Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2005 Nr 3

8

ZARZĄDZENIE NR 1429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

    Wprowadzam w Policji procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

    1. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Policji są obowiązani do stosowania procedur, o których mowa w § 1, oraz ich bieżącego aktualizowania, stosownie do aktualnego stanu prawnego.

    2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, stosownie do potrzeb uszczegółowią i dostosują procedury do zakresu działania i kompetencji poszczególnych podległych komórek organizacyjnych.

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

_________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1783 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i nr 210, poz. 2135).

Załącznik do zarządzenia nr 1429
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2004 r. (poz. 8)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012