Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2006 Nr 3

9

DECYZJA NR 713 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów

    W celu realizacji procesu doskonalenia zawodowego z zakresu szkolenia strzeleckiego, w związku z § 11 pkt 3 decyzji nr 313 Komendanta Głównego Policji w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów postanawia się, co następuje:

§ 1

    W ramach procesu doskonalenia zawodowego policjantów przeprowadza się zajęcia i sprawdziany ze szkolenia strzeleckiego - na zasadach określonych w instrukcjach w sprawie organizacji i zasad policyjnych strzelań z broni palnej oraz strzelań (rzutów) chemicznymi środkami obezwładniającym i w sprawie warunków policyjnych strzelań z broni palnej oraz strzelań (rzutów) chemicznymi środkami obezwładniającymi, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.

§ 2

    Zakres szkolenia strzeleckiego, w tym szczegółowe zasady i przebieg szkolenia, a także tryb i organizację sprawdzianów, w formie wytycznych, określa corocznie, w terminie do 31 grudnia każdego roku kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach kadr i szkolenia.

§ 3

    Za nadzór nad organizacją i realizacją szkolenia strzeleckiego policjantów odpowiedzialny jest kierownik jednostki organizacyjnej Policji, a w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Policji jej kierownik.

§ 4

    Osoby wymienione w § 3 przesyłają do Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji - w terminie do dnia 15 stycznia, roczne sprawozdanie za rok poprzedni ze strzelań programowych z broni palnej oraz sprawdzianów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 5

    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

Załączniki do decyzji nr 713
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 grudnia 2005 r. (poz. 9)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012