Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej 2005 Nr 15

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

116

DECYZJA Nr 222/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 lipca 2005 r.

w sprawie dodatkowej rekrutacji do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2005 r.

    Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na pierwsze stopnie oficerskie w korpusie osobowym medycznym do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2005 r., ustala się, co następuje:

    1. Nabór do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, zwanej dalej "szkołą", na studium oficerskie dla kandydatów na pierwsze stopnie oficerskie w korpusie osobowym medycznym, przeprowadza się w oparciu o Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi, zwanym dalej "centrum"; kwalifikacji kandydatów dokona Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP.

    2. Limit przyjęć do szkoły wynosi 12 osób.

    3. Do dnia 30 lipca 2005 r. Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP złoży Szefowi Sztabu Generalnego WP sprawozdanie z wyników przeprowadzonej rekrutacji.

    4. Rozpoczęcie procesu kształcenia kandydatów przyjętych na studium oficerskie nastąpi w dniu 1 września 2005 r., przy czym proces kształcenia prowadzi się w oparciu o bazę szkoleniową centrum.

    5. Na podstawie wyników egzaminów końcowych, otrzymanych z centrum, komendant szkoły prześle do Sztabu Generalnego WP wykaz absolwentów szkoły.

    6. Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP przeprowadzi, w dniu 26 listopada 2005 r., na terenie centrum, promocję na pierwszy stopień oficerski.

    7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012