Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2006 Nr 17

Departament Administracyjny

215

DECYZJA Nr 351/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 19 września 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zmian organizacyjnych i ustalenia limitów stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

    Na podstawie § 2 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się co następuje:

    1. W decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych i ustalenia limitów stanowisk etatowych w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 172), wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W terminie do dnia 20 września 2006 r. osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej wyznaczą osoby funkcyjne, którym powierzą zadanie sformowania przyporządkowanych im nowotworzonych komórek organizacyjnych wymienionych w projekcie statutu, o którym mowa w pkt 1.";

2) w pkt 3:

a) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departamentu Transformacji zostanie określone odrębną decyzją;",

b) po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

"5) Biura Skarg i Wniosków powierza się Szefowi Zespołu do Spraw Skarg i Wniosków, który dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt 2 niniejszej decyzji przedstawi mi poprzez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.";

3) w pkt 5:

a) ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wprowadzenia zmian w etatach:

a) Departamentu Administracyjnego,

b) Departamentu Budżetowego,

c) Departamentu Infrastruktury,

d) Departamentu Kontroli,

e) Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

f) Departamentu Prawnego,

g) Departamentu Wychowania i Promocji Obronności,

h) Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych;";

2) w ppkt 2 uchyla się lit. d;

3) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) utworzenia komórek organizacyjnych:

a) Biura Audytu Wewnętrznego,

b) Biura do Spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej,

c) Biura do Spraw Procedur Antykorupcyjnych,

d) Biura Koordynacyjnego,

e) Biura Skarg i Wniosków,

f) Departamentu Informatyki i Telekomunikacji,

g) Departamentu Kadr,

h) Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

i) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

j) Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

k) Departamentu Prasowo-lnformacyjnego,

I) Departamentu Spraw Socjalnych,

m) Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,

n) Departamentu Transformacji,

o) Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych,

p) Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych,

q) Zarządu Organizacji i Uzupełnień,

r) Zarządu Planowania Logistyki,

s) Zarządu Planowania Operacyjnego,

t) Zarządu Planowania Rzeczowego,

u) Zarządu Planowania Strategicznego,

v) Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności,

w) Zarządu Szkolenia.";

4) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a. Komórki wymienione w pkt 5 ppkt 3:

1) lit. a - przyporządkowuje się Dyrektorowi Generalnemu MON;

2) lit. b - przyporządkowuje się Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.";

5) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Zadanie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, dotyczące komórki organizacyjnej wymienionej w pkt 5 ppkt 3 lit. j powierza się Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Bogusławowi Winidowi.";

6) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu Pan Bogusław WINID oraz Dyrektor Generalny MON, wprowadzą zmiany wynikające z postanowień niniejszej decyzji w dokumentach dotyczących funkcjonowania Ministerstwa i Sił Zbrojnych RP na czas kryzysu i wojny.";

7) w pkt 12:

1) ppkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie:

"h) Departament Transformacji - 33 stanowiska;";

2) ppkt 2 trzymuje brzmienie:

"2) komórki organizacyjne przyporządkowane Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - 240 stanowisk;";

3) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komórki organizacyjne przyporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego WP - 626 stanowisk;";

4) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórki organizacyjne przyporządkowane Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwemu do spraw polityki obronnej i szkolnictwa wojskowego - 86 stanowisk;";

5) ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Sekretariat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - 6 stanowisk;";

6) ppkt 6 trzymuje brzmienie

"6) komórki organizacyjne przyporządkowane Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panu Bogusławowi WINIDOWI - 169 stanowisk;".

7) ppkt 7 trzymuje brzmienie:

"7) komórki organizacyjne przyporządkowane Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej - 286 stanowisk;".

    2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012