Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 2002 Nr 11

70

ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 23 sierpnia 2002 r.

w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

    Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731 i Nr 11 5, poz. 996) zarządza się, co następuje:

§ 1

    1. Ustala się normy wyposażenia w przedmioty zaopatrzenia mundurowego, sprzęt techniki policyjnej i biurowej, sprzęt działu żywnościowego i kwaterunkowego, przysługujące jednostkom, komórkom organizacyjnym Policji i policjantom, niezbędne do wykonywania czynności służbowych, zwane dalej "wyposażeniem".

    2. Wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:

1) odzież i obuwie,

2) oporządzenie,

3) środki ochrony indywidualnej,

4) sprzęt techniki policyjnej i biurowej,

5) sprzęt działu żywnościowego,

6) sprzęt kwaterunkowy.

§ 2

    1. Wyposażenie przyznawane jest nieodpłatnie w celu umożliwienia i usprawnienia wykonywania czynności służbowych oraz zabezpieczenia policjantów przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników. Wyposażenie wydane do użytkowania stanowi własność Policji z wyjątkiem przedmiotów, które na podstawie dalszych przepisów przechodzą na własność użytkownika.

§ 3

    Wyposażenie przydziela się jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji oraz policjantom wykonującym stałe czynności służbowe:

1) których realizacja jest możliwa wyłącznie lub między innymi przy wykorzystaniu tego wyposażenia,

2) w warunkach działania czynników niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia lub w warunkach narażenia umundurowania lub odzieży cywilnej na intensywne niszczenie lub brudzenie,

3) w związku z którymi zachowanie szczególnych wymagań higieniczno-sanitarnych jest warunkiem uzyskania prawidłowego wyniku.

§ 4

    Jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji oraz policjantom wyposażenie wydają komórki organizacyjne Policji prowadzące gospodarkę kwatermistrzowską, zwane dalej "jednostkami zaopatrującymi", właściwe dla siedziby jednostki.

§ 5

    1. Wyposażenie przyznaje się na podstawie zestawów określających normy wyposażenia dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów wykonujących czynności służbowe, z tytułu których przysługuje wyposażenie.

    2. Zestawy norm należności wyposażenia stanowią podstawę do:

1) planowania potrzeb przedmiotów wyposażenia,

2) zaopatrywania użytkowników w przedmioty wyposażenia,

3) rozliczania użytkowników z przedmiotów wyposażenia.

§ 6

    1. Szczegółowe zasady przydzielania i rozliczania jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów w zakresie wyposażenia mundurowego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

    2. Normy należności przedmiotów wyposażenia mundurowego określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

    3. Szczegółowe zasady przydzielania, gospodarowania i rozliczania jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt żywnościowy określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

    4. Normy należności sprzętu żywnościowego określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

    5. Szczegółowe zasady przydzielania, gospodarowania i rozliczania jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt kwaterunkowy określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

    6. Normy należności sprzętu kwaterunkowego określa załącznik nr 6 do zarządzenia.

    7. Szczegółowe zasady przydzielania, gospodarowania i rozliczania jednostek i komórek organizacyjnych Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt techniki policyjnej i biurowej określa załącznik nr 7 do zarządzenia.

    8. Normy należności sprzętu techniki policyjnej i biurowej określa załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 7

    Traci moc zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP z 1999 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 16, poz. 113).

§ 8

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załączniki do zarządzenia nr 13
Komendanta Głównego Policji
z dnia 23 sierpnia 2002 r. (poz. 70)

Załącznik nr 1   

Załącznik nr 2   

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4   

Załącznik nr 5   

Załącznik nr 6   

Załącznik nr 7   

Załącznik nr 8   

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012