Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2004 Nr 8

33

ZARZĄDZENIE NR 494 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:

Rozdział l

Przepisy ogólne

§ 1

    1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego przez policjantów pełniących służbę patrolową, a w szczególności:

1) organizację służby patrolowej;

2) sposób pełnienia służby patrolowej.

    2. Zarządzenie nie dotyczy organizacji i pełnienia służby patrolowej przez policjantów na drogach, morzu terytorialnym, morskich wodach wewnętrznych i wodach śródlądowych oraz na pokładach statków powietrznych.

    3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji.

§ 2

    Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:

1) organizacja służby patrolowej - zespół czynności polegających na analizowaniu, planowaniu, przygotowaniu policjantów do służby, ich rozmieszczeniu w terenie, koordynacji i wykonywaniu oraz nadzorze służby w celu realizacji zadań, do których Policja została zobowiązana ustawowo;

2) służba patrolowa (patrolowanie) - wykonywanie zadań służbowych przez policjanta lub grupę policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem środka transportu służącego do przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, na wyznaczonej trasie patrolowej lub w określonym miejscu zagrożonym;

3) rejon zagrożenia - określony obszar terenu, charakteryzujący się szczególnym nasileniem przestępstw, wykroczeń lub występowaniem innych zjawisk negatywnych społecznie;

4) trasa patrolowa - odcinek drogi łączący rejony i miejsca zagrożone, ważniejsze obiekty, posterunki lub inne punkty i miejsca wynikające z bieżących potrzeb służby;

5) miejsce zagrożone - obiekt lub niewielki obszar, które według aktualnego rozpoznania wymagają systematycznego nadzoru i kontroli policyjnej ze względu na występowanie przestępstw, wykroczeń lub innych zjawisk patologii społecznej;

6) posterunek - ściśle określone miejsce pełnienia służby patrolowej, w trakcie której realizowane są zadania określone w regulaminie;

7) siły wzmocnienia - skierowani lub oddelegowani do służby patrolowej policjanci jednostek/komórek na co dzień realizujący inne zadania służbowe;

8) system koncentryczny - sposób organizacji służby gwarantujący możliwość doraźnego koncentrowania policjantów i kierowania ich do działań zespołowych.

§ 3

    Służbę patrolową pełnią policjanci:

1) komórek:

a) patrolowych,

b) interwencyjnych,

c) patrolowo-interwencyjnych,

d) wywiadowczych;

2) oddziałów prewencji Policji;

3) innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

§ 4

    Komendant powiatowy Policji i komendant komisariatu Policji odpowiada za prawidłową organizację służby patrolowej, a w szczególności za:

1) opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby i na podstawie wniosków wyznaczanie miejsc zagrożonych, rejonów zagrożenia, tras patrolowych oraz określanie celów i wskazywanie sposobu ich realizacji;

2) opracowywanie planów dyslokacji służby oraz określanie taktyki działania patroli policyjnych;

3) sporządzanie przez kierowników komórek prewencji grafików służby policjantów planowanych do pełnienia służby patrolowej;

4) występowanie o przydział sił wzmocnienia;

5) określenie systemu nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez policjantów w służbie patrolowej;

6) współdziałanie z innymi podmiotami pozapolicyjnymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

    1. W celu zapewnienia sprawnej i efektywnej organizacji służby patrolowej oraz skutecznego nadzoru nad jej pełnieniem, komendant powiatowy Policji wyznacza policjanta odpowiedzialnego za organizację tej służby w komendzie powiatowej Policji i, w zależności od potrzeb, w podległych komisariatach Policji.

    2. Komendant powiatowy Policji powierza bezpośredni nadzór nad policjantem, o którym mowa w ust. 1:

1) w komendzie powiatowej Policji - kierownikowi właściwej komórki w służbie prewencyjnej;

2) w komisariatach Policji - kierownikowi, o którym mowa w pkt 1 lub komendantowi tej jednostki.

§ 6

    Policjant odpowiedzialny za organizację służby patrolowej realizuje w szczególności następujące zadania:

1) sporządza analizę stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby, wykorzystując informacje przekazywane z komórek realizujących czynności operacyjno-rozpoznawcze, od kierowników komórek służby prewencyjnej, a także pochodzące z innych źródeł, w tym ze środków masowego przekazu, od władz samorządowych i społeczności lokalnych;

2) określa rejony zagrożenia, miejsca zagrożone, trasy patrolowe w celu odpowiedniego dostosowania i rozmieszczenia sił i środków oraz podejmowanych działań do przewidywanego w określonym miejscu i czasie zagrożenia;

3) wyznacza zadania doraźne w zakresie służby patrolowej;

4) inspiruje jednostki podporządkowane i właściwe komórki organizacyjne do podejmowania przedsięwzięć mających wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli;

5) na bieżąco monitoruje stan zagrożenia przestępstwami, wykroczeniami i innymi zjawiskami negatywnymi społecznie;

6) opracowuje regulamin pełnienia służby patrolowej na posterunku;

7) sporządza plan dyslokacji służby;

8) planuje rozmieszczenie policjantów komórek interwencyjnych w taki sposób, aby w razie potrzeby można było w maksymalnie krótkim czasie skoncentrować wszystkie patrole w jednym miejscu i przemieścić je w miejsce zdarzenia lub interwencji.

§ 7

    1. Podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę patrolową jest przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, a w szczególności:

1) zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny;

2) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych;

3) prowadzenie w niezbędnym zakresie działań profilaktycznych.

    2. W razie zaistnienia przestępstwa lub wykroczenia, policjanci, o których mowa w ust. 1, obowiązani są podjąć interwencję w celu ujęcia sprawcy.

Rozdział II

Organizacja służby patrolowej

§ 8

    Służbę patrolową pełnią policjanci samodzielnie lub wspólnie ze strażnikami straży gminnej / miejskiej, z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszami Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, przedstawicielami instytucji i organizacji społecznych działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku w określonych miejscach - na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

    W granicach właściwości terytorialnej komendy powiatowej Policji można organizować wspólne patrole, przemieszczające się pojazdami służbowymi przez rejony służbowe kilku komisariatów (posterunków) Policji.

§ 10

    W miejscach lub przy obiektach podlegających szczególnej ochronie (np. ambasady, konsulaty), rejonach odległych od jednostek Policji, a zagrożonych przestępczością lub wykroczeniami, a także gdy jest to uzasadnione potrzebami służby można organizować służbę patrolową w formie posterunków stałych lub doraźnych.

§ 11

    1. Służba patrolowa pełniona jest na podstawie planu dyslokacji służby.

    2. Na terenach miejskich można sporządzać zintegrowany plan dyslokacji służby dla wszystkich komórek i jednostek komendy powiatowej Policji.

§ 12

    1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej powinna opierać się na ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników mających wpływ na ten stan, w tym:

1) ilości oraz rodzaju zaistniałych przestępstw i wykroczeń;

2) miejsca i czasu popełnionych przestępstw i wykroczeń;

3) sposobu działania sprawców;

4) okoliczności i warunków sprzyjających dokonywaniu przestępstw i wykroczeń;

5) rozpoznania dokonanego przez służby Policji;

6) prawidłowości dotychczasowego rozmieszczenia sił i środków oraz ich efektywności;

7) rozpoznania obiektów strzeżonych istotnych ze względu na ważny interes społeczny oraz bezpieczeństwo publiczne;

8) bieżących i okresowych informacji na temat poziomu poczucia bezpieczeństwa, opartych na opiniach lokalnych społeczności.

    2. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku powinna zawierać opis przewidywanych zagrożeń oraz wskazanie celu, jaki należy uzyskać pełniąc służbę, i taktyki działania patroli policyjnych w wyznaczonym rejonie.

§ 13

    1. Komendant powiatowy Policji w celu zagwarantowania gotowości jednostki Policji do natychmiastowego wystąpienia na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, może tworzyć komórki interwencyjne.

    2. Policjanci komórek, o których mowa w ust. 1, pozostają w stałej dyspozycji dyżurnego jednostki Policji, który dysponuje nimi stosownie do potrzeb.

§ 14

    Do zadań policjantów komórek interwencyjnych w szczególności należy:

1) przybycie na miejsce zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie od momentu przyjęcia zgłoszenia;

2) prowadzenie działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania osób podejrzewanych o dokonanie przestępstwa i zabezpieczenie miejsca zdarzenia;

3) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie zdarzeniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny, a w przypadku ich wystąpienia podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do jego przywrócenia;

4) podejmowanie działań porządkowych w czasie pożarów, katastrof komunikacyjnych i budowlanych, powodzi i innych klęsk żywiołowych;

5) podejmowanie działań pościgowych za sprawcami przestępstw i wykroczeń zbiegłymi z miejsca zdarzenia;

6) udzielanie w razie potrzeby natychmiastowej pomocy innym patrolom.

§ 15

    Komendant powiatowy Policji na podstawie wniosków z analiz sporządzanych na potrzeby dyslokacji służby, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, może tworzyć komórki wywiadowcze prewencji lub organizować służbę policjantów komórek patrolowych w ubraniu cywilnym.

§ 16

    Do zadań policjantów, o których mowa w § 15, w szczególności należy:

1) zatrzymywanie sprawców przestępstw i wykroczeń "na gorącym uczynku" lub w bezpośrednim pościgu,

2) rozpoznanie środowisk przestępczych i metod ich działania,

3) ujawnianie przestępstw i wykroczeń oraz ich sprawców,

4) zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

§ 17

    Policjanci komórek wywiadowczych pełnią służbę patrolową w ubraniu cywilnym, wykorzystując w trakcie jej trwania podstawowe metody pracy operacyjno-rozpoznawczej.

§ 18

    1. Policjanci oddziałów prewencji Policji (OPP) za zgodą komendanta wojewódzkiego Policji pełnią służbę patrolową na terenie działania komend powiatowych Policji jako siły wzmocnienia.

    2. Służbę patrolową pełnioną przez policjantów oddziałów prewencji Policji organizuje się według następujących zasad:

1) dowódca oddziału prewencji Policji wyznacza drużynę, pluton lub kompanię do pełnienia służby patrolowej;

2) jednostka terenowa wspierana przez oddział prewencji Policji zobowiązana jest przygotować charakterystykę miejsc zagrożonych, określić taktykę pełnienia służby umożliwiającą efektywne jej wykonanie;

3) odprawę do służby patrolowej i rozliczanie ze służby przeprowadza się na terenie działania jednostki Policji, gdzie ma być pełniona. Za prawidłowy przebieg odprawy i rozliczenie ze służby odpowiedzialny jest kierownik tej jednostki Policji;

4) za sposób pełnienia służby patrolowej przez policjantów oddziałów prewencji Policji w rejonie wyznaczonego działania oraz realizacje, zleconych zadań odpowiedzialny jest ich bezpośredni przełożony lub kierownik jednostki, na terenie której pełniona jest służba;

5) pododdziały kierowane do służby patrolowej mogą posiadać na swoim wyposażeniu dodatkowo etatowy sprzęt do działań przywracających naruszony porządek publiczny, bez środków wzmocnienia, o których mowa w odrębnych przepisach.

    3. Policjanci pododdziałów alarmowych pełnią służbę patrolową wyłącznie na terenie miasta będącego siedzibą OPP. Służba pełniona jest w systemie koncentrycznym. Najmniejszą komórką organizacyjną samodzielnie kierowaną do służby patrolowej jest etatowa drużyna pod nadzorem bezpośrednich przełożonych.

§ 19

    Komendant powiatowy Policji organizację pełnienia służby patrolowej może opierać na rejonach zagrożenia, miejscach zagrożonych, rejonach służbowych dzielnicowych oraz innych wskazanych rejonach.

§ 20

    Organizacja pełnienia służby patrolowej na podstawie rejonów i miejsc, o których mowa w § 19, polega w szczególności na:

1) obejmowaniu patrolowaniem wybranych rejonów i miejsc tego typu oraz dostosowaniu do nich form i taktyki pełnienia służby;

2) koordynowaniu i dostosowywaniu liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej do istniejącego stanu zagrożenia w określonym czasie i wskazanych miejscach;

3) kierowaniu do poszczególnych miejsc i rejonów, w miarę możliwości, tych samych policjantów;

4) współpracy, ze strażami miejskimi/gminnymi, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Ochrony Kolei i innymi podmiotami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach i porozumieniach.

Rozdział III

Pełnienie służby patrolowej

§ 21

    Kierownik komórki właściwej do spraw służby patrolowej lub wyznaczony przez niego policjant dokonuje bieżącego rozmieszczenia sił policyjnych na terenie jednostki organizacyjnej Policji i dokumentuje to w książce służby.

§ 22

    1. Przygotowanie policjantów do służby patrolowej sprawdza się na odprawach lub indywidualnie.

    2. W terenie, bez odpraw, mogą rozpoczynać służbę patrolową tylko policjanci, którzy uzyskali w tym zakresie zgodę bezpośredniego przełożonego.

    3. Przebieg służby patrolowej policjanci dokumentują w notatnikach służbowych lub za pomocą nośników elektronicznych.

§ 23

    1. Obowiązkiem prowadzącego odprawę policjantów do służby patrolowej jest:

1) zapoznanie policjantów z aktualnymi wydarzeniami zaistniałymi w rejonie jednostki i poleceniami kierownictwa, a także przekazanie zadań doraźnych oraz określenie sposobu ich wykonania i taktyki działania;

2) wskazanie rejonów pełnienia służby oraz miejsc i czasu przerw w służbie;

3) określenie składu i liczebności patrolu oraz wyznaczenie dowódcy w przypadku patroli wieloosobowych;

4) sprawdzenie wyposażenia i uzbrojenia indywidualnego policjantów stosownego do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby oraz jednolitego umundurowania, zgodnego z obowiązującymi przepisami;

5) pouczenie o zasadach zachowania bezpieczeństwa przez policjantów podczas wykonywania zadań;

6) zwrócenie uwagi na stan psychofizyczny policjantów;

7) określenie sposobu utrzymywania łączności z dyżurnym jednostki.

    2. Prowadzący odprawę dokonuje sprawdzenia znajomości przez policjantów zasad użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym broni służbowej, a także zasad pełnienia służby patrolowej.

    3. Przebieg odprawy, treść przekazanych zadań doraźnych oraz sposób ich realizacji, prowadzący odprawę wpisuje do książki odpraw.

    4. Policjanci odnotowują w notatnikach służbowych lub za pomocą nośników elektronicznych zadania doraźne i istotne informacje przekazane do realizacji w trakcie odprawy.

§ 24

    Zadania doraźne dla patrolu powinny dotyczyć konkretnych czynności, wynikających z wniosków zawartych w analizach stanu bezpieczeństwa i porządku sporządzanych na potrzeby dyslokacji służby, a także z informacji uzyskiwanych od służb Policji oraz pochodzących z innych źródeł.

§ 25

    1. Prowadzący odprawę, określając taktykę pełnienia służby patrolowej, powinien kierować się w szczególności następującymi zasadami:

1) rozmieszczenie patroli powinno być proporcjonalne i adekwatne do potrzeb i przewidywanego zagrożenia;

2) zastosowane formy pełnienia służby patrolowej powinny gwarantować bezpieczeństwo działania policjanta, a także pozytywnie wpływać na jej skuteczność i efektywność.

    2. Wykonywanie zadań przez policjanta w patrolu jednoosobowym może być realizowane tylko w porze dziennej, od świtu do zmroku.

§ 26

    1. Policjant kierujący pojazdem służbowym, przed odprawą do służby patrolowej ma obowiązek sprawdzić wyposażenie pojazdu, jego stan techniczny oraz działanie środków łączności.

    2. O stwierdzonych usterkach technicznych, których nie można natychmiast usunąć, względnie o brakach w wyposażeniu pojazdu, policjant natychmiast melduje prowadzącemu odprawę.

§ 27

    1. Policjanci pełniący służbę patrolową mają obowiązek utrzymywania bieżącego kontaktu za pomocą środków łączności ze służbą dyżurną jednostki Policji.

    2. Opuszczenie rejonu pełnienia służby patrolowej może nastąpić na polecenie lub za zgodą dyżurnego jednostki Policji.

    3. Zasady utrzymywania łączności pomiędzy policjantami pełniącymi służbę patrolową a dyżurnym jednostki Policji ustala prowadzący odprawę.

§ 28

    Podczas patrolowania policjanci powinni:

1) być widoczni w rejonie pełnienia służby, o ile nie określono innej taktyki;

2) w każdym przypadku reagować na wezwanie do udzielenia pomocy;

3) systematycznie kontrolować wszystkie miejsca zagrożone znajdujące się na trasie patrolu lub w rejonie pełnienia służby;

4) przyjmować wszystkie informacje na temat występujących zagrożeń w danym rejonie.

§ 29

    1. Policjant podczas patrolowania miejsc o ograniczonej widoczności, przy wejściu do pomieszczeń i podejmowaniu interwencji, obowiązany jest zachować szczególne środki ostrożności i być przygotowanym na odparcie zamachu.

    2. Policjant, w razie potrzeby, powinien za pośrednictwem dyżurnego jednostki Policji zwrócić się o zapewnienie mu wsparcia innego patrolu, o ile sytuacja umożliwia mu takie działanie.

§ 30

    Policjant w czasie patrolowania samochodem służbowym powinien:

1) wykorzystywać pojazd wyłącznie do przemieszczania się pomiędzy rejonami zagrożenia oraz miejscami zagrożonymi, zachowując prędkość umożliwiającą obserwację terenu i osób;

2) po opuszczeniu pojazdu pieszo patrolować miejsca zagrożone oraz dokonywać sprawdzeń miejsc i obiektów w rejonach zagrożonych;

3) każdorazowy fakt wyjścia z pojazdu i powrotu zgłosić dyżurnemu jednostki Policji, w której pełni służbę.

§ 31

    1. Służba patrolowa pełniona jest w umundurowaniu służbowym, z zastrzeżeniem przepisu § 17. Policjanci zobowiązani są posiadać wyposażenie i uzbrojenie stosowne do charakteru, czasu i sposobu wykonywanej służby.

    2. Dowódca oddziału prewencji Policji, w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki Policji, w której pełniona będzie służba patrolowa, określa umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie do służby podległych mu policjantów.

§ 32

    1. Dowódca patrolu informuje dyżurnego jednostki Policji o rozpoczęciu i zakończeniu przerwy w służbie, który potwierdza zgodę na jej wykorzystanie.

    2. Za zgodą dyżurnego jednostki Policji policjant może w czasie przerwy opuścić rejon pełnienia służby.

    3. W czasie przerwy policjant utrzymuje stałą łączność radiową z dyżurnym jednostki Policji.

§ 33

    1. W razie otrzymania informacji o przestępstwie lub wykroczeniu w rejonie pełnienia służby, policjant melduje o tym fakcie dyżurnemu jednostki Policji po czym bezzwłocznie udaje się na miejsce zdarzenia.

    2. Na hasło "policjant wzywa pomocy", policjant ma obowiązek niezwłocznie odstąpić od wykonywanych czynności i - meldując przyjęcie wezwania dyżurnemu - udać się w miejsce zagrożenia.

§ 34

    1. Na miejscu zdarzenia policjant powinien w szczególności:

1) udzielić lub spowodować udzielenie pomocy przedlekarskiej osobom, których życiu lub zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo;

2) uniemożliwić sprawcy kontynuowanie działań naruszających prawo i o ile jest to możliwe zatrzymać sprawcę;

3) jeżeli istnieją ku temu warunki, podjąć pościg za sprawcą zdarzenia;

4) zabezpieczyć miejsce zdarzenia przed zatarciem śladów i innych dowodów;

5) ustalić świadków zdarzenia oraz zebrać możliwe informacje o sprawcach.

§ 35

    1. Policjant po zakończeniu służby patrolowej:

1) melduje bezpośredniemu przełożonemu, a w razie jego nieobecności wyznaczonemu przez kierownika jednostki innemu odpowiedzialnemu za służbą patrolową policjantowi lub dyżurnemu jednostki Policji, o jej przebiegu oraz wynikach;

2) przekazuje osobie, o której mowa w pkt 1, niezbędne dokumenty z wykonanych czynności, w tym informacje o zagrożeniach wskazanych przez mieszkańców oraz o stwierdzonych nieprawidłowościach w zabezpieczeniu infrastruktury w rejonie służbowym;

3) sporządza i przekazuje, zgodnie z obowiązującymi zasadami, informacje uzyskane w drodze realizacji podstawowych metod pracy operacyjnej.

    2. Oceny realizacji zadań przez policjanta i wyników służby należy dokonać bezpośrednio po jej zakończeniu.

Rozdział IV

Nadzór nad pełnieniem służby patrolowej

§ 36

    Komendant powiatowy Policji i komendant komisariatu Policji wyznacza policjanta odpowiedzialnego za nadzór nad pełnieniem służby patrolowej.

§ 37

    Celem nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej jest:

1) dokonywanie oceny, czy taktyka pełnienia służby patrolowej ma wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku w rejonie służbowym;

2) sprawdzanie znajomości oraz stopnia realizacji zleconych zadań służbowych, a także uzyskiwanych w tej mierze efektów;

3) badanie zasadności, warunków i sposobu stosowania środków przymusu bezpośredniego, przede wszystkim broni palnej, przez policjantów;

4) sprawdzanie stanu i prawidłowości wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania obowiązującego w trakcie wykonywania służby, a także wyglądu zewnętrznego policjantów;

5) sprawdzenie inicjatywy i aktywności policjantów w czasie służby.

§ 38

    Czynności wykonywane w ramach nadzoru nad pełnieniem służby patrolowej polegają w szczególności na:

1) obecności nadzorującego przy pełnieniu służby przez policjanta i obserwowaniu wykonywania przez niego czynności, a także na bezpośrednim wskazaniu sposobu ich wykonania;

2) obserwowaniu czynności wykonywanych przez policjanta z pewnej odległości;

3) oczekiwaniu w określonym miejscu i czasie na policjanta pełniącego służbę;

4) samodzielnym przejściu lub objeździe określonego rejonu pełnienia służby przez policjanta celem sprawdzenia stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego,

§ 39

    1. Każda czynność wykonana w ramach nadzoru nad służbą patrolową powinna być udokumentowana w notatniku służbowym policjanta pełniącego tę służbę.

    2. Uwagi dotyczące pełnienia służby patrolowej, stwierdzone podczas czynności wykonywanych w ramach nadzoru, powinny być:

1) wpisywane do książki nadzoru służby przechowywanej przez dyżurnego jednostki;

2) wykorzystywane przy ocenie pracy poszczególnych policjantów, a także ich bezpośrednich przełożonych;

3) okresowo analizowane i omawiane na naradach z częścią lub całym stanem osobowym jednostki.

    3. Zapisy z tych czynności powinny zawierać datę, czas i miejsce, uwagi dotyczące pełnienia służby, wydane zalecenia oraz czytelny podpis nadzorującego.

§ 40

    Komendant jednostki Policji i dowódca oddziału prewencji Policji określa częstotliwość i formy nadzoru poszczególnych policjantów w zależności od ich zdyscyplinowania w służbie, rzetelności, aktywności i umiejętności realizacji zadań i poleceń służbowych, stażu i doświadczenia zawodowego, stopnia zagrożenia, miejsca, w którym pełnią służbę, charakteru przydzielonych zadań oraz spostrzeżeń z poprzednio przeprowadzonych kontroli.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 41

    Traci moc zarządzenie nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 maja 1993 roku w sprawie organizacji i pełnienia służby patrolowej.

§ 42

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1783 i Nr 210, poz. 2036.

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012