Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2006 Nr 17

106

DECYZJA NR 726 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 grudnia 2006 r.

w sprawie funkcjonowania centralnych zbiorów danych tworzących Krajowy System Informacyjny Policji

    Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie przetwarzania przez Policję danych osobowych w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 32, poz. 313) postanawia się, co następuje:

§ 1

    1. Krajowy System Informacyjny Policji, zwany dalej "KSIP", jest funkcjonującym od dnia 1 stycznia 2003 r. systemem informacyjnym stanowiącym zestaw powiązanych ze sobą centralnych zbiorów danych, zawierających informacje o:

1) wydarzeniach będących:

a) przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego,

b) wykroczeniami popełnianymi w ruchu drogowym,

c) zdarzeniami podlegającymi określonemu w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji obowiązkowi rejestracji w aplikacji o nazwie "Biuletyn KSIP";

2) osobach fizycznych:

a) podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 3,

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,

c) o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość,

d) poszukiwanych;

3) rzeczach (przedmiotach) związanych z wydarzeniami, o których mowa w pkt 1;

4) osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli ich funkcjonowanie ma związek z osobami, o których mowa w pkt 2.

    2. Przepisów decyzji nie stosuje się do przetwarzania danych określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności:

1) danych dotyczących wykroczeń, z wyjątkiem wykroczeń, o których mowa ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) danych osobowych dotyczących kodu genetycznego;

3) danych osobowych w postaci odcisków linii papilarnych.

    3. Dane osobowe oraz inne informacje dotyczące policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji podejrzanego o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego przetwarza się w KSIP po ich zatrzymaniu lub przedstawieniu zarzutów.

§ 2

    1. Celem przetwarzania danych w KSIP jest:

1) analiza kryminalna i typowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw;

2) ocenianie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) kryminologiczna analiza statystyczna, w zakresie niezbędnym do skutecznego wykonywania ustawowych zadań Policji.

    2. Analizę i typowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi się na polecenie kierownika właściwej rzeczowo i miejscowo jednostki lub komórki organizacyjnej Policji.

    3. Zakres i formy kryminologicznej analizy statystycznej prowadzonej na podstawie danych zgromadzonych w KSIP określa Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w porozumieniu z kierownikami właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

    4. Zgromadzone w KSIP informacje stanowiące dane osobowe są weryfikowane, w sposób określony odrębnymi przepisami, pod kątem ich przydatności w prowadzonych przez Policję postępowaniach i wynikającej stąd celowości dalszego przetwarzania.

§ 3

    1. Nadzór merytoryczny nad informacjami gromadzonymi w KSIP sprawują dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, zgodnie z zakresem działania określonym w regulaminie Komendy Głównej Policji.

    2. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i utrzymaniem KSIP sprawuje Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

    3. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego upoważniona:

1) ustala i aktualizuje wartości katalogowe KSIP w uzgodnieniu z dyrektorem biura Komendy Głównej Policji właściwego dla danego zakresu informacji, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) akceptuje wszelkie zmiany w zakresie nowych rozwiązań, funkcjonalności oraz modyfikacji w KSIP;

3) ustala wzory formularzy udostępnianych za pomocą Policyjnej Sieci Transmisji Danych, wykorzystywanych do przetwarzania danych w KSIP.

    4. Wartości katalogowe KSIP w zakresie typów, rodzajów marek oraz kalibrów broni ustala i aktualizuje Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

    5. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji decyduje o zakresie i czasie rejestrowania w KSIP informacji będących w posiadaniu podległych mu komórek.

§ 4

    1. Policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji wykonujący czynności służbowe, podczas lub w związku z którymi zachodzą okoliczności uzasadniające wprowadzenie informacji do właściwego zbioru danych KSIP (rejestracja):

1) wprowadza te informacje do właściwego zbioru KSIP, albo

2) wypełnia odpowiedni do danego rodzaju informacji formularz rejestracyjny i przekazuje go do rejestracji uprawnionej osobie (operatorowi).

    2. Policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust. 1, odpowiada za:

1) poprawność rejestracji - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) poprawność wypełnienia formularz rejestracyjnego - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

    3. Operatorzy są odpowiedzialni za zgodność danych wprowadzanych do zbioru z treścią odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

    4. Wydział Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji odpowiada za nadzór nad jakością i aktualnością danych rejestrowanych w KSIP.

    5. W komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji nadzór nad jakością i aktualnością danych rejestrowanych w KSIP sprawują kierownicy komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego.

§ 5

    1. Przed podjęciem czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osoby, czynności dochodzeniowo-śledczych przeciwko osobie albo czynności służbowych wobec osoby nieletniej, należy każdorazowo sprawdzić, czy w odpowiednich zbiorach KSIP znajdują się informacje, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 (sprawdzenie).

    2. Sprawdzenia dokonuje się bezpośrednio w zbiorach KSIP lub przez zgłoszenie zapytania na odpowiednim formularzu, ze wskazaniem konkretnego powodu sprawdzenia. Zapytanie może być zgłoszone za pośrednictwem operatora.

    3. Informacje zgromadzone w KSIP udostępnia się w formie wydruku, w zakresie zgodnym z treścią zapytania oraz ze wskazaniem rodzaju informacji, których wydruk nie obejmuje.

§ 6

    W odniesieniu do każdej operacji przetwarzania danych w KSIP rejestruje się automatycznie lub ręcznie:

1) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia operacji przetwarzania danych;

2) identyfikator kadrowy i numer PESEL osoby dokonującej operacji przetwarzania danych;

3) zakres informacji, do których miała dostęp osoba dokonująca operacji przetwarzania danych;

4) rodzaj zmian wprowadzanych do KSIP oraz dane o wykonywanych wydrukach;

5) dane identyfikujące osobę zlecającą operację przetwarzania danych;

6) cel lub powód dokonania operacji przetwarzania.

§ 7

    1. O nadanie lub odebranie uprawnień w zakresie rejestrowania, modyfikowania, usuwania, analizowania, typowania oraz odczytu danych jawnych i niejawnych przez policjanta i pracownika jednostki organizacyjnej Policji, występuje przełożony tego policjanta lub pracownika, zwany dalej "przełożonym".

    2. Nadanie lub odebranie uprawnień, o których mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji pisemnego wniosku zawierającego:

1) nazwę i siedzibę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik objęty wnioskiem;

2) dane osobowe policjanta lub pracownika Policji, w tym identyfikator kadrowy oraz numer PESEL;

3) określenie indywidualnego zakresu uprawnień wnioskowanych do przyznania, modyfikacji lub cofnięcia;

4) wnioskowaną datę przyznania, modyfikacji lub cofnięcia uprawnień;

5) opis stanowiska pracy zajmowanego przez policjanta lub pracownika Policji;

6) wykaz zadań służbowych realizowanych przez policjanta lub pracownika Policji.

    3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przełożony kieruje do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który po złożeniu kontrasygnaty przekazuje go do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

    4. Realizacja wniosku, o którym mowa w ust. 2, następuje niezwłocznie.

    5. Przełożony jest zobowiązany do dokonywania bieżącej weryfikacji uprawnień nadanych w KSIP.

    6. W przypadku zmiany zakresu czynności realizowanych przez policjanta lub pracownika Policji, przełożony sporządza wniosek weryfikujący zakres przydzielonych uprawnień do KSIP.

    7. W przypadku zawieszenia policjanta lub pracownika Policji w czynnościach służbowych, przełożony niezwłocznie kieruje wniosek o odebranie przyznanych uprawnień w KSIP.

    8. W przypadku zmiany jednostki, komórki organizacyjnej lub odejścia ze służby albo pracy w Policji, przełożony przed podpisaniem karty obiegowej kieruje wniosek o odebranie policjantowi lub pracownikowi Policji wszystkich uprawnień do KSIP.

§ 8

    W przypadku stwierdzenia przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji rozbieżności polegającej na posiadaniu kilku identyfikatorów kadrowych przez jedną osobę, posługiwania się jednym identyfikatorem przez kilka osób lub stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wnioskowanym zakresem uprawnień a zadaniami służbowymi realizowanymi przez policjanta lub pracownika Policji, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przekazuje wniosek przełożonemu celem weryfikacji, z jednoczesnym poinformowaniem Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji o stwierdzonych rozbieżnościach.

§ 9

    1. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie swojego działania mogą zlecać przeprowadzenie kontroli dostępu do zbiorów KSIP.

    2. Pisemne zlecenie kontroli przesyła się do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

§ 10

    Zakres i sposób wykonywania czynności służbowych przez policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji, związanych z przetwarzaniem danych w KSIP określa Instrukcja wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania danych w KSIP, stanowiąca załącznik do decyzji.

§ 11

    Decyzja w chodzi w życie z dniem podpisania.1)

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski
z up. Zastępca
Komendanta Głównego Policji
Jacek Sobolewski

__________
1) Niniejsza decyzja była poprzedzona zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44 i z 2003 r. Nr 9, poz. 47), które utraciła moc z dniem 21 grudnia 2006 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 2116).

Załącznik do decyzji
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2006 r. (poz. 106)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012