Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa 2002 Nr 2

powrót do początku dokumentu

    120. Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu:

a) wyodrębnionymi składnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa państwowego,

b) tylko składnikami materialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego,

c) wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,

d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

    121. Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, polega między innymi na:

a) nabywaniu akcji lub udziałów Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji przez osoby inne, niż Skarb Państwa,

b) nieodpłatnym zbyciu akcji Skarbu Państwa byłym właścicielom przedsiębiorstwa, które w wyniku komercjalizacji przekształcono w spółkę,

c) oddaniu przedsiębiorstwa do nieodpłatnego korzystania,

d) każda z powyższych odpowiedzi jest nieprawidłowa.

    122. Z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej:

a) zawieszana jest działalność organizacji związkowych w przedsiębiorstwie państwowym,

b) ustaje działalność dotychczasowych organów przedsiębiorstwa państwowego, a ich funkcje wykonuje pełnomocnik do spraw prywatyzacji,

c) organy przedsiębiorstwa państwowego działają na zasadach dotychczasowych, z tym że poddane są kontroli przez powołaną przez organ założycielski komisję do spraw prywatyzacji,

d) organy przedsiębiorstwa państwowego działają na zasadach dotychczasowych, o ile nic innego nie wynika z zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej.

    123. Przejęcie w wyniku prywatyzacji bezpośredniej zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego powstałych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa:

a) wymaga zgody wierzycieli,

b) jest regulowane w zarządzeniu o prywatyzacji bezpośredniej,

c) wynika z przepisów prawa do kwoty stanowiącej równowartość w złotych kwoty 100.000.-EURO, a powyżej tej kwoty możliwe jest tylko za zgodą wierzycieli,

d) nie wymaga zgody wierzycieli.

    124. Zapłata należności za przedsiębiorstwo w przypadku jego sprzedaży w drodze prywatyzacji bezpośredniej:

a) może być dokonana w ratach, pod warunkiem zabezpieczenia kwoty pozostałej do zapłaty,

b) może być dokonana w ratach, pod warunkiem udzielenia nabywcy poręczenia przez Skarb Państwa,

c) nie może być dokonana w ratach,

d) nie może być dokonana w ratach, chyba że wyrazi na to zgodę Minister Skarbu Państwa po uzyskaniu od Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnej opinii o nabywcy.

    125. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania może nastąpić w różnych okolicznościach wskazanych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na rzecz:

a) spółki osób fizycznych,

b) spółki osób fizycznych i osób prawnych,

c) osoby fizycznej lub prawnej,

d) zakładu budżetowego.

    126. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania wykonuje:

a) Wojewoda,

b) organ założycielski zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego,

c) Agencja Prywatyzacji,

d) Minister Skarbu Państwa.

    127. Jedną z grup uprawnionych pracowników w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych są:

a) osoby fizyczne, związane stosunkiem pracy lub stałego zlecenia z komercjalizowanym przedsiębiorstwem państwowym w okresie ostatnich trzech lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych,

b) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki,

c) osoby, które przepracowały w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym co najmniej 15 lat, niezależnie od daty i trybu ustania stosunku pracy,

d) osoby, które przepracowały w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym co najmniej pięć lat, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę.

    128. W spółce podlegającej prywatyzacji pośredniej, na zasadach określonych w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, uprawnieni pracownicy korzystają z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji. W tym celu są podzieleni na grupy. Liczbę akcji przypadającą na każdą z wyodrębnionych grup ustala:

a) Minister Skarbu Państwa,

b) związki zawodowe działające w porozumieniu z zarządem spółki,

c) związki zawodowe działające w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa,

d) w spółkach, w których nie działają związki zawodowe - członkowie rady nadzorczej wybrani przez pracowników w porozumieniu z zarządem spółki.

    129. W niektórych spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji pracownicy mają ustawowo zagwarantowany wpływ na kształtowanie składu osobowego zarządu. W tych spółkach członkiem zarządu, wskazanym przez pracowników, może być:

a) każdy pracownik spółki,

b) pracownik spółki zatrudniony w przedsiębiorstwie spółki przynajmniej 3 lata,

c) pracownik spółki zatrudniony w przedsiębiorstwie spółki w dniu komercjalizacji,

d) osoba wybrana przez pracowników, powołana do zarządu spółki przez organ spółki uprawniony do takiego powołania.

    130. W spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji pracownicy mają ustawowo zagwarantowany wpływ na kształtowanie składu osobowego rady nadzorczej. W tych spółkach członkiem rady nadzorczej, wskazanym przez pracowników, może być:

a) każdy pracownik spółki,

b) pracownik spółki zatrudniony w przedsiębiorstwie spółki przynajmniej 3 lata,

c) pracownik spółki zatrudniony w przedsiębiorstwie spółki w dniu komercjalizacji,

d) osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, wybrana przez pracowników i powołana do rady nadzorczej spółki przez organ spółki uprawniony do takiego powołania.

    131. W spółce akcyjnej z większościowym udziałem Skarbu Państwa walne zgromadzenie (uchwałą) udzieliło zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zbycie nastąpiło. Uchwała została przez sąd uchylona. W takim przypadku:

a) umowa sprzedaży jest nieważna,

b) umowa sprzedaży jest ważna, jeśli kupujący był w dobrej wierze,

c) umowa sprzedaży jest ważna, jeśli zostanie potwierdzona przez radę nadzorczą,

d) umowa sprzedaży jest ważna za zgodą Ministra Skarbu Państwa.

    132. W statucie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa zapisano, że dokonanie zbycia nieruchomości o wartości powyżej 10.000 EURO wymaga zgody rady nadzorczej. Rada nadzorcza nie wyraziła zgody na zawarcie przez spółkę umowy. W takim przypadku:

a) umowa jest prawnie skuteczna,

b) umowa jest nieważna,

c) umowa jest nieważna, ale może stać się ważna po uzyskaniu późniejszej zgody rady nadzorczej,

d) umowa jest ważna.

    133. Po zbyciu wszystkich akcji należących w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji pracownicy mają ustawowo zagwarantowane prawo:

a) wyboru jednego członka zarządu w spółce zatrudniającej średniorocznie powyżej 500 pracowników,

b) wyboru części składu osobowego rady nadzorczej,

c) wyboru części składu osobowego komisji rewizyjnej,

d) udziału w wyborze prokurentów.

    134. Walne zgromadzenie spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa zarządziło przerwę w obradach:

a) decyzja taka może zapaść większością 2/3 głosów,

b) łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni,

c) decyzja taka może zapaść wyłącznie za zgodą przewodniczącego walnego zgromadzenia,

d) za zgodą Ministra Skarbu Państwa, łącznie przerwy mogą trwać dłużej niż 30 dni.

    135. Zarząd jednoosobowej spółki Skarbu Państwa zawiera umowę sprzedaży stu lokomotyw. Stroną tej umowy jest:

a) Skarb Państwa,

b) zarząd spółki

c) Minister Skarbu Państwa

d) spółka.

    136. W spółce z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa wybór rady nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami:

a) nie jest dopuszczalny,

b) jest dopuszczalny jeśli został złożony wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 część kapitału akcyjnego,

c) jest dopuszczalny tylko jeśli statut przewiduje taki tryb wyboru,

d) jest dopuszczalny za zgodą Ministra Skarbu Państwa.

    137. Przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną. Skarb Państwa jest właścicielem:

a) akcji spółki,

b) przedsiębiorstwa spółki w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego,

c) środków trwałych i obrotowych,

d) wartości niematerialnych i prawnych

    138. W spółce powstałej w drodze komercjalizacji pracownicy mają prawo wyboru przedstawicieli do pierwszej rady nadzorczej. Niedokonanie wyboru przedstawicieli pracowników:

a) powoduje konieczność uzupełnienia składu rady przez Ministra Skarbu Państwa,

b) nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru handlowego,

c) nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez radę nadzorczą,

d) powoduje, że brakujące mandaty są obsadzane przez związki zawodowe.

    139. W spółce powstałej w drodze komercjalizacji, zatrudniającej średniorocznie powyżej 500 pracowników, pracownicy mają prawo wyboru przedstawiciela do zarządu. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników:

a) powoduje konieczność uzupełnienia składu przez Ministra Skarbu Państwa,

b) nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru handlowego,

c) nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez zarząd,

d) powoduje, że brakujący mandat jest obsadzany przez związki zawodowe.

    140. Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie:

a) może być właścicielem nieruchomości,

b) może być właścicielem samochodu,

c) nie może być podmiotem żadnych praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym,

d) może być właścicielem akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa.

    141. Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę następuje na podstawie przepisów:

a) kodeksu pracy,

b) kodeksu spółek handlowych,

c) ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

d) ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

    142. Organem państwowym wskazanym w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jako zbywający akcje w imieniu Skarbu Państwa jest:

a) Minister Skarbu Państwa,

b) właściwy wojewoda,

c) Rada Ministrów,

d) Minister Gospodarki.

    143. Rada nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu:

a) obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej,

b) obecni są przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz rady nadzorczej,

c) obecny jest przewodniczący rady nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni,

d) obecna jest co najmniej połowa członków rady nadzorczej, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

    144. Wykreślenie przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców dokonywane w związku z komercjalizacją jest skuteczne:

a) z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji, wskazanym w urzędu przez sąd w postanowieniu o wykreśleniu przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców,

b) z dniem komercjalizacji,

c) z dniem będącym pierwszym dniem miesiąca przypadającym po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców,

d) każda z powyższych odpowiedzi jest nieprawidłowa.

    145. Z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wynika, iż wybór określonego trybu zbycia akcji należących do Skarbu Państwa osobom innym niż uprawnieni pracownicy oraz rolnicy lub rybacy, nie wymaga uprzedniej zgody Rady Ministrów, jeżeli akcje te będą zbywane w trybie:

a) oferty ogłoszonej publicznie.

b) przetargu publicznego,

c) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

d) przyjęcia oferty złożonej przez podmiot ogłaszający wezwanie, o którym mowa w przepisach ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

    146. Pracownicy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych mają prawo do:

a) nieodpłatnego nabycia akcji spółki,

b) wyboru jednego członka zarządu w spółkach, w których średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 500 pracowników,

c) wyboru przedstawicieli pracowników do składu rady nadzorczej spółki,

d) wyboru jednego członka zarządu w spółkach, w których średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 100 pracowników.

    147. Prywatyzacja bezpośrednia, polegająca na rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego, może odbywać się poprzez:

a) ogłoszoną publicznie ofertę sprzedaży akcji,

b) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,

c) sprzedaż przedsiębiorstwa,

d) oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

    148. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Skarbu Państwa w prywatyzowanych spółkach, o których mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, mają:

a) pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie w dniu komercjalizacji, którzy w terminie ustawowym złożyli oświadczenie o zamiarze nabycia akcji spółki,

b) rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne, z którego w okresie 5 lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o określonej wartości,

c) osoby, które po przepracowaniu minimum 10 lat w przedsiębiorstwie podlegającym komercjalizacji rozwiązały stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

d) osoby, które po przepracowaniu minimum 10 lat w przedsiębiorstwie podlegającym komercjalizacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art.23.1 kodeksu pracy.

    149. Członków rady nadzorczej w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa powołuje:

a) organ założycielski,

b) walne zgromadzenie,

c) sąd rejestrowy,

d) Minister Skarbu Państwa.

    150. Tryb wyboru przez pracowników członków rady nadzorczej określa - zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych:

a) statut spółki,

b) regulamin uchwalony w sposób określony w statucie,

c) zarząd spółki,

d) związki zawodowe działające w spółce.

    151. Wniesienie przedsiębiorstwa państwowego do spółki w ramach prywatyzacji bezpośredniej:

a) następuje w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

b) może nastąpić tylko wówczas, gdy do spółki przystąpiła ponad połowa zatrudnionych pracowników,

c) odbywa się, gdy do spółki wniesiono zorganizowaną część mienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55.1 kodeksu cywilnego,

d) dotyczy tylko przedsiębiorstw państwowych, w których zatrudnienie 31 grudnia roku poprzedzającego rok wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej nie przekracza 1000 osób.

    152. Pierwsza rata należności za przedsiębiorstwo sprzedawane w ratalnym systemie należności w ramach prywatyzacji bezpośredniej wynosi:

a) co najmniej 5% ceny,

b) co najmniej 10% ceny,

c) co najmniej 15% ceny,

d) co najmniej 20% ceny.

    151. Zarząd jednoosobowej spółki Skarbu Państwa:

a) jest organem spółki,

b) jest pełnomocnikiem jednoosobowej spółki Skarbu Państwa o określonym zakresie umocowania,

c) niezwłocznie po sporządzeniu aktu komercjalizacji składa dokumenty dot. spółki do Sądu rejestrowego,

d) prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

    153. Z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej:

a) ustaje działalność dotychczasowych organów przedsiębiorstwa państwowego, a ich funkcje wykonuje pełnomocnik do spraw prywatyzacji,

b) dokonuje się analizy stanu przedsiębiorstwa państwowego, polegającej m.in. na ustaleniu stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa i ocenie realizacji obowiązków wynikających z wymogów ochrony środowiska i dóbr kultury,

c) dokonuje się oszacowania wartości przedsiębiorstwa państwowego,

d) powstaje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników.

    154. Nieodpłatne udostępnianie akcji uprawnionym pracownikom, o którym mowa w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, odbywa się w grupach wyodrębnionych ze względu na:

a) łączny okres zatrudnienia uprawnionego pracownika w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym i spółce powstałej w wyniku komercjalizacji tego przedsiębiorstwa,

b) sposób rozwiązania stosunku pracy przez uprawnionego z komercjalizowanym przedsiębiorstwem państwowym,

c) zajmowane stanowisko w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym,

d) staż pracy liczony tylko w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa bez uwzględnienia okresów zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym.

    155. Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego zgodnie z przepisami ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych sporządza:

a) organ założycielski,

b) Minister Skarbu Państwa,

c) organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa,

d) dyrektor i rada pracownicza przedsiębiorstwa państwowego w ramach wniosku o przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę.

    156. Akcje spółki nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, nie będących członkami zarządu spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu:

a) przed upływem roku od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych,

b) przed upływem roku od dnia podpisania umowy nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionego ze Skarbem Państwa,

c) przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych,

d) przed upływem dwóch lat od dnia podpisania umowy nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionego ze Skarbem Państwa.

    157. Pracownicy komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego:

a) stają się z mocy prawa pracownikami powstałej spółki w przypadku powołania ich do rady nadzorczej,

b) stają się pracownikami powstałej spółki po złożeniu oświadczenia zarządu spółki wyrażającego zgodę na zatrudnienie,

c) stają się z mocy prawa pracownikami spółki, za wyjątkiem dyrektora przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych na podstawie powołania,

d) stają się pracownikami spółki po uzyskaniu pozytywnej opinii związków zawodowych działających w przedsiębiorstwie.

    158. Stosunek pracy dyrektora komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego wygasa:

a) w tym samym terminie co innym pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie na podstawie powołania,

b) z mocy prawa z dniem wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych,

c) po wyrażeniu przez niego zgody na zatrudnienie w spółce.

d) w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych.

    159. Dyrektorowi komercjalizowanego przedsiębiorstwa, z którym zawarto umowę o pracę jako członkiem zarządu spółki:

a) przysługuje prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, liczonego jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,

b) przysługuje prawo do odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie, liczonego jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,

c) nie przysługuje prawo do odprawy,

d) przysługuje prawo do odprawy w wysokości określonej w przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

    160. Z członkiem zarządu spółki w celu wykonywania przez niego obowiązków związanych z pracą w zarządzie można zawrzeć:

a) umowę o dzieło,

b) umowę o pracę na czas określony,

c) umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o zleceniu,

d) umowę o pracę na czas nieokreślony.

    161. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przejmuje:

a) tylko prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, zawartych pomiędzy komercjalizowanym przedsiębiorstwem i jego pracownikami,

b) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, zawartych pomiędzy komercjalizowanym przedsiębiorstwem i jego pracownikami, a także wstępuje we wszystkie zobowiązania jakie wynikały dla tego przedsiębiorstwa z zakładowego systemu wynagradzania zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania,

c) nie przejmuje zobowiązań z umów o pracę i zakładowych systemów wynagradzania komercjalizowanego przedsiębiorstwa,

d) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę, zawartych pomiędzy komercjalizowanym przedsiębiorstwem i jego pracownikami, jednakże nie wstępuje we wszystkie zobowiązania jakie wynikały dla tego przedsiębiorstwa z zakładowego systemu wynagradzania zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania.

    162. Pracownikowi spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, który jest członkiem rady nadzorczej w tej spółce:

a) można wypowiedzieć stosunek pracy w dowolnym czasie,

b) nie można wypowiedzieć stosunku pracy oraz zmienić warunków pracy i płacy w okresie trwania kadencji rady ani do roku po zakończeniu kadencji,

c) można tylko zmienić warunki płacy i pracy na mniej korzystne, bez prawa do wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę,

d) nie można wypowiedzieć stosunku pracy oraz zmienić warunków pracy i płacy wcześniej niż sześć miesięcy po zakończeniu kadencji.

    163. Stosunek pracy powstaje, między innymi w wyniku zawarcia:

a) spółdzielczej umowy o pracę,

b) umowy zlecenia,

c) umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy,

d) umowy agencyjnej.

    164. Umowa o pracę na okres próbny może być zawarta na czas:

a) nie dłuższy niż 3 tygodnie,

b) nie dłuższy niż 3 miesiące,

c) nie dłuższy niż 6 tygodni,

d) nie dłuższy niż 6 miesięcy.

    165. Jeżeli zostały uzgodnione ustnie pomiędzy pracodawcą i pracownikiem wszystkie wymagane prawem elementy umowy o pracę oraz jej rodzaj bez zachowania formy pisemnej i pracownik rozpoczął pracę, to zgodnie z obowiązującym prawem:

a) pracodawca może nie potwierdzać na piśmie warunków umowy i jej rodzaju,

b) pracodawca powinien niezwłocznie potwierdzić na piśmie pracownikowi rodzaj umowy i jej warunki, nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy,

c) pracodawca po uzyskaniu zgody inspektora pracy może zaniechać pisemnego potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków,

d) pracodawca powinien potwierdzić na piśmie pracownikowi rodzaj umowy i jej warunki, nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy.

    166. Umowę o pracę ulega rozwiązaniu miedzy innymi:

a) za wypowiedzeniem,

b) bez wypowiedzenia,

c) z dniem ukończenia pracy, dla której została zawarta,

d) z dniem rozliczenia się pracownika z pobranych zaliczek na potrzeby wykonywania obowiązków służbowych.

    167. Umowę o pracę na czas określony można rozwiązać za wypowiedzeniem:

a) w przypadku, gdy umowę zawarto na okres krótszy niż 6 miesięcy,

b) tylko w przypadku, gdy w umowie przewidziano dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy,

c) gdy umowę zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy i w umowie przewidziano dopuszczalność wcześniejszego jej rozwiązania,

d) w przypadku, gdy umowę zawarto na okres krótszy niż 3 miesiące.

    168. Umowa o pracę nakładczą:

a) zaliczana jest do umów, skutkiem których zostaje nawiązany stosunek pracy,

b) należy do kategorii zatrudnienia o charakterze cywilnoprawnym,

c) jest umową, do której mają zastosowanie niektóre przepisy kodeksu pracy na podstawie odpowiedniego rozporządzenia Rady Ministrów,

d) jest umową o pracę na czas nieokreślony, uregulowaną w kodeksie pracy.

    169. Wydanie świadectwa pracy pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy:

a) może nastąpić po dokończeniu zleconych zadań w ramach stosunku pracy,

b) może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą,

c) nie może być uwarunkowane dokończeniem zleconych zadań w ramach stosunku pracy oraz uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą,

d) nie może być uwarunkowane w jakikolwiek sposób.

    170. Pracownikowi, który otrzymał świadectwo pracy przysługuje prawo do:

a) wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa,

b) wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy,

c) usunięcia z treści świadectwa pracy informacji, o trybie rozwiązania umowy,

d) roszczenia o naprawienie szkody przez pracodawcę wskutek wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub niewydania świadectwa w terminie.

    171. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 3 miesiące, jednakże:

a) w ruchu ciągłym czas pracy może być przedłużony do 48 godzin, przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 4 tygodnie, a jednego dnia w niektórych tygodniach czas pracy można przedłużyć do 12 godzin,

b) w czterobrygadowej organizacji pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie nie dłuższym niż 4 miesiące,

c) jeżeli uzasadnione jest to rodzajem pracy lub jego organizacją, czas pracy może być podwyższony do 12 godzin na dobę, przeciętnie 42 godzin na tydzień, w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym miesiąca,

d) czas pracy w każdym przypadku nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 42 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 3 miesiące.

    172. Praca w godzinach nadliczbowych:

a) dopuszczalna jest w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy,

b) dopuszczalna jest w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia lub usunięcia awarii,

c) dopuszczalna jest po wyrażeniu zgody przez właściwy dla siedziby pracodawcy okręgowy inspektorat pracy,

d) dopuszczalna jest jedynie po wyrażeniu zgody przez właściwego inspektora pracy.

    173. Liczba godzin nadliczbowych nie może przekraczać dla jednego pracownika:

a) 5 godzin na dobę i 160 godzin w roku kalendarzowym,

b) 4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym,

c) 5 godzin na dobę i 180 godzin w roku kalendarzowym,

d) 3 godzin na dobę.

    174. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę przysługuje:

a) dodatek w wysokości 100% pracownikom zarządzającym zakładem pracy, tj. głównym księgowym, kierownikom wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy i ich zastępcom,

b) dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia za pierwsze dwie godziny pracy w ciągu doby i 100% za następne godziny pracy oraz za pracę w nocy, niedzielę i święta,

c) dodatek określony w umowie o pracę,

d) dodatek uzależniony od liczby przepracowanych godzin nadliczbowych.

    175. Praca w godzinach nadliczbowych jest pracą obowiązkową, poza wyjątkami, gdy dotyczy:

a) pracowników młodocianych,

b) pracownic w ciąży,

c) pracowników podnoszących swe kwalifikacje w systemie wieczorowych szkół o statusie publicznym,

d) pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4, którzy nie wyrazili zgody na pracę w godzinach nadliczbowych.

    176. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy pracodawca:

a) może stosować karę obniżenia wynagrodzenia zasadniczego do 20%,

b) może stosować karę upomnienia,

c) może stosować karę nagany,

d) nie może stosować kar, może tylko przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą okoliczności niezastosowania się przez pracownika do obowiązującego regulaminu pracy.

    177. W przypadku wyrządzenia pracodawcy szkody przez pracownika, któremu nie powierzono określonego w przepisach kodeksu pracy mienia z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się:

a) pracownik nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka,

b) odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, w przypadku winy nieumyślnej pracownika.

c) odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty dwumiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, w przypadku winy nieumyślnej pracownika,

d) w przypadku powstania szkody w wyniku działania umyślnego pracownika, powstaje obowiązek naprawienia szkody w pełnej wysokości.

    178. W przypadku wyrządzenia szkody pracodawcy pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się:

a) odpowiada do wysokości wyrządzonej szkody jednak odpowiedzialność nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, w przypadku winy nieumyślnej pracownika,

b) odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu, w przypadku winy umyślnej,

c) odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu, bez względu na winę umyślną bądź nieumyślną pracownika,

d) odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu, w przypadku winy umyślnej, a w przypadku winy nieumyślnej pracownika, odpowiedzialność nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

    179. Płatnik składek, o których mowa w ustawie z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika podlega karze grzywny do 5.000 złotych, gdy:

a) nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie,

b) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli,

c) jeżeli sprawca działa umyślnie i nie naprawi szkody powstałej skutkiem działania niezgodnego z prawem,

d) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie dobrowolne pracownika na jego zlecenie w przewidzianym przepisami terminie.

    180. Do zakresu właściwości inspektorów dozoru technicznego należy między innymi:

a) nadawanie uprawnień zakładom do wytwarzania materiałów i elementów do budowy urządzeń technicznych,

b) udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,

c) nadawanie uprawnień zakładom do wytwarzania i napraw urządzeń technicznych,

d) kontrola eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem.

    181. W przypadku niezatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres poprzedzający komercjalizację przedsiębiorstwa państwowego lub niepodjęcia decyzji w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, czynności tych dokonuje:

a) Minister Finansów,

b) rada nadzorcza,

c) rada pracownicza,

d) walne zgromadzenie spółki.

    182. W akcie komercjalizacji ustala się:

a) statut spółki,

b) radę nadzorczą,

c) imiona i nazwiska członków organów pierwszej kadencji,

d) wysokość kapitału zakładowego spółki.

    183. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w ramach prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego następuje w drodze umowy zawartej między Skarbem Państwa a przejmującym na okres nie przekraczający:

a) 1 roku,

b) 5 lat,

c) 10 lat,

d) 20 lat.

    184. Sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach prywatyzacji bezpośredniej następuje w trybie:

a) przetargu publicznego,

b) z wolnej ręki,

c) ustalonym przez Ministra Skarbu Państwa,

d) rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia.

    185. Za zbywane akcje/udziały należące do Skarbu Państwa zapłata może być dokonana przez nabywcę w ratach:

a) jeżeli były sprzedawane w trybie przetargu publicznego,

b) jeżeli były sprzedawane w trybie rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

c) nabywcą co najmniej 30% akcji spółki jest obywatel polski lub spółka obywateli polskich,

d) zabezpieczona zostanie kwota pozostała do zapłaty po uiszczeniu pierwszej raty.

    186. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku komercjalizacji:

a) powinna być ustanowiona komisja rewizyjna lub rada nadzorcza,

b) można nie ustanawiać rada nadzorcza,

c) można wykonywać prawo kontroli wspólnika przez ustanowionego pełnomocnika,

d) powinna być wyłączona indywidualna kontrola wspólnika.

    187. Zarząd Spółki powstałej w wyniku komercjalizacji składa się:

a) z minimum trzech członków,

b) 2 minimum pięciu członków,

c) z jednego albo większej liczby członków,

d) z osób wybranych przez radę nadzorczą.

    188. 2/5 składu rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji pochodzi z wyboru:

a) pracowników przedsiębiorstwa spółki,

b) pracowników przedsiębiorstwa spółki, którzy byli pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu jego komercjalizacji,

c) Ministra Skarbu Państwa,

d) zakładowych organizacji związkowych.

    189. Obligatoryjnym organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku komercjalizacji jest:

a) zarząd,

b) zarząd i rada nadzorcza,

c) rada nadzorcza,

d) tylko zarząd.

    190. Przedsiębiorstwo państwowe uzyskało koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Po uruchomieniu tej działalności przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną (skomercjalizowane). W takim przypadku:

a) spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne o charakterze administracyjnym, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe,

b) spółka nie wstępuje w stosunki prawne o charakterze administracyjnym, a zatem nie może po komercjalizacji kontynuować tej działalności przedsiębiorstwa państwowego, która podlega koncesjonowaniu,

c) organ, który udzielił koncesji przedsiębiorstwu państwowemu, wydaje z urzędu decyzję administracyjną o udzieleniu koncesji spółce,

d) organ, który udzielił koncesji przedsiębiorstwu państwowemu, wydaje decyzję o udzieleniu koncesji spółce - na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.

    191. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego działającego na zasadach ogólnych. Po komercjalizacji spółka została uznana za jednoosobową spółkę Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. W takim przypadku:

a) prywatyzacja spółki wymaga zgody Rady Ministrów,

b) prywatyzacja spółki wymaga zgody ministra właściwego ze względu na przedmiot działania spółki,

c) prywatyzacja spółki jest niedopuszczalna,

d) prywatyzacja spółki dokonywana jest przez Radę Ministrów.

    192. Dyrektor komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego nie wyraził zgody na pełnienie funkcji prezesa pierwszego zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, został jednakże zatrudniony w tej spółce na stanowisku Dyrektora Biura Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Przedsiębiorstwa Spółki. W tej sytuacji:

a) byłemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy,

b) byłemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, wypłaconego w kwartale poprzedzającego komercjalizację,

c) byłemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego nie przysługuje odprawa,

d) byłemu dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowemu przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia liczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy lecz pomniejszonego o kwotę wynagrodzenia wypłaconego w pierwszych trzech miesiącach z tytułu nowego stosunku pracy.

    193. Przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną (skomercjalizowane). Pracownicy zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie stają się, z wyjątkiem dyrektora i innych pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, pracownikami spółki:

a) z mocy art. 23 kodeksu pracy - jako pracownicy przejęci przez nowy zakład pracy,

b) z mocy prawa, jako pracownicy kontynuujący stosunek pracy z tym samym pracodawcą, działającym w zmienionej formie prawnej,

c) z mocy postanowień aktu komercjalizacji,

d) w wyniku porozumienia stron.

    194. Spółka akcyjna powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa w dacie pierwszego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Spółka osiągnęła zysk i zarząd wniósł o powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku w całości do wypłaty akcjonariuszowi. W tym stanie faktycznym wniosek zarządu powinien być:

a) poparty przez radę nadzorczą, jako wniosek zgodny z interesem akcjonariusza oraz obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych,

b) zaopiniowany negatywnie przez radę nadzorczą, z uwagi na ciążący na spółce obowiązek przelania co najmniej 8% zysku do kapitału zapasowego, który w dacie komercjalizacji osiągnął 25% kapitału zakładowego,

c) zakwestionowany przez radę nadzorczą, jako wniosek niezgodny z interesem pracowników przedsiębiorstwa spółki oraz naruszający bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa gwarantujące udział pracowników w podejmowaniu decyzji o podziale zysku,

d) przedłożony Walnemu Zgromadzeniu bez opinii rady nadzorczej.

    195. W dniu wpisania spółki akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji do rejestru, kapitał zapasowy tej spółki:

a) nie może przekraczać 1/3 części kapitału zakładowego,

b) nie może przekraczać funduszu przedsiębiorstwa i 25% funduszu założycielskiego,

c) nie może przekraczać 1/4 części kapitału zakładowego,

d) nie może przekraczać 1/4 części kapitału własnego.

    196. W czasie gdy Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki powstałej w wyniku komercjalizacji:

a) postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej nie mogą być zmienione,

b) postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej nie mogą być zmienione na mniej korzystne dla pracowników przedsiębiorstwa Spółki, niż normy wynikające z przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

c) postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione jedynie w odniesieniu do tych członków rady nadzorczej, którzy nie są wybierani przez pracowników spółki oraz przez rolników lub rybaków,

d) postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być swobodnie kształtowane przez walne zgromadzenie.

    197. Pracownicy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego wybrali do rady nadzorczej Spółki Przewodniczącego Ponadzakładowej Organizacji Związkowej zatrudnionego u innego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji:

a) walne zgromadzenie powinno zignorować dokonany wybór z uwagi na zakaz łączenia funkcji związkowych z członkostwem w radach nadzorczych,

b) Osoba wybrana powinna być powołana do rady nadzorczej spółki jako przedstawiciel pracowników,

c) walne zgromadzenie nie może powołać wybranej przez pracowników osoby do rady nadzorczej Spółki jako ich przedstawiciela, bowiem bierne prawo wyborcze służy wyłącznie pracownikom przedsiębiorstwa spółki,

d) Osoba wybrana może być powołana do rady nadzorczej Spółki, jako przedstawiciel pracowników, po uzyskaniu zgody na pełnienie funkcji od swojego pracodawcy.

    198. W spółkach powstałych na drodze komercjalizacji, pracownicy wybierają jednego członka zarządu, jeżeli średnioroczne zatrudnienie w spółce wynosi powyżej 500 pracowników. To ustawowo uregulowane uprawnienie nie przysługuje w tych spółkach:

a) które przestały być jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa,

b) które zostały przez Radę Ministrów uznane za spółki o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa i zachowują ten status,

c) w których sprawowanie zarządu zostało zlecone, w drodze umowy, osobie fizycznej lub prawnej,

d) w których Skarb Państwa zbyt ponad 50% swoich akcji.

    199. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której do Skarbu Państwa należy 50% akcji zamierza zbyć nabyte lub objęte akcje innej spółki. W takim przypadku zbycie akcji:

a) wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa,

b) wymaga zgody walnego zgromadzenia, chyba że statut określa warunki w jakich zbycie akcji nie wymaga zgody walnego zgromadzenia,

c) nie podlega żadnym ograniczeniom ustanowionym w przepisach ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

d) wymaga zezwolenia Ministra Finansów.

    200. Od przeprowadzenia analizy przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji:

a) nie można odstąpić w żadnym przypadku,

b) można odstąpić za zgodą Ministra Finansów,

c) można odstąpić za zgodą Rady Ministrów wyrażoną na wniosek Ministra Skarbu Państwa,

d) można odstąpić w przypadku spełnienia warunków określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

    201. Akcje należące do Skarbu Państwa w spółkach powstałych w wyniku komercjalizacji są zbywane w trybie oferty ogłoszonej publicznie lub rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Zbycie akcji z pominięciem powyższego trybu jest ważne, jeżeli:

a) Rada Ministrów zezwoliła na inny niż wyżej wymieniony tryb zbycia akcji,

b) nabywcą akcji jest obywatel polski lub spółka obywateli polskich, a zapłata za akcje jest dokonywana w ratach,

c) akcje zbywane są nieodpłatnie na rzecz uprawnionych pracowników oraz rolników lub rybaków,

d) akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa Agencja Prywatyzacji.

    202. Uregulowane w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane:

a) tylko w jednej spółce w odniesieniu do uprawnionych pracowników,

b) w nie więcej niż dwóch spółkach w odniesieniu do rolników lub rybaków,

c) w dowolnej liczbie spółek zarówno w odniesieniu do uprawnionych pracowników, jak i rolników lub rybaków,

d) nie więcej niż trzech spółkach.

    203. Uprawniony pracownik złożył przed nieodpłatnym nabyciem akcji fałszywe oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji w innej spółce. Czyn ten:

a) nie jest przestępstwem ani wykroczeniem i nie podlega karze jako czyn zabroniony,

b) jest czynem zabronionym i podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności jako przestępstwo skarbowe, a w przypadku mniejszej wagi - karze grzywny, jako wykroczenie skarbowe,

c) jest przestępstwem przeciwko spółce, podlegającym karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności,

d) jest wykroczeniem podlegającym karze aresztu.

    204. Uprawniony pracownik będący członkiem zarządu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji zawarł z osobą trzecią umowę mającą za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie. Umowa została zawarta po upływie dwóch lat i sześciu miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. W powyższym stanie faktycznym umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie:

a) jest ważna,

b) jest nieważna,

c) jest skuteczna między stronami lecz bezskuteczna wobec spółki,

d) jest ważna lecz skutkuje między stronami i wobec spółki po upływie trzech lat licząc od dnia zbycia przez Skarb Państwa akcji na zasadach ogólnych.

    205. Podmiotem mienia przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa jest:

a) spółka,

b) Skarb Państwa,

c) spółka i Skarb Państwa,

d) budżet państwa.

    206. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Ponad połowa akcji spółki należy do osób trzecich wobec Skarbu Państwa. W takim stanie faktycznym spółka zbywa majątek trwały innym podmiotom, zbycie majątku trwałego przez spółkę:

a) nie podlega ograniczeniom ustanowionym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji,

b) wymaga zgody Ministra Skarbu Państwa w przypadku, w którym wartość zbywanych składników majątku trwałego przekracza 50 000 EURO,

c) wymaga zgody Rady Ministrów,

d) wymaga przeprowadzenia publicznego przetargu, chyba że zostały spełnione warunki, w których Rada Ministrów dopuściła - w drodze rozporządzenia - odstąpienie od przetargu.

    207. Nadzór nad spółką powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego w zakresie zadań obronnych sprawuje:

a) Minister Obrony Narodowej,

b) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

c) organ który nałożył ww. zadania na spółkę,

d) rada nadzorcza spółki.

    208. W trybie przetargu publicznego:

a) sprzedaje swoje akcje Skarb Państwa,

b) sprzedaje majątek trwały innym podmiotom spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa,

c) oddaje mienie do odpłatnego korzystania innym podmiotom spółka powstała w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa,

d) sprzedawane jest przedsiębiorstwo w ramach prywatyzacji bezpośredniej.

    209. Zgody Rady Ministrów wymaga:

a) komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego w celu innym niż prywatyzacja,

b) zbycie akcji należących do Skarbu Państwa w innym trybie niż oferta ogłoszona publicznie, przetarg publiczny czy rokowania podjęte na podstawie publicznego zaproszenia,

c) prywatyzacja przedsiębiorstw i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa,

d) komercjalizacja przedsiębiorstw i spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

    210. W trybie rokowań na podstawie publicznego zaproszenia następuje:

a) sprzedaż akcji Skarbu Państwa,

b) sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach prywatyzacji bezpośredniej,

c) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki w ramach prywatyzacji bezpośredniej,

d) sprzedaż majątku trwałego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

    211. Członkowie rady nadzorczej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji mogą:

a) pozostawać w stosunku pracy ze spółką powstałą w wyniku komercjalizacji, jeśli są wybrani do rady nadzorczej przez pracowników,

b) posiadać akcje u przedsiębiorców tworzonych przez spółkę, jeśli akcje te są dopuszczone do publicznego obrotu na podstawie innego tytułu prawnego,

c) pełnić jednocześnie funkcję członka zarządu tej spółki,

d) być prokurentami spółki.

    212. Jeśli statut nie stanowi inaczej, w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji, w której ponad połowa ogólnej liczby akcji należy do Skarbu Państwa, zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy wymaga:

a) zawiązanie innej spółki,

b) objęcie nabytych lub objętych akcji innej spółki,

c) zbycie nabytych lub objętych akcji innej spółki,

d) rozporządzenie majątkiem obrotowym o wartości większej niż 50.000 EURO.

    213. Rada nadzorcza jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jeśli statut tak stanowi:

a) uchwala swój regulamin,

b) zatwierdza regulamin zarządu,

c) uchwala regulamin wyborczy zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników,

d) uchwala regulamin wyborczy zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków rady nadzorczej wybieranych przez rolników i rybaków.

    214. Rada nadzorcza jednoosobowej spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa:

a) powołuje zarząd spółki,

b) odwołuje zarząd spółki,

c) wybierana jest spośród kandydatów wskazywanych wyłącznie przez ministra właściwego ze względu na przedmiot działania,

d) ustala wynagrodzenie prezesowi zarządu.

    215. W statucie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji, w której średnioroczne zatrudnienie wynosi powyżej 500 osób:

a) ustalone są zasady wyboru przez pracowników członka zarządu,

b) ustalone jest wynagrodzenie prezesa zarządu,

c) ustalony jest tryb wyboru przez pracowników członka zarządu,

d) ustalony jest tryb odwołania przez pracowników członka zarządu.

    216. Prawo do wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, przysługuje:

a) każdemu pracownikowi,

b) pracodawcy,

c) każdej zakładowej organizacji związkowej,

d) zakładowej organizacji związkowej zrzeszającej co najmniej 100 pracowników.

    217. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej w wyniku prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego, zakładowa organizacja związkowa wspólnie z pracodawcą powołuje komisję pojednawczą. Celem powołania tej komisji w spółce może być:

a) zawarcie ugody pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami związkowymi działającymi w spółce,

b) polubowne załatwienie sporów o roszczenia pracowników spółki wynikające ze stosunków pracy,

c) ustalenie regulaminu pracy określającego prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników,

d) podjęcie decyzji o wszczęciu postępowania układowego z wierzycielami spółki.

    218. Spór zbiorowy pomiędzy pracownikami spółki, reprezentowanymi w tym sporze przez związek zawodowy, a pracodawcą, może dotyczyć:

a) praw i wolności związkowych pracowników,

b) warunków pracy pracowników,

c) świadczeń socjalnych,

d) zasad szczególnej ochrony pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

    219. Zakładowa organizacja związkowa:

a) zajmuje stanowisko w indywidualnych sprawach pracowniczych,

b) ma prawo występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami o wyjaśnienie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

c) zajmuje stanowisko wobec pracodawcy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników,

d) ustala zasady wykorzystywania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

    220. O konieczności rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników, obejmującą jednorazowo co najmniej 10 % załogi, z przyczyn dotyczących zakładu pracy kierownik tego zakładu zawiadamia:

a) Państwową Inspekcję Pracy,

b) zakładową organizację związkową,

c) powiatowy urząd pracy,

d) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jeżeli zakład pracy zatrudnia ponad 500 osób.

    221. Rozwiązanie zakładowej organizacji związkowej działającej w przedsiębiorstwie państwowym następuje z chwilą:

a) wydania przez organ założycielski za zgodą Ministra Skarbu Państwa zarządzenia w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego,

b) komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego,

c) ustanowienia zarządu komisarycznego w przedsiębiorstwie państwowym,

d) wszystkie odpowiedzi wymienione powyżej nie są prawidłowe.

    222. Wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy pracownikowi będącemu członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej ze względu na likwidację stanowiska pracy:

a) nie jest dopuszczalne w czasie trwania mandatu oraz w okresie 2 lat po wygaśnięciu mandatu członka zarządu zakładowej organizacji związkowej,

b) może nastąpić jeżeli zakładowa organizacja związkowa nie zgłosiła sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia jej zawiadomienia przez pracodawcę,

c) nie jest możliwa chyba, że następuje na podstawie pisemnego porozumienia pracodawcy oraz zakładowej organizacji związkowej,

d) wymaga zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej.

    223. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której do Skarbu Państwa należy co najmniej 50% kapitału zakładowego, pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tej spółce, ustala:

a) zasady wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej,

b) regulamin pracy określający prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników,

c) regulamin przeprowadzania wyborów do rady nadzorczej następnej kadencji,

d) zasady zwoływania posiedzeń zakładowej organizacji związkowej.

    224. Układ zbiorowy pracy rozwiązuje się:

a) z upływem okresu, na który został zawarty,

b) z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorstwa państwowego podlegającego prywatyzacji bezpośredniej,

c) na podstawie zgodnego oświadczenia stron układu,

d) z chwilą wszczęcia sporu zbiorowego.

    225. Zawarcie porozumienia socjalnego (tzw. "pakietu socjalnego") przez działające w spółce akcyjnej zakładowe organizacje związkowe reprezentujące pracowników oraz inwestora zamierzającego nabyć od Skarbu Państwa 80 % akcji tej spółki wymaga:

a) uprzedniej zgody Ministra Skarbu Państwa,

b) uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy podjętej na wniosek rady nadzorczej,

c) zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności porozumienia,

d) wszystkie odpowiedzi wymienione powyżej nie są prawidłowe.

    226. Utworzenie związku zawodowego w spółce akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego następuje:

a) na podstawie statutu, uchwalonego przez co najmniej 3 osoby uprawnione do tworzenia związków zawodowych, zatwierdzonego przez radę nadzorczą,

b) z mocy uchwały komitetu założycielskiego podjętej za zgodą pracodawcy przez co najmniej 7 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych,

c) z mocy uchwały o jego utworzeniu podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych,

d) na podstawie porozumienia co najmniej 50 pracowników spółki uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.

    227. Przyczyny dotyczące zakładu pracy spowodowały konieczność rozwiązania stosunków pracy z grupą pracowników obejmującą jednorazowo 15 % załogi, w tym z pracownikiem będącym jednocześnie członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej. W takiej sytuacji zakład pracy:

a) może rozwiązać z tym pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem po uprzednim zawarciu porozumienia z zarządem zakładowej organizacji związkowej,

b) może wypowiedzieć temu pracownikowi jedynie dotychczasowe warunki pracy i płacy,

c) rozwiązuje z tym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia wypłacając jednocześnie odprawę pieniężną stanowiącą trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego pracownika,

d) występuje za pośrednictwem zarządu zakładowej organizacji związkowej do Sądu Pracy o wydanie orzeczenia, na podstawie którego mógłby rozwiązać z tym pracownikiem stosunek pracy.

    228. W spółce akcyjnej powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pracodawca podejmuje decyzję o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracownikiem tym jest członek zarządu działającej w spółce zakładowej organizacji związkowej. Rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę w trybie określonym powyżej:

a) nie jest dozwolone w trakcie sprawowania mandatu w zakładowej organizacji związkowej,

b) może nastąpić pod warunkiem, że zarząd zakładowej organizacji związkowej nie zgłosi umotywowanego sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia jej zawiadomienia przez pracodawcę,

c) nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy,

d) może nastąpić, nie wcześniej jednak, niż z dniem uchylenia mandatu przez komisję dyscyplinarną działającą przy zakładowej organizacji związkowej.

    229. Zawarcie przez pracodawcę oraz zakładową organizację związkową zakładowego układu zbiorowego pracy w spółce akcyjnej w której Skarb Państwa posiada 49% kapitału akcyjnego następuje:

a) w drodze rokowań,

b) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,

c) na podstawie ugody zawartej przed komisją pojednawczą,

d) wszystkie z powyższych odpowiedzi nie są prawidłowe, gdyż sprzecznym z prawem jest zawarcie zakładowego układu zbiorowego pracy w każdej innej spółce, aniżeli z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

    230. Strajk zakładowy ogłasza:

a) pracodawca na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej,

b) organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50 % pracowników zakładu pracy,

c) pracodawca, jeżeli mediacje lub arbitraż nie zakończyły się zawarciem porozumienia z organizacją związkową,

d) organizacja związkowa po uprzednim przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego i pod warunkiem, że powiadomi okręgowego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia strajku.

    231. Spółka akcyjna powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego wypowiada umowę o pracę pracownikowi, który nie został ponownie wybrany na następną kadencję do pełnienia funkcji członka zarządu zakładowej organizacji związkowej działającej w spółce. Wypowiedzenie zostało doręczone temu pracownikowi następnego dnia po upływie 3 miesięcy od wygaśnięcia mandatu pracownika w poprzednim zarządzie zakładowej organizacji związkowej. Czy w takiej sytuacji wypowiedzenie umowy o pracę jest prawnie skuteczne?

a) tak, jeżeli wypowiedzeniu umowy o pracę nie sprzeciwiła się ogólnokrajowa organizacja związkowa, w której skład wchodzi zakładowa organizacja związkowa,

b) tak,

c) nie,

d) nie, ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę winno być poprzedzone uzyskaniem przez pracodawcę pisemnej zgody okręgowego inspektora pracy, której wydania nie może on bezpodstawnie odmówić.

    232. Komercjalizacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych polega na:

a) sprzedaży akcji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa,

b) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę,

c) zbyciu przedsiębiorstwa państwowego,

d) zawiązaniu spółki w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych.

    233. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji:

a) przejmuje jedynie aktywa przedsiębiorstwa państwowego,

b) przejmuje jedynie prawa przysługujące przedsiębiorstwu państwowemu,

c) wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe,

d) nie przejmuje praw i obowiązków przedsiębiorstwa państwowego.

    234. Pojęcie "przedsiębiorstwa", którym posługuje się ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, to:

a) przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym - zdefiniowane w kodeksie cywilnym,

b) przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym,

c) fabryka,

d) pojęcie nigdzie niezidentyfikowane.

    235. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o dokonanie komercjalizacji to:

a) Rada Ministrów,

b) organ założycielski,

c) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego i rada pracownicza,

d) sejmik województwa.

    236. Ustrój osoby prawnej - spółki powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego regulują przepisy:

a) ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,

b) kodeksu spółek handlowych,

c) ustawy o przedsiębiorstwach państwowych,

d) ustawy o samorządzie załogi.

    237. Pracownicy spółki, w której Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem mają prawo wyboru do rady nadzorczej:

a) 1/3 składu rady nadzorczej,

b) 2/5 składu rady nadzorczej,

c) nie mają żadnych praw co do obsady rady nadzorczej,

d) 3 przedstawicieli.

    238. Przedstawicieli pracowników do pierwszej rady nadzorczej spółki powstającej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego wybiera:

a) Minister Skarbu Państwa,

b) walne zgromadzenie,

c) ogólne zebrania pracowników (delegatów),

d) rada pracownicza.

    239. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dopuszcza możliwość:

a) zapłaty za akcje w ratach po spełnieniu określonych w ustawie warunków,

b) zapłaty za akcje w ratach bez spełniania jakichkolwiek warunków,

c) nie dopuszcza możliwości zapłaty w ratach za akcje,

d) nic nie mówi o możliwości zapłaty za akcje w ratach.

    240. Zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia akcji spółki należących do Skarbu Państwa w ogólnej ilości:

a) do 15%,

b) do 25%,

c) do 10%,

d) uprawnienie takie pracownikom nie przysługuje.

    241. Pracownicy uprawnieni do nieodpłatnego nabycia akcji są dzieleni na grupy uprawnione do określonej ilości akcji na podstawie:

a) uchwały rady nadzorczej,

b) uchwały walnego zgromadzenia,

c) rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa,

d) statutu spółki.

    242. Prywatyzacji bezpośredniej dokonuje:

a) Minister Skarbu Państwa,

b) organ założycielski,

c) podmiot wskazany przez Ministra Skarbu Państwa,

d) podmiot wyłoniony przez Ministra Skarbu Państwa w drodze przetargu.

    243. Prywatyzacji bezpośredniej mogą podlegać bez ograniczeń:

a) przedsiębiorstwa państwowe przekształcone w spółki,

b) tylko te przedsiębiorstwa państwowe, które spełniają przesłanki ustawowe,

c) tylko te przedsiębiorstwa państwowe, w których średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 500 osób,

d) tylko te przedsiębiorstwa państwowe, których wysokość funduszy własnych jest wyższa od kwoty 2 mln EURO.

    244. Zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej wydaje:

a) Minister Skarbu Państwa,

b) organ założycielski za zgodą Prezesa Rady Ministrów,

c) organ założycielski za zgodą Ministra Skarbu Państwa,

d) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego.

    245. Wydając zarządzenie o prywatyzacji bezpośredniej organ założycielski jest zobowiązany:

a) określić sposób prywatyzacji bezpośredniej i wskazać pełnomocnika do dokonania prywatyzacji bezpośredniej,

b) jedynie określić sposób prywatyzacji bezpośredniej,

c) jedynie wskazać sposób i termin zakończenia prywatyzacji bezpośredniej,

d) określić sposób i termin likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

    246. Kupujący lub przejmujący przedsiębiorstwo w drodze prywatyzacji bezpośredniej:

a) nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego,

b) odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego do kwoty 1 min EURO,

c) odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego, jeżeli wyrazi na to zgodę,

d) odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego do wartości przedsiębiorstwa według stanu z chwili nabycia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela.

    247. Z dniem wydania zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej:

a) wygasa stosunek pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym na podstawie powołania,

b) pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie państwowym na podstawie powołania kontynuują stosunek zatrudnienia,

c) pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie państwowym na podstawie powołania stają się członkami zarządu tworzonej spółki.

d) wygasa stosunek pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie państwowym.

    248. Przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych są stosowane do komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych:

a) jeżeli wyrazi na to zgodę zarząd gminy,

b) odpowiednio,

c) nie są stosowane,

d) pod warunkiem wyrażenia zgody na ich stosowanie przez Ministra Skarbu Państwa.

    249. Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, to rachunkowe ujęcie wkładu na poczet:

a) majątku spółki,

b) majątku Skarbu Państwa,

c) majątku Ministerstwa Skarbu Państwa,

d) majątku pracowników i Skarbu Państwa.

    250. Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego to:

a) przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną

b) sprzedaż akcji/udziałów spółki powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego,

c) sprzedaż przedsiębiorstwa,

d) wniesienie przedsiębiorstwa do spółki.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012