierze udział przynajmniej jeden członek zarządu,

d) posiedzenie zostało zwołane przez 1/3 składu rady.

    481. Zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie można w umowie:

a) ograniczyć,

b) wyłączyć całkowicie,

c) uzależnić od zgody zarządu,

d) uzależnić od zgody rady nadzorczej.

    482. W spółce akcyjnej:

a) zawsze musi być trzech założycieli spółki,

b) musi być utworzony kapitał zapasowy,

c) zawsze muszą być prokurenci,

d) może być komisja rewizyjna.

    483. W spółce akcyjnej X statut nie zawiera odmiennych od zapisów k.s.h kompetencji władz spółki. Członek zarządu złożył rezygnację ze swojej funkcji:

a) jest to podstawa do złożenia wniosku o wykreślenie członka zarządu z rejestru bez uchwały rady nadzorczej,

b) rada nadzorcza podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji,

c) walne zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji,

d) zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji.

    484. W spółce akcyjnej X statut nie zawiera odmiennych od zapisów k.s.h kompetencji władz spółki. Według zapisu statutu rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej składa się do zarządu spółki. Członek rady nadzorczej złożył rezygnację ze swojej funkcji. Jego mandat wygasa z chwilą:

a) przyjęcia rezygnacji przez walne zgromadzenie,

b) złożenia rezygnacji,

c) wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego,

d) wypowiedzenia umowy o pracę.

    485. Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może być uprzywilejowany co do:

a) dywidendy,

b) prawa zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników,

c) prawa kontroli spółki,

d) prawa reprezentacji spółki.

    486. Prokurent:

a) jest członkiem władz spółki kapitałowej,

b) może być członkiem komisji rewizyjnej,

c) może być jednocześnie pracownikiem spółki,

d) może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki.

    487. Przepisy k.s.h, o odpowiedzialności członków władz spółki akcyjnej za szkodę wyrządzoną tej spółce mają zastosowanie do:

a) prokurenta,

b) wyłącznie członków zarządu,

c) członków zarządu, rady nadzorczej oraz likwidatora,

d) członków zarządu, rady nadzorczej, likwidatora oraz akcjonariuszy.

    488. Do uprawnień zarządu spółki akcyjnej zaliczamy:

a) podział zysku wynikającego z rocznego bilansu,

b) wyłączenie akcjonariusza,

c) zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia,

d) ustalanie wynagrodzenia prezesa rady nadzorczej.

    489. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma organu kontrolnego. Czy zarząd może odmówić wspólnikowi tej spółki udzielania wyjaśnień dotyczących kondycji finansowej spółki:

a) tak, jeśli ten wspólnik nie ma upoważnienia od pozostałych wspólników do przeprowadzenia kontroli spółki,

b) zarząd nie ma możliwości odmowy udzielania wyjaśnień wspólnikowi,

c) tak, ale tylko wtedy gdy wystąpi uzasadniona obawa wykorzystania tych informacji sprzecznie z interesem spółki,

d) tak, ale tylko wtedy, gdy jest to zapisane w umowie spółki.

    490. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada za swoje zobowiązania:

a) całym swoim majątkiem,

b) tylko do wysokości kapitału zakładowego,

c) całym swoim majątkiem solidarnie ze wspólnikami,

d) tylko do wysokości kapitału zakładowego i zapasowego.

    491. Prokurent może być ustanowiony:

a) w spółce partnerskiej,

b) w spółce cywilnej,

c) ponieważ przepisy dot. prokury są w k.h., a nie w k.s.h., to go w ogóle nie można ustanowić,

d) wyłącznie w spółkach kapitałowych.

    492. Umowa spółki nic nie stanowi w kwestii zbycia udziałów. Mogę zbyć udział:

a) za zgodą zarządu,

b) za zgodą spółki,

c) wspólnicy rnają prawo pierwokupu,

d) bez ograniczeń.

    493. Zgromadzenie wspólników zmienia dnia 10.02. umowę spółki. Wniosek do rejestru o zmianie zostaje złożony 12.02. Wpis do rejestru następuje 18.02. Kiedy zmiana jest skuteczna wobec spółki:

a) 10.02.,

b) 12.02.,

c) 18.02.,

d) od stycznia 2003.

    494. Zgromadzenie wspólników zmienia dnia 10.02. zarząd spółki. Wniosek do rejestru o zmianie zostaje złożony 12.02. Wpis do rejestru następuje 18.02. Kiedy zmiana jest skuteczna wobec spółki:

a) 10.02.,

b) 12.02.,

c) 18.02.,

d) od stycznia 2003.

    495. Przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Skarb Państwa w takiej spółce ma 100 % akcji. Sprzedaję nieruchomość. Kupującym jest:

a) Skarb Państwa,

b) spółka,

c) zgromadzenie akcjonariuszy,

d) spółka i Skarb Państwa solidarnie.

    496. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nic nie stanowi na temat zbycia udziału:

a) mogę zbyć udział bez zgody spółki,

b) mogę zbyć udział bez zgody spółki, ale wspólnicy mają prawo pierwszeństwa nabycia udziałów,

c) mogę zbyć udział za zgodą wspólników,

d) mogę zbyć udział za zgodą zgromadzenia wspólników.

    497. Statut spółki akcyjnej nic nie stanowi na temat zbycia akcji:

a) mogę zbyć każdy rodzaj akcji w każdym czasie bez ograniczeń,

b) mogę zbyć akcje imienne bez zgody spółki, ale akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji,

c) mogę zbyć akcje na okaziciela bez ograniczeń,

d) mogę zbyć akcje imienne bez ograniczeń, jeśli nie są to akcje aportowe.

    498. Można podzielić:

a) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną,

b) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, komandytową,

c) spółkę komandytową i komandytowo-akcyjną,

d) spółkę partnerską.

    499. Spółka akcyjna w świetle k.s.h. może być zawiązana:

a) wyłącznie w celu gospodarczym,

b) wyłącznie w celu niezarobkowym,

c) w każdym celu prawnie dozwolonym,

d) wyłącznie w celu zarobkowym.

    500. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

a) musi być zawsze ustanowiona komisja rewizyjna,

b) musi być zawsze ustanowiona prokura,

c) musi być zawsze ustanowiona rada nadzorcza,

d) może być jednoosobowy zarząd.

    501. Spółki cywilne:

a) zostały przekształcone automatycznie w spółki jawne,

b) przestały istnieć,

c) przestały być przedsiębiorcami,

d) zostały wykreślone z kodeksu cywilnego.

    502. Spółka partnerska może być tworzona przez:

a) osoby fizyczne,

b) osoby fizyczne i prawne,

c) spółki osobowe,

d) spółki kapitałowe.

    503. Prokura jest uregulowana w:

a) kodeksie spółek handlowych,

b) przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw,

c) kodeksie cywilnym,

d) kodeksie handlowym.

    504. Wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki:

a) nie odpowiadają,

b) odpowiadają całym swoim majątkiem,

c) odpowiadają tylko za zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa,

d) odpowiadają do wysokości swoich udziałów.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012