Profesjonalny Serwis Prawny

publikatory Dziennik Ustaw 2012 Nr 38

Warszawa, dnia 23 lutego 2012 r.

Pozycja 205

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 8 lutego 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

    Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje;

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego przedmiotu.",

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej, oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego przedmiotu.",

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego zdawali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, na poziomie dwujęzycznym, na świadectwie dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się "poziom dwujęzyczny".";

2) w § 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na aneksie do świadectwa dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego, poziom, na jakim był zdawany egzamin z danego przedmiotu.",

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego zdawali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, na poziomie dwujęzycznym, na aneksie do świadectwa dojrzałości obok nazwy tego języka wpisuje się "poziom dwujęzyczny".";

3) w § 14 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zwolnienia ucznia gimnazjum z realizacji projektu edukacyjnego - w wierszu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu edukacyjnego wpisuje się wyraz odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona".";

4) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL ucznia, roku szkolnego, klasy, nazwy, numeru i imienia szkoły, nazwy miejscowości i województwa, w którym znajduje się szkoła, profilu, zawodu, w którym kształcił się uczeń, okresu nauczania, przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, roku szkolnego, w którym uczeń realizował projekt edukacyjny, tematu projektu edukacyjnego, miejscowości i daty wydania świadectwa, numeru świadectwa, ocen zachowania i religii/etyki, nazw obowiązkowych, i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocen z tych zajęć, nazw zajęć w profilu oraz ocen z tych zajęć, informacji dotyczącej indywidualnego programu lub toku nauki oraz szczególnych osiągnięć ucznia; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;";

5) w § 25 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do innych niż wymienione w ust. 1 dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły.";

6) § 33 otrzymuje brzmienie:

"§ 33. 1. Świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości, na druku według dotychczasowego wzoru, mogą być wydawane do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

2. Protokoły egzaminów dojrzałości oraz zbiór protokołów egzaminu dojrzałości, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogą być sporządzane do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.";

7) w załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum dołącza się sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela - opiekuna projektu edukacyjnego informację o udziale ucznia w realizacji tego projektu, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego - informację o tym zwolnieniu.";

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia "Wykaz wzorów świadectw, dyplomu, suplementu, zaświadczeń i innych druków szkolnych":

a) w pkt 1 "Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej":

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 2 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 2a w brzmieniu:

2a

MEN-I/2a-SZ/2

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 6 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 6a w brzmieniu:

6a

MEN-I/5a-SZ/2

dla uczniów klas IV i V szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

b) w pkt 2 "Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej" po pozycji dotyczącej wzoru nr 10 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 10a w brzmieniu:

10a

MEN-I/8a-SZ/2

dla uczniów szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

c) w pkt 3 "Świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum" po pozycji dotyczącej wzoru nr 15 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 15a w brzmieniu:

15a

MEN-I/12a-SZ/2

dla uczniów klas I i II gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

d) w pkt 4 "Świadectwa ukończenia gimnazjum":

- uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 16-19,

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 16 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 16a w brzmieniu:

16a

MEN-I/13a/2

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy gimnazjum dla dorosłych

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 17 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 17a w brzmieniu:

17a

MEN-I/13a-w/2

dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży - z wyróżnieniem

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 18 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 18a w brzmieniu:

18a

MEN-I/14a/2

dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w gimnazjum dla dzieci i młodzieży

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 19 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 19a w brzmieniu:

19a

MEN-I/15a/2

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 20 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 20a w brzmieniu:

20a

MEN-I/16a-SZ/2

dla uczniów gimnazjów przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

e) w pkt 9 "Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego" po pozycji dotyczącej wzoru nr 29 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 29a w brzmieniu:

29a

MEN-I/22a-SZ/2

dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

f) w pkt 10 "Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego" po pozycji dotyczącej wzoru nr 32 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 32a w brzmieniu:

32a

MEN-I/24a-SZ/2

dla uczniów liceów ogólnokształcących przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego

g) w pkt 28 "Świadectwa, dyplom, suplement i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe":

- uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 72,

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 72 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72a w brzmieniu:

72a

OKE-II/102a/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2011/2012

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) uchyla się wzory nr 16-19 i 72,

b) po wzorze:

- nr 2 dodaje się wzór nr 2a,

- nr 6 dodaje się wzór nr 6a,

- nr 10 dodaje się wzór nr 10a,

- nr 15 dodaje się wzór nr 15a,

- nr 16 dodaje się wzór nr 16a,

- nr 17 dodaje się wzór nr 17a,

- nr 18 dodaje się wzór nr 18a,

- nr 19 dodaje się wzór nr 19a,

- nr 20 dodaje się wzór nr 20a,

- nr 29 dodaje się wzór nr 29a,

- nr 32 dodaje się wzór nr 32a,

- nr 72 dodaje się wzór nr 72a

- w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

    § 2. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym w 2012 r., wydaje się na druku według dotychczasowego wzoru.

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas

__________
1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 lutego 2012 r. (poz. 205)

 Kontakt | ReklamaCopyright © NetTAX 1998-2012