Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2007 Nr 5

49

ZARZĄDZENIE NR 213 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

    1. Zarządzenie określa:

1) formy organizacyjne działań policyjnych stosowane w trakcie realizacji zadań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych w rozumieniu zarządzenia;

2) kompetencje policjantów dowodzących działaniami policyjnymi;

3) tryb tworzenia sztabów na potrzeby działań policyjnych i ich zadania;

4) zasady opracowywania planów dowódców działań policyjnych.

    2. Przepisy zarządzenia dotyczące komendantów wojewódzkich Policji odnoszą się również do Komendanta Stołecznego Policji, a przepisy dotyczące komendantów powiatowych Policji - do komendantów miejskich i rejonowych Policji.

§ 2

    Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dowodzenie - ukierunkowana, celowa działalność dowódcy, realizowana w ramach działań policyjnych, zapewniająca wysoką zdolność sił i środków Policji do osiągnięcia celu tych działań oraz charakteryzująca się szczególnie sprawnym, jednoosobowym podejmowaniem decyzji i ponoszeniem za nie odpowiedzialności, precyzyjnym rozdziałem i kontrolą przebiegu czynności;

2) dowódca akcji/operacji - Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy Policji, ich zastępcy, lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia posiadający predyspozycje i doświadczenie w dowodzeniu;

3) dowódca interwencji - wyznaczony dowódca patrolu lub inny policjant wyznaczony przez dyżurnego lub kierownika jednostki właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia,

4) sztab - ogniwo pomocnicze dowódcy, utworzone decyzją właściwego kierownika jednostki Policji w celu wspomagania dowodzenia;

5) plan działania dowódcy - dokument określający cele i organizację działań policyjnych, rodzaj i sposób wykonywania szczegółowych zadań, użyte do działań siły i środki Policji oraz określający podległość służbową oraz zasady współdziałania i koordynacji w trakcie działań;

6) sytuacja kryzysowa - zdarzenie sprowadzające niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub mienia, spowodowane bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra lub klęską żywiołową charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, w których do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego niezbędne jest użycie większej liczby policjantów, w tym zorganizowanych w oddziały lub pododdziały, w tym uzbrojone;

7) interwencja - szybkie włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia naruszającego normy prawne lub zasady współżycia społecznego i podjęcie działań zmierzających do ustalenia charakteru, rodzaju i okoliczności powstałego zdarzenia oraz przedsięwzięć ukierunkowanych na przywrócenie naruszonego porządku prawnego lub zasad współżycia społecznego;

8) akcja policyjna - zwana dalej "akcją" - zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, w celu zapobieżenia lub likwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi lub ich mieniu albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, a z rodzaju sytuacji kryzysowej i towarzyszących okoliczności wynika, że nie jest możliwe podjęcie skutecznych działań przy użyciu sił i środków pozostających aktualnie w dyspozycji właściwej komendy powiatowej Policji;

9) operacja policyjna - zwana dalej "operacją" - zespół przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych i materiałowo-technicznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych, w celu zapobieżenia lub likwidacji stanu zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi lub ich mieniu albo bezpieczeństwa i porządku publicznego, w przypadku gdy zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy wojewódzkiej Policji lub komendy powiatowej Policji albo w sytuacji prowadzenia działań przedłużających się w czasie, do prowadzenia których niezbędne jest wsparcie siłami i środkami oraz zapleczem logistycznym wykraczającym poza potencjał właściwej komendy wojewódzkiej Policji lub komendy powiatowej Policji.

§ 3

    Określa się następujący katalog sytuacji kryzysowych w rozumieniu zarządzenia:

1) imprezy masowe o podwyższonym ryzyku;

2) zgromadzenia i uroczystości publiczne wysokiego ryzyka, w szczególności z udziałem osób podlegających ochronie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712, z późn. zm.2));

3) blokady dróg oraz okupacje obiektów;

4) zorganizowane działania pościgowe;

5) akty terroru;

6) zbiorowe naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności z przyczyn społecznych, ekonomicznych, politycznych i religijnych;

7) klęski żywiołowe, których skutki mogą doprowadzić do niepokojów społecznych;

8) inne sytuacje mogące spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi lub mienia, a także dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, charakteryzujące się możliwością utraty kontroli nad przebiegiem wydarzeń albo eskalacji zagrożenia, do przeciwdziałania lub likwidacji których niezbędne jest użycie większej liczby policjantów, w tym zorganizowanych w oddziały lub pododdziały Policji, w tym uzbrojone.

§ 4

    Ustala się następujące formy organizacyjne działań policyjnych:

1) interwencje;

2) akcje;

3) operacje.

§ 5

    1. W przypadku zaistnienia zdarzenia naruszającego normy prawne i zasady współżycia społecznego lub w sytuacji istnienia prawdopodobieństwa takiego zdarzenia, bezpośrednio w rejonie tego zdarzenia podejmuje się interwencję przy użyciu sił i środków znajdujących się aktualnie w dyspozycji dyżurnego właściwej terytorialnie jednostki Policji.

    2. Do dowodzenia interwencją uprawnieni są w kolejności:

1) policjant, który przybył na miejsce zdarzenia jako pierwszy;

2) dowódca patrolu lub policjant wyznaczony przez dyżurnego lub kierownika jednostki Policji właściwej terytorialnie dla miejsca zdarzenia.

§ 6

    1. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, a z jego rodzaju i towarzyszących okoliczności wynika, że nie jest możliwe podjęcie skutecznej interwencji przy użyciu dostępnych sił i środków, podejmuje się akcję zarządzaną przez komendanta powiatowego Policji.

    2. Dowodzenie akcją w szczególności, polega na:

1) ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego rozwoju;

2) określeniu oraz koncentracji sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia;

3) zorganizowaniu stacjonarnego lub ruchomego stanowiska dowodzenia;

4) zorganizowaniu łączności na potrzeby dowodzenia, współdziałania i alarmowania;

5) wyznaczeniu zadań dla policjantów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych elementów akcji oraz koordynowaniu i kontrolowaniu przebiegu akcji;

6) wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie przebiegu akcji;

7) współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej;

8) przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu przełożonemu meldunków o sytuacji i realizowanych działaniach.

    3. Do dowodzenia akcją uprawnieni są w kolejności:

1) komendant powiatowy Policji właściwy terytorialnie dla miejsca zdarzenia lub jego zastępcy;

2) inny policjant wyznaczony przez komendanta powiatowego Policji właściwego terytorialnie dla miejsca zdarzenia posiadający predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia akcjami policyjnymi.

    4. Komendant powiatowy zarządzający akcję może podjąć decyzję o utworzeniu sztabu, stosując odpowiednio przepisy określające organizację sztabu dowódcy operacji oraz jego zadania.

    5. Dopuszcza się podział akcji na odcinki związane z różnymi zdarzeniami, jeżeli są one jednocześnie ukierunkowane na realizację celu głównego akcji, a odcinka na pododcinki ukierunkowane na realizację celu odcinka.

§ 7

    1. Komendant Główny Policji zarządza operację, gdy zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy wojewódzkiej Policji lub istnieje duże prawdopodobieństwo takiego zagrożenia oraz podczas działań na terenie właściwej komendy wojewódzkiej Policji, przedłużających się w czasie, w przypadku potrzeby wsparcia sił i środków oraz zaplecza logistycznego wykraczającego poza potencjał właściwej komendy wojewódzkiej Policji.

    2. Komendant wojewódzki Policji zarządza operację, gdy zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej komendy powiatowej Policji lub istnieje duże prawdopodobieństwo takiego zagrożenia albo podczas działań na terenie właściwej komendy powiatowej Policji, przedłużających się w czasie, w warunkach narastania potrzeb wsparcia sił i środków oraz zaplecza logistycznego spoza potencjału właściwej komendy powiatowej Policji.

    3. Operację policyjną może również zarządzić komendant powiatowy Policji, gdy zdarzenie obejmuje swoim zasięgiem obszar więcej niż jednej podległej jednostki Policji lub istnieje duże prawdopodobieństwo takiego zagrożenia albo w sytuacji działań przedłużających się w czasie, w warunkach narastania potrzeb wsparcia sił i środków niebędących w jego dyspozycji oraz zaplecza logistycznego spoza potencjału właściwej komendy powiatowej Policji.

    4. W ramach jednej operacji można prowadzić podoperacje, związane z różnymi zdarzeniami, jeżeli są one jednocześnie ukierunkowane na realizację celu głównego operacji. W ramach podoperacji dopuszcza się podział na odcinki, ukierunkowane na realizację celu podoperacji oraz pododcinki ukierunkowane na realizację celu odcinka.

    5. Dowodzenie operacją w szczególności polega na:

1) ocenie zagrożenia poprzez ustalenie jego rodzaju i przewidywanego rozwoju;

2) określeniu oraz koncentracji sił i środków niezbędnych do usunięcia zagrożenia;

3) określeniu zadań i organizacji sztabu dowódcy operacji, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;

4) zorganizowaniu systemów łączności i obiegu informacji;

5) wyznaczeniu dowódców podoperacji i określeniu ich zadań;

6) koordynowaniu przygotowania zaplecza logistycznego, medycznego i technicznego;

7) nadzorowaniu i koordynowaniu przebiegu operacji zgodnie z planem działania dowódcy;

8) wyznaczeniu policjanta uprawnionego do kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie przebiegu operacji;

9) współdziałaniu ze służbami specjalistycznymi i instytucjami właściwymi dla rodzaju zdarzenia oraz z właściwymi terytorialnie organami administracji publicznej;

10) przygotowywaniu i przekazywaniu właściwemu przełożonemu meldunków o sytuacji i realizowanych działaniach.

    6. Do dowodzenia operacją uprawnieni są w kolejności:

1) Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji i komendant powiatowy Policji lub ich zastępcy;

2) oficer Policji wyznaczony przez jedną z osób, o których mowa w pkt 1, posiadający przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia.

    7. W sytuacji podziału operacji na podoperacje, na dowódcę podoperacji wyznacza się policjanta posiadającego predyspozycje i doświadczenie w dowodzeniu.

    8. Przepis ust. 7 ma odpowiednio zastosowanie przy podziale akcji i podoperacji na odcinki i pododcinki.

    9. Zarządzenie operacji następuje na podstawie pisemnej decyzji komendanta, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 9, określającej w szczególności:

1) cel operacji;

2) dowódcę operacji, zastępcę dowódcy operacji do spraw taktyki działań oraz ich podstawowe zadania;

3) sztab dowódcy operacji;

4) ewentualne przekazanie kompetencji dowódcy operacji do podjęcia decyzji i wydania polecenia w zakresie stosowania środków przymusu bezpośredniego przez pododdziały Policji;

5) polecenia podległym kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań na potrzeby operacji określonych przez dowódcę operacji.

§ 8

    1. Operacja jest realizowana według planu działania dowódcy operacji.

    2. Podstawą przygotowania planu działania dowódcy operacji może być wcześniej sformułowana koncepcja, zatwierdzana przez przełożonego dowódcy operacji, której podstawowe elementy określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

    3. Plan działania dowódcy operacji, przygotowany przez szefa sztabu dowódcy operacji, zatwierdzany jest przez dowódcę operacji.

    4. Zasady opracowywania planu działania dowódcy operacji zostały określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.

    5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do akcji.

§ 9

    1. Realizacja akcji i operacji w przypadku nagle zaistniałego zdarzenia, uniemożliwiającego przygotowanie działań, polega na:

1) rozpoczęciu działań na podstawie ustnej decyzji właściwego komendanta wojewódzkiego Policji lub komendanta powiatowego Policji - w przypadku operacji niezwłocznie potwierdzonej pisemnie;

2) prowadzeniu działań na podstawie planu działania dowódcy akcji/operacji, dostosowanego do charakteru zdarzenia i opracowanego według zasad określonych w § 8 ust. 4.

    2. Elementy planu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mogą zostać ograniczone do elementów gwarantujących osiągnięcie celu akcji/operacji.

§ 10

    W celu koordynacji działań związanych z przygotowaniem i realizacją zadań w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego dopuszcza się opracowanie planów przedsięwzięć przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji.

§ 11

    Ilekroć w treści zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie realizacji przez Policję zadań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 7, poz. 36) jest mowa o "sztabie kryzysowym", należy przez to rozumieć "sztab" w rozumieniu przepisów niniejszego zarządzenia.

§ 12

    1. Traci moc zarządzenie nr 18 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. KGP z 2001 r. Nr 1, poz. 2).

    2. Tracą moc przepisy rozkazu nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 sierpnia 1995 r. w sprawie taktyki działania pododdziałów zwartych Policji w sytuacji zagrożenia lub naruszenia porządku publicznego oraz pościgu za niebezpiecznym przestępcą w zakresie treści uregulowanych niniejszym zarządzeniem.

§ 13

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166 poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711.

Załączniki do zarządzenia
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2007 r. (poz. 49)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2  pdf_ikona.gif (153 bytes) 

Załącznik nr 3   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012