Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2006 Nr 11

67

ZARZĄDZENIE NR 635 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

    Zarządzenie określa:

1) wzór karty zdarzenia drogowego i tryb postępowania z kartą;

2) sposób wypełniania karty zdarzenia drogowego;

3) wykorzystanie statystyki zdarzeń drogowych.

§ 2

    Jednostki Policji rejestrują zgłoszone zdarzenia drogowe zaistniałe lub mające początek na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, w związku z ruchem przynajmniej jednego pojazdu.

§ 3

    Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają:

1) wypadek drogowy - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy;

2) kolizja drogowa - zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne;

3) śmiertelna ofiara wypadku - osobę zmarłą na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała;

4) osoba ciężko ranna - osobę, która doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała oraz urazów w postaci np. złamań, uszkodzeń organów wewnętrznych, poważnych ran ciętych i szarpanych;

5) osoba lekko ranna - osobę, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż określony w pkt. 4, naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający nie dłużej niż 7 dni, stwierdzony przez lekarza.

§ 4

    1. Zdarzenia drogowe rejestruje się w karcie zdarzenia drogowego Mrd-2, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

    2. Sposób wypełniania karty zdarzenia drogowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

    3. W przypadku kolizji drogowej, gdy sprawca kolizji został ukarany mandatem karnym lub został skierowany przeciwko niemu wniosek o ukaranie do sądu, kartę zdarzenia drogowego wypełnia policjant dokonujący czynności na miejscu kolizji.

    4. W przypadku, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania przygotowawczego lub dokonania czynności sprawdzających, policjant dokonujący czynności na miejscu zdarzenia wypełnia część karty, z wyjątkiem tabel nr IX do nr XII, a pozostałe tabele wypełnia policjant prowadzący postępowanie lub dokonujący czynności sprawdzających, po zebraniu niezbędnych danych.

    5. Wypełnione karty zdarzenia drogowego wprowadza się do systemu komputerowego, nie później niż 3 dnia od dnia zgłoszenia zdarzenia drogowego, gdy sprawca został ukarany mandatem karnym lub skierowany został przeciwko niemu wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego oraz nie później niż 30 dnia od dnia zgłoszenia zdarzenia drogowego, gdy prowadzone jest postępowanie przygotowawcze lub czynności sprawdzające. W przypadku otrzymania informacji o zgonie uczestnika wypadku lub wyników badań na zawartość alkoholu (innego środka) należy niezwłocznie uzupełnić kartę i zaktualizować dane w bazie.

    6. Komórki organizacyjne komend powiatowych (miejskich) Policji właściwe w zakresie wprowadzania danych do systemu komputerowego, na podstawie kart zdarzenia drogowego, wprowadzają dane do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji bezpośrednio ze stanowisk dostępowych zlokalizowanych w komendach powiatowych (miejskich) Policji.

    7. Komórki organizacyjne komend powiatowych (miejskich) Policji, właściwe w zakresie wprowadzania danych do systemu komputerowego, przechowują karty zdarzeń drogowych przez okres 2 lat.

§ 5

    1. Właściwe komórki organizacyjne komend wojewódzkich (stołecznej) i powiatowych (miejskich) Policji, na podstawie statystyki sporządzają:

1) w zależności od potrzeb, miesięczne lub kwartalne informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące dane z badanego okresu oraz dane narastające od początku roku, dotyczące liczby wypadków i ich ofiar oraz kolizji drogowych, ich przyczyn, sprawców, miejsc szczególnie niebezpiecznych. Wielkości te powinny być porównywane z odpowiednimi danymi z dwóch poprzednich lat;

2) półroczne i roczne analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego zawierające szersze dane dotyczące wypadków i ich ofiar oraz kolizji drogowych, to jest dane dotyczące: czasu powstania wypadków, okoliczności szczególnie sprzyjających powstaniu wypadków, sprawców, rodzajów i przyczyn wypadków. Ponadto analizy roczne powinny zawierać odniesienie do poziomu motoryzacji i liczby ludności, porównanie do dwóch poprzednich lat, ocenę działalności Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) analizy specjalne poświęcone wybranym problemom występującym w ruchu drogowym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa pieszych, dzieci, nietrzeźwości użytkowników dróg, miejsc szczególnie zagrożonych.

    2. Właściwa komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji:

1) opracowuje zestawienia statystyczne dotyczące ilości i okoliczności zarejestrowanych na terenie kraju zdarzeń drogowych;

2) analizuje tendencje obserwowane w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, opracowuje analizy problemowe na podstawie danych ogólnokrajowych;

3) wykonuje analizy porównawcze uwzględniające analogiczne dane z innych krajów europejskich;

4) przygotowuje coroczne, ogólnodostępne publikacje dotyczące stanu bezpieczeństwa na polskich drogach;

5) przekazuje zbiorcze dane dotyczące ilości i okoliczności zarejestrowanych na terenie kraju zdarzeń drogowych, do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, krajowych i zagranicznych placówek naukowych i badawczych oraz innych podmiotów zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 6

    1. Komórki organizacyjne do spraw informatyki Policji zapewnią poprawne funkcjonowanie Systemu Ewidencji Kolizji i Wypadków, zwanego dalej "SEWiK" pod względem technicznym na szczeblu Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich i powiatowych (miejskich) Policji, w szczególności poprzez:

1) administrowanie systemem;

2) zapewnienie użytkownikom dostępu do danych i transmisji danych;

3) umożliwienie transmisji wybranych danych do wyznaczonych podmiotów spoza Policji;

4) aktualizację oprogramowania zgodnie z zaleceniami dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

    2. Komórki organizacyjne do spraw ruchu drogowego Policji sprawują nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem "SEWiK". Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu polega w szczególności na:

1) kontroli rzetelności wprowadzanych danych do systemu;

2) analizie funkcjonalności systemu i przygotowywaniu założeń do jego ewentualnej modyfikacji.

§ 7

    Komendanci wojewódzcy (stołeczny), powiatowi (miejscy) Policji zapewnią realizację zadań wynikających z zarządzenia.

§ 8

    1. Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów zarządzenia.

    2. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP koordynuje realizację zadań określonych w § 6 ust. 1.

§ 9

    Traci moc zarządzenie nr 10/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w zakresie prowadzenia statystyki wypadków i kolizji drogowych (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 62 z późn. zm.).

§ 10

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

__________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411, Nr 250, poz. 2116.

Załączniki do zarządzenia
Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 czerwca 2006 r. (poz. 67)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012