Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2012 Nr 4

Załącznik nr 1   

SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO

I. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) S32, T92, T93 - stany po urazach kończyn, kręgosłupa lub miednicy ze znacznym ograniczeniem sprawności lub znacznymi zanikami mięśniowymi, po zakończeniu leczenia szpitalnego, w okresie do 12 miesięcy od wystąpienia urazu,

b) T02 - stany po licznych złamaniach kości z ograniczeniem sprawności, w okresie do 12 miesięcy od wystąpienia urazu,

c) T08, T09 - stany po urazach kręgosłupa z powikłaniami neurologicznymi,

d) T94 - następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała, leczonych zachowawczo lub operacyjnie,

e) T95 - stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrożeniach z towarzyszącymi przykurczami i ograniczeniem ruchów, w okresie do 12 miesięcy od wystąpienia urazu,

f) Z89 - stany po amputacjach kończyn po tymczasowym zaprotezowaniu albo w okresie do 12 miesięcy od ostatecznego zaprotezowania,

g) Z96, Z98 - wczesne stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych lub stawów kolanowych oraz po operacjach dysku, w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji,

h) Z98 - stany po operacjach kości lub stawów ze znacznym ograniczeniem zakresu ruchów,

i) Z98 - stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji,

j) Q65-Q68, Q74, Q76-Q79 - wrodzone wady rozwojowe ze zniekształceniami układu mięśniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawności;

k) M40-M42 - wady postawy ograniczające sprawność w stopniu znacznym;

2) sanatorium:

a) M23, M24, S33, T92, T93 - następstwa urazów lub chorób stawów lub aparatu więzadłowego z ograniczeniem sprawności lub z ograniczeniem zakresu ruchów w stawach,

b) Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu,

c) M40-M42 - nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci),

d) Q74, Q76 - wrodzone wady rozwojowe z nieznacznym ograniczeniem sprawności,

e) rekonwalescencja w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego z powodu chorób ortopedyczno-urazowych;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) S13, S23, S33, S39, S43, S46, S53, S56, S63, S66, S73, S76, S83, S86, S93, S96, S99 - stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek stawowych z nieznacznym ograniczeniem ruchów lub z utrzymującym się zespołem bólowym,

b) M40-M42 - nabyte wady postawy w stopniu nieznacznym (dotyczy dzieci),

c) M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia,

d) T91-T93 - odległe następstwa urazów kończyn lub kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem sprawności,

e) rekonwalescencja po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedyczno-urazowych.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C40, C41 - nowotwory złośliwe kości lub chrząstki stawowej w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

2) M84, T10, T12 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym lub powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego;

3) M86 - zapalenie kości lub szpiku kostnego z odczynem ogólnym lub czynnymi przetokami;

4) M99 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z niezdolnością do samoobsługi;

5) T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi.

II. Choroby układu nerwowego (neurologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) D33 - następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego,

b) G09 - następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych, po upływie 3 miesięcy od zakończenia leczenia farmakologicznego,

c) G20, G21 - choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu,

d) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia),

e) G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa, bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji,

f) G55 - ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51) lub zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47),

g) G61 - zespół Guillaina-Barrego bezpośrednio po zakończeniu leczenia w oddziale neurologicznym lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej,

h) G80 - dziecięce porażenie mózgowe ze znaczną dysfunkcją ruchową (poruszanie się na wózku inwalidzkim) - dotyczy pacjentów do 18 roku życia,

i) G81 - porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych, bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji,

j) G82 - porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące następstwem udarów mózgowych, bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji,

k) I64 - udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji neurologicznej;

2) sanatorium:

a) G09 - utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,

b) G20, G21 - choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny w początkowym stadium zaawansowania, z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej,

c) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie remisji lub o przebiegu łagodnym,

d) G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa,

e) G55 - ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51), oraz w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47),

f) G61, G62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych (w tym następstwa przebytego zespołu Guillaina-Barrego), także okres bezobjawowy w nawracającej postaci zapalenia,

g) G64 - następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych,

h) G81, G82 - porażenie połowicze, porażenie kończyn dolnych z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej, będące następstwem uszkodzenia mózgu lub rdzenia kręgowego,

i) G80 - dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się - dotyczy pacjentów do 18 roku życia,

j) G90 - nasilone zaburzenia układu wegetatywnego;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) G20 - choroba Parkinsona z nieznacznym ograniczeniem chodu, z zachowaną samoobsługą,

b) G54 - zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa - okres przewlekły,

c) G55 - ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej, w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego (M50, M51), oraz w zmianach zwyrodnieniowych kręgosłupa (M47) - okres przewlekły,

d) G61, G62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych (w tym następstwa przebytego zespołu Guillaina-Barrego, także okres bezobjawowy w nawracającej postaci zapalenia,

e) G64 - następstwa urazów nerwów obwodowych,

f) G90 - zaburzenia układu wegetatywnego.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) I64 - stany po udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afazją sensoryczną lub motoryczną lub zespołem psychoorganicznym oraz z całkowitą niepełnosprawnością;

2) G40 - padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu);

3) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie zaostrzenia;

4) G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego lub inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji;

5) T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, z odleżynami lub z niezdolnością do samoobsługi;

6) G09, T81, T90 - stany pourazowe, stany pozapalne lub stany pooperacyjne mózgu lub rdzenia kręgowego, inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę.

III. Choroby reumatologiczne (reumatologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I, II, III albo IV, w szczególności bezpośrednio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego,

b) M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I, II, III albo IV, po zabiegach operacyjnych, najlepiej bezpośrednio po zakończeniu leczenia szpitalnego lub przebyciu wczesnej rehabilitacji,

c) M07 - artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit w okresie podostrym albo w okresie remisji,

d) M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, postać wielostawowa albo skąpostawowa,

e) M15-M17, M19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej,

f) M32-M35 - układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji, z zachowaną zdolnością do samoobsługi,

g) M45, M46 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, zespół Reitera ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej, przy zachowanej zdolności do samoobsługi,

h) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej lub z towarzyszącymi powikłaniami neurologicznymi,

i) stany po operacji z przyczyn reumatycznych, w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji, a w przypadku występowania powikłań neurologicznych lub zaników mięśniowych - także po upływie tego okresu;

2) sanatorium:

a) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I, II albo III, w okresie remisji,

b) M07 - artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji,

c) M10, M11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne), w okresie przewlekłym z niewielkimi zmianami stawowymi,

d) M13 - zespół Reitera z zajęciem kręgosłupa,

e) M15-M17, M19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych, z częściowym ograniczeniem sprawności ruchowej,

f) M45, M46, M49 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa lub inne zapalne choroby kręgosłupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,

g) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej,

h) M62 - polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi,

i) M70-M79 - fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich z częściowym ograniczeniem sprawności lub o przebiegu nawracającym,

j) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów - okres I albo II, w okresie remisji,

b) M07 - artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit, w okresie remisji,

c) M10, M11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne), w okresie przewlekłym z niewielkimi zmianami stawowymi,

d) M13 - zespół Reitera z zajęciem kręgosłupa,

e) M15-M19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych z nieznacznym lub średnim ograniczeniem sprawności ruchowej,

f) M45, M46, M49 - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa oraz inne zapalne choroby kręgosłupa, w okresie remisji, z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,

g) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z nieznacznym ograniczeniem sprawności ruchowej,

h) M62 - polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi,

i) M70-M79 - inne choroby tkanek miękkich.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) M05, M06 - reumatoidalne zapalenie stawów w IV stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w łóżku);

2) M05, M06 - zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów z odczynem ogólnym (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);

3) M05, M06, M14, M45 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i innych artropatii, z całkowitą niepełnosprawnością;

4) M05, M06, M14 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;

5) M30-M36 - układowe choroby tkanki łącznej w fazie ostrej;

6) M13, M89 - infekcyjne zapalenie kości lub stawów w fazie ostrej;

7) M96 - stany w przebiegu chorób reumatycznych wymagające pilnej interwencji chirurgicznej lub ortopedycznej.

IV. Choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) I10-I13 - nadciśnienie tętnicze, stopień II albo III bez dodatkowych czynników ryzyka,

b) I21, I24 - stany po przebytym zawale serca, w okresie do 6 miesięcy od przebycia zawału serca,

c) I25 - przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS - II okres,

d) I50 - niewydolność serca w klasie niewydolności serca II według NYHA; w stanach z upośledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),

e) I30, I33, I40 - następstwa zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego; w stanach z upośledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),

f) I42, I43 - kardiomiopatie; w stanach z upośledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35 %, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),

g) I45 - stan w okresie do 6 miesięcy od wszczepienia układu stymulującego serca;

2) sanatorium:

a) I10, I11 - nadciśnienie tętnicze I stopnia z jednym albo dwoma czynnikami ryzyka albo II stopnia bez czynników ryzyka,

b) I21, I24 - stany po przebytym zawale serca bez powikłań, w okresie do 6 miesięcy od przebycia zawału serca; w stanach po upływie 40 dni od przebycia zawału serca i utrzymującym się upośledzeniu frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),

c) I25 - przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS - I albo II okres,

d) I41-I43 - zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mięśnia sercowego w klasie niewydolności serca II według NYHA; w stanach z upośledzeniem frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) < 35%, z zabezpieczeniem kardiowerterem-defibrylatorem (ICD),

e) Q22, Q23, Z98 - stany po operacji zastawek serca po upływie co najmniej 12 miesięcy od przebytego zabiegu w okresie pełnej wydolności krążenia,

f) Q22-Q25 - wady serca w klasie niewydolności serca I albo II według NYHA z zachowaną funkcją skurczową lewej komory;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) I10, I11 - nadciśnienie tętnicze I stopnia z jednym albo dwoma czynnikami ryzyka albo II stopnia bez czynników ryzyka, unormowane farmakologicznie,

b) I25 - przewlekła choroba niedokrwienia serca w okresie pełnej wydolności,

c) Q22, Q23, Z98 - stany po operacjach wad zastawkowych serca po upływie co najmniej 12 miesięcy od zabiegu w okresie pełnej wydolności krążenia.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) I11 - nadciśnienie tętnicze III stopnia nieunormowane farmakologicznie z chwiejnym przebiegiem oraz z co najmniej dwoma czynnikami ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych;

2) I11 - nadciśnienie tętnicze złośliwe;

3) I21 - ostry zawał serca, w tym stany po upływie 40 dni od przebycia zawału serca z upośledzoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) < 35%, bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);

4) I24 - niestabilna choroba wieńcowa;

5) I25 - przewlekła choroba niedokrwienna serca wg klasyfikacji CCS - III albo IV okres;

6) I27 - nadciśnienie płucne dużego stopnia;

7) I38, I30 - ostre zapalenie wsierdzia lub osierdzia;

8) I42 - kardiomiopatia przerostowa albo roztrzeniowa w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;

9) I44 - zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, blok trójwiązkowy, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia typu Mobitz, blok przedsionkowo-komorowy II stopnia 2:1 - w przypadku braku usuwalnej przyczyny bloku i bez zabezpieczenia układem stymulującym serca;

10) I47 - częstoskurcze utrwalone lub częste napady częstoskurczu w wywiadzie;

11) I48 - napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków z towarzyszącym zespołem WPW lub obecnością dodatkowej drogi przewodzącej (przy braku skutecznego leczenia ablacją);

12) I48 - napadowe migotanie albo trzepotanie przedsionków (u chorych bez dodatkowej drogi przewodzenia) z nawrotami arytmii w ciągu ostatnich 6 miesięcy;

13) I49 - złośliwe, komorowe zaburzenia rytmu serca w wywiadzie, przy braku usuwalnej ich przyczyny (zaburzenia elektrolitowe, tyreotoksykoza i inne), bez zabezpieczenia kardiowerterem-defibrylatorem (ICD);

14) I50 - niewydolność serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;

15) I71 - tętniak rozwarstwiający aorty;

16) I72 - tętniak serca;

17) I82 - ostre powikłania zatorowo-zakrzepowe;

18) Q24 - wady serca w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA lub ze złośliwymi zaburzeniami rytmu serca.

V. Choroby naczyń obwodowych

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) I70 - miażdżyca tętnic kończyn dolnych w IIb albo III stopniu niedokrwienia według Fontaine'a,

b) I71, I97 - stany po operacjach tętniaka aorty brzusznej, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego,

c) I73, I97 - stany po operacjach naczyń tętniczych kończyn dolnych, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego,

d) I73 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera), poza okresem zaostrzenia choroby, przy braku nadkażonych owrzodzeń, zgorzeli,

e) I74 - stany po leczeniu szpitalnym zatoru lub zakrzepu tętnic kończyn dolnych,

f) I80 - stany po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych bez innych powikłań, po upływie 6 miesięcy od zakończenia leczenia fazy ostrej;

2) sanatorium:

a) I70 - miażdżyca tętnic kończyn dolnych w II stopniu niedokrwienia według Fontaine'a (bez owrzodzeń),

b) I73 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera) - stadium początkowe,

c) I77 - nerwice naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek),

d) I79 - zespół stopy cukrzycowej bez owrzodzenia,

e) I83 - żylaki kończyn dolnych w stopniu V albo VI niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP (obrzęki, zagojone owrzodzenie lub nieduże przewlekłe owrzodzenie),

f) I83 - stany po operacjach żylaków kończyn dolnych bez powikłań, w okresie do 3 miesięcy od przebytej operacji,

g) I89 - inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) I70 - miażdżyca tętnic kończyn dolnych w I albo IIa stopniu niedokrwienia według Fontaine'a,

b) I77 - nerwice naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek),

c) I83 - żylaki kończyn dolnych w 2 albo 3 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP (bez dużych obrzęków i owrzodzeń),

d) I89 - inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) I70 - miażdżyca naczyń kończyn dolnych w III albo IV stopniu niedokrwienia według Fontaine'a;

2) I74 - zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz w III albo IV stadium według Fontaine'a;

3) I83 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzia, w 6 stopniu niewydolności żylnej, zgodnie z klasyfikacją CEAP;

4) I97 - stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;

5) L97, L88 - zespół stopy cukrzycowej z rozległymi, nadkażonymi owrzodzeniami, zgorzel;

6) I80 - zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył w ostrej fazie choroby.

VI. Choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) G53 - stany porażenne (niedowłady) nerwów krtaniowych z ustalonych przyczyn, w tym stany porażenne nerwów krtaniowych w przebiegu zabiegów operacyjnych,

b) J38, J39 - stany po operacjach, w szczególności strun głosowych, kieszonek krtaniowych, nagłośni, w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji,

c) Z98 - stany po całkowitym albo częściowym usunięciu krtani z powodu zmian nowotworowych łagodnych lub po upływie 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, radioterapii lub chemioterapii w przypadku nowotworów złośliwych;

2) sanatorium:

a) J31 - przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej lub gardła o charakterze zanikowym, w różnym stopniu zaawansowania lub o charakterze przerostowym, niewymagające leczenia operacyjnego,

b) J32 - przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, niewymagające leczenia operacyjnego,

c) J32, J35, Z98 - stany po operacjach w zakresie górnych dróg oddechowych lub zatok przynosowych, w okresie do 24 miesięcy od przebytej operacji,

d) J35 - przewlekłe choroby migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego,

e) J37, J38 - przewlekłe zapalenie krtani lub tchawicy;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) J31 - przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej lub gardła o charakterze zanikowym, w różnym stopniu zaawansowania lub o charakterze przerostowym, niewymagające leczenia operacyjnego,

b) J32 - przewlekłe zapalenie zatok przynosowych niewymagające zabiegu operacyjnego,

c) J35 - przewlekłe choroby migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego,

d) J32, J35, Z98 - stany po operacjach w zakresie górnych dróg oddechowych lub zatok przynosowych, w okresie do 24 miesięcy od przebytej operacji,

e) J37, J38 - przewlekłe zapalenie krtani lub tchawicy.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C09-C14 - nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

2) J00-J06 - ostre infekcje górnych dróg oddechowych, wymagające intensywnej farmakoterapii;

3) J39 - choroby górnych dróg oddechowych z upośledzoną drożnością w wyniku znacznego przerostu adenoidalnego lub skrzywienia przegrody nosa, wymagające zabiegu operacyjnego;

4) H81, H82 - Zespół Meniera lub zespoły pseudomenierowskie.

VII. Choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) J43, I27 - rozedma płuc ze współistniejącym zespołem serca płucnego,

b) J44 - przewlekła obturacyjna choroba płuc w II albo III stopniu zaawansowania (FEVI ? 30%),

c) J45, J43, I27 - dychawica oskrzelowa z rozedmą lub zespołem przewlekłego serca płucnego,

d) J95 - stany po resekcji tkanki płucnej, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego;

2) sanatorium:

a) I27, I64 - pylice płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego,

b) J13-J18, J94 - stany po zapaleniu płuc lub opłucnej, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego,

c) J41 - przewlekłe zapalenie oskrzeli z częstymi zaostrzeniami,

d) J43, I27 - rozedma płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego,

e) J44 - przewlekła obturacyjna choroba płuc w I albo II stopniu zaawansowania (FEVI ? 50%),

f) J45 - dychawica oskrzelowa;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) J41 - przewlekła obturacyjna choroba płuc w I stopniu zaawansowania,

b) J13-J18, J94 - stany po zapaleniu płuc lub opłucnej, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) A15 - gruźlica płuc lub opłucnej w okresie aktywnym;

2) C34-C39 - nowotwory złośliwe dolnych dróg oddechowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

3) I27 - pełnoobjawowa niewydolność oddechowa lub oddechowo-krążeniowa;

4) J12-J18, J20 - J22 - ostre zapalenie oskrzeli, płuc lub opłucnej;

5) J45 - dychawica oskrzelowa o ciężkim przebiegu, ze stanami astmatycznymi w wywiadzie;

6) J47, A15 - rozstrzenie oskrzeli na tle gruźliczym;

7) R04 - krwawienie lub krwotoki z górnych dróg oddechowych oraz stany po krwotokach płucnych.

VIII. Choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) B15, B19 - stany po przebytym ostrym wirusowym zapaleniu wątroby, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia fazy ostrej choroby,

b) K25, Z98 - stany po resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia szpitalnego,

c) K50 - choroba Leśniowskiego-Crohna o lekkim przebiegu,

d) K51 - wrzodziejące zapalenie jelita grubego o lekkim przebiegu,

e) K74 - marskość wątroby w okresie wydolności (bez encefalopatii wątrobowej, wodobrzusza, żółtaczki, żylaków przełyku);

2) sanatorium:

a) B15-B19 - stany po przebytym ostrym wirusowym zapaleniu wątroby, w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia fazy ostrej choroby,

b) K20-K23 - przewlekłe choroby przełyku (rozstrzeń, uchyłek, kurcz wpustu),

c) K25, K26 - choroba wrzodowa żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy,

d) K73 - przewlekłe zapalenie wątroby w okresie wydolności wątroby,

e) K86 - przewlekłe zapalenie trzustki;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) K20-K23 - przewlekłe choroby przełyku (rozstrzeń, uchyłek, kurcz wpustu),

b) K21 - choroba refluksowa - I, II albo III stopień,

c) K25, K26 - choroba wrzodowa żołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy w okresie remisji,

d) K30 - dyspepsja niewrzodowa,

e) K31, K82 - zaburzenia czynnościowe żołądka, jelit lub pęcherzyka żółciowego,

f) K86 - przewlekłe zapalenie trzustki.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C15-C26 - nowotwory złośliwe układu trawienia przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

2) B15-B17 - ostre wirusowe zapalenia wątroby;

3) K74 - pełnoobjawowa marskość wątroby;

4) K72 - niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej;

5) K22 - zwężenie odźwiernika z owrzodzeniem i krwawieniem;

6) K31, K63 - choroby żołądka lub jelit przebiegające z krwawieniem z przewodu pokarmowego;

7) K28, K81, K82 - choroby żołądka, jelit, pęcherzyka żółciowego wymagające leczenia operacyjnego;

8) K50 - choroba Leśniowskiego-Crohna o ciężkim przebiegu;

9) K51 - wrzodziejące zapalenie jelita grubego o ciężkim przebiegu;

10) K85 - ostre zapalenie trzustki;

11) K92 - nawracające, niezdiagnozowane zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunki, zaparcia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego).

IX. Cukrzyca (diabetologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) E10 - świeżo rozpoznana cukrzyca typu 1,

b) E10, E11 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 leczona insuliną o szczególnie chwiejnym przebiegu,

c) E10, E11 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie dekompensacji znacznego stopnia,

d) E10, E11, I25, I68, I73 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 z zaawansowaną makroangiopatią,

e) E10, E11, N08, G63, H36 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 z zaawansowaną mikroangiopatią (nefropatią lub neuropatią, lub retinopatią),

f) E10, E11, H53 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 ze znacznym upośledzeniem wzroku,

g) E10, E11, N18 - cukrzyca z niewydolnością nerek (dializoterapia),

h) E13 - cukrzyca po przeszczepie nerki lub trzustki;

2) sanatorium:

a) E11 - świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2,

b) E11 - cukrzyca typu 2 z wtórną niewrażliwością na pochodne sulfonylomocznika (celem zastosowania insuliny),

c) E10, E11, I25, I68, I73 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 z makroangiopatią (z wyłączeniem przypadków o znacznym zaawansowaniu powikłań),

d) E10, E11, N08, G63, H36 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 z mikroangiopatią: nefropatią, neuropatią, retinopatią (z wyłączeniem przypadków o znacznym zaawansowaniu powikłań),

e) E10, E11, I15 - wyrównana cukrzyca typu 1 albo typu 2 z nadciśnieniem tętniczym,

f) E10, E11, E66 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 z otyłością olbrzymią (BMI ? 40),

g) E13 - cukrzyca z otyłością lub powikłaniami naczyniowymi;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) E10, E11, I25, I68, I73 - wyrównana cukrzyca typu 1 albo typu 2 z makroangiopatią (z wyłączeniem przypadków o znacznym zaawansowaniu powikłań),

b) E10, E11, N08, G63, H36 - wyrównana cukrzyca typu 1 albo typu 2 z mikroangiopatią, nefropatią, neuropatią, retinopatią (z wyłączeniem przypadków o znacznym zaawansowaniu powikłań),

c) E88 - zespół metaboliczny,

d) E74 - zaburzenia tolerancji węglowodanowej (IGT).

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) E10, E11 - cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie kwasicy, stan przedśpiączkowy;

2) R02 - zespół stopy cukrzycowej ze zgorzelą wymagający interwencji chirurgicznej;

3) Z89 - stany po amputacji kończyn z niezagojoną raną operacyjną;

4) E10, E11, N18 - cukrzyca z nefropatią w okresie mocznicy;

5) I79, I70 - cukrzyca z makroangiopatią kończyn dolnych w okresie III albo IV choroby naczyniowej;

6) E10, E11, I50 - cukrzyca z niewydolnością krążenia w klasie niewydolności serca III albo IV według NYHA;

7) E10, E11, Z74 - pełna niezdolność do samoobsługi z powodu powikłań cukrzycy lub chorób towarzyszących.

X. Otyłość

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) E66, I15, I25 - otyłość (BMI > 30) z nadciśnieniem tętniczym lub przewlekłą chorobą niedokrwienną serca w I albo II okresie według CCS,

b) E66, I50 - otyłość (BMI > 30) z niewydolnością serca w klasie niewydolności serca I albo II według NYHA,

c) E66, M15 - otyłość (BMI > 30) z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową dużych stawów, przy zachowanej zdolności do samoobsługi,

d) E66, M16, M17 - otyłość (BMI > 30) z chorobą zwyrodnieniową z ustalonymi wskazaniami do zabiegu operacyjnego stawów biodrowych lub kolanowych,

e) E66 - otyłość olbrzymia po operacji zmniejszenia żołądka;

2) sanatorium:

a) E68 - otyłość brzuszna (trzewna) z innymi metabolicznymi czynnikami ryzyka miażdżycy,

b) E66, E67, E88 - otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej,

c) E66, R73 - otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo,

d) E66, E73 - otyłość z cukrzycą postprandialną,

e) E66, I15 - otyłość z nadciśnieniem tętniczym I albo II stopnia,

f) E66, M15 - otyłość z chorobą zwyrodnieniową stawów,

g) E66, E00 - E03 - otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy);

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) E68 - otyłość brzuszna (trzewna małego i średniego stopnia),

b) E66, E68 - otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej,

c) E66, R73 - otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo,

d) E66, E73 - otyłość z cukrzycą postprandialną,

e) E66, I15 - otyłość z nadciśnieniem I stopnia,

f) E66, E00 - E03 - otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy).

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) E66, I73 - otyłość z cukrzycą powikłaną zmianami naczyniowymi;

2) I98, E66 - otyłość z pełnoobjawową niewydolnością krążenia;

3) E66, F72, F73 - otyłość u osób ze znacznym ograniczeniem umysłowym.

XI. Choroby endokrynologiczne

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) E05 - nadczynność tarczycy pierwotna, w tym choroba Gravesa-Basedowa w okresie niepełnej eutyreozy,

b) E05 - stany po operacjach przeprowadzonych z powodu chorób przebiegających pierwotnie z nadczynnością tarczycy, w okresie od 3 do 12 miesięcy od przebytego zabiegu,

c) E22 - akromegalia w okresie nieaktywnym, po upływie 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego lub radioterapii z chorobami towarzyszącymi, takimi jak choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze,

d) E24 - zespół Cushinga - po częściowym lub całkowitym usunięciu nadnercza lub nadnerczy lub choroba Cuschinga - po operacyjnym wycięciu gruczolaka przysadki, z chorobami współistniejącymi - w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego,

e) E27 - niedoczynność kory nadnerczy w okresie wyrównania z chorobami współistniejącymi;

2) sanatorium:

a) E05 - nadczynność tarczycy pierwotna, w tym choroba Gravesa-Basedowa w stadium eutyreozy,

b) E05 - stany po operacjach przeprowadzonych z powodu chorób przebiegających pierwotnie z nadczynnością tarczycy, w okresie od 3 do 12 miesięcy od przebytego zabiegu,

c) E06 - stany po zapaleniu tarczycy w okresie do 6 miesięcy po ustąpieniu ostrego albo podostrego stanu zapalnego, także przewlekłe zapalenia tarczycy,

d) E22 - akromegalia w okresie nieaktywnym, po upływie 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego lub radioterapii z chorobami towarzyszącymi w nieznacznym stopniu zaawansowania, takimi jak choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze,

e) E24 - zespół Cushinga - po częściowym lub całkowitym wycięciu nadnercza lub choroba Cuschinga - po operacyjnym wycięciu gruczolaka przysadki, z chorobami współistniejącymi w nieznacznym stopniu zaawansowania - w okresie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego,

f) E27 - niedoczynność kory nadnerczy w okresie wyrównania z chorobami współistniejącymi o nieznacznym stopniu zaawansowania,

g) E20 - niedoczynność przytarczyc (poza ciężkimi postaciami, z tężyczką);

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) E05 - nadczynność tarczycy pierwotna, w tym choroba Gravesa-Basedowa w stadium eutyreozy,

b) E05 - stany po operacjach przeprowadzonych z powodu chorób przebiegających pierwotnie z nadczynnością tarczycy, w okresie do 12 miesięcy od przebytego zabiegu.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C73 - nowotwory złośliwe tarczycy przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

2) E05 - nadczynność tarczycy w okresie całkowitego niewyrównania;

3) E06 - ostry stan zapalny tarczycy;

4) E04 - wole z bezwzględnymi wskazaniami do operacji;

5) E22 - akromegalia w okresie:

a) czynnego procesu chorobowego,

b) z guzem zlokalizowanym w siodle tureckim znacznych rozmiarów oraz z objawami ocznymi, które wymagają stałej kontroli neurochirurgicznej;

6) E23, I95 - niedoczynność przysadki - niewyrównana z niskim ciśnieniem tętniczym;

7) E24 - zespół Cushinga:

a) z czynną chorobą,

b) po leczeniu operacyjnym nadnerczy lub przysadki, z utrzymującym się nadal czynnym procesem,

c) z niewydolnością krążenia, skazą krwotoczną, wysokim ciśnieniem tętniczym krwi opornym na leczenie farmakologiczne;

8) E27 - niedoczynność kory nadnerczy w okresie niewyrównania;

9) E20 - niedoczynność przytarczyc:

a) ciężkie postacie tężyczki,

b) postacie tężyczki wymagające częstego dożylnego podawania preparatów wapnia.

XII. Osteoporoza

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) M80, M81 - osteoporoza uogólniona, pomenopauzalna i starcza rozpoznana według kryteriów WHO (T-score poniżej -2,5 odchylenia standardowego) z przebytymi złamaniami lub bez złamań z więcej niż 2 czynnikami ryzyka,

b) M80 - stany po złamaniach z powodu osteoporozy, kompresyjne złamanie kręgosłupa, kości nadgarstka typu Collesa oraz żeber,

c) M82, M85 - osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej);

2) sanatorium:

a) M85 - osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 odchylenia standardowego) z czynnikami ryzyka,

b) M82, M85 - osteoporoza albo osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej);

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) M85 - osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 odchylenia standardowego) z czynnikami ryzyka,

b) M82, M85 - osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej).

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) M82 - osteoporozy wtórne w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, szpiczaka mnogiego, nadczynności tarczycy, nadczynności przytarczyc, nadczynności kory nadnerczy;

2) M80 - osteoporoza ze świeżym złamaniem;

3) M80, Z74 - osteoporoza późna z ograniczeniem zdolności podstawowej samoobsługi lub powikłana niewydolnością układu krążenia i oddechowego.

XIII. Choroby skóry (dermatologia)

Szczegółowe wskazania:

1) sanatorium:

a) choroby alergiczne skóry:

- L20 - atopowe zapalenie skóry,

- L28 - świerzbiączka guzowata (prurigo nodularis Hyde),

- L24 - wyprysk przewlekły,

b) choroby naczyniowe w małym albo średnim stopniu zaawansowania:

- D77, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych,

- 177 - choroba Raynauda,

c) L40 - łuszczyca zwykła lub jej odmiany,

d) L41 - przyłuszczyca grudkowa,

e) M34, L94 - zmiany skórne w przebiegu kologenoz: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa,

f) L97 - żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym,

g) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,

h) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy,

i) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym:

- L24 - wyprysk zawodowy,

- L24 - trądzik zawodowy,

- L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące,

j) T 33 - powierzchowne odmrożenie,

k) L90 - zanikowe schorzenia choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołędzi,

l) zaburzenia rogowacenia naskórka:

- Q80 - rybia łuska,

- L85 - rogowacenie dłoni i stóp,

m) schorzenia łojotokowe skóry:

- L21 - łojotokowe zapalenie skóry,

- L26 - złuszczające zapalenie skóry,

n) L80 - bielactwo;

2) przychodnia uzdrowiskowa:

a) L40 - łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany,

b) L41 - przyłuszczyca grudkowa,

c) L97 - żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym,

d) T33 - powierzchowne odmrożenie,

e) zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania:

- Q80 - rybia łuska,

- L85 - rogowacenie dłoni i stóp,

f) schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania:

- L21 - łojotokowe zapalenie skóry,

- L26 - złuszczające zapalenie skóry,

g) L80 - bielactwo.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C43, C44 - nowotwory złośliwe skóry, w przypadku czerniaka - w okresie do 5 lat, a w pozostałych przypadkach nowotworów złośliwych skóry - w okresie do 12 miesięcy, od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

2) M34, L93 - kolagenozy - twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z zaawansowanymi zmianami narządowymi;

3) L56, L57 - fotodermatozy;

4) L40 - łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;

5) L23 - ostre alergiczne choroby skóry;

6) L97 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zakażenia bakteryjnego, grzybiczego;

7) L08, L99 - ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;

8) L30 - erytrodermia;

9) L98 - dermatozy zawodowe w okresie ostrym.

XIV. Choroby kobiece (ginekologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji z wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego,

b) N83 - stany po operacjach jajnika w zespołach androgennych w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji;

2) sanatorium:

a) N70-N73 - przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające zaostrzeniom,

b) N70-N76 - następstwa pozapalne w obrębie przydatków, przymacicz, pochwy i sromu, okres wczesny,

c) N95 - zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem,

d) N91, N97 - opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność wtórna jajników,

e) N91, N92, N97 - niepłodność u kobiet lub zaburzenia cyklu miesiączkowego:

- zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników, cyklu bezowulacyjnego,

- brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,

f) N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego, przebiegające bez powikłań pooperacyjnych, z wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego - w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) N70-N73 - przewlekłe stany zapalne narządu rodnego,

b) N70-N76 - następstwa pozapalne narządu rodnego w obrębie przydatków, przymacicz, pochwy i sromu, okres wczesny,

c) N95 - zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem,

d) N91, N97 - opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność jajników wtórna,

e) N91, N92, N97 - niepłodność u kobiet lub zaburzenia cyklu miesiączkowego:

- zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników, cyklu bezowulacyjnego,

- brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,

f) N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego, przebiegające bez powikłań pooperacyjnych, w okresie od 6 do 24 miesięcy od przebytej operacji.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C51-C58 - nowotwory złośliwe narządu rodnego przed upływem 12 miesięcy od zakończonej terapii chirurgicznej, radioterapii lub chemioterapii, z wyłączeniem terapii hormonalnej;

2) N70-N76 - ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice;

3) D25, D26 - mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;

4) N93 - niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;

5) N82 - przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze.

XV. Choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

Szczegółowe wskazania:

1) szpital:

a) Q61-Q63 - stany po operacjach wad wrodzonych nerek oraz po usunięciu nerki, w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji,

b) Z94 - stany po przeszczepie nerek, ze stabilną czynnością przeszczepu, bez powikłań ogólnoustrojowych,

c) N30-N34, N39 - stany po przebytych ostrych cewkowo-śródmiąższowych zapaleniach nerek leczonych szpitalnie, w okresie do 12 miesięcy od przebytego zapalenia,

d) N11 - przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek w okresie początkowym, mało zaawansowanym, w okresie remisji,

e) Q61 - zwyrodnienie torbielowate nerek,

f) T52-T60 - stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek,

g) N04, N05 - zespół nerczycowy w początkowym okresie bez obrzęków, nadciśnienia,

h) N18 - przewlekła niewydolność nerek,

i) Z98 - stany po operacjach na drogach moczowych w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji;

2) sanatorium:

a) N03 - przewlekłe nieswoiste zapalenie nerek i dróg moczowych,

b) N20-N22 - kamica nerkowa lub moczowodowa nawrotowa (niewymagająca interwencji chirurgicznej),

c) Z98, N20 - stany po operacyjnym usunięciu złogów w drogach moczowych oraz po zabiegach rozkruszania kamieni, w okresie do 12 miesięcy od przebytego zabiegu,

d) E79 - skaza moczanowa,

e) T52-T65 - stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek,

f) N32 - wysiłkowe nietrzymanie moczu,

g) N41 - przewlekły nieswoisty stan zapalny gruczołu krokowego o charakterze nawrotowym,

h) D29 - gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pęcherzu),

i) N33, F52 - nerwice płciowe, zaburzenia neurogenne pęcherza moczowego;

3) przychodnia uzdrowiskowa:

a) N03 - przewlekłe nieswoiste zapalenie nerek lub dróg moczowych (okres mało zaawansowany),

b) N20-N22 - kamica nerki lub moczowodu (niewymagająca interwencji chirurgicznej),

c) N20, N21 - stany po samoistnym wydaleniu kamienia,

d) Z98, N20 - stany po operacyjnym usunięciu złogów w drogach moczowych,

e) E79 - skaza moczanowa,

f) N32 - wysiłkowe nietrzymanie moczu,

g) D29 - gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pęcherzu),

h) N33, F52 - nerwice płciowe, zaburzenia neurogenne pęcherza moczowego.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C64, C65 - nowotwór złośliwy nerki przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii, radioterapii;

2) C66-C68 - nowotwór złośliwy moczowodu, pęcherza moczowego, nieokreślonych narządów moczowych przed upływem 12 miesięcy od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

3) N00, N01, N10, N30, N34 - ostre stany zapalne nerek i dróg moczowych;

4) I12, I15 - choroby nerek z utrwalonym wysokim nadciśnieniem tętniczym;

5) N18 - schyłkowa niewydolność nerek w stadium V - z objawami mocznicy; dotyczy pacjentów, którzy nie rozpoczęli leczenia nerkozastępczego;

6) N20-N22 - kamica nerkowa zagrażająca powstaniem wodonercza lub roponercza, wymagająca leczenia operacyjnego;

7) N00, N01, N03 - ostre kłębuszkowe zapalenie nerek lub zaostrzenie przewlekłego zapalenia nerek;

8) K60 - przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;

9) N04, N17-N19 - zespół nerczycowy z niewydolnością nerek;

10) N02 - krwiomocz nawracający o nieustalonej etiologii.

XVI. Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

Szczegółowe wskazania:

1) sanatorium:

a) D50-D53 - niedokrwistości niedoborowe, po uzyskaniu leczeniem farmakologicznym normalizacji parametrów morfologii krwi obwodowej:

- D50 - niedokrwistość z niedoboru żelaza,

- D51 - niedokrwistość z niedoboru witaminy B12,

- D52 - niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego,

- D53 - inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych,

b) D64 - przewlekłe niedokrwistości pokrwotoczne,

c) D64 - niedokrwistości poinfekcyjne,

d) D83 - pospolity zmienny niedobór odporności;

2) przychodnia uzdrowiskowa:

a) D50-D53 niedokrwistości niedoborowe, po uzyskaniu leczeniem farmakologicznym normalizacji parametrów morfologii krwi obwodowej:

- D50 - niedokrwistość z niedoboru żelaza,

- D51 - niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 (w okresie remisji),

- D52 - niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego,

- D53 - inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych,

b) D83 - pospolity zmienny niedobór odporności.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) C81-C96 - nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych przed upływem 5 lat od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii;

2) D45 - czerwienica prawdziwa;

3) D46 - inne zespoły mielodysplastyczne;

4) D62 - ostra niedokrwistość pokrwotoczna;

5) D63 - niedokrwistości w przebiegu chorób nowotworowych;

6) D65 - rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia);

7) inne zaburzenia krzepnięcia:

a) D66* - dziedziczny niedobór czynnika VIII,

b) D68.1* - dziedziczny niedobór czynnika IX,

c) D68.2* - dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia,

d) D68.3 - skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów,

e) D68.4* - nabyty niedobór czynników krzepnięcia (w przebiegu chorób wątroby lub niedoboru witaminy K);

8) D70 - agranulocytoza (neutropenia) poniżej 1,5 G/l (1500/?l);

9) D72.8 - limfopenia poniżej 1,0 G/l (1000/?l);

10) ciężkie niedokrwistości z objawami ogólnoustrojowymi (tachykardią, bólami zamostkowymi, niskim ciśnieniem tętniczym krwi).

XVII. Choroby oka i przydatków oka

Szczegółowe wskazania:

Sanatorium:

1) H49 - zez porażenny, po urazach, bez innych powikłań pourazowych;

2) H50 - stany po operacji korygującej zeza u dzieci.

__________
* Przeciwwskazaniem do leczenia uzdrowiskowego są wymienione choroby do czasu opanowania zaburzeń krzepnięcia i ustalenia leczenia zapewniającego homeostazę .

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012