Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2006 Nr 2

Departament Administracyjny

14

DECYZJA Nr 19/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 31 stycznia 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny

    Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 13 i 14 decyzji Nr 51/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Rozk. MON, poz. 31 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 22, poz. 187 i z 2003 r. Nr 20, poz. 217), ustala się, co następuje:

    1. W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk, na których przysługują samochody funkcyjne o określonej formie dysponowania lub ryczałt miesięczny (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12 i Nr 20, poz. 218, z 2004 r. Nr 4, poz. 34 i Nr 5, poz. 48 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 161) w pkt 1 ppkt 2 lit. I średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę m w brzmieniu:

"m) Szefa Szefostwa Działań Specjalnych;".

    2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012