Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2008 Nr 10

57

DECYZJA NR 167 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji

    Na podstawie § 4 ust. 2 i 5 w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1 203) postanawia się, co następuje:

§ 1

    1. Krajowy System Informacyjny Policji, zwany dalej "KSIP", jest funkcjonującym od dnia 1 stycznia 2003 r. zestawem centralnych zbiorów informacji zawierającym informacje o:

1) wydarzeniach będących:

a) przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego;

b) wykroczeniami popełnianymi w ruchu drogowym;

c) zdarzeniami podlegającymi określonemu w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji obowiązkowi rejestracji w aplikacji o nazwie "Biuletyn KSIP";

2) osobach fizycznych:

a) poszukiwanych;

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;

c) o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;

d) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) rzeczach (przedmiotach), z wyjątkiem zwierząt:

a) związanych z wydarzeniami, o których mowa w pkt 1;

b) utraconych w wyniku wykroczenia posiadających cechy trwałe w postaci numeru umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację;

4) osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

    2. Przepisów decyzji nie stosuje się do przetwarzania danych określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności:

1) danych dotyczących wykroczeń, z wyjątkiem wykroczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) danych osobowych dotyczących kodu genetycznego;

3) danych osobowych w postaci odcisków linii papilarnych.

    3. Dane osobowe oraz inne informacje dotyczące policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji podejrzanego o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego przetwarza się w KSIP po zatrzymaniu tej osoby lub przedstawieniu jej zarzutów.

§ 2

    1. Celem przetwarzania danych w KSIP jest:

1) analiza kryminalna i typowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw;

2) ocenianie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) analiza statystyczna;

4) koordynacja informacji.

    2. Analizę i typowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi się na polecenie kierownika właściwej rzeczowo i miejscowo jednostki lub komórki organizacyjnej Policji.

    3. Zakres i formy analizy statystycznej prowadzonej na podstawie danych zgromadzonych w KSIP określa Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w porozumieniu z kierownikami właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

§ 3

    1. Nadzór merytoryczny nad informacjami gromadzonymi w KSIP sprawują dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, zgodnie z zakresem działania określonym w regulaminie Komendy Głównej Policji.

    2. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i utrzymaniem KSIP sprawuje Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

    3. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego upoważniona:

1) ustala i aktualizuje wartości katalogowe KSIP w uzgodnieniu z dyrektorem biura Komendy Głównej Policji właściwego dla danego zakresu informacji, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) akceptuje wszelkie zmiany w zakresie nowych rozwiązań, funkcjonalności oraz modyfikacji w KSIP;

3) ustala wzory formularzy udostępnianych za pomocą Policyjnej Sieci Transmisji Danych, wykorzystywanych do przetwarzania danych w KSIP.

    4. Wartości katalogowe KSIP w zakresie typów, rodzajów marek oraz kalibrów broni ustala i aktualizuje Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

    5. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji decyduje o zakresie i czasie rejestrowania w KSIP informacji będących w posiadaniu podległych mu komórek.

§ 4

    1. Policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji wykonujący czynności służbowe, podczas lub w związku z którymi zachodzą okoliczności uzasadniające rejestrację informacji w KSIP:

1) wprowadza te informacje do właściwego zbioru KSIP, albo

2) wypełnia odpowiedni do danego rodzaju informacji formularz rejestracyjny i przekazuje go do rejestracji uprawnionej osobie (operatorowi).

    2. Policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust.1, odpowiada za:

1) poprawność rejestracji - w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1;

2) poprawność wypełnienia formularza rejestracyjnego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

    3. Operatorzy odpowiadają za zgodność danych wprowadzanych do zbioru z treścią odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

    4. Wydział Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad jakością i aktualnością danych rejestrowanych w KSIP.

    5. W komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji nadzór nad jakością i aktualnością danych rejestrowanych w KSIP sprawują kierownicy komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego.

§ 5

    1. Przed podjęciem czynności służbowych, należy każdorazowo sprawdzić, czy w odpowiednich zbiorach KSIP znajdują się informacje, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2-4.

    2. Sprawdzenia dokonuje się bezpośrednio w zbiorach KSIP lub przez zgłoszenie zapytania na odpowiednim formularzu, ze wskazaniem konkretnego powodu sprawdzenia. Zapytanie może być zgłoszone za pośrednictwem operatora.

    3. Informacje zgromadzone w KSIP udostępnia się w formie wydruku, w zakresie zgodnym z treścią zapytania oraz ze wskazaniem rodzaju informacji, których wydruk nie obejmuje.

§ 6

    W odniesieniu do każdej operacji przetwarzania informacji w KSIP rejestruje się:

1) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia operacji przetwarzania informacji;

2) identyfikator kadrowy i numer PESEL osoby dokonującej operacji przetwarzania informacji;

3) zakres danych, do których miała dostęp osoba dokonująca operacji przetwarzania informacji;

4) rodzaj zmian wprowadzanych do KSIP oraz dane o wykonywanych wydrukach;

5) dane identyfikujące osobę zlecającą operację przetwarzania informacji;

6) cel lub powód dokonania operacji przetwarzania informacji.

§ 7

    1. O nadanie lub odebranie uprawnień w zakresie rejestrowania, modyfikowania, usuwania, analizowania, typowania oraz sprawdzania informacji jawnych i niejawnych przez policjanta i pracownika jednostki organizacyjnej Policji, występuje przełożony tego policjanta lub pracownika, zwany dalej "przełożonym".

    2. Nadanie lub odebranie uprawnień, o których mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji pisemnego wniosku zawierającego:

1) nazwę i siedzibę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik objęty wnioskiem;

2) dane osobowe policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, w tym identyfikator kadrowy oraz numer PESEL;

3) określenie indywidualnego zakresu uprawnień, których przyznania, modyfikacji lub cofnięcia dotyczy;

4) proponowaną datę przyznania, modyfikacji lub cofnięcia uprawnień;

5) opis stanowiska pracy zajmowanego przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji;

6) wykaz zadań służbowych realizowanych przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji.

    3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przełożony kieruje do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który po złożeniu kontrasygnaty przekazuje go do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

    4. Realizacja wniosku, o którym mowa w ust. 2, następuje niezwłocznie.

    5. Przełożony jest zobowiązany do dokonywania bieżącej weryfikacji uprawnień nadanych w KSIP.

    6. W przypadku zmiany zakresu czynności realizowanych przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, przełożony sporządza wniosek weryfikujący zakres przydzielonych uprawnień do KSIP.

    7. W przypadku zawieszenia policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji w czynnościach służbowych, przełożony niezwłocznie kieruje wniosek o odebranie przyznanych uprawnień w KSIP.

    8. W przypadku zmiany jednostki, komórki organizacyjnej lub odejścia ze służby w Policji albo zakończenia pracy w jednostce organizacyjnej Policji, przełożony przed podpisaniem karty obiegowej kieruje wniosek o odebranie policjantowi lub pracownikowi jednostki organizacyjnej Policji wszystkich uprawnień do KSIP.

§ 8

    W przypadku stwierdzenia przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji rozbieżności polegającej na posiadaniu kilku identyfikatorów kadrowych przez jedną osobę, posługiwania się jednym identyfikatorem przez kilka osób lub stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wnioskowanym zakresem uprawnień a zadaniami służbowymi realizowanymi przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przekazuje wniosek przełożonemu celem weryfikacji, z jednoczesnym poinformowaniem Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji o stwierdzonych rozbieżnościach.

§ 9

    1. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie swojego działania mogą zlecać przeprowadzenie kontroli dostępu do zbiorów KSIP.

    2. Pisemne zlecenie kontroli przesyła się do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

§ 10

    Zakres i sposób wykonywania czynności służbowych przez policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji, związanych z przetwarzaniem informacji w KSIP określa Instrukcja wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, stanowiąca załącznik do decyzji.

§ 11

    1. Upoważnia się komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komendantów komisariatów Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji do wyznaczania komisji do usuwania ze zbiorów KSIP informacji, które zostały zarejestrowane przez policjantów, którzy w czasie rejestracji pełnili służbę lub pracowników, którzy w czasie rejestracji pracowali w:

1) kierowanych przez nich jednostkach lub komórkach albo

2) jednostkach organizacyjnych Policji lub komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji będących poprzednikami jednostek lub komórek, o których mowa w pkt 1.

    2. W przypadku przejęcia sprawy, w związku z którą dokonano rejestracji, do dalszego prowadzenia przez inną jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji komisję do usuwania ze zbiorów KSIP informacji wyznacza kierownik tej jednostki lub komórki.

§12

    Decyzja w chodzi w życie z dniem podpisania1).

Komendant Główny Policji
nadinsp. Andrzej Matejuk

_______________________
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 726 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie funkcjonowania centralnych zbiorów danych tworzących Krajowy System Informacyjny Policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 106), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji w związku z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach.

Załącznik do decyzji nr 167
Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 marca 2008 r. (poz. 57)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012