Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2004 Nr 1

4

DECYZJA NR 313 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2003 r.

w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

    1. Decyzja określa:

1) formy i metody oraz organizację doskonalenia zawodowego policjantów, zwanego dalej "doskonaleniem zawodowym";

2) warunki, organizację i sposób prowadzenia doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji;

3) formy, warunki i tryb doskonalenia zawodowego poza jednostkami Policji;

4) ogólne zasady planowania i ponoszenia kosztów doskonalenia zawodowego;

5) nadzór nad realizacją i przebiegiem doskonalenia zawodowego.

    2. Organizację i prowadzenie doskonalenia zawodowego ekspertów kryminalistyki określają przepisy w sprawie określenia rodzajów i zakresów specjalności i podspecjalności kryminahstycznych oraz sposobu uzyskiwania i weryfikowania uprawnień do samodzielnego opracowywania ekspertyz i wydawania opinii w laboratoriach kryminalistycznych i komórkach techniki kryminalistycznej jednostek Policji.

    3. Do organizacji i prowadzenia doskonalenia zawodowego policjantów wchodzących w skład nieetatowych pododdziałów prewencji Policji stosuje się niniejszą decyzję, jeżeli odmiennie nie stanowią odrębne przepisy.

§ 2

    Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) słuchacz - policjanta uczestniczącego w kursie doskonalenia zawodowego;

2) szkoły policyjne - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołę Policji w Katowicach, Szkołę Policji w Pile oraz Szkołę Policji w Słupsku;

3) jednostki szkoleniowe - Wyższą Szkołę Policji oraz szkoły policyjne;

4) kierownik jednostki szkoleniowej - Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendanta szkoły policyjnej;

5) przełożony - komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji, kierownika jednostki szkoleniowej oraz dyrektora biura (oddziału) Komendy Głównej Policji.

§ 3

    Doskonaleniem zawodowym obejmuje się wszystkich policjantów bez wzglądu na zajmowane stanowisko, posiadany stopień policyjny, wykształcenie lub poziom ukończonego w Policji szkolenia zawodowego.

§ 4

    Celem doskonalenia zawodowego w szczególności jest:

1) wyposażenie w wiedzę i umiejętności zawodowe w związku ze zmianami w systemie prawa, technice i wyposażeniu policyjnym, taktyce i technice działania, metodach kierowania, dowodzenia i organizacji pracy oraz zmianami w tendencjach rozwojowych przestępczości albo niezbędne do wykonywania wysoce specjalistycznych zadań i czynności, a także do uzyskania dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich;

2) uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych w obszarach, w których stwierdzono braki;

3) utrwalenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz ich sprawdzenie w określonych przedziałach czasowych;

4) utrzymanie, a gdy to niezbędne również podniesienie, sprawności fizycznej oraz strzeleckiej.

Rozdział 2

Formy, metody oraz organizacja doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Policji

§ 5

    1. Doskonalenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych Policji prowadzi się w formie:

1) kursów:

a) okresowych,

b) specjalizacyjnych,

c) uzupełniających;

2) seminariów;

3) konferencji;

4) warsztatów;

5) zajęć;

6) instruktażu;

7) doradztwa;

8) konsultacji;

9) samokształcenia.

    2. Szczególnymi formami doskonalenia zawodowego są:

1) zawody lub turnieje wiedzy i umiejętności zawodowych:

a) ogólnokrajowe,

b) regionalne,

c) lokalne;

2) praktyki zawodowe nauczycieli policyjnych w komendach i komisariatach Policji.

    3. Organizację, zasady i tryb odbywania praktyk zawodowych oraz przeprowadzania zawodów lub turniejów, o których mowa w ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 6

    1. Doskonalenie zawodowe w Policji jest organizowane:

1) centralnie - przez:

a) jednostki szkoleniowe w formie kursów, seminariów, konferencji, warsztatów oraz ogólnokrajowych zawodów lub turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych,

b) komórkę organizacyjną właściwą w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji w formie zajęć dla komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, kierowników jednostek szkoleniowych, dyrektorów biur (oddziału) Komendy Głównej Policji oraz dla ich zastępców;

2) regionalnie - przez:

a) komórki organizacyjne właściwe w sprawach doskonalenia zawodowego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w formie:

- kursów uzupełniających,

- kursów specjalizacyjnych - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Policji,

- seminariów, konferencji oraz warsztatów,

- regionalnych zawodów lub turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych,

- zajęć dla komendantów powiatowych (miejskich) i rejonowych Policji, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji, dowódców oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji, dowódców samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych, naczelników wydziałów (równorzędnych) komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz dla ich zastępców,

b) komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego w formie kursów uzupełniających, seminariów, konferencji i warsztatów, a także zajęć dla naczelników zarządów oraz naczelników wydziałów i ich zastępców;

3) w miejscu pełnienia służby - przez komórki organizacyjne wyznaczone przez przełożonych albo przez wyznaczonych przez nich organizatorów w formie zajęć prowadzonych odrębnie dla kierowników jednostek i komórek organizacyjnych nie objętych zajęciami organizowanymi centralnie lub regionalnie i dla ich zastępców oraz dla pozostałych policjantów jednostki organizacyjnej Policji i jednostek jej podległych, a także w formie lokalnych zawodów lub turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych oraz instruktażu, doradztwa, konsultacji i samokształcenia.

    2. Komórki organizacyjne oraz organizatorzy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, działają w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach doskonalenia zawodowego odpowiednio Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz jednostki szkoleniowej.

    3. W doskonaleniu zawodowym organizowanym centralnie mogą uczestniczyć biura Komendy Głównej Policji, a w organizowanym regionalnie komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, a także jednostki szkoleniowe.

    4. W kursach uzupełniających organizowanych regionalnie, po porozumieniu się właściwych komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, mogą uczestniczyć policjanci sąsiadujących ze sobą województw.

    5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kursów uzupełniających organizowanych przez Centralne Biuro Śledcze.

§ 7

    1. Kursy okresowe prowadzi się odrębnie dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze oraz wykonawcze w służbie kryminalnej, śledczej i prewencyjnej.

    2. Kursy, o których mowa w ust. 1, mają na celu aktualizację oraz utrwalenie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów, a także ich sprawdzenie w określonym przedziale czasowym.

    3. Kursy, o których mowa w ust. 1, prowadzi się o profilach i w specjalnościach zgodnych z profilami i specjalnościami szkoleń zawodowych.

§ 8

    1. Kursy okresowe organizują i prowadzą:

1) Wyższa Szkoła Policji - dla oficerów i aspirantów zajmujących stanowiska kierownicze w Policji;

2) szkoły policyjne - dla oficerów i aspirantów zajmujących stanowiska wykonawcze oraz dla podoficerów i szeregowych Policji.

    2. Na kursy, o których mowa w ust. 1, kieruje się policjanta nie wcześniej niż po upływie 5, lecz nie później niż po upływie 7 lat od ukończenia przez niego ostatniego szkolenia zawodowego lub studiów prowadzonych dla policjantów przez Wyższą Szkołę Policji i powtarza cyklicznie po upływie takich samych okresów.

§ 9

    1. Kursy specjalizacyjne prowadzi się dla policjantów różnych służb lub dla grupy policjantów jednego rodzaju służby.

    2. Kursy, o których mowa w ust. 1, mają na celu uzupełnienie wiedzy i wyposażenie policjantów w specyficzne umiejętności zawodowe niezbędne do wykonywania zadań i czynności, a także uzyskanie dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich.

    3. Specjalizację kursu, o którym mowa w ust. 1, ustala określony dla niego program w sposób:

1) podmiotowy - przez użycie określenia "kurs doskonalenia zawodowego dla ...",

2) przedmiotowy - przez rodzajowe określenie kursu.

§ 10

    1. Kursy uzupełniające prowadzi się w zależności od potrzeb dla wszystkich policjantów, policjantów jednego rodzaju służby lub grupy policjantów jednego rodzaju służby.

    2. Kursy, o których mowa w ust. 1, mają na celu wyposażenie policjantów w wiedzę i umiejętności zawodowe w obszarach, w których stwierdzono braki, a także w związku ze zmianami w systemie prawa, technice i wyposażeniu policyjnym, taktyce i technice działania, metodach kierowania, dowodzenia i organizacji pracy oraz zmianami tendencji rozwojowych przestępczości.

§ 11

    Zajęcia doskonalenia zawodowego organizowane centralnie, regionalnie oraz w miejscu pełnienia służby, zwane dalej "zajęciami", obejmują:

1) wiedzę i umiejętności zawodowe;

2) wychowanie fizyczne z elementami taktyki i technik interwencji policyjnych;

3) wyszkolenie strzeleckie.

§ 12

    1. Kursy, seminaria, konferencje i warsztaty organizowane w ramach doskonalenia zawodowego prowadzi się systemem stacjonarnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Kursy uzupełniające, seminaria, konferencje i warsztaty mogą być prowadzone w formie jednodniowych zjazdów.

§ 13

    Kursy i zajęcia doskonalenia zawodowego prowadzi się w szczególności metodą wykładu, ćwiczeń, pokazu oraz zajęć praktycznych, w tym treningów.

§ 14

    1. Podmioty, o których mowa w § 6, organizują kursy i zajęcia doskonalenia zawodowego, a także seminaria, konferencje i warsztaty na podstawie rocznych planów odpowiednio kursów, zajęć oraz seminariów, konferencji i warsztatów, a prowadzą na podstawie programów tych przedsięwzięć.

    2. Organizacja i przeprowadzenie kursu oraz zajęć doskonalenia zawodowego, a także seminarium, konferencji lub warsztatów nie ujętych w planach, o których mowa w ust. 1, następuje stosownie do pojawiającego się zapotrzebowania po korekcie planu oraz po opracowaniu programu nowego przedsięwzięcia.

    3. Korektę planów, o których mowa w ust. 1, uwzględniającą rodzaje kursów lub tematykę zajęć, seminarium, konferencji oraz warsztatów, istotną dla sprawnego funkcjonowania Policji lub określonego rodzaju służby Policji, za zgodą Komendanta Głównego Policji, w każdym czasie może zlecić kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji w porozumieniu z właściwym dyrektorem biura (oddziału) komendy.

    4. Uprawnienie do zlecenia w każdym czasie korekty uwzględniającej elementy, o których mowa w ust. 3, przysługuje odpowiednio:

1) w odniesieniu do rocznych planów kursów i zajęć doskonalenia zawodowego, a także seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych regionalnie oraz rocznych planów zajęć organizowanych w miejscu pełnienia służby -komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji oraz dyrektorowi Centralnego Biura Śledczego;

2) w odniesieniu do rocznych planów zajęć organizowanych w miejscu pełnienia służby - kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji - dyrektorowi biura (oddziału).

    5. Elementy rocznego planu zajęć organizowanych centralnie oraz regionalnie, a także kursów, seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych regionalnie określa załącznik nr 1 do decyzji.

    6. Elementy programu kursu doskonalenia zawodowego organizowanego regionalnie oraz programu zajęć określa załącznik nr 2 do decyzji.

§ 15

    1. Roczne plany kursów doskonalenia zawodowego oraz roczne plany seminariów, konferencji i warsztatów sporządza, zatwierdza i koryguje się na zasadach i w trybie określonym w przepisach w sprawie warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji dotyczących sporządzania, zatwierdzania i korekty rocznego planu kursów jednostki szkoleniowej, z zastrzeżeniem, iż roczne plany sporządzone przez podmioty, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, nie podlegają uzgodnieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji, a uprawnienia w zakresie zatwierdzania planów przysługują odpowiednio komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) Policji oraz dyrektorowi Centralnego Biura Śledczego.

    2. Roczny plan kursów doskonalenia zawodowego organizowanych centralnie może stanowić integralną część rocznego planu kursów jednostki szkoleniowej, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji.

§ 16

    1. Potrzeby szkoleniowe w zakresie kursów organizowanych i prowadzonych centralnie podległych sobie jednostek (komórek) organizacyjnych Policji komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, Komendant Wyższej Szkoły Policji, komendant szkoły policyjnej, a w Komendzie Głównej Policji - dyrektor biura (oddziału), określa na podstawie informacji kierowników tych jednostek (komórek) dotyczących rodzajów kursów, ich profili, specjalności i specjalizacji, liczby osób oczekujących oraz liczby osób przewidzianych do ich odbycia.

    2. Potrzeby, o których mowa w ust. 1, zgłasza się na piśmie kierownikowi komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji w terminie do dnia 10 maja i 10 listopada według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedniego .

    3. Zbilansowane potrzeby, o których mowa w ust. 1, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji przekazuje niezwłocznie kierownikom jednostek szkoleniowych.

§ 17

    1. Roczny plan sporządza:

1) w przypadku zajęć organizowanych centralnie - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji w porozumieniu z dyrektorami biur (oddziału) komendy;

2) w przypadku zajęć organizowanych regionalnie - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach doskonalenia zawodowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji w porozumieniu z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych komendy oraz dyrektor Centralnego Biura Śledczego lub osoba przez niego upoważniona;

3) w przypadku zajęć organizowanych w miejscu pełnienia służby:

a) dla kierowników komórek i jednostek organizacyjnych nieobjętych zajęciami organizowanymi centralnie lub regionalnie i dla ich zastępców - kierownik jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji - dyrektor biura (oddziału) lub osoba przez nich upoważniona,

b) dla pozostałych policjantów - kierownik komórki organizacyjnej lub osoba przez niego upoważniona.

    2. Przy sporządzaniu planu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się zdiagnozowane, własne potrzeby szkoleniowe oraz zalecane minima programowe w zakresie prowadzenia treningów strzeleckich i sprawnościowych.

    3. Plan, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza do 20 grudnia kończącego się roku:

1) Komendant Główny Policji - plan zajęć organizowanych centralnie;

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz dyrektor Centralnego Biura Śledczego - plan zajęć organizowanych regionalnie;

3) komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji, Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendant szkoły policyjnej - plan zajęć organizowanych w miejscu służby dla kierowników wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a;

4) komendant wymieniony w pkt 1-3 lub jego zastępca nadzorujący poszczególne komórki organizacyjne jednostki Policji - plan zajęć organizowanych w miejscu służby dla policjantów tych komórek oraz plan zajęć organizowanych w Komendzie Głównej Policji dla kierowników wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a.

    4. Korekty rocznego planu zajęć dokonuje się w trybie i na zasadach określonych w ust. 1 i 3, a zatwierdza w terminie 14 dni od daty jej sporządzenia.

§ 18

    1. Na kursy doskonalenia zawodowego, seminaria, konferencje i warsztaty organizowane centralnie policjanta kieruje przełożony za pośrednictwem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz jednostki szkoleniowej.

    2. Skierowanie na kurs specjalizacyjny następuje po złożeniu przez policjanta pisemnego raportu w tej sprawie.

    3. Jeżeli uzasadniają to potrzeby jednostki organizacyjnej Policji, na kursy, o których mowa w ust. 2, przełożony może skierować policjanta, który nie złożył raportu w tej sprawie.

§ 19

    Na kursy doskonalenia zawodowego, seminaria, konferencje i warsztaty organizowane regionalnie policjanta kieruje komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policji, komendant komisariatu specjalistycznego Policji, dowódca oddziału i samodzielnego pododdziału prewencji, dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego oraz naczelnik wydziału (równorzędny) komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, a policjanta Centralnego Biura Śledczego naczelnik zarządu lub wydziału.

Rozdział 3

Organizacja i sposób prowadzenia kursów doskonalenia zawodowego oraz seminariów, konferencji i warsztatów

§ 20

    1. Organizacja kursu doskonalenia zawodowego polega w szczególności na:

1) wyznaczeniu limitów słuchaczy dla poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji;

2) określeniu terminu naboru;

3) pisemnym poinformowaniu kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych Policji uwzględnionych w limicie słuchaczy o rodzaju kursu, jego terminie, limicie słuchaczy, terminie naboru oraz o warunkach, jakie muszą spełniać kierowani na kurs policjanci;

4) opracowaniu planu zajęć;

5) założeniu dokumentacji prowadzonej przez organizatora kursu.

    2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 3 i 5, wykonuje się również w związku z organizacją seminariów konferencji oraz warsztatów.

    3. Wyznaczenie limitów słuchaczy, określenie terminów naboru oraz informowanie o nich zainteresowanych kierowników jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, a także opracowanie planu zajęć następuje na zasadach i w trybie określonym dla szkoleń zawodowych w przepisach o warunkach odbywania tych szkoleń w Policji, z zastrzeżeniem, iż zadania kierownika jednostki szkoleniowej w odniesieniu do kursów, seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych regionalnie wykonuje kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach doskonalenia zawodowego policjantów lub inna osoba upoważniona przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji albo przez dyrektora Centralnego Biura Śledczego.

    4. W przypadku gdy jednostki szkoleniowe organizują te same rodzaje kursów doskonalenia zawodowego, kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji określa rejonizacją obowiązującą przy wyznaczaniu limitów słuchaczy.

§ 21

    1. Jednostki szkoleniowe, komórki organizacyjne właściwe w sprawach doskonalenia zawodowego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego prowadzą dokumentację doskonalenia zawodowego, a w szczególności:

1) plany zajęć realizowanych kursów;

2) dzienniki szkoleń;

3) imienne wykazy będące podstawą włączenia policjantów do stanu słuchaczy kursu;

4) imienne wykazy uczestników seminariów, konferencji oraz warsztatów;

5) protokoły egzaminów lub sprawdzianów końcowych kursów;

6) imienne wykazy będące podstawą wyłączenia policjantów ze stanu słuchaczy kursu;

7) rejestry wydanych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów;

8) programy prowadzonych kursów, seminariów, konferencji i warsztatów.

    2. Dokumentację kursów specjalizacyjnych stanowi ponadto arkusz przebiegu kursu, a kursów okresowych oraz niektórych kursów specjalizacyjnych również arkusz wyszkolenia strzeleckiego.

    3. Wzór arkusza przebiegu kursu specjalizacyjnego określa załącznik nr 3 do decyzji.

§ 22

    1. Kierownik jednostki szkoleniowej przyjmuje policjantów na kursy doskonalenia zawodowego, seminaria, konferencje i warsztaty na podstawie zbiorczego, imiennego wykazu policjantów jednostki organizacyjnej Policji sporządzonego odpowiednio przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji oraz szkoły policyjnej, a organizator kursu, seminarium, konferencji lub warsztatów regionalnych na podstawie wykazów sporządzonych przez komendantów Policji, dowódców i naczelników wydziałów wymienionych w § 19.

    2. Przyjęcie na kurs specjalizacyjny może być uzależnione od spełniania przez policjanta dodatkowych warunków określonych w programie kursu doskonalenia zawodowego.

§ 23

    1. Włączenie policjantów do stanu słuchaczy kursu doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie następuje na podstawie imiennego wykazu zatwierdzonego przez kierownika jednostki szkoleniowej, a organizowanego regionalnie na podstawie imiennego wykazu zatwierdzonego odpowiednio przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji lub przez dyrektora Centralnego Biura Śledczego.

    2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do uczestników seminariów, konferencji i warsztatów.

§ 24

    1. Kwaterowanie słuchaczy kursów doskonalenia zawodowego następuje w trybie i na zasadach określonych dla szkoleń zawodowych w przepisach o warunkach odbywania tych szkoleń w Policji.

    2. Uczestników seminariów, konferencji oraz warsztatów kwateruje się, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji seminarium, konferencji oraz warsztatów i przewidziane ich programem.

§ 25

    1. Sprawdzanie postępów w nauce słuchaczy kursów doskonalenia zawodowego następuje w trybie i na zasadach określonych dla szkoleń zawodowych w przepisach o warunkach odbywania tych szkoleń w Policji, z zastrzeżeniem, iż ocenianie bieżące oraz okresowe prowadzi się w formie sprawdzianów wiedzy oraz umiejętności zawodowych.

    2. Szczegółowe wymogi sprawdzianu, formę jego przeprowadzania oraz etapy nauki, po których się go przeprowadza, określa program kursu doskonalenia zawodowego.

§ 26

    1. Kurs okresowy doskonalenia zawodowego kończy się egzaminem.

    2. Kurs specjalizacyjny oraz kurs uzupełniający organizowany centralnie kończy się egzaminem lub sprawdzianem, a kurs uzupełniający organizowany regionalnie sprawdzianem, jeżeli ich przeprowadzenie przewiduje program kursu doskonalenia zawodowego.

    3. Tryb i zasady przeprowadzenia sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, określa program kursu doskonalenia zawodowego.

§ 27

    1. Egzamin końcowy kursu doskonalenia zawodowego prowadzi się na podstawie harmonogramu opracowanego przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej kurs lub osobę przez niego upoważnioną.

    2. Do egzaminu dopuszcza się słuchacza, który spełnia warunki określone w programie kursu doskonalenia zawodowego.

    3. Wymogi egzaminu podaje się słuchaczom na pierwszych zajęciach.

    4. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, prowadzi komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej kurs.

    5. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, składa się ze sprawdzianu wiedzy oraz umiejętności zawodowych, a egzamin prowadzony na zakończenie kursu okresowego dodatkowo ze sprawdzianu z wychowania fizycznego oraz sprawdzianu strzeleckiego.

    6. Do kolejnego sprawdzianu dopuszcza się słuchacza, który uzyskał pozytywną ocenę ze sprawdzianu przeprowadzanego wcześniej.

    7. Jeżeli sprawdzian umiejętności zawodowych składa się z więcej niż jednego zadania, każde z nich podlega odrębnej ocenie.

    8. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7, jest uzyskanie oceny pozytywnej z każdego zadania.

    9. Ocena ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7, wynika ze średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z poszczególnych zadań.

    10. Jeżeli sprawdzian strzelecki lub z wychowania fizycznego składający się na egzamin końcowy kursu okresowego zawiera kilka strzelań lub ćwiczeń, przepisy ust. 7-9 stosuje się odpowiednio.

    11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, słuchacz, który uzyskał z nie więcej niż połowy strzelań lub ćwiczeń składających się na sprawdzian oceny negatywne, może każde negatywnie ocenione strzelanie lub ćwiczenie poprawić jeden raz w dniu, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

    12. Ponowna negatywna ocena strzelania lub ćwiczenia składającego się na sprawdziany, o których mowa w ust. 10, skutkuje przerwaniem sprawdzianu i wystawieniem słuchaczowi negatywnej oceny z egzaminu.

    13. Ocena końcowa egzaminu wynika ze średniej arytmetycznej ocen pozytywnych uzyskanych ze sprawdzianów składających się na egzamin, zaokrąglonej do pełnej oceny według skali, o której mowa w § 43 ust. 1.

§ 28

    1. Słuchacz, który otrzymał ocenę negatywną z egzaminu końcowego, ma prawo do egzaminu poprawkowego.

    2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie 14 dni od daty pierwszego egzaminu.

    3. Zakres egzaminu poprawkowego dla każdego słuchacza jest indywidualny i obejmuje tylko negatywnie ocenione sprawdziany.

    4. Do egzaminu poprawkowego przepis § 27 ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio.

    5. Do oceny wyników uzyskiwanych przez słuchacza zdającego egzamin poprawkowy stosuje się ocenę nie wyższą niż ocena dopuszczająca - "2".

    6. W przypadku otrzymania przez słuchacza z egzaminu poprawkowego oceny negatywnej ponownego egzaminu nie przeprowadza się.

    7. Ocena końcowa egzaminu przeprowadzonego w terminie poprawkowym wynika ze średniej arytmetycznej ocen pozytywnych uzyskanych ze sprawdzianów przeprowadzonych w terminach: pierwszym oraz poprawkowym, zaokrąglonej do pełnej oceny według skali, o której mowa w § 43 ust. 1.

§ 29

    1. Absolwent kursu specjalizacyjnego otrzymuje świadectwo, którego wzór określa załącznik nr 4 do decyzji, z wpisanym ogólnym wynikiem nauki zaokrąglonym do pełnej oceny.

    2. Ogólny wynik nauki absolwenta kursu okresowego oraz uzupełniającego odnotowuje się w dzienniczku doskonalenia zawodowego policjanta, zwanym dalej "dzienniczkiem", którego wzór określa załącznik nr 5 do decyzji.

    3. Podstawą obliczenia ogólnego wyniku nauki stanowi:

1) średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze sprawdzianów wiedzy oraz umiejętności zawodowych przeprowadzonych zgodnie z programem kursu doskonalenia zawodowego;

2) ocena z egzaminu końcowego, o której mowa w § 27 ust. 13 albo w § 28 ust. 7.

    4. Ogólny wynik nauki stanowi suma, na którą składa się: 60% oceny wymienionej w ust. 3 pkt 1 oraz 40% oceny wymienionej w ust. 3 pkt 2, zaokrąglona do pełnej oceny według skali, o której mowa w § 43 ust. 1.

    5. Jeżeli program kursu doskonalenia zawodowego nie przewiduje w trakcie kursu sprawdzianów, ogólny wynik nauki słuchacza odpowiada wynikowi egzaminu końcowego, a gdy kurs kończy się sprawdzianem, wynikowi tego sprawdzianu.

    6. Jeżeli kurs doskonalenia zawodowego nie kończy się egzaminem końcowym lub sprawdzianem na świadectwie, w miejsce ogólnego wyniku nauki wpisuje się "z wynikiem pozytywnym".

§ 30

    1. Dokumentację służącą do przeprowadzenia egzaminu końcowego kursu doskonalenia zawodowego organizowanego centralnie opracowuje Wyższa Szkoła Policji.

    2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, kursu specjalizacyjnego opracowuje jednostka organizacyjna Policji prowadząca szkolenie w porozumieniu z Wyższą Szkołą Policji.

    3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, kursu uzupełniającego organizowanego centralnie oraz dokumentację do przeprowadzenia sprawdzianu na zakończenie kursu specjalizacyjnego i uzupełniającego opracowuje jednostka szkoleniowa prowadząca szkolenie, a kursu specjalizacyjnego oraz uzupełniającego organizowanego regionalne - odpowiednio komórka organizacyjna właściwa w sprawach doskonalenia zawodowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo osoba lub osoby wyznaczone przez dyrektora Centralnego Biura Śledczego.

§ 31

    1. Wyłączenie policjanta ze stanu słuchaczy kursu doskonalenia zawodowego po jego zakończeniu następuje na podstawie zweryfikowanego wykazu, o którym mowa w § 23 ust. 1

    2. Weryfikacja wykazu polega na sporządzeniu obok nazwisk słuchaczy adnotacji o powodach przerwania lub nieukończenia kursu i poinformowaniu o tych faktach przełożonych.

    3. Przerwanie przez słuchacza kursu następuje na skutek jego zwolnienia lub usunięcia z kursu w przypadkach określonych dla szkoleń zawodowych w przepisach o warunkach odbywania tych szkoleń w Policji, dotyczących zwolnienia oraz usunięcia słuchacza ze szkolenia zawodowego.

§ 32

    1. Po zakończeniu kursu doskonalenia zawodowego jednostka szkoleniowa, komórka organizacyjna właściwa w sprawach doskonalenia zawodowego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz komórka organizacyjna Centralnego Biura Śledczego przechowuje dokumentację, o której mowa w § 21 ust. 1.

    2. Dokumentację, o której mowa w § 21 ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej szkolenie lub osoba przez niego upoważniona przesyła niezwłocznie kierownikom komórek organizacyjnych wymienionych w § 18 ust. 1.

Rozdział 4

Organizacja i sposób prowadzenia zajęć doskonalenia zawodowego

§ 33

    Jednostki i komórki organizacyjne Policji organizujące i prowadzące zajęcia powinny w szczególności:

1) dokonać rozpoznania i analizy własnych potrzeb doskonalenia zawodowego;

2) posiadać roczny plan zajęć;

3) przygotować przedsięwzięcia z rocznego planu zajęć, w tym:

a) wytypować policjantów do przeprowadzenia poszczególnych zajęć,

b) opracować programy zajęć,

c) zapewnić warunki lokalowe wraz z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowej realizacji zajęć,

d) zapewnić środki finansowe na pokrycie kosztów zaplanowanych zajęć, w tym na wynajem obiektów i ewentualne zatrudnienie osób spoza Policji do ich przeprowadzenia;

4) posiadać bibliotekę lub podręczny zbiór literatury zawodowej albo zapewnić do niej dostęp;

5) oceniać efektywność przeprowadzonych zajęć.

§ 34

    1. Zajęcia prowadzą policjanci wykazujący się odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zawodowymi w wybranej dziedzinie służby policyjnej, a gdy jest to niezbędne, legitymujący się uprawnieniami instruktorskimi.

    2. Jeżeli w jednostce organizacyjnej Policji brak jest policjanta mogącego przeprowadzić zaplanowane zajęcia, można zwrócić się do kierownika innej jednostki z wnioskiem o delegowanie specjalisty lub instruktora, który je przeprowadzi.

    3. W przypadku, gdy w jednostce nadrzędnej brak jest specjalisty lub instruktora mogącego przeprowadzić zaplanowane zajęcia, wniosek, o którym mowa w ust. 2, można skierować do kierownika jednostki szkoleniowej właściwej ze względu na problematykę tych zajęć.

    4. Zajęcia mogą prowadzić osoby spoza Policji, w tym emeryci i renciści policyjni.

§ 35

    1. Zajęcia prowadzi się w grupach szkoleniowych.

    2. Grupę szkoleniową tworzy się z policjantów komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendy powiatowej (miejskiej) i rejonowej Policji, komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji, oddziału i samodzielnego pododdziału prewencji, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego. Wyższej Szkoły Policji oraz szkoły policyjnej.

    3. Odrębną grupę szkoleniową tworzy się w:

1) Komendzie Głównej Policji z policjantów objętych zajęciami organizowanymi centralnie;

2) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji oraz Centralnym Biurze Śledczym z policjantów objętych zajęciami organizowanymi regionalnie;

3) Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych oraz komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji z kierowników komórek organizacyjnych, którzy nie są objęci zajęciami organizowanymi centralnie, oraz z ich zastępców;

4) komendzie powiatowej (miejskiej) i rejonowej Policji z kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych komendy i jednostek jej podległych, którzy nie są objęci zajęciami organizowanymi regionalnie, oraz z ich zastępców.

    4. Grupę szkoleniową można utworzyć z policjantów różnych jednostek i komórek organizacyjnych, jeżeli zakres obowiązków służbowych lub wykonywanych przez nich czynności jest jednakowy lub podobny.

    5. W jednostce organizacyjnej Policji odrębną grupę szkoleniową można utworzyć z policjantów realizujących zajęcia i przeprowadzających sprawdziany.

    6. Jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi oraz efektywnością prowadzonych zajęć grupy szkoleniowe, o których mowa w ust. 2-5, można dzielić na podgrupy.

§ 36

    1. Grupy oraz podgrupy szkoleniowe można łączyć do przeprowadzenia wspólnej tematyki zajęć.

    2. Jeżeli tematyka zajęć dotyczy niektórych policjantów z grupy szkoleniowej albo tylko niektórych policjantów z różnych grup szkoleniowych, zajęcia można przeprowadzić z doraźnie utworzoną grupą. 3. Do grup szkoleniowych tworzonych doraźnie przepis § 35 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 37

    1. Skład i kierowników grup oraz podgrup szkoleniowych, w tym tworzonych doraźnie, określają komendanci Policji lub ich zastępcy zgodnie z właściwością wynikającą z uprawnień do zatwierdzania rocznych planów zajęć.

    2. Jeżeli grupa szkoleniowa zostaje podzielona na podgrupy, kierownika grupy wyznacza się spośród kierowników podgrup.

§ 38

    1. W związku z zajęciami kierownik grupy szkoleniowej w szczególności:

1) rozpoznaje potrzeby szkoleniowe;

2) proponuje tematykę zajęć wynikającą z rozpoznania, o którym mowa w pkt 1, a także opracowuje dla grupy projekt rocznego planu zajęć;

3) typuje instruktorów oraz policjantów do przeprowadzania zajęć oraz wnioskuje o delegowanie specjalisty lub instruktora w przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 2 i 3;

4) organizuje lub współuczestniczy w organizowaniu zaplanowanych zajęć;

5) prowadzi dokumentację dotyczącą zajęć grupy;

6) przechowuje dzienniczki policjantów wchodzących w skład grupy.

    2. Kierownik podgrupy szkoleniowej uczestniczy w czynnościach wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, a w odniesieniu do swojej podgrupy wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5.

§ 39

    1. Zajęcia kończą się sprawdzianami przeprowadzanymi z:

1) wiedzy i umiejętności zawodowych - po zakończeniu dwuletniego cyklu zajęć;

2) wychowania fizycznego (sprawności fizycznej) - po zakończeniu rocznego cyklu zajęć;

3) wyszkolenia strzeleckiego:

a) dla policjantów służby prewencyjnej, kryminalnej i śledczej - po zakończeniu rocznego cyklu zajęć,

b) dla policjantów służby wspomagającej - po zakończeniu dwuletniego cyklu zajęć.

    2. Dokumentację służącą do przeprowadzenia sprawdzianu z wiedzy i umiejętności zawodowych opracowuje kierownik grupy szkoleniowej wspólnie z kierownikami podgrup oraz w porozumieniu z pracownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia albo, o ile została utworzona, komórki organizacyjnej właściwej w sprawach doskonalenia zawodowego, koordynującym problematykę doskonalenia zawodowego w jednostce Policji, w której utworzono grupę.

    3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, a w Komendzie Głównej Policji - dyrektor biura (oddziału), może określić inne zasady opracowywania dokumentacji, o której mowa w ust. 2.

    4. Szczegółowe zasady i przebieg szkolenia oraz tryb i organizację sprawdzianów z wyszkolenia strzeleckiego, a także zakres i tryb przeprowadzania sprawdzianów z wychowania fizycznego określają odrębne przepisy.

§ 40

    1. Sprawdziany, o których mowa w § 39 ust. 1, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

    2. Komisja egzaminacyjna składa się z podkomisji, które przeprowadzają poszczególne sprawdziany.

    3. W skład podkomisji egzaminacyjnej przeprowadzającej sprawdzian dla grupy szkoleniowej wchodzi kierownik tej grupy.

    4. Komisja lub podkomisja egzaminacyjna działa zgodnie z harmonogramem pracy zatwierdzanym przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji na co najmniej 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia sprawdzianów.

    5. Do zadań komisji lub podkomisji egzaminacyjnej należy w szczególności:

1) poinformowanie uczestników sprawdzianu o zasadach obowiązujących w czasie jego przeprowadzania i kryteriach zaliczenia;

2) kontrola samodzielności pracy uczestników sprawdzianu wiedzy i umiejętności zawodowych;

3) ustalenie wyniku uzyskanego przez uczestnika sprawdzianu i jego odnotowanie w dzienniczku;

4) ustalenie osób zwolnionych w danym roku z obowiązku przystąpienia do sprawdzianów;

5) sporządzenie protokołu z przebiegu sprawdzianów oraz zbiorczego zestawienia uzyskanych wyników, w tym okresowych wyników z doskonalenia zawodowego policjantów.

§ 41

    1. Sprawdzian wiedzy i umiejętności zawodowych składa się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru, punktowanych odpowiednio 0 lub 1 punkt za pytanie i rozwiązywanych w czasie 40 minut.

    2. Ocena ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1, wynika z sumy uzyskanych punktów według następującej skali punktowej:

1) 0-20 punktów - ocena 1 (niedostateczna);

2) 21-24 punktów - ocena 2 (dopuszczająca);

3) 25-28 punktów - ocena 3 (poprawna);

4) 29-32 punktów - ocena 4 (dobra);

5) 33-36 punktów - ocena 5 (bardzo dobra);

6) 37-40 punktów - ocena 6 (wyróżniająca).

§ 42

    1. Ze sprawdzianów zwalnia się policjanta, który w roku ich przeprowadzania ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji, szkolenie zawodowe albo kurs okresowy.

    2. Ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności zawodowych zwalnia się policjanta, który w roku jego przeprowadzania zdał egzamin wstępny dla kandydatów na szkolenie zawodowe specjalistyczne lub dla absolwentów szkół wyższych albo egzamin podoficerski, aspirancki lub oficerski, a także zdobywcę jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach lub turniejach wiedzy i umiejętności zawodowych.

§ 43

    1. Okresowy wynik doskonalenia zawodowego policjanta, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, ustala się na podstawie średniej ocen pozytywnych uzyskanych z przeprowadzonych sprawdzianów według następującej skali:

1) ocena 6 - wyróżniająca, jeżeli średnia ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

2) ocena 5 - bardzo dobra, jeżeli średnia ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

3) ocena 4 - dobra, jeżeli średnia ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

4) ocena 3 - poprawna, jeżeli średnia ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

5) ocena 2 - dopuszczająca, jeżeli średnia ocen wynosi od 2,00 do 2,50;

6) ocena 1 - niedostateczna, jeżeli średnia ocen wynosi 1,99 i poniżej.

    2. Okresowy wynik doskonalenia zawodowego policjanta, w stosunku do którego uprawniony organ lub lekarz orzekł w danym roku lub na stałe niezdolność do ćwiczeń fizycznych, ustala się z pominięciem oceny ze sprawdzianu sprawności fizycznej.

    3. Okresowy wynik doskonalenia zawodowego policjanta zwolnionego w danym roku ze wszystkich sprawdzianów odpowiada ogólnemu wynikowi, z jakim ukończył on studia, szkolenie albo kurs, o których mowa w § 42 ust. 1.

    4. Przy ustalaniu okresowego wyniku doskonalenia zawodowego policjanta zwolnionego w danym roku ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności zawodowych za ocenę ze sprawdzianu przyjmuje się ogólny wynik, z jakim złożył on egzamin, o którym mowa w § 42 ust. 2, a w przypadku niemożności okazania przez policjanta zaświadczenia określającego wynik egzaminu wstępnego dla kandydatów na szkolenie zawodowe specjalistyczne lub dla absolwentów szkół wyższych albo gdy wynik ten nie jest wyrażony w formie oceny, ocenę dopuszczającą "2". Ocena ze sprawdzianu zdobywcy jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach lub turnieju wiedzy i umiejętności zawodowych odpowiada ocenie wyróżniającej "6". 5. Okresowy wynik, w tym wynik negatywny doskonalenia zawodowego, odnotowuje się w dzienniczku.

§ 44

    W związku ze sprawdzianami kierownik grupy lub podgrupy szkoleniowej w szczególności:

1) okazuje komisji lub podkomisji egzaminacyjnej dzienniczki przed sprawdzianem;

2) wpisuje do dzienniczka policjanta zwolnionego ze sprawdzianu należną mu ocenę;

3) ustala policjantowi okresowy wynik doskonalenia zawodowego i wpisuje do dzienniczka;

4) przedkłada dzienniczki do podpisu przewodniczącemu komisji lub podkomisji egzaminacyjnej, a po zakończeniu sprawdzianów również bezpośredniemu przełożonemu policjanta.

§ 45

    1. Jednostki organizacyjne Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji w związku z doskonaleniem zawodowym policjantów prowadzą i przechowują dokumentację przeprowadzanych zajęć i sprawdzianów, a w szczególności:

1) roczne plany zajęć;

2) harmonogramy pracy komisji oraz podkomisji egzaminacyjnej;

3) dzienniki zajęć wraz z ewidencją uczestnictwa w zajęciach i sprawdzianach;

4) programy przeprowadzonych zajęć;

5) protokoły z przeprowadzonych sprawdzianów wraz z wykazami uzyskanych przez zdających wyników;

6) dzienniczki.

    2. Dzienniczek policjanta, który zakończył służbę, przechodzi na jego własność lub podlega zniszczeniu.

    3. Wydanie dzienniczka następuje na pisemny wniosek policjanta.

Rozdział 5

Doskonalenie zawodowe policjantów poza jednostkami Policji

§ 46

    1. Doskonalenie zawodowe policjantów poza jednostkami Policji odbywa się w formie:

1) studiów podyplomowych;

2) szkoleń;

3) kursów;

4) seminariów;

5) konferencji;

6) warsztatów.

    2. Doskonalenie zawodowe policjantów poza jednostkami Policji organizują i prowadzą:

1) w formach, o których mowa w ust. 1 - podmioty spoza Policji;

2) w formach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-6 - partnerzy zagraniczni polskiej Policji lub wskazani przez nich specjaliści;

3) w formach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3-6 - komórki organizacyjne komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, a w Komendzie Głównej Policji - biura (oddziały).

§ 47

    Doskonalenie zawodowe policjantów poza jednostkami Policji prowadzone przez podmioty, o których mowa w § 46 ust.2 pkt 1 i 2, mogą organizować:

1) dla policjantów wszystkich jednostek organizacyjnych Policji - jednostki szkoleniowe Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji za zgodą lub na polecenie Komendanta Głównego Policji;

2) dla policjantów jednostki szkoleniowej oraz dla policjantów komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i jednostek jej podległych - odpowiednio komórki organizacyjne jednostki szkoleniowej oraz komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji za zgodą lub na polecenie kierownika jednostki szkoleniowej oraz komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

§ 48

    1. W doskonaleniu zawodowym prowadzonym w formach i przez podmioty, o których mowa w § 46, policjant uczestniczy na podstawie skierowania uprawnionego przełożonego.

    2. Na doskonalenie zawodowe kieruje policjanta:

1) Komendant Główny Policji - na przedsięwzięcia organizowane i prowadzone poza granicami kraju przez podmioty, o których mowa w § 46 ust. 2 pkt 2;

2) przełożony - na przedsięwzięcia organizowane i prowadzone w kraju przez podmioty, o których mowa w § 46 ust. 2;

3) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji oraz kierownik jednostki szkoleniowej - na przedsięwzięcia organizowane i prowadzone przez podmioty, o których mowa w § 46 ust. 2 pkt 2, przewidziane w porozumieniu, protokole lub innym dokumencie o podobnym charakterze, podpisanym przez tego komendanta (kierownika) w ramach współpracy zagranicznej kierowanej przez niego jednostki organizacyjnej Policji.

    3. Skierowanie na doskonalenie zawodowe następuje na pisemny wniosek przełożonego policjanta podlegającego bezpośrednio przełożonemu uprawnionemu do tego skierowania.

    4. Skierowanie policjanta na doskonalenie zawodowe organizowane i prowadzone w formach i przez podmioty, o których mowa w § 46, jest możliwe tylko w przypadku braku alternatywnej propozycji doskonalenia zawodowego ze strony jednostek szkoleniowych albo gdy udział w doskonaleniu zawodowym organizowanym i prowadzonym przez jednostki szkoleniowe nie pozwala na osiągnięcie zakładanego celu lub na uzyskanie wymaganych w służbie np. uprawnień, licencji, pozwolenia.

Rozdział 6

Planowanie i ponoszenie kosztów doskonalenia zawodowego policjantów oraz sprawowanie nadzoru nad jego realizacją i przebiegiem

§ 49

    1. Środki finansowe na kursy, seminaria, konferencje i warsztaty organizowane centralnie ujmują w swoich planach finansowych jednostki szkoleniowe Policji , a na kursy, seminaria, konferencje i warsztaty organizowane regionalnie - komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji.

    2. Środki finansowe na kursy, seminaria, konferencje i warsztaty organizowane przez Centralne Biuro Śledcze ujmuje się w planie finansowym Komendy Głównej Policji w ramach limitu, o którym mowa w § 50.

§ 50

    1. W planach finansowych jednostek Policji, o których mowa w § 49, ustala się limit środków na realizację zaplanowanych w danym roku zajęć i sprawdzianów oraz na inne przedsięwzięcia organizowane i prowadzone w ramach doskonalenia zawodowego policjantów, zwany dalej "limitem".

    2. Wielkość limitu oraz zasady jego podziału określa kierownik jednostki organizacyjnej Policji zobowiązanej do ustalenia limitu.

    3. W ramach limitu wydziela się części, które stawia się do dyspozycji:

1) w Komendzie Głównej Policji - dyrektorom biur (oddziału);

2) w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji - kierownikom komórek organizacyjnych komendy oraz kierownikom podległych jednostek organizacyjnych;

3) w jednostkach szkoleniowych - kierownikom komórek organizacyjnych tych jednostek, zwanych dalej "dysponentami".

    4. Wydzielone części limitu pozostają w budżecie komórki organizacyjnej obsługującej w zakresie finansowania kosztów doskonalenia zawodowego policjantów jednostkę organizacyjną Policji zobowiązaną do ustalenia limitu.

§ 51

    1. Przedsięwzięcia, na które dysponent może przeznaczyć postawioną do jego dyspozycji część limitu, określa preliminarz wydatków na doskonalenie zawodowe policjantów, zwany dalej "preliminarzem"

    2. Preliminarz na rok następny dysponent składa każdego roku do dnia 1 5 grudnia w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia (doskonalenia zawodowego) jednostki organizacyjnej Policji zobowiązanej do ustalenia limitu.

    3. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji zobowiązanej do ustalenia limitu zatwierdza preliminarz nie później niż do dnia 1 5 stycznia.

    4. Jeżeli koszty sfinansowania przedsięwzięć określonych w preliminarzu przekraczają ustalony limit, dysponent, w porozumieniu z kierownikiem komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, dokonuje korekty przed zatwierdzeniem preliminarza.

§ 52

    Zmiana przedsięwzięcia w preliminarzu następuje na wniosek dysponenta uzgodniony z kierownikiem komórki organizacyjnej, o której mowa w § 51 ust. 2, i za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej Policji zatwierdzającego ten preliminarz.

§ 53

    1. Nadzór nad realizacją kursów doskonalenia zawodowego, seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych centralnie oraz regionalnie sprawuje Komendant Główny Policji.

    2. Nadzór nad realizacją i przebiegiem kursów doskonalenia zawodowego, seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych centralnie w zakresie swoich kompetencji sprawują kierownicy jednostek szkoleniowych, a w odniesieniu do kursów, seminariów, konferencji i warsztatów organizowanych regionalnie - komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji oraz dyrektor Centralnego Biura Śledczego.

§ 54

    1. Nadzór, o którym mowa w § 53 ust. 1, obejmuje w szczególności:

1) ocenę zgodności rocznych planów kursów oraz planów seminariów, konferencji i warsztatów z faktycznymi potrzebami Policji i głównymi założeniami polityki kadrowej;

2) ocenę realizacji programów kursów doskonalenia zawodowego, seminariów, konferencji i warsztatów;

3) ocenę prawidłowości przebiegu sprawdzianów oraz egzaminów;

4) ocenę przestrzegania zasad oceniania postępów policjanta w kursach doskonalenia zawodowego;

5) badanie jakości realizowanych kursów doskonalenia zawodowego;

6) ocenę przygotowania jednostek szkoleniowych do realizacji zadań związanych z doskonaleniem zawodowym policjantów.

    2. Nadzór, o którym mowa w § 53 ust. 2, obejmuje w szczególności elementy wymienione w ust. 1 pkt 1-5.

§ 55

    1. Nadzór nad zajęciami oraz sprawdzianami przeprowadzanymi na zakończenie cyklu zajęć w zakresie swoich kompetencji sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych Policji wymienieni w § 17 ust. 3 pkt 1-3.

    2. Nadzór nad zajęciami organizowanymi dla policjantów w miejscu pełnienia służby w imieniu kierowników jednostek mogą sprawować ich zastępcy zgodnie z właściwością wynikającą z bezpośredniego podporządkowania im poszczególnych komórek organizacyjnych jednostek Policji.

§ 56

    Nadzór, o którym mowa w § 55, obejmuje w szczególności ocenę:

1) zgodności rocznych planów zajęć ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoleniowymi oraz zalecanymi minimami programowymi w zakresie prowadzenia treningów strzeleckich i sprawnościowych;

2) realizacji zaplanowanych zajęć, w tym doboru policjantów do ich przeprowadzenia;

3) pracy kierowników grup oraz podgrup szkoleniowych oraz komisji egzaminacyjnych przeprowadzających sprawdziany po zakończeniu cyklu zajęć;

4) przestrzegania zasad oceniania wyników uzyskiwanych przez policjantów w czasie sprawdzianów oraz ustalania okresowych wyników doskonalenia zawodowego;

5) jakości i sposobu prowadzenia dokumentacji sporządzanej w związku z prowadzonymi zajęciami i sprawdzianami.

§ 57

    Zasady, terminy oraz tryb przekazywania do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji sprawozdań za rok poprzedni o kursach, seminariach, konferencjach i warsztatach oraz zajęciach i sprawdzianach zorganizowanych i przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Policji, a także tryb i zasady sporządzania i składania Komendantowi Głównemu Policji sprawozdania zbiorczego z tego zakresu określają odrębne przepisy.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 58

    1. Kursy doskonalenia zawodowego rozpoczęte przed wejściem w życie decyzji prowadzi się i kończy na podstawie przepisów dotychczasowych.

    2. Jednostki szkoleniowe mogą stosować dotychczasowe druki zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego, aż do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie decyzji.

    3. Jednostki organizacyjne Policji mogą stosować dotychczasowe druki arkusza słuchacza wzór SZ - 32/1 na zasadach i przez okres, o którym mowa w ust. 2.

§ 59

    1. Świadectwa oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność po dniu wejścia w życie decyzji.

    2. Kursy doskonalenia zawodowego organizowane centralnie, do czasu opracowania i wdrożenia do użytku służbowego nowych programów tych kursów, mogą być prowadzone na podstawie programów określonych decyzjami Komendanta Głównego Policji wydanymi na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 60

    W dzienniczki należy wyposażyć policjantów, którzy w dniu wejścia w życie decyzji legitymują się stażem służby w Policji:

1) krótszym niż 7 lat - do dnia 31 grudnia 2004 r.;

2) równym lub dłuższym niż 7 lat i krótszym od 1 5 lat - do dnia 31 grudnia 2005 r.;

3) równym lub dłuższym niż 15 lat - do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 61

    Roczny plan, o którym mowa w § 17, na 2004 r., uprawniony komendant Policji zatwierdza do dnia 15 stycznia 2004 r.

§ 62

    Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących kursów okresowych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2004 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

Załączniki do decyzji nr 313
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2003 r. (poz. 4)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4  pdf_ikona.gif (153 bytes) 

Załącznik nr 5   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012