Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2006 Nr 2

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

17

DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia i dokumentowania postępowań sprawdzających oraz wydawania poświadczeń i certyfikatów bezpieczeństwa

    Na podstawie § 2 pkt 6 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 29, 29a i 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631), zwanej dalej "ustawą", ustala się co następuje:

    § 1. 1. Dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownicy (dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych - zwani dalej odpowiednio "kierownikami komórek organizacyjnych MON" lub "kierownikami jednostek organizacyjnych" albo "kierownikami jednostek (komórek) organizacyjnych" - ustalają dla kierowanych jednostek organizacyjnych (komórek) "Wykaz stanowisk i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na tych stanowiskach", zwany dalej "wykazem stanowisk".

    2. Wykaz stanowisk sporządza się na oddzielnych kartach dla każdego stanowiska (rodzaju pracy zleconej) oraz dla każdej klauzuli informacji niejawnej.

    3. Wykaz stanowisk może być dodatkowo prowadzony w formie elektronicznej, a w przypadku znacznej liczby stanowisk - oddzielnie dla każdej komórki wewnętrznej w danej jednostce organizacyjnej, zgodnie z jej strukturą etatową.

    4. Wzór wykazu stanowisk określa załącznik Nr 1 do decyzji.

    § 2. 1. Poszerzone lub specjalne postępowania sprawdzające wobec osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódców (szefów, komendantów) jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej - prowadzi Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

    2. Z wnioskami w sprawie przeprowadzenia poszerzonego lub specjalnego postępowania sprawdzającego, opracowanymi stosownie do wykazu stanowisk, występują:

1) do Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych:

a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej - wobec kierowników bezpośrednio podporządkowanych komórek organizacyjnych MON,

b) Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego - wobec żołnierzy zawodowych planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) - w przypadku, gdy nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli wymaganej na danym stanowisku,

c) Szef Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - wobec żołnierzy zawodowych planowanych do wyznaczenia lub wyznaczonych na stanowiska służbowe poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych planowanych do wyznaczenia lub wyznaczonych na stanowiska w ataszatach obrony,

d) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej - wobec pełnomocnika ochrony Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz jego zastępcy,

e) kierownicy przedsiębiorstw, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza resortu obrony narodowej, zwani dalej "kierownikami przedsiębiorstw" - wobec pracowników wykonujących prace związane z realizacją produkcji lub usług stanowiących tajemnicę państwową ze względu na obronność państwa i potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo prace związane z obrotem wyrobami, technologiami i licencjami objętymi tajemnicą państwową ze względu na obronność państwa, jeżeli uczestnikami tego obrotu są jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych lub inne jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej;

2) do kierowników właściwych jednostek organizacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi WSI":

a) kierownicy komórek organizacyjnych MON wobec podległych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, zwanych dalej "pracownikami wojska", planowanych do wyznaczenia lub wyznaczonych na stanowiska służbowe albo do prac zleconych objętych wykazem stanowisk, w podporządkowanych (podległych) im komórkach organizacyjnych ministerstwa,

b) dowódcy (komendanci), o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, stosownie do przysługujących im uprawnień służbowych oraz kierownicy pozostałych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, wobec żołnierzy i pracowników wojska planowanych do wyznaczenia lub wyznaczonych w podległych albo kierowanych jednostkach organizacyjnych, na stanowiska lub do wykonania prac zleconych objętych wykazem stanowisk,

c) kierownicy komórek organizacyjnych MON oraz dowódcy (komendanci), o których mowa w lit. a i b - wobec pracowników wojska planowanych do wyznaczenia lub wyznaczonych na stanowiska poza granicami państwa, jeżeli ich zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

    3. Z wnioskami w sprawie przeprowadzenia poszerzonego lub specjalnego postępowania sprawdzającego wobec żołnierzy (pracowników wojska), o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz pkt 2 lit. a i c, osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownicy komórek organizacyjnych MON występują poprzez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

    4. Kierownicy komórek organizacyjnych MON przesyłają wnioski o wszczęcie zwykłego postępowania sprawdzającego wraz z ankietami bezpieczeństwa osobowego Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych. Polecenie wszczęcia postępowania sprawdzającego wydaje Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej.

    § 3. Z wnioskami o przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec kandydatów na pełnomocników ochrony oraz ich zastępców, uprawnieni kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy przedsiębiorstw, występują do kierowników właściwych jednostek organizacyjnych WSI.

    § 4. W przypadkach, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy, przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio.

    § 5. Wzór "Wniosku o wszczęcie postępowania sprawdzającego" i wzór "Polecenia wszczęcia postępowania sprawdzającego", określają odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do decyzji.

    § 6. 1. Czynności postępowania sprawdzającego dokumentowane są w formie akt postępowania sprawdzającego.

    2. Akta każdego postępowania sprawdzającego (nowego, kolejnego lub kontrolnego) są prowadzone i ewidencjonowane oddzielnie.

    3. Wzory strony pierwszej i drugiej teczki akt postępowania sprawdzającego, spisu dokumentów, wykazu osób prowadzących postępowanie oraz wykazu osób zapoznanych z aktami, określa załącznik Nr 4 do decyzji.

    4. W teczce akt postępowania sprawdzającego kompletuje się korespondencję i dokumenty sporządzone w toku tego postępowania, a w szczególności dokumenty, których wzór określają załączniki Nr 5-10 do decyzji.

    § 7. 1. W zakresie zwykłego postępowania sprawdzającego pełnomocnik ochrony w szczególności:

1) przed wszczęciem (zarejestrowaniem) postępowania:

a) wydaje ankietę bezpieczeństwa osobowego osobie planowanej do wyznaczenia (zatrudnienia) na stanowisku lub do wykonania prac zleconych objętych wykazem stanowisk albo osobie zajmującej takie stanowisko lub wykonującej prace zlecone objęte tym wykazem,

b) przyjmuje wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego i dokonuje jej sprawdzenia pod względem poprawności wypełnienia oraz podpisuje ankietę,

c) powoduje osobiste poprawienie lub uzupełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego przez osobę, której ankieta dotyczy, w przypadku wystąpienia uchybień formalnych albo potrzeby jej uzupełnienia; wszelkie zmiany nanoszone w ankiecie bezpieczeństwa osobowego muszą być potwierdzone wpisaniem daty dokonanej zmiany (uzupełnienia) i złożeniem podpisu przez osobę składającą ankietę,

d) przedstawia ankietę bezpieczeństwa osobowego uprawnionemu kierownikowi jednostki organizacyjnej, który po zapoznaniu się i złożeniu podpisu, wydaje pisemne polecenie przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego,

2) w ramach postępowania sprawdzającego:

a) zakłada i rejestruje akta postępowania sprawdzającego w "Wykazie osób, wobec których przeprowadzono postępowanie sprawdzające", zwanym dalej "wykazem osób"; wzór wykazu określa załącznik Nr 11 do decyzji,

b) dokonuje sprawdzenia danych zawartych w ankiecie bezpieczeństwa osobowego poprzez wystanie wniosków do:

- Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, na formularzu według wzoru określonego w załączniku Nr 5 do decyzji,

- Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej, na formularzu według wzoru określonego w załączniku Nr 6 do decyzji,

- właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, na formularzu według wzoru określonego w załączniku Nr 7 do decyzji,

- właściwej jednostki organizacyjnej WSI (wyłącznie przy postępowaniu dotyczącym dostępu do informacji oznaczonych klauzulą POUFNE) o sprawdzenie w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie; wzór wniosku określa załącznik Nr 8 do decyzji,

c) przeprowadza rozmowę z osobą sprawdzaną w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości wynikających z uzyskanych informacji i opracowuje notatkę z tej czynności, według układu merytorycznego określonego w załączniku Nr 9 do decyzji,

d) opracowuje notatkę dotyczącą wyników przeprowadzonego postępowania sprawdzającego, według układu merytorycznego określonego w załączniku Nr 10 do decyzji,

e) wydaje osobie sprawdzanej poświadczenie bezpieczeństwa lub decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

f) wydaje decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa w wyniku kontrolnego postępowania sprawdzającego, albo informuje osobę sprawdzaną i kierownika jednostki organizacyjnej o braku zastrzeżeń w stosunku do osoby, którą objęto tym postępowaniem,

g) umarza postępowanie sprawdzające w sytuacjach określonych w art. 36 ust. 2b ustawy; wzór decyzji o umorzeniu postępowania określa załącznik Nr 12 do decyzji,

h) może zawiesić postępowanie sprawdzające w sytuacjach określonych w art. 36 ust. 2c ustawy; wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania określa załącznik Nr 13 do decyzji,

i) podejmuje zawieszone postępowanie sprawdzające w przypadku ustania przyczyn tego zawieszenia; wzór postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania sprawdzającego określa załącznik Nr 14 do decyzji.

    2. W zakresie postępowań sprawdzających, prowadzonych przez jednostki organizacyjne WSI, czynności o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d realizują pełnomocnicy ochrony.

    § 8. 1. Poświadczenie bezpieczeństwa, decyzję o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, decyzję o umorzeniu postępowania sprawdzającego, postanowienie o zawieszeniu postępowania sprawdzającego oraz postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania sprawdzającego przekazuje się osobie sprawdzanej, za pokwitowaniem, na kopii poświadczenia lub na trzecim egzemplarzu decyzji bądź postanowienia. W przypadku braku możliwości przekazania wymienionych dokumentów bezpośrednio osobie sprawdzanej, należy:

1) doręczyć je osobie sprawdzanej za pośrednictwem poczty, a zwrotne potwierdzenie odbioru włączyć do akt postępowania sprawdzającego;

2) przesłać je kierownikowi jednostki (komórki) organizacyjnej, w której osoba sprawdzana pełni służbę (jest zatrudniona), a drugi egzemplarz pisma przewodniego, przy którym przesłano przedmiotowy dokument wraz z kopią, włączyć do akt postępowania sprawdzającego. Kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia organu wydającego decyzję lub postanowienie o terminie wręczenia tych dokumentów osobie sprawdzanej.

    2. O wyniku zakończonego postępowania sprawdzającego, jak również o zawieszeniu lub podjęciu zawieszonego postępowania sprawdzającego, należy zawiadomić pisemnie kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej lub inną osobę funkcyjną, która wnioskowała albo poleciła jego przeprowadzenie. Do zawiadomienia dołącza się kopie poświadczenia bezpieczeństwa oraz decyzji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 lit. e-g, w celu włączenia do akt personalnych osoby sprawdzanej. Drugi egzemplarz pisemnego zawiadomienia włącza się do akt postępowania sprawdzającego.

    3. Pełnomocnik ochrony, po wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą POUFNE, podjęciu decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa bądź podjęciu decyzji o umorzeniu postępowania, przesyła w terminie 7 dni kartę ewidencyjną do właściwej jednostki organizacyjnej WSI; wzór karty ewidencyjnej określa załącznik Nr 15 do decyzji.

    § 9. 1. W przypadku zagubienia (utraty) poświadczenia bezpieczeństwa, jednostka organizacyjna WSI lub pełnomocnik ochrony, na pisemny wniosek osoby sprawdzonej, wydają jego duplikat. Duplikat poświadczenia bezpieczeństwa oznacza się dodatkowo napisem DUPLIKAT umieszczonym w środku dolnej części dokumentu, pod okrągłą pieczęcią urzędową pełnomocnika ochrony lub jednostki organizacyjnej WSI. Wniosek oraz kopię wydanego duplikatu poświadczenia włącza się do akt postępowania sprawdzającego. Duplikat wydaje się z zachowaniem dotychczasowego numeru i daty ważności.

    2. W przypadku zmiany danych personalnych zawartych w poświadczeniu bezpieczeństwa, jednostka organizacyjna WSI albo pełnomocnik ochrony, na pisemny wniosek osoby sprawdzonej, wydaje nowe poświadczenie bezpieczeństwa zawierające zmienione dane personalne z zachowaniem dotychczasowego numeru, oznaczenia klauzuli dostępu do informacji niejawnych i daty ważności.

    3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zainteresowana osoba dołącza oryginał dokumentu potwierdzającego zmianę danych personalnych. Dokumenty te dołącza się do teczki akt postępowania sprawdzającego. Zmienione dane personalne aktualizuje się w wykazie osób i na okładce akt postępowania.

    4. W przypadku wydania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 2, dotyczącego dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE - pełnomocnik ochrony przesyła w terminie 7 dni kartę ewidencyjną do właściwej jednostki organizacyjnej WSI oraz zawiadamia kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej; przepis § 8 ust. 2 zdanie drugie - stosuje się odpowiednio.

    § 10. 1. Akta zakończonego zwykłego postępowania sprawdzającego przechowuje, przez okres 10 lat, pełnomocnik ochrony jednostki organizacyjnej, w której przeprowadzono postępowanie.

    2. W przypadku zmiany miejsca służby (pracy) przez osobę, wobec której przeprowadzono bądź umorzono postępowanie sprawdzające, akta postępowania sprawdzającego przesyłane są do właściwego pełnomocnika ochrony na jego wniosek, z zastrzeżeniem ust. 3.

    3. W przypadku ubycia osoby, o której mowa w ust. 2, poza resort obrony narodowej, akt postępowania sprawdzającego nie przesyła się; udostępnienie tych akt następuje na zasadach określonych w art. 42 ust. 3 ustawy.

    4. O przekazaniu akt postępowania sprawdzającego do innej jednostki organizacyjnej, pełnomocnik ochrony informuje właściwą jednostkę WSI poprzez przesłanie w ciągu 7 dni karty ewidencyjnej oraz odnotowuje ten fakt w rubryce Nr 15 wykazu osób.

    5. W przypadku przekazania akt postępowania sprawdzającego do jednostki organizacyjnej będącej nowym miejscem pełnienia służby (pracy) osoby sprawdzonej, pełnomocnik ochrony przyjmujący akta w terminie 7 dni przesyła kartę ewidencyjną do właściwej jednostki organizacyjnej WSI, podając w pkt 9 karty aktualne miejsce przechowywania akt postępowania sprawdzającego. Karta ewidencyjna miejsca pełnienia służby (pracy) wymaga wypełnienia.

    6. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, akta postępowania sprawdzającego archiwizuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

    § 11. 1. Pełnomocnik ochrony prowadzi ewidencję osób, wobec których przeprowadził bądź umorzył postępowanie sprawdzające, przy wykorzystaniu kart ewidencyjnych oraz wykazu osób i wykazu stanowisk.

    2. Wykaz osób stanowi książkę ewidencyjną akt postępowań sprawdzających i podlega zarejestrowaniu w rejestrze teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych w kancelarii tajnej.

    3. W wykazie stanowisk pełnomocnik ochrony ewidencjonuje osoby, którym wydano poświadczenia i certyfikaty bezpieczeństwa, odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa bądź cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa lub stwierdzono brak zastrzeżeń w wyniku kontrolnego postępowania sprawdzającego.

    § 12. 1. Komendanci akademii i szkół wojskowych oraz ośrodków szkolenia określają w wykazie stanowisk klauzule informacji niejawnych przekazywanych kandydatom na żołnierzy zawodowych (słuchaczom) w trakcie szkolenia.

    2. Z chwilą zaliczenia kandydatów na żołnierzy zawodowych (słuchaczy) w poczet stanu zmiennego akademii (szkoły, ośrodka), komendanci, o których mowa w ust. 1, występują z pisemnym wnioskiem do właściwej jednostki organizacyjnej WSI lub polecają pełnomocnikom ochrony przeprowadzenie stosownego postępowania sprawdzającego, jeżeli kandydaci na żołnierzy zawodowych (słuchacze) nie posiadają odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.

    § 13. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych, przewidzianych do uzupełnienia żołnierzami rezerwy w drodze mobilizacji lub do mobilizacji nowych jednostek, w porozumieniu z terytorialnie właściwymi wojskowymi komendantami uzupełnień, określają w wykazach stanowisk - stanowiska związane z dostępem do informacji niejawnych, które są planowane do obsadzenia żołnierzami rezerwy.

    2. Wykaz stanowisk, o którym mowa w ust. 1, opracowuje się oddzielnie dla nowo mobilizowanych jednostek.

    3. O przeprowadzenie postępowań sprawdzających wobec żołnierzy rezerwy, o których mowa w ust. 1, wnioskuje (wydaje polecenie) kierownik mobilizującej jednostki organizacyjnej po otrzymaniu od wojskowego komendanta uzupełnień ankiet bezpieczeństwa osób, które nie posiadają aktualnego, odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.

    4. W odniesieniu do żołnierzy rezerwy postępowania sprawdzające prowadzą:

1) zwykle - pełnomocnicy ochrony mobilizujących jednostek organizacyjnych;

2) poszerzone i specjalne - właściwe jednostki organizacyjne WSI.

    § 14. Kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych oraz inne osoby funkcyjne, uprawnione do występowania z wnioskami o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, występują do Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych o wydanie:

1) certyfikatu bezpieczeństwa NATO (NATO PERSONNEL SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE) - osobom, o których mowa w art. 29 pkt. 1 oraz art. 29 a ustawy, do klauzuli nie wyższej niż posiadane poświadczenie bezpieczeństwa oraz na okres nie dłuższy niż termin ważności tego poświadczenia:

a) kierowanym do służby lub pracy w strukturach: Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej (UE) lub Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), zgodnie z etatem dla przedstawicieli Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełniącym służbę lub zatrudnionym w następujących komórkach, bezpośrednio dokonujących wymiany dokumentów i informacji niejawnych NATO, UE lub UZE:

- kancelariach zagranicznych,

- punktach obsługi dokumentów zagranicznych,

- kancelariach kryptograficznych (poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone dodatkowo CRYPTO),

- stacjach łączności kryptograficznej (poświadczenie bezpieczeństwa oznaczone dodatkowo CRYPTO),

- w służbie kurierskiej;

c) uczestniczącym w pracach stałych zespołów i grup roboczych za granicą w strukturach NATO, UE lub UZE,

d) mającym dostęp do dokumentów niejawnych NATO oznaczonych dodatkowo ATOMAL,

e) posiadającym w opisie stanowiska "Job Description" wymóg dostępu do rozpoznania elektronicznego (certyfikat bezpieczeństwa oznaczony dodatkowo BOHEMIA) i po przeszkoleniu w Generalnym Zarządzie Rozpoznania Wojskowego - P2 Sztabu Generalnego WP;

2) certyfikatu potwierdzającego sprawdzenie osoby (CERTIFICATE OF SECURITY CLEARANCE) - osobom przewidzianym do uczestniczenia w konferencjach, ćwiczeniach wojskowych i wizytach międzynarodowych w instytucjach NATO, jeżeli takie wymogi zostaną określone przez partnera zagranicznego, do klauzuli zgodnej z posiadanym poświadczeniem bezpieczeństwa oraz na okres realizowanego przedsięwzięcia, jednak nie przekraczający daty ważności poświadczenia bezpieczeństwa.

    § 15. 1. Z wnioskami o przeprowadzenie zwykłych, poszerzonych lub specjalnych postępowań sprawdzających wobec osób, o których mowa w art. 29a ustawy. Minister Obrony Narodowej, kierownicy jednostek (komórek) organizacyjnych oraz inne uprawnione osoby funkcyjne występują do Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych.

    2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego. Wniosek wymaga uzasadnienia co do potrzeby posiadania certyfikatu.

    3. Wzory wniosków o wydanie certyfikatów, o których mowa:

1) w § 14 pkt 1 - określają załączniki Nr 16, 16a, 16b;

2) w § 14 pkt 2 - określa załącznik Nr 17.

    4. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych wydaje, z zastrzeżeniem ust. 5, certyfikat bezpieczeństwa, niezwłocznie po zakończeniu postępowania sprawdzającego.

    5. W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu osobie posiadającej już właściwe poświadczenie bezpieczeństwa, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych wydaje certyfikat, w terminie 30 dni od złożenia wniosku, po:

1) potwierdzeniu zasadności wniosku;

2) przeszkoleniu zainteresowanej osoby w zakresie przepisów bezpieczeństwa NATO, UE lub UZE i odebraniu oświadczenia o odbyciu przeszkolenia.

    6. Wzory certyfikatów, o których mowa w:

1) w § 14 pkt 1 - określają załączniki Nr 18, 18a, 18b;

2) w § 14 pkt 2 - określa załącznik Nr 19.

    7. W przypadku zagubienia (utraty) certyfikatu bezpieczeństwa lub zmiany danych personalnych, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych wydaje jego duplikat, na pisemny wniosek osoby uprawnionej do występowania o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Przepisy § 9 ust 1-3 stosuje się odpowiednio.

    § 16. 1. W przypadku zgłoszenia przez partnera zagranicznego wymogu potwierdzenia uprawnień do dostępu do informacji niejawnych w formie "Request for Visit" dla osób wyjeżdżających za granicę, pełnomocnik ochrony przekazuje Szefowi Wojskowych Służb Informacyjnych wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 20 do decyzji. Zasady wypełniania formularza określa instrukcja stanowiąca załącznik Nr 21 do decyzji. W przypadku partnera reprezentującego Republikę Federalną Niemiec obowiązuje formularz sporządzony również w języku niemieckim, którego wzór określają załączniki Nr 20 a, 20 b, 20 c do decyzji.

    2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przesyła się do Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych, co najmniej na 5 dni roboczych przed upływem terminu złożenia wniosku do Krajowej Władzy Bezpieczeństwa wizytowanego kraju.

    3. Zestawienie terminów składania wniosków "Request for Visit" określa załącznik Nr 22 do decyzji.

    § 17. 1. W przypadku wydania przez służby ochrony państwa decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub poświadczenia bezpieczeństwa NATO, UE, UZE, certyfikat wydany na podstawie tych dokumentów traci ważność, o czym powiadamia się osobę, która utraciła certyfikat i osobę upoważnioną do obsady stanowiska.

    2. W razie utraty ważności certyfikatu:

1) oznaczonego klauzulą ATOMAL - powiadamia się dodatkowo oficera CACO i kierownika głównej kancelarii ATOMAL;

2) oznaczonego klauzulą BOHEMIA - powiadamia się dodatkowo szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego - P2 Sztabu Generalnego WR

    § 18. Przepisy decyzji stosuje się odpowiednio do postępowań sprawdzających prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową, z wyłączeniem § 13-17.

    § 19. Traci moc decyzja Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowań sprawdzających, wydawania certyfikatów bezpieczeństwa NATO i UE oraz ich dokumentowania (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 23).

    § 20. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załączniki do decyzji Nr 22/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 31 stycznia 2006 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

Załącznik nr 9   

Załącznik nr 10   

Załącznik nr 11   

Załącznik nr 12   

Załącznik nr 13   

Załącznik nr 14   

Załącznik nr 15   

Załącznik nr 16   

Załącznik nr 16a   

Załącznik nr 16b   

Załącznik nr 17   

Załącznik nr 18   

Załącznik nr 18a   

Załącznik nr 18b   

Załącznik nr 19   

Załącznik nr 20   

Załącznik nr 20a   

Załącznik nr 20b   

Załącznik nr 20c   

Załącznik nr 21   

Załącznik nr 22   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012