Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2005 Nr 9

46

ZARZĄDZENIE NR 277 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 marca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

    W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74 z późn. zm.2) w załączniku nr 2 w części B "Przestępstwa z ustaw szczególnych" wprowadza się następujące zmiany:

1) po pozycji 29 dodaje się pozycję 29a w brzmieniu:

"29a. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. z zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

"art. 7b................................................... 769 76";

2) pozycja 93 otrzymuje brzmienie:

"93. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

art. 108, 109 ...................................................872 90";

3) po pozycji 109 dodaje się pozycje 110 i 111 w brzmieniu:

"110. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

art.. 57 ................................................... 750 90

111. Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach4)

art. 38 - 41 .......................................... 768 76":

4) po przypisie 3 dodaje się przypis 4 w brzmieniu:

"4) wchodzi w życie z dniem 27 marca 2005 r.".

§ 2

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.
2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116 oraz z 2005 r. Nr 2, poz. 2.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012