Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2008 Nr 3

25

DECYZJA NR 45 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie określenia zadań w zakresie wyznaczania użytkowników końcowych oraz wystawiania, odwoływania i wygasania upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS

    Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) oraz w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (Dz. U. Nr 235, poz. 1730) postanawia się, co następuje:

§ 1

    Decyzja określa:

1) sposób wyznaczania użytkowników końcowych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji;

2) sposób i tryb wystawiania oraz wzory:

a) pisemnych upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji,

b) pisemnych odwołań nadanych upoważnień do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji;

3) przypadki wygaśnięcia upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji oraz ich odebrania.

§ 2

    Przez użyte w decyzji określenia należy rozumieć:

1) upoważnienie - upoważnienie do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystania danych SIS wydane dla policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji;

2) użytkownik końcowy - policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji upoważniony przez Komendanta Głównego Policji do wykorzystywania danych SIS, posiadający dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego za pośrednictwem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

§ 3

    Jako użytkowników końcowych wyznacza się policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji, których zakres realizowanych zadań służbowych obejmuje korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego za pośrednictwem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w celu wykorzystania danych SIS.

§ 4

    Wyznacza się do wystawiania, w imieniu Komendanta Głównego Policji, upoważnień dla użytkowników końcowych:

1) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz ich zastępców - w odniesieniu do policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz jego zastępców - w odniesieniu do policjantów i pracowników Szkoły;

3) dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;

4) komendantów szkół policyjnych oraz ich zastępców - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników;

5) komendantów powiatowych, miejskich, rejonowych oraz ich zastępców - w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników oraz policjantów i pracowników podległych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 5

    1. W celu wystawienia upoważnienia bezpośredni przełożony policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji wypełnia w dwóch egzemplarzach formularz upoważnienia, a następnie przedkłada je do zatwierdzenia właściwemu podmiotowi, o którym mowa w § 4.

    2. Egzemplarz nr 1 upoważnienia włącza się do akt osobowych policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, egzemplarz nr 2 przekazuje się użytkownikowi końcowemu.

    3. Wzór formularza upoważnienia określa załącznik nr 1 do decyzji.

§ 6

    1. Upoważnienie wystawia się na czas oznaczony albo do odwołania.

    2. Upoważnienie na czas oznaczony wystawia się:

1) policjantom będącym w służbie kandydackiej, przygotowawczej lub kontraktowej;

2) pracownikom jednostek organizacyjnych Policji zatrudnionym na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy;

3) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 7

    1. Odwołanie upoważnienia użytkownika końcowego następuje, w szczególności, w następujących przypadkach:

1) zmiany zakresu realizowanych przez niego czynności, uzasadniającej odebranie dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego;

2) zawieszenia go w czynnościach służbowych.

    2. Odwołanie upoważnienia następuje w trybie określonym w § 5 ust. 1 i 2.

    3. Wzór formularza odwołania upoważnienia określa załącznik nr 2 do decyzji.

§ 8

    Upoważnienie użytkownika końcowego wygasa w przypadku:

1) zmiany jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni on służbę lub jest zatrudniony;

2) zwolnienia ze służby w Policji lub pracy w jednostce organizacyjnej Policji.

§ 9

    Uprawnieni przełożeni w terminie 14 dni od wejścia w życie decyzji wystawią upoważnienia podległym policjantom i pracownikom jednostek organizacyjnych Policji.

§ 10

    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
nadinsp. Tadeusz Budzik

Załączniki do decyzji
Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 stycznia 2008 r. (poz. 25)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012