Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości 2003 Nr 5

powrót do początku dokumentu
powrót do § 164-278

    § 279. 1. W wykazie "Nsch" zamieszcza się - stale aktualizowane - informacje o terminach umieszczenia, przedłużenia pobytu oraz zwolnienia wychowanka ze schroniska [st].

    2. Podstawą zakreślenia pozycji w wykazie, o którym mowa w ust. 1, może być zwolnienie ze schroniska na skutek:

a) wykonania postanowienia o uchyleniu umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich,

b) przekazania nieletniego do dyspozycji innego sądu,

c) wykonania prawomocnego orzeczenia, w wyniku którego nieletni został umieszczony w zakładzie poprawczym lub innym zakładzie albo zwolniony ze schroniska na skutek orzeczenia innego środka wychowawczego.

    § 280. 1. Jeżeli w toku postępowania wykonawczego zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu zmiany środka wychowawczego w trybie art. 79 u.p.n., należy wpisać sprawę do repertorium "Nów" pod nowym numerem porządkowym [st], czyniąc o tym odpowiednią adnotację w karcie "Nw".

    2. W rubryce "Uwagi" repertorium "Now", w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie wskazuje się również sygnaturę karty "Nw".

    3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik również na karcie "Nw", wskazując sygnaturę, datę i treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium "Now".

    4. Akta sprawy "Now", w której nastąpiła zmiana orzeczenia w trybie art. 79 u.p.n., dołącza się do akt "Nw".

Oddział 2

Wykaz kart "Nw" i Kartoteka "Nw"

    § 281. 1. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia o zastosowaniu wobec nieletniego środka poprawczego lub wychowawczego, z wyjątkiem środków, które ze swej istoty nie podlegają dalszemu wykonywaniu (np. upomnienie), jak również niezwłocznie po otrzymaniu takiego orzeczenia z innego sądu do wykonania, należy nazwisko nieletniego wpisać do wykazu kart "Nw" i założyć dla tego nieletniego kartę "Nw" [st].

    2. Jeżeli orzeczenie dotyczy kilku nieletnich, należy nazwisko każdego z nich wpisać pod odrębnym numerem wykazu i założyć tyle kart "Nw", wobec ilu nieletnich orzeczone zostały środki poprawcze lub wychowawcze podlegające wykonaniu.

    3. Numer porządkowy wykazu "Nw" stanowi podstawę oznaczenia sygnatury karty i odpowiadających jej akt postępowania wykonawczego ("Nw").

    § 282. 1. W wykazie kart "Nw" wpisuje się w szczególności datę założenia karty, sygnaturę akt "Nów" lub "Nk" i nazwę sądu orzekającego, datę wykonalności orzeczenia, nazwisko i imię nieletniego, którego karta dotyczy, określenie zbioru kartoteki, do którego karta jest aktualnie dołączona (§ 285), oraz datę wycofania karty z kartoteki czynnej.

    2. Przez "datę wykonalności orzeczenia" należy rozumieć datę uprawomocnienia się orzeczenia sądu pierwszej instancji lub datę zwrotu akt z sądu drugiej instancji, a w odniesieniu do orzeczeń przekazanych do wykonania z innych sądów - datę otrzymania stosownej dokumentacji.

    § 283. 1. Kartoteka czynna "Nw" dzieli się na dwa zbiory: "a" i "b".

    2. Zbiór kartoteki "a" obejmuje karty nieletnich, wobec których zastosowane zostały środki wychowawcze wymienione w rubryce 5 karty "Nw" [st], a mianowicie:

- "a1" - karty nieletnich, których zobowiązano do określonego postępowania oraz tych, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów,

- "a2" - karty nieletnich, wobec których ustanowiono nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

- "a3" - karty nieletnich, wobec których ustanowiono nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania,

- "a4" - karty nieletnich, wobec których zastosowano nadzór kuratora sądowego,

- "a5" - karty nieletnich, których skierowano do ośrodka kuratorskiego.

    3. Zbiór kartoteki "b" obejmuje karty nieletnich, wobec których zastosowany został środek poprawczy lub wychowawczy wymieniony na odwrotnej stronie karty "Nw", a mianowicie:

- "b1" - karty nieletnich, wobec których orzeczono umieszczenie w rodzinie zastępczej, w ośrodku szkolno-wychowawczym albo w innym odpowiednim ośrodku (młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii),

- "b2" - karty nieletnich, wobec których orzeczono umieszczenie w zakładzie poprawczym,

- "b3" - karty nieletnich, wobec których orzeczono umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym oraz w zakładzie pomocy społecznej.

    4. W ramach każdego zbioru karty układa się według kolejności numerów porządkowych z zachowaniem podziału na lata kalendarzowe.

    5. Przewodniczący wydziału może zarządzić podzielenie kartoteki na mniejsze zbiory, np. na osiem zbiorów "a1", "a2", "a3" itd., jeżeli przemawiają za tym względy natury praktycznej.

    § 284. 1. W przypadku zmiany orzeczonego środka w toku postępowania wykonawczego (§ 280) należy przenieść odpowiednio kartę z jednego zbioru do drugiego, uaktualniając jednocześnie informację o miejscu przechowywania karty w wykazie kart "Nw" przez przekreślenie w rubryce 6 wykazu dotychczasowego oznaczenia zbioru kartoteki i wpisanie aktualnego [st].

    2. Datę dołączenia karty do odpowiedniego zbioru kartoteki wpisuje się w karcie "Nw" (rubryka "Dołączono do kartoteki w okresie: "a" - "b"). W przypadku przenoszenia karty z jednego zbioru do drugiego, w toku postępowania wykonawczego należy przekreślić datę poprzednio wpisaną i w stosownym miejscu "a" lub "b" odnotować datę dokonywanego przeniesienia.

    § 285. Karta "Nw" zawierać powinna zwięzłe, bieżąco aktualizowane informacje o przebiegu postępowania wykonawczego. W szczególności, w odniesieniu do nieletnich oczekujących na umieszczenie w odpowiednim zakładzie (ośrodku, rodzinie zastępczej) wpisywać należy w kartach "Nw" informację o przyczynach nieumieszczenia.

    § 286. Po wycofaniu karty z kartoteki czynnej i zakreśleniu jej numeru porządkowego w wykazie kart "Nw" akta postępowania wykonawczego należy dołączyć do akt sprawy "Nk" lub "Nów", chyba że orzeczenie zostało przekazane do wykonania z innego sądu. W takim przypadku akta "Nw" po zakończeniu postępowania przekazuje się do archiwum zakładowego.

Oddział 3

Księgi pomocnicze

    § 287. 1. W wydziale rodzinnym i nieletnich (sądzie rodzinnym) prowadzi się kontrolkę "Zr", w której pod odpowiednimi literami alfabetu ewidencjonuje się nazwiska i imiona rodziców nieletniego (opiekuna), na których nałożone zostały przez sąd rodzinny zgodnie z art. 7 i 8 u.p.n. zobowiązania oraz czynności sądu związane z bieżącą kontrolą prawidłowości wykonywania tych zobowiązań [st].

    2. Numerację porządkową poszczególnych pozycji w kontrolce "Zr" prowadzi się odrębnie dla każdej litery alfabetu.

    3. W kontrolce uwidacznia się w szczególności: sygnaturę akt sprawy nieletniego, imiona i nazwiska rodziców (opiekuna), datę i rodzaj nałożonego przez sąd zobowiązania, skrótowe informacje o wykonywaniu zobowiązania, jak również informacje o wymierzeniu kary pieniężnej oraz uwagi [st].

    4. Zakończenie roku kalendarzowego należy zaznaczyć w kontrolce czerwoną linią poziomą. Z początkiem nowego roku kalendarzowego numerację wpisów w kontrolce "Zr" rozpoczyna się na nowo.

    § 288. Pisma dotyczące czynności określonych w § 287 dołącza się do właściwych akt, jeżeli zostały one założone, w korespondencji zaś z nimi związanej należy powoływać sygnaturę kontrolki "Zr" i sygnaturę akt sprawy nieletniego ("Npw", "Now" lub "Nk"). Jeżeli akt sprawy nieletniego nie założono, to pisma te przechowuje się w oddzielnej teczce.

    § 289. 1. W celu bieżącej kontroli terminowości czynności sądowych podejmowanych we wszystkich fazach postępowania w sprawach nieletnich prowadzi się kalendarz terminowy.

    2. W kalendarzu pod odpowiednią datą, wskazaną w zarządzeniu sędziego, wpisuje się sygnatury akt spraw, które mają być przedstawione sędziemu w określonym terminie.

    3. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie odrębnych kalendarzy terminowych w celu kontroli czynności podejmowanych w poszczególnych fazach postępowania sądowego.

    § 290. 1. W skorowidzu alfabetyczno-numerowym prowadzonym dla repertoriów: "Npw", "Now" i "Nk" oraz wykazu kart "Nw" wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię nieletniego oraz sygnaturę dotyczącej go sprawy. Jeżeli w jednej sprawie występuje kilku nieletnich, należy nazwisko i imię każdego z nich wpisać osobno.

    2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie odrębnych skorowidzów dla niektórych repertoriów lub wykazu "Nw".

Rozdział 3

Ewidencja spraw opiekuńczych małoletnich

Oddział 1

Repertorium "Nsm"

    § 291. Do repertorium "Nsm" [st] stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące repertorium "Ns", z zachowaniem przepisów poniższych.

    § 292. 1. Jeżeli w toku postępowania wykonawczego zachodzi potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu zmiany orzeczenia w trybie art. 577 k.p.c., należy wpisać sprawę do repertorium "Nsm" pod nowym numerem porządkowym, czyniąc o tym odpowiednią adnotację w karcie "Opm" [st].

    2. W rubryce "Uwagi" repertorium w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie wskazuje się również sygnaturę karty "Opm".

    3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik także w karcie "Opm", wskazując sygnaturę, datę i treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium "Nsm".

    4. Akta sprawy "Nsm", w której nastąpiła zmiana orzeczenia w trybie art. 577 k.p.c., dołącza się do poprzednich akt opiekuńczych.

    § 293. Przepisy § 292 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy w stosunku do małoletniego pozostającego pod opieką lub nadzorem zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania przekraczającego zakres normalnej opieki lub nadzoru (np. w przypadku wniosku o zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński).

Oddział 2

Wykaz kart "Opm" i kartoteka "Opm"

    § 294. 1. Niezwłocznie, gdy stanie się wykonalne orzeczenie o ustanowieniu nad małoletnim opieki, kurateli lub nadzoru wynikającego z ograniczenia władzy rodzicielskiej, jak również niezwłocznie po otrzymaniu do wykonania takiego orzeczenia z innego sądu, należy wpisać nazwisko małoletniego do wykazu kart "Opm" i założyć dla tego małoletniego kartę "Opm".

    2. W przypadku gdy na podstawie orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wykonawcze dotyczyć ma kilku małoletnich, należy nazwisko każdego z nich wpisać w odrębnym wierszu wykazu pod wspólnym numerem porządkowym, dodając do numeru małe litery alfabetu przy nazwisku każdego z małoletnich (np. "Opm 5/03a", "Opm 5/03b", "Opm 5/03c"). Dla każdego małoletniego zakłada się odrębną kartę "Opm".

    3. Numer porządkowy wykazu kart "Opm" stanowi podstawę oznaczenia sygnatury karty (kart) i odpowiadających jej akt postępowania wykonawczego (§ 332 ust. 3).

    4. Datę wpisania małoletniego do wykazu i założenia karty "Opm", jak również numer karty należy odnotować w stosownych rubrykach repertorium "Nsm".

    § 295. 1. Karty "Opm" dotyczące aktualnie sprawowanej opieki, kurateli lub nadzoru wynikającego z ograniczenia władzy rodzicielskiej przechowuje się w kartotece czynnej.

    2. Przewodniczący wydziału może zarządzić podział kartoteki czynnej "Opm" na grupy kart w zależności od rodzaju wykonywanego orzeczenia.

    § 296. W przypadku przekazania sprawy opiekuńczej sądowi właściwemu należy przesiać temu sądowi akta opiekuńcze oraz kartę "Opm". Przed przestaniem karty należy sporządzić kartę zastępczą zawierającą skrótowe dane o małoletnim oraz przyczynę przekazania sprawy i umieścić ją w kartotece nieczynnej sądu przekazującego.

    § 297. W sądzie, któremu sprawę przekazano, należy wpisać sprawę do wykazu kart "Opm", przy czym na otrzymanej karcie należy przekreślić dotychczasowy numer i wpisać nowy, pod którym zapisano kartę w wykazie. W karcie przekreśla się również nazwę dotychczasowego sądu opiekuńczego i zastępuje ją nazwą sądu, który przejął sprawę.

    § 298. 1. Karta "Opm" zawierać powinna zwięzłe, bieżąco aktualizowane informacje o przebiegu postępowania wykonawczego i o sytuacji życiowej małoletniego, którego karta dotyczy.

    2. W przypadku dokonanej zmiany orzeczenia w trybie art. 577 k.p.c. (§ 292) na tej samej karcie "Opm" rejestruje się w dalszym ciągu informacje dotyczące przebiegu postępowania wykonawczego.

Oddział 3

Księgi pomocnicze

    § 299. 1. Dla kontroli terminów wyznaczonych opiekunom i kuratorom sądowym prowadzi się kalendarz terminowy, w którym pod odpowiednimi datami wpisuje się sygnatury akt spraw "Opm", które mają być przedłożone sędziemu zgodnie ze wskazanym w zarządzeniu terminem.

    2. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie wspólnego kalendarza terminowego dla kontroli planowanych czynności w sprawach małoletnich.

    § 300. W skorowidzu alfabetyczno-numerowym prowadzonym dla repertorium "Nsm" oraz wykazu kart "Opm" wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię małoletniego oraz sygnaturę dotyczącej go sprawy, a także nazwiska i imiona rodziców (opiekuna) będących uczestnikami postępowania w sprawie.

Oddział 4

Wykaz "Nmo"

    § 301. W wydziale rodzinnym i nieletnich (sądzie rodzinnym) prowadzi się wykaz "Nmo" dla wszelkich pism i czynności sądowych w sprawach nieletnich i małoletnich [st], niepodlegających wpisowi do repertoriów ani innych odrębnych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczących w szczególności:

1) rozpoznawanych przez sędziego rodzinnego zażaleń na czynności naruszające prawa stron;

2) rozpoznawanych przez sąd rodzinny wniosków prokuratora o zastosowanie lub przedłużenie pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;

3) odroczenia i przerwy wykonania środka poprawczego lub wychowawczego;

4) wyrażenia zgody przez sędziego rodzinnego na zmianę rodzaju zakładu lub przeniesienia nieletniego do zakładu poprawczego o wzmożonym nadzorze wychowawczym;

5) warunkowego zwolnienia z zakładu;

6) odwołania warunkowego zwolnienia z zakładu;

7) warunkowego odstąpienia od umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym;

8) uchylenia decyzji dyrektora zakładu poprawczego w sprawie umieszczenia wychowanka poza zakładem;

9) rozpoznawanych zażaleń na decyzję dyrektora zakładu w przedmiocie kary dyscyplinarnej oraz zastosowania środka przymusu bezpośredniego;

10) odstąpienia od wykonania kary ograniczenia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu na mocy postanowienia sądu rodzinnego;

11) odstąpienia od umieszczenia w zakładzie poprawczym i wymierzenia kary bądź całkowitego odstąpienia od kary;

12) rozpoznania wniosku dyrektora zakładu poprawczego lub sprawy nieletniego w trybie dyscyplinarnym;

13) nadesłanych przez policję zawiadomień z zatrzymań nieletnich.

    § 302. Pisma dotyczące czynności określonych w § 301 należy dołączyć do właściwych akt, jeżeli zostały one założone, a w korespondencji z nimi związanej należy powoływać sygnaturę wykazu "Nmo" i sygnaturę akt sprawy nieletniego (małoletniego). Jeżeli akta sprawy nieletniego nie zostały założone, pisma te przechowuje się w oddzielnej teczce.

Rozdział 4

Ewidencja rozpoznawanych przez sąd rodzinny spraw osób pełnoletnich

Oddział 1

Repertoria "RC", "RNs" i "RCo"

    § 303. Do repertoriów "RC", "RNs" i "RCo" prowadzonych w sądzie rodzinnym stosuje się przepisy działu III - Biurowość w sprawach cywilnych, z zachowaniem przepisów poniższych.

    § 304. 1. W odniesieniu do spraw o alimenty, w których wysokość świadczeń alimentacyjnych określona została przez sąd procentowo, a nie kwotowo, w rubryce "Uwagi" repertorium "RC" wpisać należy czerwonym kolorem wyraz "procentowo" [st].

    2. W odniesieniu do spraw o rozwód, w których wyznaczono posiedzenie pojednawcze, należy w rubryce "Data posiedzenia" wpisać obok daty oznaczenie "P".

    § 305. W przypadku ustanowienia opieki lub kurateli zakreśla się w repertorium "RNs" numer porządkowy sprawy, a w rubryce "Uwagi" wpisuje sygnaturę karty "Op". Na aktach sprawy "RNs" przekreśla się dotychczasową sygnaturę, przy czym akta te stają się aktami opiekuńczymi, oznaczonymi sygnaturą "Op" [st].

    § 306. 1. Jeżeli w stosunku do osoby objętej opieką lub kuratelą w czasie trwania opieki (kurateli) zachodzi potrzeba przeprowadzenia przez sąd postępowania przekraczającego zakres sprawowanego nadzoru, np. w przypadku wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa lub o zezwolenie na sprzedaż majątku, sprawę wpisuje się do repertorium "RNs" pod nowym numerem porządkowym, czyniąc o tym odpowiednią adnotację w karcie "Op" [st].

    2. W rubryce "Uwagi" repertorium "RNs", w wierszu, w którym wpisana została nowa sprawa, oraz na okładce akt dotyczących postępowania w tej sprawie wskazuje się również sygnaturę "Op".

    3. Po prawomocnym zakończeniu postępowania odnotowuje się jego wynik również na karcie "Op", wskazując sygnaturę, datę i zwięzłą treść orzeczenia; przebieg postępowania rejestruje się tylko w repertorium "RNs".

    4. Akta takiej sprawy "RNs" dołącza się następnie do akt sprawy opiekuńczej.

    § 307. W odniesieniu do spraw dotyczących osób uzależnionych od alkoholu, w stosunku do których orzeczony został prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu, w rubryce "Uwagi" repertorium "RNs" wpisać należy numer porządkowy wykazu "Alk", pod którym figuruje nazwisko tej osoby. Numer wykazu "Alk" umieszcza się również na okładce akt [st].

Oddział 2

Wykaz kart "Op" i kartoteka "Op"

    § 308. 1. Wykaz kart "Op" i kartotekę "Op" prowadzi się w sprawach opiekuńczych osób pełnoletnich poddanych opiece lub kurateli oraz w sprawach, w których ustanowiono doradcę tymczasowego [st].

    2. Sprawa nie podlega wpisaniu do tego wykazu, jeżeli kuratela została ustanowiona tylko do załatwienia poszczególnej sprawy.

    § 309. 1. W kartach "Op" rejestruje się dane dotyczące osoby podlegającej opiece oraz czynności nadzoru nad działalnością opiekuna, kuratora sądowego i doradcy tymczasowego.

    2. Kartę "Op" wypełnia się łącznie z wpisem do wykazu, po wydaniu postanowienia o ustanowieniu opiekuna, kuratora sądowego lub doradcy tymczasowego.

    3. Jeżeli w jednej sprawie ustanowiono opiekuna lub kuratora dla kilku osób, wszystkie te osoby wpisuje się do wykazu pod tym samym numerem porządkowym, dodając do numeru małe litery alfabetu oraz odpowiednio uzupełniając sygnaturę akt. Dla każdej osoby zakłada się oddzielną kartę, np. "Op 3/03a", "Op 3/03b".

    § 310. W przypadku ubezwłasnowolnienia osoby, dla której był ustanowiony doradca tymczasowy, oraz w przypadku zmiany rodzaju opieki zakłada się nową kartę "Op", dołączając kartę poprzednią do karty nowej. W wykazie "Op" zakreśla się dotychczasowy numer i wpisuje daną osobę pod nową pozycją [st]. Sygnatura akt opiekuńczych ulega odpowiedniej zmianie.

    § 311. Karty "Op" dotyczące aktualnie sprawowanej opieki, kurateli i doradztwa tymczasowego przechowuje się w kartotece czynnej.

    § 312. W przypadku przekazania sprawy opiekuńczej sądowi właściwemu przepisy § 296 i 297 stosuje się odpowiednio.

    § 313. W celu kontroli terminów wyznaczonych opiekunowi, kuratorowi sądowemu lub doradcy tymczasowemu prowadzi się kalendarz terminowy, w którym pod odpowiednimi datami wpisuje się sygnaturę akt spraw, w których wyznaczone zostały terminy.

Oddział 3

Wykaz "Alk"

    § 314. 1. Do wykazu "Alk" wpisuje się nazwiska i imiona osób uzależnionych od alkoholu, wobec których orzeczony został obowiązek leczenia odwykowego [st].

    2. Wpisu do wykazu dokonuje się niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia w tym przedmiocie.

    § 315. 1. W rubryce pierwszej wykazu "Alk", pod numerem porządkowym dokonanego wpisu umieszcza się odpowiednio czerwonym kolorem następujące oznaczenia:

- "n.k." - w przypadku gdy na czas trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu ustanowiony został nadzór kuratora sądowego,

- "stz." - w przypadku gdy orzeczony obowiązek poddania się leczeniu związany jest z pobytem w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

    2. W przypadku zmiany orzeczenia w czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu, w wyniku której informacja o objęciu danej osoby nadzorem kuratora sądowego lub o pobycie w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego traci aktualność, oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, należy przekreślić i w razie potrzeby wpisać odpowiednie.

    § 316. W rubryce wykazu "Data wykonalności orzeczenia" należy wpisać datę uprawomocnienia się orzeczenia sądu pierwszej instancji lub datę zwrotu akt z sądu drugiej instancji.

    § 317. Rubryki "Czynności wykonawcze" przeznaczone są na wpisywanie informacji o datach i treści czynności podjętych przez sąd zarówno we wstępnej fazie postępowania wykonawczego (np. o wezwaniu do dobrowolnego stawienia się w niestacjonarnym zakładzie leczniczym, o powierzeniu nadzoru kuratorowi sądowemu), jak i w fazach dalszych tego postępowania (informacje o wysłaniu polecenia przymusowego doprowadzenia do zakładu leczniczego osoby uchylającej się od wykonania obowiązku stawienia się w określonym zakładzie, o wysłanych ponagleniach pod adresem kuratora sądowego, któremu powierzono sprawowanie nadzoru itp.).

    § 318. W rubryce "Zakończenie obowiązku poddania się leczeniu" należy określić przyczynę zakończenia: "wobec osiągnięcia celu leczenia" lub "wobec upływu 2 lat od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu" [art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.9))].

Oddział 4

Skorowidz

    § 319. 1. Dla wszystkich repertoriów i wykazów prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy.

    2. Przewodniczący wydziału może zarządzić prowadzenie odrębnego skorowidza dla jednego repertorium (wykazu) lub dla kilku z nich, jeżeli przemawiają za tym względy celowości.

    3. Do skorowidza wpisuje się pod odpowiednimi literami alfabetu nazwisko i imię powoda i pozwanego. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu opiekuńczym, w sprawach dotyczących osób uzależnionych od alkoholu oraz w takich sprawach nieprocesowych, w których sąd działa z urzędu - osobę, której postępowanie dotyczy, a w innych sprawach nieprocesowych - osobę wnioskodawcy i uczestników postępowania.

Oddział 5

Wykaz "RCps" i kontrolka "Wab"

    § 320. 1. W wydziale rodzinnym i nieletnich (sądzie rodzinnym) prowadzi się wykaz "RCps" dla spraw cywilnej pomocy sądowej, jak również pomocy sądowej w sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń [st].

    2. Do prowadzenia wykazu "RCps" stosuje się odpowiednio przepisy § 115 i 117.

    § 321. 1. W wydziale rodzinnym i nieletnich (sądzie rodzinnym) w celu bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych do wydania opinii prowadzi się kontrolkę "Wab" [st].

    2. Wpisowi do kontrolki podlegają wszystkie rozpoznawane przez sąd rodzinny sprawy, w których zarządzone zostało dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, zakładu leczniczego lub innej właściwej placówki.

    3. W przypadku zarządzenia przez sąd poddania odpowiednim badaniom osoby uzależnionej od alkoholu (art. 27 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), na marginesie kontrolki, równolegle do wpisywanej pozycji należy umieścić czerwonym kolorem oznaczenie "alk".

    4. Do prowadzenia kontrolki "Wab" stosuje się odpowiednio przepisy § 122 ust. 2 i § 123.

Rozdział 5

Akta

Oddział 1

Prowadzenie akt w sprawach nieletnich

    § 322. Niezwłocznie po wpłynięciu do sądu zawiadomienia, że nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub że zachodzi podejrzenie, iż nieletni dopuścił się czynu karalnego, o którym mowa w art. 2 u.p.n., należy zarejestrować sprawę i założyć akta tej sprawy, oznaczając je symbolem "Npw".

    § 323. 1. W przypadku umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich na obwolucie akt i na pismach wysyłanych w tej sprawie umieszcza się napis "zatrzymany" [st].

    2. W przypadku tymczasowego zastosowania wobec nieletniego nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej albo zakładu pracy, a także nadzoru kuratora sądowego lub innej osoby godnej zaufania umieszcza się na obwolucie akt napis "nadzór" [st].

    3. W przypadku zarządzenia obserwacji nieletniego w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej umieszcza się na obwolucie akt napis "obserwacja" [st].

    4. W przypadku tymczasowego umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii na obwolucie akt i na pismach wysyłanych w tej sprawie umieszcza się napis "tymczasowo umieszczony w ośrodku" [st].

    § 324. 1. Po wyznaczeniu sprawy na posiedzenie w celu zastosowania środków wychowawczych, na obwolucie akt należy umieścić sygnaturę "Nów" oraz datę posiedzenia, przekreślając jednocześnie sygnaturę postępowania wyjaśniającego ("Npw").

    2. Po wyznaczeniu sprawy na rozprawę w celu orzeczenia środka poprawczego, na obwolucie akt należy umieścić sygnaturę "Nk" oraz datę rozprawy, przekreślając jednocześnie sygnaturę postępowania wyjaśniającego ("Npw").

    § 325. Dołączając do akt pisma, dokumenty oraz protokoły dotyczące sprawy "Now" lub sprawy "Nk", należy numerować karty, zachowując ciągłość numeracji z aktami postępowania wyjaśniającego.

    § 326. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia, na mocy którego zastosowano wobec nieletniego środek wychowawczy lub poprawczy, na obwolucie akt należy przekreślić sygnaturę "Now" względnie "Nk" i wpisać sygnaturę "Nw". Nie dotyczy to spraw, w których orzeczono środki niepodlegające - ze swej istoty - dalszemu wykonaniu (np. upomnienie).

    § 327. W przypadku gdy orzeczenie ma być wykonywane wobec kilku nieletnich, należy założyć dla każdego z tych nieletnich odrębne akta wykonawcze oznaczone sygnaturami "Nw".

    § 328. Dla sprawy przekazanej do wykonania orzeczenia z innego sądu należy założyć akta wykonawcze oznaczone sygnaturą "Nw".

    § 329. 1. Przekazując orzeczenie do wykonania innemu sądowi, należy do odpisu wyroku dołączyć posiadane informacje dotyczące nieletniego, a w szczególności odpis wywiadu środowiskowego i opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego lub innej odpowiedniej placówki specjalistycznej.

    2. O wysłaniu materiałów wymienionych w ust. 1 należy sporządzić adnotację w odpowiednim miejscu akt sprawy "Now" lub "Nk".

Oddział 2

Prowadzenie akt w sprawach małoletnich oraz w sprawach opiekuńczych osób pełnoletnich

    § 330. Niezwłocznie po uzyskaniu przez sąd informacji o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego dotyczącego małoletniego lub wniosku od osoby uprawnionej należy zarejestrować sprawę i założyć akta tej sprawy oznaczone sygnaturą "Nsm".

    § 331. Po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie "Nsm", na podstawie którego została ustanowiona opieka nad małoletnim, kuratela lub nadzór wynikający z ograniczenia władzy rodzicielskiej, na obwolucie akt należy przekreślić sygnaturę "Nsm" i wpisać sygnaturę "Opm"; akta te stają się aktami opiekuńczymi.

    § 332. 1. W sprawach wymienionych w § 331, w których postępowanie wykonawcze dotyczy kilku małoletnich, prowadzi się jedne akta "Opm", zawierające dokumenty i informacje zebrane w wyniku czynności podejmowanych w postępowaniu wykonawczym wobec wszystkich małoletnich występujących w sprawie.

    2. Dopuszcza się możliwość grupowania dokumentów i innych informacji w podteczkach zakładanych dla każdego małoletniego lub niektórych z nich; podteczki te stanowią integralną część akt "Opm".

    3. Sygnaturę akt uzupełnia się dodaniem małych liter alfabetu odpowiadających liczbie małoletnich objętych postępowaniem opiekuńczym (np. "Opm 15/03a,b,c").

    § 333. Dla sprawy opiekuńczej przekazanej do wykonania z innego sądu zakłada się akta wykonawcze oznaczone sygnaturą "Opm".

    § 334. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do prowadzenia akt w sprawach opiekuńczych osób pełnoletnich ("RNs") poddanych opiece, kurateli lub doradztwu tymczasowemu ("Op").

Rozdział 6

Inne czynności biurowe

    § 335. 1. W treści protokołu sporządzonego z przyjęcia ustnego zawiadomienia o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego lub o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego należy zwięźle określić w szczególności:

1) o jakim zdarzeniu zawierającym znamiona czynu karalnego lub świadczącym o przejawach demoralizacji nieletniego zgłaszający zawiadamia;

2) kogo podejrzewa o dopuszczenie się czynu;

3) jakie wskazuje fakty i dowody,

a nadto w sprawach wszczynanych na wniosek, gdy zgłaszającym jest pokrzywdzony - czy wnosi on o wszczęcie postępowania i wobec kogo.

    2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje przyjmujący zawiadomienie oraz zgłaszający.

    § 336. W piśmie zlecającym dokonanie określonych czynności w toku postępowania wyjaśniającego, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i zebranie opinii o nieletnim, należy podać dokładne dane osobowe nieletniego, imiona rodziców i miejsce zamieszkania oraz zakreślić termin wykonania tych czynności. Zlecenie przesłuchania świadków powinno zawierać szczegółowe określenie okoliczności, na które mają być przesłuchani.

    § 337. W odniesieniu do nieletnich, wobec których odmówiono wszczęcia postępowania lub umorzono postępowanie, jak również w przypadku przekazania sprawy nieletniego szkole lub organizacji społecznej, w aktach "Npw" należy uczynić adnotację o ewentualnym stanowisku sądu w przedmiocie celowości wszczęcia postępowania opiekuńczego lub zawiadomienia właściwego sądu o potrzebie wszczęcia takiego postępowania.

    § 338. Z wysłuchania nieletniego, jego rodziców lub opiekuna, a także innych osób w toku postępowania wyjaśniającego sporządza się protokół, który powinien być podpisany również przez osobę wysłuchiwaną oraz osobę obecną podczas tego wysłuchania. W przypadku odmowy złożenia podpisu należy uczynić o tym stosowną wzmiankę w protokole.

    § 339. 1. Zarządzone przez sędziego zawiadomienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego oraz o jego zakończeniu następuje w zasadzie przez wysłanie pisma informacyjnego odpowiedniej treści. Dopuszcza się również możliwość zawiadomienia przez doręczenie odpisu lub wypisu stosownego postanowienia.

    2. Brak zawiadomienia o wszczęciu postępowania wyjaśniającego nie stoi na przeszkodzie zawiadomieniu jedynie o zakończeniu tego postępowania.

    § 340. 1. W przypadku zgłoszenia przez zainteresowanego ustnego wniosku w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, wniosku o uchylenie tej kary, usprawiedliwienie swojego zachowania wraz z oświadczeniem o przystąpieniu do wykonywania nałożonych obowiązków - z czynności tej sporządza się protokół.

    2. Przepisy § 27 stosuje się odpowiednio.

    § 341. W przypadku zastosowania tymczasowo wobec nieletniego nadzoru organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej albo zakładu pracy, a także nadzoru kuratora sądowego lub innej osoby godnej zaufania, należy niezwłocznie przesłać osobie, która ma pełnić nadzór, odpowiednie zawiadomienie, zawierające polecenie objęcia nadzoru.

    § 342. 1. Wykonując postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich, doręcza się administracji schroniska odpis postanowienia o zatrzymaniu oraz nakaz przyjęcia nieletniego do schroniska.

    2. Nakaz doprowadzenia nieletniego do schroniska wysyła sąd do właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu nieletniego komendy policji.

    3. Po wydaniu orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie nieletniego zatrzymanego w schronisku przesyła się kierownikowi schroniska za pośrednictwem dowódcy konwoju zawiadomienie o treści tego orzeczenia.

    4. Przepisy ust. 1-3 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku tymczasowego umieszczenia nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

    § 343. Występując do Ministerstwa Sprawiedliwości z wnioskiem o wskazanie zakładu poprawczego, w którym nieletni ma być umieszczony, należy przesłać [st]:

1) odpis prawomocnego orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym;

2) opinię o nieletnim opracowaną w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym i aktualne informacje umożliwiające skierowanie nieletniego do odpowiedniego zakładu poprawczego;

3) określenie rodzaju zakładu poprawczego lub propozycję sądu co do rodzaju zakładu, w jakim nieletni powinien być umieszczony.

    § 344. Występując do starosty o skierowanie nieletniego do ośrodka szkolno-wychowawczego albo do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, należy przesłać odpis prawomocnego orzeczenia, wywiad środowiskowy, opinię rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, jak również inne aktualne opinie będące w posiadaniu sądu [st].

    § 345. Po otrzymaniu skierowania nieletniego do zakładu poprawczego, ośrodka szkolno-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii wysyła się niezwłocznie polecenie doprowadzenia do odpowiedniego zakładu lub ośrodka.

    § 346. 1. Polecenie doprowadzenia nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii, ośrodka szkolno-wychowawczego lub zakładu poprawczego powinno zawierać: oznaczenie sądu, sygnaturę akt, imię i nazwisko oraz inne dane ustalające tożsamość nieletniego, nazwę i adres ośrodka lub zakładu, a ponadto termin, w ciągu którego nieletni powinien być doprowadzony do ośrodka lub zakładu poprawczego.

    2. Do polecenia doprowadzenia nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, ośrodka szkolno-wychowawczego lub zakładu poprawczego dołącza się nakaz przyjęcia, a w przypadku gdy nieletni przebywa w schronisku dla nieletnich -także nakaz zwolnienia ze schroniska dla nieletnich.

    3. Odpis polecenia doprowadzenia nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, ośrodka szkolno-wychowawczego lub zakładu poprawczego przesyła się niezwłocznie do zakładu (ośrodka).

    § 347. Korespondencję w sprawach dotyczących nieletnich przebywających w schronisku dla nieletnich należy załatwiać bezzwłocznie, poza zwykłą kolejnością spraw.

    § 348. Występując o skierowanie małoletniego do odpowiedniego młodzieżowego ośrodka wychowawczego lub młodzieżowego ośrodka socjoterapii albo o wskazanie rodziny zastępczej, do pisma wysyłanego do zakładu opieki zdrowotnej lub starosty dołącza się: odpis prawomocnego orzeczenia, odpis wywiadu środowiskowego oraz w miarę potrzeby będące w posiadaniu sądu opinie i świadectwa dotyczące małoletniego. Należy również podać, na podstawie jakich dowodów ustalono datę urodzenia małoletniego lub załączyć akt urodzenia.

    § 349. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego w postaci nadzoru kuratora sądowego, organizacji społecznej, zakładu pracy, osoby godnej zaufania lub rodziców (opiekuna) albo o objęciu małoletniego nadzorem kuratora wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej, w piśmie zlecającym objęcie nadzoru nieletniego (małoletniego) należy wskazać terminy składania sprawozdań ze sprawowanego nadzoru.

    § 350. Składanie sprawozdań opiekunów prawnych ze sprawowania opieki nad małoletnimi powinno odbywać się co najmniej raz na po) roku.

    § 351. 1. W zaświadczeniu dla opiekuna wymienia się nazwę sądu, imię i nazwisko opiekuna, jego miejsce zamieszkania, datę postanowienia o ustanowieniu go opiekunem i sygnaturę akt sprawy oraz imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby pozostającej pod opieką, imiona jej rodziców, a także datę złożenia przyrzeczenia przez opiekuna.

    2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zaświadczeń dla kuratora sądowego ustanowionego w sprawie opiekuńczej osoby pełnoletniej.

    § 352. Przed posiedzeniem wyznaczonym w postępowaniu wykonawczym sporządza się wokandę, niezależnie od tego, czy strony biorą udział w posiedzeniu.

    § 353. Akta spraw nieletnich, wobec których wykonywane są środki poprawcze lub wychowawcze, oraz akta wykonawcze w sprawach małoletnich należy przedstawiać do okresowej kontroli w terminach wyznaczonych przez sędziego.

    § 354. W przypadku przekazania opieki nad małoletnim innemu sądowi, akta sprawy "Opm" można przekazać do składnicy dopiero po otrzymaniu z tego sądu potwierdzenia objęcia opieką wszystkich małoletnich występujących w danej sprawie.

DZIAŁ XII

Biurowość w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia

Rozdział 1

Repertoria dla spraw karnych i dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Oddział 1

Przepisy ogólne

    § 355. W sądach rejonowych prowadzi się repertoria [st]:

- "K" dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,

- "Ks" dla spraw o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w których wniesiono do sądu akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia (np. wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).

    § 356. 1. W sądach okręgowych prowadzi się repertoria [st]:

- "K" dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

- "Ka" dla spraw, w których wniesiono apelacje od wyroków sądów rejonowych,

- "Kz" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym,

- "Kzw" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym,

- "Wz" dla wniosków dotyczących warunkowych przedterminowych zwolnień.

    2. Sądy okręgowe prowadzą "rejestr postanowień dotyczących kontroli operacyjnej" na podstawie przepisów szczególnych; do rejestracji spraw stosuje się przepisy ustalone dla postępowania z informacjami niejawnymi.

    § 357. 1. Wpisując do repertorium sprawę dotyczącą kilku oskarżonych, należy nazwisko każdego z nich wpisać w oddzielnym wierszu repertorium pod wspólnym numerem porządkowym, oznaczając kolejne nazwiska początkowymi małymi literami alfabetu.

    2. Nad nazwiskiem osoby, wobec której zastosowany został w postępowaniu przygotowawczym lub po wniesieniu aktu oskarżenia areszt tymczasowy, należy w repertorium wpisać czerwonym kolorem wyraz "areszt". Po uchyleniu aresztu napis ten należy przekreślić.

    3. W przypadku gdy jednym z oskarżonych jest nieletni, należy nad jego nazwiskiem wpisać czerwonym kolorem oznaczenie "niel.".

    4. W repertoriach "K" i "Ks" (co do spraw o przestępstwa i przestępstwa skarbowe) w rubryce "Uwagi" należy wpisać informację dotyczącą oznaczonego na piśmie przez przewodniczącego wydziału terminu, z którego upływem ustaje karalność czynu zarzucanego oskarżonemu, przez umieszczenie stosownej daty poprzedzonej słowem "przedawnienie" [st], W przypadku zarzucenia oskarżonemu więcej niż jednego czynu zapisaniu podlega tylko termin, z którego upływem ustanie karalności następuje najwcześniej.

    § 358. W razie wyłączenia sprawy do odrębnego postępowania na marginesie repertorium, w jednej linii z nazwiskiem oskarżonego, co do którego postępowanie wyłączono, należy wpisać wyraz "wyłączono". Po rozpoznaniu sprawy wyłączonej napis ten należy przekreślić. Przepis § 64 stosuje się odpowiednio.

    § 359. Zażalenia na postanowienia lub zarządzenia wydawane w rozpoznawczym postępowaniu sądowym prowadzi się pod numerem sprawy zaewidencjonowanej w repertorium "K" lub "Ks" bez wpisywania tych czynności pod odrębnym numerem do innego urządzenia ewidencyjnego.

    § 360. 1. Numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium po wydaniu wyroku oraz po uprawomocnieniu się postanowienia o przekazaniu sprawy według właściwości innemu sądowi lub postanowienia o przekazaniu sprawy w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego albo po uprawomocnieniu się wyroku nakazowego lub innego rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w danej instancji [st].

    2. Datę uprawomocnienia się orzeczenia będącego podstawą zakreślenia numeru porządkowego w repertorium należy zamieścić w rubryce "Uwagi".

Oddział 2

Repertorium "K"

    § 361. 1. Rubryka "Symbol sprawy" służy do oznaczania spraw, których wyodrębnienie z ogólnej liczby spraw wpisanych do repertorium "K" jest celowe (m.in. dla potrzeb statystycznych). W szczególności w rubryce tej zamieszcza się następujące oznaczenia skrótowe:

"u" - sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym,

"n" - sprawa rozpoznawana w postępowaniu nakazowym,

"pr" - sprawa z oskarżenia prywatnego,

"np" - sprawa o umorzenie postępowania z uwagi na stan niepoczytalności.

    2. W razie zmiany trybu rozpoznawania sprawy oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, należy odpowiednio zmienić.

    § 362. Sprawy o przestępstwo, w wyniku którego pokrzywdzonym jest małoletni, oznacza się dodatkowo, na podstawie aktu oskarżenia - przez zamieszczenie na lewym marginesie repertorium, równolegle do numeru porządkowego sprawy - adnotacji sporządzonej czerwonym kolorem "Pokrzywdzony małoletni". Oznaczenie może być zapisane w skrócie. Taką samą informację - o ile wynika ona z orzeczenia sądu - zamieszcza się też w rubryce "Wyrok".

    § 363. W sprawach, w których w postępowaniu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu roszczeń o naprawienie szkody albo grożących oskarżonemu kar majątkowych, należy umieścić na marginesie repertorium, obok numeru porządkowego danej sprawy znak "Z" [st].

    § 364. Informacje dotyczące kwalifikacji prawnej czynu wpisuje się na podstawie aktu oskarżenia, przy czym należy wymienić wszystkie zarzucane aktem oskarżenia czyny.

    § 365. Przy sporządzaniu adnotacji o składzie sądu, który rozpoznawał daną sprawę, należy używać oznaczeń skrótowych: "ław" - zwykły skład ławniczy, "zawód" - skład zawodowy, "5 os." - skład pięcioosobowy, "1 os." - sprawę rozpoznawał 1 sędzia [st].

    § 366. 1. W rubrykach "Wyrok" należy w szczególności wpisać odpowiednio: informacje dotyczące rodzaju i wymiaru kary orzeczonej za poszczególne czyny wraz z kwalifikacją prawną przyjętą przez sąd oraz karę łączną, informacje o zaliczeniu tymczasowego aresztowania, orzeczeniu dozoru, o środkach karnych, środkach zabezpieczających, darowaniu kary na podstawie amnestii, a także dane co do treści orzeczenia o kosztach sądowych oraz o obowiązkach związanych z warunkowym umorzeniem postępowania, orzeczeniem kary ograniczenia wolności lub warunkowym zawieszeniem wykonania kary [st].

    2. W sprawach o przestępstwo, w wyniku którego została wyrządzona szkoda w mieniu, należy podać wysokość szkody ustaloną przez sąd (podać kwotę) [st].

    3. Jeżeli w jednej sprawie skazano dwie lub więcej osób, adnotację o wysokości szkody wpisuje się oddzielnie co do każdego skazanego, w kwocie każdemu z nich przypisanej [st].

    4. W przypadku orzeczonego zobowiązania do naprawienia szkody, zasądzenia świadczenia pieniężnego lub nawiązki, w rubrykach 13 lub 14 należy podać podstawę prawną oraz kwotę zasądzonego zobowiązania do naprawienia szkody (świadczenia pieniężnego, nawiązki) [st].

    § 367. 1. W przypadku wydania w sprawie wyroku zaocznego lub wyroku nakazowego należy odnotować w rubryce "Wyrok" datę wydania orzeczenia i jego rodzaj ("w. zaoczny" lub "w. nakaz.").

    2. Zakreślenia numeru porządkowego sprawy, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z § 360 i 373 [st].

    3. W razie uwzględnienia sprzeciwu od wyroków wymienionych w ust. 1, po podkreśleniu poziomą linią ich treści, w rubryce "wyrok" odnotowuje się pod tym samym numerem porządkowym treść wyroku wydanego na rozprawie [st], a oznaczenie poprzedniego wyroku przekreśla się.

    4. Jeżeli wyrok zaoczny lub nakazowy utrzymano w mocy, jego treść odnotowuje się zgodnie z § 366 ust. 1.

    § 368. W rubrykach "Inne załatwienie" wpisuje się tylko te postanowienia, które kończą postępowanie (np. umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania), oraz adnotacje o przekazaniu sprawy innemu sądowi lub wydziałowi albo innemu organowi, z wyjątkiem przypadków żądania udzielenia pomocy sądowej.

    § 369. W rubryce "Środek odwoławczy" odnotowuje się również datę złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku oraz wskazuje, od kogo wniosek pochodzi [st]. W razie wniesienia środka odwoławczego w postaci zażalenia - przed wpisaniem daty i osoby wnoszącej zażalenie umieszcza się wyraz "zażalenie".

    § 370. W rubrykach "Orzeczenie II instancji" wpisuje się zwięzłą treść orzeczenia (np. "wyrok uchylono - do ponownego rozpoznania"). Jeżeli sąd drugiej instancji orzekł merytorycznie, przepis § 366 stosuje się odpowiednio.

    § 371. 1. W przypadku zwrócenia oskarżycielowi publicznemu aktu oskarżenia w trybie art. 337 § 1 k.p.k. i 345 § 1 k.p.k. numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium po upływie terminu do wniesienia zażalenia na podstawie art. 337 § 2 k.p.k. i 345 § 3 k.p.k. Datę doręczenia oskarżycielowi aktu oskarżenia lub wezwania odnotowuje się w repertorium w rubryce "Uwagi" [st].

    2. Jeżeli sąd zwraca się o usunięcie braków w postępowaniu przygotowawczym w trybie art. 397 § 1 k.p.k., w rubryce "Uwagi" odnotowuje się przyczynę odroczenia rozprawy oraz termin przedstawienia dowodów przez oskarżyciela publicznego.

    § 372. 1. W przypadku niewniesienia przez oskarżyciela prywatnego zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania numer porządkowy sprawy zakreśla się po upływie 14 dni od daty doręczenia oskarżycielowi wezwania do uiszczenia kosztów. Datę doręczenia odnotowuje się w repertorium w rubryce "Uwagi" [st].

    2. Jeżeli dowód wniesienia zryczałtowanej równowartości kosztów postępowania wpłynął po zakreśleniu numeru sprawy w repertorium, ale opłata została uiszczona w terminie, sprawę wpisuje się do repertorium, stosując przepis § 62 ust. 2.

    § 373. W przypadku wydania wyroku zaocznego zakreślenie numeru porządkowego sprawy następuje [st]:

- po upływie terminu do złożenia sprzeciwu,

- po uprawomocnieniu się postanowienia o nieuwzględnieniu sprzeciwu,

- gdy sąd uwzględnił sprzeciw, lecz oskarżony (obrońca) nie stawił się na rozprawę.

    § 374. W przypadku gdy sprawa ponownie wpłynęła do sądu (np. po uzupełnieniu postępowania przygotowawczego), a także w razie przekazania sprawy przez sąd drugiej instancji do ponownego rozpoznania, podjęcia warunkowo umorzonego postępowania lub wznowienia postępowania sprawę wpisuje się ponownie do repertorium, stosując przepis § 62 ust. 2.

    § 375. Wydanie wyroku łącznego obejmującego wyrok wydany w danej sprawie odnotowuje się przez zamieszczenie w repertorium w rubryce "Uwagi" adnotacji wskazującej datę wydania wyroku łącznego, nazwę sądu i sygnaturę akt sprawy, w której wydano wyrok łączny.

    § 376. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio przy prowadzeniu innych repertoriów prowadzonych dla spraw karnych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Oddział 3

Repertorium "Ks"

    § 377. 1. Sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe ewidencjonuje się w repertorium "Ks" [st].

    2. Sprawy o wykroczenia wyróżnia się przez umieszczenie na marginesie tego repertorium, obok numeru porządkowego danej sprawy kolorowego oznaczenia literowego "W". Brak takiego oznaczenia wskazuje, że sprawa dotyczy przestępstwa skarbowego.

    3. W sądach (wydziałach) o małym wpływie spraw karno-skarbowych dopuszcza się możliwość ewidencjonowania ich w repertorium "K". W takim przypadku sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe wyróżnia się spośród innych spraw wpisanych w repertorium "K" przez umieszczenie na marginesie, obok numerów porządkowych spraw o przestępstwa skarbowe kolorowego oznaczenia literowego "Ks", obok zaś numerów porządkowych spraw o wykroczenia skarbowe - oznaczenia "Ks-W" [st].

    § 378. 1. Do prowadzenia repertorium "Ks" stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia repertorium "K", z zachowaniem przepisów poniższych [st].

    2. W rubryce "Symbol sprawy" wpisuje się - analogicznie jak stanowi § 361 ust. 1 - następujące oznaczenia skrótowe:

- "dpo" wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

- "u" sprawa rozpoznawana w postępowaniu uproszczonym,

- "n" sprawa rozpoznawana w postępowaniu nakazowym.

    3. Przepis § 361 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

    4. W rubryce 4 wpisuje się imię i nazwisko oskarżonego oraz kwalifikację prawną zarzucanego mu czynu (czynów), a także oznaczenie podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej.

    5. Rubryka 7 przeznaczona jest na wpisanie oznaczenia interwenienta oraz przedmiotu zagrożonego przepadkiem.

    6. W rubryce 9 odnotowuje się datę wyznaczonej rozprawy lub posiedzenia.

    7. Rubryki 10, 11 i 12 są przewidziane na wpisywanie daty i treści wyroku albo postanowienia rozstrzygającego wniosek w przedmiocie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

    8. W rubryce 15 wpisuje się informacje o złożonym środku odwoławczym (apelacja, zażalenie, sprzeciw od wyroku zaocznego lub wyroku nakazowego).

    § 379. Numery porządkowe spraw zakończonych takimi orzeczeniami, od których przysługuje sprzeciw, zakreśla się zgodnie z regulacją określoną w § 360 i 373.

Oddział 4

Repertoria "Ka", "Kz", "Kzw" i "Wz"

    § 380. 1. W repertorium "Ka" w rubryce "Nazwisko i imię oskarżonego" wpisuje się nazwiska tylko tych oskarżonych, co do których wniesiono apelacje.

    2. Rubrykę "Apelacja wniesiona przez" wypełnia się przez wpisanie, zależnie od okoliczności, wyrazów: oskarżony, oskarżyciel (publiczny, prywatny, posiłkowy), powód cywilny; w przypadku wniesienia apelacji przez prokuratora należy wpisać ponadto nazwę prokuratury [st].

    3. W rubryce "Treść wyroku l instancji" wpisuje się zwięzłą treść orzeczenia odnoszącego się do osób, których dotyczą apelacje ze wskazaniem kwalifikacji prawnej czynów [st].

    4. W rubryce "Treść wyroku II instancji" wpisuje się zwięzłą treść tego wyroku [st]. W przypadku gdy sąd odwoławczy orzekł merytorycznie, przepis § 366 stosuje się odpowiednio.

    5. Rubryki "Inne załatwienie" służą w szczególności do odnotowania odpowiednio: daty i treści orzeczenia o pozostawieniu bez rozpoznania przyjętego środka odwoławczego (art. 430 k.p.k.).

    § 381. 1. W repertorium "Kz" wszystkie zażalenia dotyczące tego samego postanowienia lub zarządzenia wydanego przez sąd pierwszej instancji rejestruje się pod tym samym numerem, aż do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy.

    2. Wpisanie informacji o utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub częściowym uchyleniu albo zmianie postanowienia sądu pierwszej instancji lub zarządzenia prezesa sądu - polega na umieszczeniu odpowiednio w jednej z rubryk 6-8 znaku "x". W przypadku gdy sąd odwoławczy załatwił sprawę w inny sposób, należy treść orzeczenia w tym przedmiocie wpisać słownie [st].

    § 382. 1. W repertorium "Kzw" wpisuje się zażalenia wniesione na postanowienia wydawane w postępowaniu wykonawczym [st].

    2. Do prowadzenia repertorium "Kzw" stosuje się odpowiednio przepisy § 381.

    § 383. Do repertorium "Wz" wpisuje się wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary oraz szczegółowe informacje o sposobie ich załatwienia przez sąd penitencjarny [st].

Rozdział 2

Wykazy i inne urządzenia ewidencyjne

Oddział 1

Wykazy "Ko", "Kp" i "MED"

    § 384. 1. W sądzie rejonowym i okręgowym prowadzi się wykazy "Ko" i "Kp" [st].

    2. Do wykazu "Ko" wpisuje się pisma i czynności sądowe w sprawach karnych, niepodlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczące:

1) udzielenia pomocy sądowej;

2) wznowienia postępowania;

3) przywrócenia praw i skrócenia wykonania środka karnego;

4) zatarcia skazania;

5) podjęcia warunkowo umorzonego postępowania;

6) zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej;

7) odroczenia i odwołania odroczenia wykonania kary;

8) unieważnienia orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;

9) prośby o ułaskawienie;

10) odszkodowania za niesłuszne skazanie, ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie;

11) odtworzenia akt sprawy;

12) wniosków o przyjęcie do depozytu sądowego (art. 231 § 1 k.p.k.);

13) rozłożenia na raty grzywny;

14) zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

15) warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono;

16) przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi;

17) wyłączenia sędziego.

    3. Do wykazu "Ko" wpisuje się także wnioski złożone na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).

    4. Wpisując do wykazu sprawy wymienione w ust. 2 pkt 1, 7, 9 i 11 oraz w ust. 3, umieszcza się na marginesie, obok numeru porządkowego dokonanego wpisu odpowiednie oznaczenia skrótowe: "ps" - pomoc sądowa, "odr" - odroczenie wykonania kary, "uł" - ułaskawienie, "akta" - odtworzenie akt, "Cu" - wniosek dotyczący cudzoziemców.

    5. Pisma dotyczące czynności określonych w ust. 2 dołącza się do właściwych akt sprawy karnej, jeżeli są prowadzone w danym wydziale, w korespondencji zaś z nimi związanej należy powoływać sygnaturę "Ko" i sygnaturę sprawy "K". Jeżeli akt sprawy karnej nie ma w danym wydziale, pisma te przechowuje się w odrębnych teczkach.

    § 385. 1. Do wykazu "Kp" wpisuje się sprawy z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:

1) zastosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia (art. 250 k.p.k. i art. 263 k.p.k.);

2) zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów (art. 287 § 2 k.p.k. i art. 290 k.p.k.);

3) rozpoznawania zażaleń na zatrzymanie osoby (art. 246 k.p.k.);

4) rozpoznawania zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego, gdy prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia (art. 306 § 1 i 2 k.p.k.);

5) rozpoznawania wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 k.p.k.);

6) rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych (art. 252 § 2 k.p.k.) oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego (art. 293 § 2 k.p.k.);

7) rozpoznawania zażalenia oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka (art. 184 § 5 k.p.k.);

8) zarządzenia - na wniosek prokuratora - kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych (art. 237 § 1 k.p.k.) oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie, wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki (art. 237 § 2 k.p.k.), a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów (art. 240 k.p.k.);

9) rozpoznawania wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego (art. 270 § 1 k.p.k.);

10) rozpoznawania wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa (art. 323 § 3 k.p.k.);

11) przesłuchania - na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie - świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie - (art. 316 § 3 k.p.k.);

12) rozpoznawania wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1 k.p.k., art. 88 § 1 k.p.k.).

    2. Wpisując do wykazu "Kp" wnioski wymienione w ust. 1 pkt 1, zamieszcza się na marginesie, obok numeru porządkowego dokonanego wpisu oznaczenie skrótowe "Ar".

    3. Dla każdego wniosku (innego pisma) wpisanego do wykazu "Kp" prowadzi się odrębne akta oznaczone symbolem tego wykazu. W przypadku gdy dokumentacja dotycząca załatwionego wniosku składa się z paru kart, "założenie akt" może sprowadzać się do trwałego ich połączenia i wyraźnego oznakowania pełną sygnaturą sprawy. Dokumentację tę przechowuje się w odrębnej teczce.

    § 386. Akta spraw "Kp" przechowuje się w oddzielnych grupach w porządku numerycznym. Tak samo przechowuje się akta spraw "Ko", które nie dotyczą sprawy "K" znajdującej się w danym wydziale (np. akta pomocy sądowej).

    § 387. 1. W sądzie rejonowym prowadzi się wykaz "MED" [st].

    2. Do wykazu "MED" wpisuje się sprawy, które sąd postanowił skierować do postępowania mediacyjnego (art. 339 § 4 k.p.k. i art. 489 § 2 k.p.k.).

    3. W wykazie "MED" wpisuje się w szczególności: sygnaturę akt właściwej sprawy "K", datę przesiania stosownych dokumentów do postępowania mediacyjnego, oznaczenie stron mediacji (oskarżonego i pokrzywdzonego), oznaczenie instytucji lub osoby godnej zaufania przeprowadzającej mediację oraz datę nadesłania sprawozdania z przebiegu postępowania mediacyjnego i jego wynik.

    4. Do spraw ewidencjonowanych w wykazie "MED" nie stosuje się przepisu § 72.

Oddział 2

Wykaz "Kop"

    § 388. 1. W sądzie rejonowym i okręgowym prowadzi się wykaz "Kop" [st].

    2. Do wykazu "Kop" w sądzie rejonowym wpisuje się:

1) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 2 k.p.k. i art. 609 § 2 k.p.k.);

2) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 5 k.p.k.);

3) wnioski państw obcych o wykonanie prawomocnych orzeczeń o zabezpieczenie mienia (art. 611 d § 2 k.p.k.).

    3. Do wykazu "Kop" w sądzie okręgowym wpisuje się:

1) wnioski Ministra Sprawiedliwości o przejęcie albo przekazanie ścigania karnego osób, o których mowa w art. 590 § 1 k.p.k. i art. 592 k.p.k.;

2) wnioski kierowane za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości o wydanie przez państwo obce osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie karne, o wydanie osoby w celu przeprowadzenia postępowania sądowego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, o przewóz osoby skazanej lub ściganej przez terytorium państwa obcego oraz o wydanie z terytorium państwa obcego dowodów rzeczowych (art. 593 k.p.k.);

3) przekazane przez prokuratora wnioski państw obcych o wydanie osoby ściganej dla przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego (art. 602 k.p.k. i art. 603 § 1 k.p.k.);

4) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przejęcia prawomocnego orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 608 § 1 k.p.k. i art. 609 § 1 k.p.k.);

5) wnioski Ministra Sprawiedliwości o zaopiniowanie prawnej dopuszczalności przekazania prawomocnego orzeczenia do wykonania za granicą (art. 610 § 2 i 3 k.p.k.).

Oddział 3

Wykaz kasacji karnych "WKK"

    § 389. 1. W sądzie okręgowym jako odwoławczym prowadzi się wykaz kasacji karnych "WKK" dla spraw, w których wniesiona została kasacja [st].

    2. Do wykazu "WKK" wpisuje się datę złożenia kasacji i oznaczenie składającego, sygnaturę akt sprawy karnej oraz informacje o dalszym biegu postępowania kasacyjnego, aż do momentu przekazania akt sprawy z kasacją do Sądu Najwyższego oraz zwrotu akt z tego Sądu.

    3. Przepis § 120 stosuje się odpowiednio.

Oddział 4

Wykazy "Kow" i "Pen"

    § 390. W sądzie penitencjarnym prowadzi się wykazy "Kow" i "Pen" [st].

    § 391. 1. Do wykazu "Kow" wpisuje się w szczególności sprawy dotyczące:

1) udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 153 k.k.w.);

2) odwołania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności (art. 156 k.k.w.);

3) odwołania warunkowego zwolnienia (art. 160 k.k.w.);

4) obciążenia skazanego kosztami leczenia na podstawie art. 119 k.k.w.;

5) zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego (art. 74 k.k.w.);

6) wniosków skazanych składanych na podstawie art. 167 k.k.w.

    2. Wpisując do wykazu sprawę dotyczącą udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, należy umieścić na marginesie - obok numeru porządkowego dokonanego wpisu - oznaczenie skrótowe "pr", a w odniesieniu do sprawy dotyczącej odwołania warunkowego zwolnienia - oznaczenie "owz".

    § 392. W postępowaniu z pismami dotyczącymi czynności wymienionych w § 391 ust. 1 stosuje się odpowiednio przepis § 385 ust. 3.

    § 393. Do wykazu "Pen" wpisuje się wszystkie sprawy rozstrzygane przez sędziego penitencjarnego w związku z wykonywaniem przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności, jeżeli nie podlegają one wpisaniu do odrębnego urządzenia ewidencyjnego [st].

Oddział 5

Wykazy "Wp", "Wo" i "Wog"

    § 394. 1. W sądzie rejonowym i okręgowym prowadzi się wykaz "Wp" dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności i kar aresztu [st].

    2. Wsadzie rejonowym prowadzi się wykaz "Wo" dotyczący wykonania prawomocnie orzeczonych kar ograniczenia wolności [st].

    § 395. 1. Do wykazu "Wp" wpisuje się nazwiska osób skazanych na karę pozbawienia wolności lub aresztu bez warunkowego zawieszenia ich wykonania oraz osób, w stosunku do których sąd zarządził wykonanie kary zastępczej albo wykonanie kary pozbawienia wolności lub aresztu, orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania [st].

    2. Jeżeli sąd zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności lub zastępczej kary aresztu [st], to w rubryce "Uwagi" wykazu "Wp" wpisuje się czerwonym kolorem informację "kara zastępcza".

    § 396. 1. Wpisu do wykazu "Wp" dokonuje się niezwłocznie po wydaniu zarządzenia w przedmiocie wykonania kary.

    2. Nazwisko każdego skazanego wpisuje się do wykazu "Wp" pod oddzielnym numerem porządkowym.

    § 397. Jeżeli zostało orzeczone umieszczenie skazanego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub leczenia odwykowego, w rubryce "Uwagi" wykazu "Wp" odnotowuje się datę umieszczenia w zakładzie i datę zwolnienia.

    § 398. 1. Wpis w wykazie "Wp" podlega zakreśleniu po otrzymaniu z administracji zakładu karnego informacji zawierającej obliczenie kary, jeżeli zostały też skierowane do wykonania wszystkie orzeczone wobec tego skazanego środki karne wpisane do wykazu "Wp", chociażby w przyszłości zaistniała potrzeba dokonania dalszych zapisów dotyczących treści orzeczeń wydawanych w postępowaniu wykonawczym [st].

    2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności lub aresztu albo warunkowym zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności lub aresztu w postępowaniu wykonawczym (art. 46 § 3 k.k.w. i art. 152 k.k.w.).

    § 399. 1. Do wykazu "Wo" wpisuje się nazwiska osób skazanych na karę ograniczenia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania [st].

    2. Wpisu do wykazu "Wo" dokonuje się niezwłocznie po wydaniu zarządzenia w przedmiocie wykonania kary, a jeżeli kara ma być wykonywana przez inny sąd niż ten, który ją orzekł, niezwłocznie po nadejściu odpisu orzeczenia, z poleceniem wykonania kary ograniczenia wolności. Przepis § 396 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

    § 400. 1. Dla sprawy przekazanej z innego sądu do wykonania kary ograniczenia wolności należy równocześnie z dokonaniem wpisu do wykazu "Wo" założyć teczkę opatrzoną oznaczeniem i numerem porządkowym wykazu (np. Wo 22/03), powiadamiając niezwłocznie sąd przekazujący o przystąpieniu do wykonania kary.

    2. Wpisując do wykazu "Wo" sprawę przekazaną z innego sądu do wykonania kary ograniczenia wolności, należy obok sygnatury akt sprawy karnej wpisać również nazwę sądu orzekającego.

    § 401. Wpis w wykazie "Wo" podlega zakreśleniu [st] po zakończeniu odbywania przez skazanego kary ograniczenia wolności wobec upływu czasu, na jaki była orzeczona, lub uznaniu kary za wykonaną, po zwolnieniu od odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo po wykonaniu postanowienia w przedmiocie zamiany kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub karę pozbawienia wolności.

    § 402. W teczce "Wo" przechowuje się w szczególności odpis wykonywanego orzeczenia oraz pisma i dokumenty dotyczące osoby odbywającej karę ograniczenia wolności.

    § 403. Prezes sądu może zarządzić zakładanie teczek dla wszystkich osób wpisanych do wykazu "Wo", jeżeli przemawiają za tym względy natury organizacyjnej.

    § 404. Po zakreśleniu pozycji w wykazie "Wo" teczkę należy dołączyć do akt sprawy karnej.

    § 405. 1. W sądzie rejonowym i okręgowym prowadzi się wykaz "Wog" [st].

    2. Do wykazu "Wog" wpisuje się nazwiska skazanych, których sąd wzywa do wyrażenia zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej w zamian za nieuiszczoną w terminie i nierozłożoną na raty grzywnę, co do której zostało stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji (art. 45 § 1 k.k.w.), lub skazanych, którzy złożyli wnioski w tym przedmiocie. Wpisu do wykazu dokonuje się niezwłocznie po wydaniu zarządzenia w przedmiocie wezwania skazanego do wyrażenia zgody na wykonywanie pracy społecznie użytecznej.

    3. W wykazie "Wog" wpisuje się datę wezwania skazanego do wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, oraz krótkie informacje o podjętych przez sąd rozstrzygnięciach w przedmiocie: zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną lub zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności; po wydaniu postanowienia sądu lub zarządzenia przewodniczącego wydziału pozycja w wykazie "Wog" podlega zakreśleniu.

    4. Nazwiska skazanych, wobec których sąd orzekł o zamianie grzywny na pracę społecznie użyteczną, wpisuje się do wykazu "Wo" na zasadach ogólnych, zaznaczając na marginesie tego wykazu, obok numeru porządkowego dokonanego wpisu czerwonym kolorem skrót "Wog". Przepisy poprzedzające w zakresie prowadzenia wykazu i teczek "Wo" stosuje się odpowiednio.

    5. Nazwiska skazanych, wobec których sąd zarządził wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, wpisuje się do wykazu "Wp" zgodnie z § 396 ust. 2.

Oddział 6

Wykaz "D"

    § 406. Dla osób, wobec których orzeczono dozór, prowadzi się wykaz "D" [st].

    § 407. W wykazie "D" ewidencjonuje się nazwiska osób oddanych pod dozór, w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia lub ograniczenia wolności, w związku z warunkowym przedterminowym zwolnieniem, a także na podstawie art. 95 § 2 k.k., art. 98 k.k. oraz art. 167 k.k.w.

    § 408. 1. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia o oddaniu skazanego pod dozór, a jeżeli dozór ma być sprawowany przez inny sąd niż ten, który orzekł dozór, niezwłocznie po nadejściu odpisu orzeczenia z poleceniem wykonywania dozoru należy wpisać nazwisko i imię skazanego do wykazu "D" i założyć teczkę dozoru opatrzoną kolejnym numerem porządkowym wykazu (np. "D15/03").

    2. W wykazie odnotowuje się nazwisko i imię skazanego, nazwę sądu orzekającego i sygnaturę akt sprawy, datę założenia teczki dozoru, datę zakończenia okresu próby, oznaczenie sprawującego dozór oraz datę i przyczynę faktycznego zakończenia dozoru.

    3. W teczce dozoru przechowuje się w szczególności: odpis orzeczenia, polecenie wykonywania dozoru, powierzenie sprawowania dozoru kuratorowi, innej osobie godnej zaufania, instytucji albo organizacji społecznej oraz nadsyłane sprawozdania. W odniesieniu do warunkowo zwolnionych w teczce przechowuje się opinie i wnioski dotyczące ich zachowania się w zakładach karnych.

    § 409. W przypadku zmiany osoby, instytucji lub organizacji, której powierzono sprawowanie dozoru, przekreśla się w wykazie poprzedni zapis i wpisuje aktualne dane oraz datę dokonanej zmiany.

    § 410. W przypadku zmiany miejsca sprawowania dozoru teczkę dozoru przesyła się sądowi właściwemu. Sąd, któremu przekazano wykonywanie dozoru, przesyła sądowi wysyłającemu potwierdzenie objęcia dozoru.

    § 411. Z chwilą zakończenia dozoru należy zakreślić w wykazie "D" numer porządkowy, a teczkę dozoru dołączyć do akt sprawy karnej.

    § 412. W razie zmiany miejsca sprawowania dozoru zakreśla się w wykazie "D" numer porządkowy po otrzymaniu potwierdzenia objęcia dozoru przez sąd, któremu przekazano wykonywanie dozoru.

    § 413.Teczki aktualnie sprawowanego dozoru przechowuje się w porządku numerycznym.

Oddział 7

Wykazy "Wu" i "Ar"

    § 414. 1. Wykaz "Wu" prowadzony jest wsadzie rejonowym dla ewidencjonowania nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało prawomocnie warunkowo umorzone przez ten sąd, oraz nazwisk osób, wobec których postępowanie zostało warunkowo umorzone przez inny sąd (m.in. przez sąd okręgowy), a wykonanie przedmiotowego orzeczenia przekazano sądowi rejonowemu, właściwemu według miejsca zamieszkania osoby poddanej próbie, w celu nadzorowania przebiegu dozoru w okresie tej próby oraz wykonania nałożonych przez sąd obowiązków (art. 177 k.k.w.) [st].

    2. Wpisu do wykazu dokonuje się z uwzględnieniem porządku alfabetycznego nazwisk osób wpisywanych. Numerację porządkową prowadzi się odrębnie dla każdej litery alfabetu.

    3. W wykazie uwidacznia się w szczególności sygnaturę akt sprawy karnej (ewentualnie oznaczenie sądu orzekającego), kwalifikację czynu zarzucanego oskarżonemu oraz wyznaczone terminy bieżącej kontroli przeprowadzonej przez sędziego w okresie próby.

    4. Numer porządkowy wykazu zakreśla się po pomyślnym upływie okresu próby i dodatkowych sześciu miesięcy lub po podjęciu warunkowo umorzonego postępowania.

    5. Zakończenie roku kalendarzowego zaznacza się w wykazie czerwoną linią poziomą; z początkiem nowego roku kalendarzowego numerację wpisów w wykazie "Wu" rozpoczyna się na nowo.

    6. Akta spraw, w których postępowanie warunkowo umorzono, przedstawia się do bieżącej kontroli w terminach oznaczonych w wykazie "Wu".

    § 415. W sądzie rejonowym i w sądzie okręgowym jako sądzie pierwszej instancji prowadzony jest wykaz "Ar".

    § 416. 1. W wykazie "Ar" ewidencjonuje się nazwiska osób tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji danego sądu w sprawach pierwszoinstancyjnych rozpoznawanych przez ten sąd.

    2. Zakreślenie numeru porządkowego w wykazie "Ar" następuje z chwilą:

1) wykonania postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania;

2) przekazania osoby tymczasowo aresztowanej do dyspozycji innego sądu lub organu, z wyłączeniem przekazań związanych z rozpoznawaniem sprawy przez sąd odwoławczy;

3) skierowania prawomocnego wyroku do wykonania - w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej.

    3. W sprawach przekazanych sądowi odwoławczemu z apelacją lub zażaleniem, mimo "czasowego" przekazania tymczasowo aresztowanego do dyspozycji sądu odwoławczego, odpowiednia pozycja w wykazie "Ar" pozostaje niezakreślona do czasu zwrotu akt sądowi pierwszej instancji i dokonania w tym wykazie adnotacji, o których mowa w ust. 2.

    4. Ze względów praktycznych w wydziałach karnych sądów drugiej instancji prowadzi się podręczne kontrolki dla notowania aktualnych terminów, w których upływają okresy tymczasowego aresztowania osób pozostających do dyspozycji danego sądu (wydziału).

    § 417. W przypadku zawieszenia postępowania przez sąd odwoławczy sąd ten podejmuje czynności zmierzające do ustalenia, czy nie ustała przyczyna, dla której postępowanie zawieszono.

Oddział 8

Kontrolki "Wab", "Du", "Pp" i skorowidz

    § 418. 1. W wydziałach karnych prowadzi się kontrolkę "Wab" dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym w celu wydania opinii.

    2. Do prowadzenia kontrolki "Wab" stosuje się przepisy § 122 ust. 2 i § 123.

    § 419. 1. W kontrolce "Du" wpisuje się nazwiska i imiona skazanych, co do których sąd zarządził zebranie wiadomości o ich zachowaniu się w okresie próby, odroczenia lub przerwy kary albo w okresie zawieszenia postępowania wykonawczego [st].

    2. W kontrolce "Du" wpisuje się również nazwiska i imiona osób, co do których sąd, prokurator lub policja zarządzili przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez zawodowego kuratora sądowego na podstawie art. 214 § 1 k.p.k.

    3. W kontrolce uwidacznia się w szczególności: sygnaturę akt sprawy karnej, datę wydania zarządzenia oraz sposób zebrania wiadomości i datę otrzymania informacji; przepisy § 414 ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

    4. Przy pozycjach wpisów, o których mowa w ust. 2, na marginesie kontrolki wpisuje się czerwonym kolorem odpowiednie oznaczenia skrótowe "sąd", "prok", "pol".

    § 420. 1. W kontrolce "Pp" wpisuje się nazwiska i imiona osób, co do których wpłynęły wnioski o udzielenie pomocy postpenitencjarnej lub wszczęto postępowanie z urzędu [st].

    2. W kontrolce uwidacznia się w szczególności sygnaturę akt sprawy karnej, rodzaj świadczonej pomocy postpenitencjarnej, nazwę instytucji, do której zwracano się o pomoc, oraz datę i oznaczenie występującego o pomoc. Przepisy § 414 ust. 2 i 5 stosuje się odpowiednio.

    § 421. W skorowidzu alfabetycznym wpisuje się nazwisko i imię oskarżonego oraz oznaczenie i numer księgi, w której wpisana została dotycząca go sprawa. Jeżeli w jednej sprawie jest kilku oskarżonych, należy nazwisko i imię każdego z nich wpisać osobno.

Rozdział 3

Repertoria, wykazy i inne urządzenia ewidencyjne dla spraw o wykroczenia

    § 422. 1. W wydziałach sądów rejonowych, którym powierzono rozpoznawanie spraw o wykroczenia, prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

- repertorium "W" dla spraw o wykroczenia,

- wykaz "Ow" dla ewidencjonowania pism i czynności sądowych w sprawach o wykroczenia niepodlegających wpisaniu do repertorium "W" ani do innych urządzeń ewidencyjnych.

    2. Ponadto w wydziałach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się zgodnie z przepisami ogólnymi:

- kontrolkę terminowego sporządzania uzasadnień orzeczeń i załatwiania środków odwoławczych dla kontroli czynności sądu po wydaniu orzeczenia,

- kontrolkę "Wab" dla bieżącej kontroli sprawności postępowania w sprawach przekazanych biegłym w celu wydania opinii,

- kontrolkę wysyłanych akt,

- skorowidz alfabetyczny,

- zbiór wykazów spraw wyznaczonych do rozpoznania (zbiór wokand).

    3. Niezależnie od urządzeń ewidencyjnych wymienionych w przepisach ust. 1 i 2 w wydziałach tych prowadzi się:

- kontrolkę zatrzymanych praw jazdy,

- kontrolkę nałożonych kar porządkowych.

    § 423. 1. Do repertorium "W" wpisuje się wszystkie wnioski o ukaranie, w tym również wnioski o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy - niezwłocznie po ich wpływie do sądu [st].

    2. Przepis § 357 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

    3. Rubryka 3 służy do oznaczania spraw, których wyodrębnienie z ogólnej liczby wpisanych wniosków jest celowe (m.in. dla potrzeb statystycznych). W szczególności w rubryce tej zamieszcza się następujące oznaczenia skrótowe:

- "n" wniosek rozpoznawany w postępowaniu nakazowym,

- "p" wniosek rozpoznawany w postępowaniu przyspieszonym.

    W razie zmiany trybu rozpoznawania wniosku, oznaczenie należy odpowiednio zmienić.

    4. W rubryce 5 w odniesieniu do wniosku o ukaranie bez przeprowadzania rozprawy (art. 58 k.p.w.) zamieszcza się również czerwonym kolorem skrót "dóbr". W sytuacji gdy dopiero w sądzie obwiniony złoży taki wniosek (art. 73 k.p.w.), w wymienionym miejscu zamieszcza się skrót "dóbr" uzupełniony literą "s",

    5. Rubryki 8, 9 i 10 wypełnia się niezwłocznie po wydaniu zarządzenia lub postanowienia.

    6. W rubryce 12 wpisuje się wszystkie wyroki; wyroki nakazowe i wyroki zaoczne wyróżnia się przez wpisanie czerwonym kolorem oznaczenia "w. zaoczny", a w odniesieniu do wyroków nakazowych "w. nakaz." [st].

    7. Jeżeli wydany został wyrok zaoczny lub wyrok nakazowy, przepisy § 368 stosuje się.

    § 424. Numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium "W" [st]:

- po wydaniu wyroku,

- po bezskutecznym upływie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o ukaranie,

- po uprawomocnieniu się wyroku nakazowego,

- po uprawomocnieniu się postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie,

- po uprawomocnieniu się innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie lub po przekazaniu sprawy innemu sądowi według właściwości.

    § 425. 1. W wykazie "Ów" w rubryce 3 wpisuje się dodatkowe oznaczenie skrótowe umożliwiające wyodrębnienie określonych grup spraw [st], a w szczególności:

- "m" wnioski o uchylenie mandatu,

- "pr.j." pisma i czynności dotyczące zatrzymanych praw jazdy,

- "z" zażalenia na zatrzymanie (art. 47 k.p.w.),

- "zab" wnioski o zabezpieczenie zajętego przedmiotu (art. 48 k.p.w.).

    2. Przepis § 385 dotyczący prowadzenia wykazu "Ko" stosuje się odpowiednio do prowadzenia wykazu "Ow".

    § 426. 1. W kontrolce zatrzymanych praw jazdy wpisuje się wszystkie postanowienia dotyczące zatrzymania prawa jazdy w sprawach ewidencjonowanych w repertorium "W" oraz w wykazie "Ow".

    2. Numer porządkowy pozycji wpisanej do kontrolki zatrzymanych praw jazdy zakreśla się po zwrocie dokumentu osobie zainteresowanej lub po przekazaniu go do właściwego wydziału komunikacji.

    § 427. Kontrolka nałożonych kar porządkowych służy do bieżącego nadzorowania czynności sądu związanych z egzekwowaniem kar porządkowych nałożonych w związku z postępowaniem w sprawach o wykroczenia (art. 49 i 50 k.p.w.) [st].

    § 428. 1. W wydziałach karnych sądów okręgowych prowadzi się repertorium "Waz" dla spraw o wykroczenia, w których wniesiono apelacje od orzeczeń sądów rejonowych oraz zażalenia na postanowienia i zarządzenia tych sądów zamykające drogę do wydania wyroku (art. 14 k.p.w.) [st].

    2. Sprawy, w których przedmiotem rozpoznania jest środek odwoławczy w postaci zażalenia, wyróżnia się spośród innych spraw przez zamieszczenie w rubryce pierwszej pod numerem porządkowym skrótu "zaż".

przejdź do § 429-578

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012