Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2004 Nr 21

132

ZARZĄDZENIE NR 1173 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 listopada 2004 r.

w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji

    Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135) zarządza się., co następuje:

Rozdział l

Przepisy ogólne

§ 1

    Zarządzenie określa:

1) organizacje, służby na stanowisku kierowania;

2) zadania służby dyżurnej oraz sposoby ich wykonywania;

3) wyposażenie stanowiska kierowania.

§ 2

    1. Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:

1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej "jednostką Policji" - Komendę Główną Policji, komendę wojewódzką Policji, Komendę Stołeczną Policji, komendę powiatową Policji, komendę miejską Policji, komendę rejonową Policji, komisariat Policji oraz komisariat specjalistyczny Policji;

2) stanowisko kierowania, zwane dalej "SK" - wyodrębnione, odpowiednio wyposażone i zabezpieczone miejsce pełnienia służby dyżurnego, zastępcy i pomocnika dyżurnego;

3) obsada stanowiska kierowania - dyżurny, zastępca dyżurnego oraz pomocnik dyżurnego jednostki Policji;

4) dyżurny - policjant kierujący pracą na SK;

5) zastępca dyżurnego - policjant wspomagający realizację zadań dyżurnego jednostki Policji;

6) pomocnik dyżurnego - policjant lub pracownik Policji zapewniający techniczną obsługę SK;

7) wydarzenie - przestępstwo, wykroczenie, zagrożenie lub inny fakt istotny dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, który nie musi mieć znamion czynu zabronionego;

8) zgłoszenie o wydarzeniu - ustna lub pisemna informacja o zaistniałym lub mającym nastąpić wydarzeniu, przekazana dyżurnemu;

9) rezerwa kadrowa - policjanci i pracownicy Policji wytypowani przez kierownika jednostki Policji i przewidywani do pełnienia służby na SK;

10) środki pomocnicze - dokumentacja (z wyłączeniem książki przebiegu służby i rejestru interwencji Policji) oraz wyposażenie SK, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania służby dyżurnej.

Rozdział II

Organizacja służby na stanowisku kierowania

§ 3

    1. Służba na SK pełniona jest w obsadzie minimum dwuosobowej przez dyżurnego i jego zastępcę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

    2. W jednostkach Policji, w których normatyw etatowy nie przekracza 60 osób, służba na SK może być pełniona w obsadzie jednoosobowej.

    3. W jednostkach Policji innych niż wymienione w ust. 2 komendant wojewódzki Policji (Stołeczny) może wyrazić zgodę na pełnienie służby na SK w obsadzie jednoosobowej.

    4. Podstawą zgody, o której mowa w ust. 3, jest złożenie wniosku przez komendanta powiatowego Policji, komendanta miejskiego Policji, komendanta rejonowego Policji.

    5. Tryb, formę oraz treść wniosku określi komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

    6. Przepisu ust. 2 i 3 nie stosuje się do jednostek Policji, w których dyżurny sprawuje bezpośredni nadzór nad pomieszczeniami dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

§ 4

    1. Obsada SK podlega bezpośrednio kierownikowi komórki realizującej zadania sztabowe.

    2. Osoba, o której mowa w ust. 1, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie SK, w szczególności poprzez:

1) utrzymanie ciągłości służby w systemie zmianowym;

2) wnioskowanie do kierownika jednostki Policji o powołanie rezerwy kadrowej SK;

3) doskonalenie zawodowe obsady i rezerwy kadrowej SK.

Rozdział III

Zadania służby dyżurnej

§ 5

    1. Do zadań dyżurnego jednostki Policji należy:

1) zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie;

2) realizowanie poleceń dyżurnego jednostki Policji wyższego stopnia;

3) współdziałanie z dyżurnymi jednostek Policji;

4) kierowanie pracą obsady SK.

    2. Do dyżurnego Komendy Głównej Policji nie stosuje się przepisu ust. 1 pkt 2.

    3. Zadania dyżurnego inne niż wymienione w ust. 1 wynikają z odrębnych przepisów, wydanych przez Komendanta Głównego Policji.

§ 6

    1. Do zadań zastępcy dyżurnego jednostki Policji należy realizacja zadań wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1-3, w zakresie określonym przez dyżurnego.

    2. Pod nieobecność dyżurnego zastępca dyżurnego kieruje pracą obsady SK.

§ 7

    Zadania pomocnika dyżurnego w zakresie realizacji funkcji wymienionych w § 8 ust. 1 określa przełożony, o którym mowa w § 4.

§ 8

    1. Pomocnik dyżurnego jednostki Policji może pełnić następujące funkcje:

1) dyspozytora służby;

2) radiooperatora;

3) operatora pogotowia policyjnego przyjmującego zgłoszenia telefoniczne;

4) operatora systemów nadzoru i kierowania ruchem drogowym;

5) operatora systemów informatycznych;

6) personelu realizującego zadania związane z obsługą interesanta (funkcja recepcyjna);

7) inne, zapewniające właściwą realizację zadań dyżurnego.

    2. W zależności od potrzeb i warunków organizacyjnych jednostki Policji funkcje określone w ust. 1 mogą być łączone lub pełni je zastępca dyżurnego, z wyłączeniem pkt 4.

§ 9

    1. Realizacja zadania określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 następuje poprzez:

1) bieżące przyjmowanie zgłoszeń o wydarzeniach oraz informacji uzupełniających;

2) niezwłoczne inicjowanie działań po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu;

3) bieżące kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami jednostki Policji;

4) dokonywanie zmian w dyslokacji służby stosownie do zaistniałych potrzeb;

5) podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie kompetencji określonych przez kierownika jednostki Policji oraz wynikających z odrębnych przepisów;

6) zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu;

7) kierowanie siłami policyjnymi do czasu wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem.

    2. Katalog wydarzeń podlegających meldowaniu dyżurnemu Komendy Głównej Policji przez dyżurnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

    3. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji określi w drodze decyzji katalog zawierający rodzaj wydarzeń oraz tryb meldowania przez dyżurnych podległych jednostek Policji.

    4. Realizacja zadania określonego w § 5 ust. 1 pkt 2 następuje poprzez:

1) wykonanie czynności zleconych przez dyżurnego jednostki wyższego stopnia;

2) natychmiastowe zlecanie zadań i czynności policjantom będącym w dyspozycji oraz informowanie dyżurnego jednostki Policji wyższego stopnia o stanie ich realizacji, w zakresie i formie przez niego określonej.

    5. Realizacja zadania określonego w § 5 ust. 1 pkt 3 następuje poprzez:

1) bieżącą wymianę informacji niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań;

2) udzielanie wsparcia w zakresie posiadanych sił i środków, w celu zapewnienia natychmiastowych oraz adekwatnych do zaistniałego wydarzenia działań policyjnych;

3) zgłaszanie, w zależności od okoliczności zaistniałego wydarzenia, dyżurnemu jednostki Policji wyższego stopnia potrzeby użycia sił i środków będących w wyłącznej jego dyspozycji, określając dla nich zakres przewidywanych zadań;

4) koordynowanie działań dyżurnych jednostek niższego stopnia;

5) informowanie dyżurnego jednostki Policji o obecności na jego terenie sił i środków, o których mowa w § 10.

    6. Zasady postępowania służby dyżurnej w związku z przyjęciem zgłoszenia o wydarzeniu określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

    7. Realizacja zadania określonego w § 5 ust. 1 pkt 4 następuje poprzez:

1) formułowanie i zlecanie bieżących zadań policjantom i pracownikom stanowiącym obsadę SK;

2) bieżące egzekwowanie prawidłowej realizacji zleconych zadań;

3) zgłaszanie uwag i wniosków przełożonemu, których realizacja zapewni prawidłowe funkcjonowanie SK.

§ 10

    Kierownik jednostki Policji określa siły i środki będące w dyspozycji dyżurnego, niezbędne do właściwej realizacji zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 3.

§ 11

    1. Realizacja zadań wymienionych w § 5 wymaga bieżącego dokumentowania wykonanych czynności, podjętych decyzji, wydanych i otrzymanych poleceń.

    2. Przebieg służby dokumentuje się w formie elektronicznej w policyjnych systemach informatycznych, a w przypadku braku takiej możliwości prowadzi się książkę przebiegu służby i rejestr interwencji Policji.

    3. Dokumentowanie przebiegu służby prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony i przetwarzania danych osobowych.

    4. Obowiązek prowadzenia rejestru interwencji Policji, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy służby dyżurnej Komendy Głównej Policji i komendy wojewódzkiej Policji.

    5. Zasady dokumentowania służby w książce przebiegu służby i rejestrze interwencji Policji oraz wzór dokumentacji wymienionej w ust. 2 określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

Rozdział IV

Wyposażenie stanowiska kierowania

§ 12

    1. Wyposażenie SK stanowią:

1) środki łączności przewodowej (z możliwością identyfikacji numeru abonenta) i bezprzewodowej, zapewniające obustronną wymianę informacji z policjantami pełniącymi służbę, jednostkami Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

2) urządzenia do rejestracji korespondencji prowadzonej przy użyciu środków wymienionych w pkt 1;

3) urządzenia zapewniające dostęp do zbiorów informatycznych;

4) mapy przedstawiające obszar działania jednostki Policji oraz zawierające inne dane niezbędne do realizacji zadań;

5) urządzenia umożliwiające kodowanie (szyfrowanie) korespondencji zawierającej informacje niejawne, z wyłączeniem jednostek posiadających wyspecjalizowane komórki właściwe do przekazu ww. informacji;

6) urządzenia umożliwiające odbiór radiowych i telewizyjnych serwisów informacyjnych. 2. Pomieszczenie socjalne.

§ 13

    1. Za wyposażenie SK, o którym mowa w § 12, odpowiada kierownik jednostki Policji.

    2. Wyposażenie SK zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający jego użycie przez osoby nieuprawnione.

    3. Kierownik jednostki Policji określi wykaz środków pomocniczych.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 14

    Traci moc zarządzenie nr 19/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 14).

§ 15

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem:

1) § 11 ust. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.;

2) § 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca
Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak

Załączniki do zarządzenia nr 1173
Komendanta Głównego Policji
z dnia 2 listopada 2004 r. (poz. 132)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012